textová verzia pre zrakovo postihnutých textová verzia | pondelok 26. február 2024 | meniny: Viktor

Občan

vyhľadať spojenie MHD
pohotovosť lekární

Rozpis pohotovostných lekárenských služieb od 17.00 hod. do 22.00 hod.

celý rozpis
kam dnes

HORÚCA SPRCHA Dom odborov, Žilina (18:00)

Na vlastné oči - program pre materské, základné a stredné školy (10.01. - 08.03.2024) Nová synagóga v Žiline (17:00)

SVÄTOSŤ AKO OVOCIE DUCHA SVÄTÉHO budova spoločnosti HOUR, M. R. Štefánika 33, Žilina

Programovací kurz pre dievčatá Krajská knižnica, Žilina

ďaľšie podujatia
mailinglist
Prajete si dostávať aktuálne informácie a správy? Prihláste sa do nášho mailinglistu.

Projekty mesta - 2016

Revitalizácia a rekonštrukcia parku Ľudovíta Štúra

Charakteristika územia
Predmetom riešenia je park Ľ. Štúra v katastrálnom území Žiliny. Ide o parcely č.4842, ktorá patrí mestu Žilina, a čiastočne z východnej strany parcelu č.5828/1 ktorá patrí mestu Žilina. Parcela č. 6017/1, ktorá patrí správcovi toku je riešením dotknutá, ale riešenie do nej nezasahuje. Park leží v strede Žiliny, medzi Bôrikom a Centrom Rudiny I. na západnej strane a časťou Bôrika a vybavenosťou pozdĺž ul. Vysokoškolákov na východnej strane. 

Bezprostredne je vymedzený ul. Tajovského na západe a ul. Bôrickou na východe. Má podlhovastý tvar v smere sever juh. Plocha parku je 4,1 ha. Zovretie komunikáciami a „utopená“ poloha nie sú pre park priaznivé. Veľmi dobrá je potenciálna pešia a cyklistická dostupnosť. Z hľadiska pešieho a cyklistického pohybu sa nachádza v dotyku pešej trasy, ktorá prepája ul. Vysokoškolákov – Vlčince s Hlinami I., II., III. a IV. cez ul. A. Bernoláka až do centra mesta. Cyklistické prepojenie na lesopark Chrasť nie sú vybudované. Park leží aj v pešej trase ul. Kraskovej. Pokračovanie na Chrasť, prípadne Vlčince nie je vybudované. 

Nie je doriešené pešie prepojenie cez ul. Kraskovu smerom na os Solinky - Centrum. Oproti predchádzajúcemu stupňu bolo zadanie zmenené, a riešenie neuvažuje so zatrubnením potoka Všivák.

Park je aj v súčasnej dobe vrámci možností intenzívne využívaný. Prevažná časť spevnených plôch a chodníkov je asfaltových. Sú prevažne bez obrubníkov, s popraskaným, miestami vydroleným povrchom, Východný chodník od Kamélie bol predláždený zámkovou dlažbou pri budovaní prípojky parovodu. Osvetlenie tvoria staré osvetľovacie telesá, ktoré okrem neestetického výzoru sú v zlom technickom stave. Vybavenosť parku mobiliárom predstavujú lavičky v zlom stave a nízkej estetickej úrovne.

Stav vegetácie nie je optimálny. Dlhodobo absentujú výchovné zásahy do porastov, ktoré nemajú dostatočnú vekovú diverzitu. V minulosti bolo vykonané nekvalifikované orezávanie, čo viedlo k vytvorenie sekundárnych korún oveľa náchylnejších na výskyt hubových chorôb a dutín.

Celkové architektonické riešenie
Uvedený stupeň PD vychádza zo stupňa DSP, ktorý bol spracovaný v roku 2012. Zásadnou zmenou oproti stupňu DSP je , že návrh neuvažuje zo zatrubnením Všiváka a musí riešiť nový objekt SO 12 Nové lávky cez potok Všivák. Z uvedenej zmeny vyplývajú ešte ďalšie, ktoré sa týkajú spevnených plôch a vegetačných úprav. Do návrhu boli zapracované aj workoutove prvky, ktoré boli realizované v roku 2014 na základe konzultácie s autorom rekonštrukcie parku.
V návrhu identifikujeme päť funkčných častí.

