textová verzia pre zrakovo postihnutých textová verzia | streda 27. september 2023 | meniny: Cyprián

Občan

vyhľadať spojenie MHD
pohotovosť lekární

Rozpis pohotovostných lekárenských služieb od 17.00 hod. do 22.00 hod.

celý rozpis
kam dnes

Imrich Turzo Krajská knižnica, Žilina

Môj obľúbený strom Krajská knižnica, Žilina

VINCENT HLOŽNÍK / Stála expozícia venovaná 100. výročiu narodenia umelca Považská galéria umenia, Žilina

PREMIETANIE: Zem, ktorá hľadá svoje nebo (r. Erik Praus, 2016) + diskusia s režisérom Rosenfeldov palác (18:00)

ďaľšie podujatia
mailinglist
Prajete si dostávať aktuálne informácie a správy? Prihláste sa do nášho mailinglistu.

Projekty mesta - 2016

Revitalizácia a rekonštrukcia parku Ľudovíta Štúra

Charakteristika územia
Predmetom riešenia je park Ľ. Štúra v katastrálnom území Žiliny. Ide o parcely č.4842, ktorá patrí mestu Žilina, a čiastočne z východnej strany parcelu č.5828/1 ktorá patrí mestu Žilina. Parcela č. 6017/1, ktorá patrí správcovi toku je riešením dotknutá, ale riešenie do nej nezasahuje. Park leží v strede Žiliny, medzi Bôrikom a Centrom Rudiny I. na západnej strane a časťou Bôrika a vybavenosťou pozdĺž ul. Vysokoškolákov na východnej strane. 

Bezprostredne je vymedzený ul. Tajovského na západe a ul. Bôrickou na východe. Má podlhovastý tvar v smere sever juh. Plocha parku je 4,1 ha. Zovretie komunikáciami a „utopená“ poloha nie sú pre park priaznivé. Veľmi dobrá je potenciálna pešia a cyklistická dostupnosť. Z hľadiska pešieho a cyklistického pohybu sa nachádza v dotyku pešej trasy, ktorá prepája ul. Vysokoškolákov – Vlčince s Hlinami I., II., III. a IV. cez ul. A. Bernoláka až do centra mesta. Cyklistické prepojenie na lesopark Chrasť nie sú vybudované. Park leží aj v pešej trase ul. Kraskovej. Pokračovanie na Chrasť, prípadne Vlčince nie je vybudované. 

Nie je doriešené pešie prepojenie cez ul. Kraskovu smerom na os Solinky - Centrum. Oproti predchádzajúcemu stupňu bolo zadanie zmenené, a riešenie neuvažuje so zatrubnením potoka Všivák.

Park je aj v súčasnej dobe vrámci možností intenzívne využívaný. Prevažná časť spevnených plôch a chodníkov je asfaltových. Sú prevažne bez obrubníkov, s popraskaným, miestami vydroleným povrchom, Východný chodník od Kamélie bol predláždený zámkovou dlažbou pri budovaní prípojky parovodu. Osvetlenie tvoria staré osvetľovacie telesá, ktoré okrem neestetického výzoru sú v zlom technickom stave. Vybavenosť parku mobiliárom predstavujú lavičky v zlom stave a nízkej estetickej úrovne.

Stav vegetácie nie je optimálny. Dlhodobo absentujú výchovné zásahy do porastov, ktoré nemajú dostatočnú vekovú diverzitu. V minulosti bolo vykonané nekvalifikované orezávanie, čo viedlo k vytvorenie sekundárnych korún oveľa náchylnejších na výskyt hubových chorôb a dutín.

Celkové architektonické riešenie
Uvedený stupeň PD vychádza zo stupňa DSP, ktorý bol spracovaný v roku 2012. Zásadnou zmenou oproti stupňu DSP je , že návrh neuvažuje zo zatrubnením Všiváka a musí riešiť nový objekt SO 12 Nové lávky cez potok Všivák. Z uvedenej zmeny vyplývajú ešte ďalšie, ktoré sa týkajú spevnených plôch a vegetačných úprav. Do návrhu boli zapracované aj workoutove prvky, ktoré boli realizované v roku 2014 na základe konzultácie s autorom rekonštrukcie parku.
V návrhu identifikujeme päť funkčných častí.

Na severe zostáva časť vymedzená dopravnými komunikáciami a jedným so vstupov do parku. Vzhľadom k charakteru priestoru tu nie sú umiestnené žiadne aktivity.
Priestor pod mostným telesom sme navrhli v minulom projekčnom stupni ako Objekt „BUNKA“ (SO 06). Tento objekt nie je predmetom riešenia tohto stupňa. iba elektrické a vodovodné prípojky a kanalizáciu Priestor dvoch lúk je riešený ako voľný priestor s vegetačnou kulisou, kde sa môžu odohrávať sezónne výstavy, podujatia, workshopy. V tomto priestore je možné pripojenie ozvučovacej a osvetľovacej techniky. Mimo podujatí má slúžiť ako pobytová lúka.