Na severe zostáva časť vymedzená dopravnými komunikáciami a jedným so vstupov do parku. Vzhľadom k charakteru priestoru tu nie sú umiestnené žiadne aktivity.
Priestor pod mostným telesom sme navrhli v minulom projekčnom stupni ako Objekt „BUNKA“ (SO 06). Tento objekt nie je predmetom riešenia tohto stupňa. iba elektrické a vodovodné prípojky a kanalizáciu Priestor dvoch lúk je riešený ako voľný priestor s vegetačnou kulisou, kde sa môžu odohrávať sezónne výstavy, podujatia, workshopy. V tomto priestore je možné pripojenie ozvučovacej a osvetľovacej techniky. Mimo podujatí má slúžiť ako pobytová lúka.

Stred parku je vybavený detskými ihriskami. Detské ihriská nie sú predmetom riešenia tohto stupňa (SO 05). V južnej časti parku je navrhnutý hlavný motív parku, vodný prvok. Je prispôsobený umiestnenej soche Ľ. Štúra. Voda bude vo forme strekov z dláždenej plochy. Priestor je prepojený so spevnenou plochou okolo sochy chodníkom. V tomto stupni neriešime fontánu (SO 08b), iba elektrické a vodovodné prípojky a kanalizáciu. Okrem uvedeného funkčného členenia bol kladený dôraz na podchytenie všetkých využívaných peších trás a ich bezbariérovosť. 

Zásahy do vegetácie majú obnoviť vekovú diverzitu a posilniť kostru parku, zároveň bol kladený dôraz na jarný a jesenný aspekt. Výrazným premenlivým vegetačným prvkom sú záhon ruží a trvalkové záhony v kompozične hlavnej časti. V celom parku je navrhnuté nové osvetlenie. Oproti stupňu DSP nerieši táto dokumentáciu okrem už spomenutého ani mobiliár ( SO 04) a vyhliadkovú vežu (SO 07). K miestu kde bola veža navrhnutá je v návrhu riešená el. prípojka.

Kompletná súhrná technická správa: Formát PDF
Koordinačná situácia: Formát PDF

Vizualizácie:


Mesto Třinec získalo grant na projekt

„We are 854 years old - the joint celebration“

vo výške 11 tisíc EUR z Medzinárodného visegrádského fondu, Štandardné granty.

www.visegradfund.org

Názov projektu: "We are 854 years old - the joint celebration"
Dotácia bola získaná: Medzinárodní visegrádský fond, Základné grantové programy, Štandardné granty

Celkové náklady projektu: 30 - 40 tis. EUR
Dotácia: 11 tis. EUROPredkladateľ žiadosti: mesto Třinec
Partneri: mesto Bielsko-Biała, mesto Žilina
Obdobie realizácie projektu: 1/2016 - 12/2016

Web projektu:
 www.trinecko.cz/visegrad/

Cieľ projektu
spoločnou oslavou narodenín 3 miest rozšíriť povedomie 3 národov o mestách, ktoré k sebe majú veľmi blízko a to nielen geograficky. Netradičnou (zábavnou) formou informovať verejnosť o krásach, zaujímavostiach, osobnostiach, tradíciách a iných špecifikách Třinca, Bielska-Biala a Žiliny a prispieť tým k rozvoju cezhraničnej spolupráce a podnecovanie obyvateľov k návšteve týchto miest.

Aktivity projektu
1. Výroba videodokumentov (1-11/2016)
O každom meste bude natočených 6 krátkych dokumentov (rozsah jedného dokumentu o všetkých 3 mestách cca 6 min.), ktoré budú verejnosti predstavené behom slávnostného večera v Třinci (pozri aktivita 2). Po ukončení projektu budú materiály partnerom voľne k dispozícii (na DVD) k ďalšiemu šíreniu a využitiu, či už k prezentačným nebo iným účelom.
Každý dokument bude zameraný na určitú tému (kultúra, šport, história/tradície, krásy a zaujímavosti, osobnosti, súťažný kvíz apod.).

2. Spoločná kultúrna akcia v Třinci (súťažné vystúpenie & koncert), (2-11/2016)
Bude sa jednať o jednodennú kultúrno-zábavnú akciu za účasti všetkých partnerov. Akcia sa bude konať v 11/2016 v Třinci. Bude spoločným zavŕšením celoročných narodeninových osláv všetkých troch miest a snáď aj počiatkom novej tradície (pokiaľ sa akcia osvedčí, mohlo by sa jednať o prvý ročník putovnej akcie medzi 3 mestami/regiónmi).

Akcia bude mať 2 časti:
a) súťažno - zábavná časť inšpirovaná európskou súťažou Hry bez hraníc. Každé mesto zostaví z miestnych osobností päťčlenný tým pod patronátom starostu/primátora, ktorý ho bude reprezentovať v 6 súťažných disciplínach (kultúrne vystúpenie, športové vystúpenie, folklórne vystúpenie, vystúpenie osobností podnikateľského sektoru, vystúpenie mladých talentov a znalostný kvíz pro starostov miest).
b) kultúrna časť - slávnostný večer bude zavŕšený hudobným koncertom 3 medzinárodných osobností, ktoré majú spojitosť s partnerskými mestami a sú pomerne známe i v ďalších krajinách.
Akcia bude verejne prístupná.

Role partnerov: partneri vytvoria súťažné tímy a zaistia prípravu jednotlivých vystúpenie pre prvú časť večera. Zabezpečí tiež dopravu tímu a prípadných pozvaných hostí do Třince a späť na vlastné náklady.

Bližší informácie poskytne:
Iveta Stoszková, odbor KVM MsÚ Třinec, tel. 558 306 106, email: iveta.stoszkova@trinecko.cz

Ing. Monika Byrtusová, odbor KVM MsÚ Třinec, tel. 558 306 239, email: monika.byrtusova@trinecko.cz

Piotr Gibiec
, Główny Specjalista, Wydział Promocji Miasta, tel.: +48 33 4701 239, tel. kom.: +48 600 004 256, 
Urząd Miejski w Bielsku-Białej, Plac Ratuszowy 5, 43-300 Bielsko-Biała, www.bielsko-biala.pl, email: p.gibiec@um.bielsko.pl

Ing. Milan Lipka, odbor projektov EÚ, MsÚ v Žiline, tel: +421 41 7063 410, www.zilina.sk, e-mail:milan.lipka@zilina.sk


Mesto Žilina bude realizovať projekt so skráteným názvom SOLEZ, ktorý je zameraný na znižovanie uhlíkových emisií v mestách

V mesiaci jún bol Spoločným technickým sekretariátom vo Viedni (JTS Wien) schválený projekt s názvom Inteligentné riešenia na podporu nízkoemisných zón a ďalších politík na znižovanie uhlíkových emisií v mestách EÚ, ktorý sa podával v rámci vyhlásenej výzvy programu Interreg Central Europe, a v ktorom mesto Žilina figuruje ako riadny člen. Na podporu aktivít a implementáciu projektu mesto Žilina získa finančný príspevok z ERDF vo výške 144 454,95 EUR formou následnej refundácie. Mesto sa na projekte bude podieľať spolufinancovaním 15% čo je 25 492,05 EUR.

Cieľom projektu je zlepšiť kapacity pre plánovanie mobility vo funkčných mestských oblastiach s cieľom znížiť emisie CO2. Okrem sprievodných podujatí zameraných na osvetu a riadenie aktivít v oblasti plánovania nízkouhlíkových opatrení v rámci udržateľnej mestskej mobility sú hlavnými aktivitami projektu vypracovanie Akčného plánu nízkouhlíkovej mobility, realizácia opatrení v oblasti inteligentného parkovania a výskum v oblasti využívania elektrických autobusov v prímestskej zóne mesta.
Projekt bude trvať 36 mesiacov so začiatkom od 01.06.2016.

Viac informácii na: SOLEZ FactSheet ( PDF )

Webhttp://www.interreg-central.eu/Content.Node/SOLEZ.html#News&Events


„Európsky fond regionálneho rozvoja“
Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou

Mesto Žilina realizuje projekt spolufinancovaný Európskou úniou na základe podpísanej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorý spočíva v súbore opatrení vedúcich k zníženiu energetickej spotreby objektu Mestského úradu v Žiline. Hlavným výsledkom projektu bude celková úspora spotreby palív a energie na úrovni 643,2 MWh/rok.

Názov projektu: Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ v Žiline

Hlavný cieľ projektu: Zlepšenie tepelno-technických vlastností konštrukcií, modernizácia osvetlenia v budove a hydraulické vyregulovanie a termostatizácia

Kontrahovaná výška NFP: 1 375 392,55 EUR

Webové sídlo RO: www.op-kzp.sk

Webové sídlo SO: www.siea.sk

Webové sídlo CKO: www.partnerskadohoda.gov.sk


Areál žilinského športu

Štúdie uskutočniteľnosti

Vizualizácie návrhu projektu