Stred parku je vybavený detskými ihriskami. Detské ihriská nie sú predmetom riešenia tohto stupňa (SO 05). V južnej časti parku je navrhnutý hlavný motív parku, vodný prvok. Je prispôsobený umiestnenej soche Ľ. Štúra. Voda bude vo forme strekov z dláždenej plochy. Priestor je prepojený so spevnenou plochou okolo sochy chodníkom. V tomto stupni neriešime fontánu (SO 08b), iba elektrické a vodovodné prípojky a kanalizáciu. Okrem uvedeného funkčného členenia bol kladený dôraz na podchytenie všetkých využívaných peších trás a ich bezbariérovosť. 

Zásahy do vegetácie majú obnoviť vekovú diverzitu a posilniť kostru parku, zároveň bol kladený dôraz na jarný a jesenný aspekt. Výrazným premenlivým vegetačným prvkom sú záhon ruží a trvalkové záhony v kompozične hlavnej časti. V celom parku je navrhnuté nové osvetlenie. Oproti stupňu DSP nerieši táto dokumentáciu okrem už spomenutého ani mobiliár ( SO 04) a vyhliadkovú vežu (SO 07). K miestu kde bola veža navrhnutá je v návrhu riešená el. prípojka.

Kompletná súhrná technická správa: Formát PDF
Koordinačná situácia: Formát PDF

Vizualizácie:


Mesto Třinec získalo grant na projekt

„We are 854 years old - the joint celebration“

vo výške 11 tisíc EUR z Medzinárodného visegrádského fondu, Štandardné granty.

www.visegradfund.org

Názov projektu: "We are 854 years old - the joint celebration"
Dotácia bola získaná: Medzinárodní visegrádský fond, Základné grantové programy, Štandardné granty

Celkové náklady projektu: 30 - 40 tis. EUR
Dotácia: 11 tis. EUROPredkladateľ žiadosti: mesto Třinec
Partneri: mesto Bielsko-Biała, mesto Žilina
Obdobie realizácie projektu: 1/2016 - 12/2016

Web projektu:
 www.trinecko.cz/visegrad/

Cieľ projektu
spoločnou oslavou narodenín 3 miest rozšíriť povedomie 3 národov o mestách, ktoré k sebe majú veľmi blízko a to nielen geograficky. Netradičnou (zábavnou) formou informovať verejnosť o krásach, zaujímavostiach, osobnostiach, tradíciách a iných špecifikách Třinca, Bielska-Biala a Žiliny a prispieť tým k rozvoju cezhraničnej spolupráce a podnecovanie obyvateľov k návšteve týchto miest.

Aktivity projektu
1. Výroba videodokumentov (1-11/2016)
O každom meste bude natočených 6 krátkych dokumentov (rozsah jedného dokumentu o všetkých 3 mestách cca 6 min.), ktoré budú verejnosti predstavené behom slávnostného večera v Třinci (pozri aktivita 2). Po ukončení projektu budú materiály partnerom voľne k dispozícii (na DVD) k ďalšiemu šíreniu a využitiu, či už k prezentačným nebo iným účelom.
Každý dokument bude zameraný na určitú tému (kultúra, šport, história/tradície, krásy a zaujímavosti, osobnosti, súťažný kvíz apod.).

2. Spoločná kultúrna akcia v Třinci (súťažné vystúpenie & koncert), (2-11/2016)
Bude sa jednať o jednodennú kultúrno-zábavnú akciu za účasti všetkých partnerov. Akcia sa bude konať v 11/2016 v Třinci. Bude spoločným zavŕšením celoročných narodeninových osláv všetkých troch miest a snáď aj počiatkom novej tradície (pokiaľ sa akcia osvedčí, mohlo by sa jednať o prvý ročník putovnej akcie medzi 3 mestami/regiónmi).

Akcia bude mať 2 časti:
a) súťažno - zábavná časť inšpirovaná európskou súťažou Hry bez hraníc. Každé mesto zostaví z miestnych osobností päťčlenný tým pod patronátom starostu/primátora, ktorý ho bude reprezentovať v 6 súťažných disciplínach (kultúrne vystúpenie, športové vystúpenie, folklórne vystúpenie, vystúpenie osobností podnikateľského sektoru, vystúpenie mladých talentov a znalostný kvíz pro starostov miest).
b) kultúrna časť - slávnostný večer bude zavŕšený hudobným koncertom 3 medzinárodných osobností, ktoré majú spojitosť s partnerskými mestami a sú pomerne známe i v ďalších krajinách.
Akcia bude verejne prístupná.

Role partnerov: partneri vytvoria súťažné tímy a zaistia prípravu jednotlivých vystúpenie pre prvú časť večera. Zabezpečí tiež dopravu tímu a prípadných pozvaných hostí do Třince a späť na vlastné náklady.

Bližší informácie poskytne:
Iveta Stoszková, odbor KVM MsÚ Třinec, tel. 558 306 106, email: iveta.stoszkova@trinecko.cz

Ing. Monika Byrtusová, odbor KVM MsÚ Třinec, tel. 558 306 239, email: monika.byrtusova@trinecko.cz

Piotr Gibiec
, Główny Specjalista, Wydział Promocji Miasta, tel.: +48 33 4701 239, tel. kom.: +48 600 004 256, 
Urząd Miejski w Bielsku-Białej, Plac Ratuszowy 5, 43-300 Bielsko-Biała, www.bielsko-biala.pl, email: p.gibiec@um.bielsko.pl

Ing. Milan Lipka, odbor projektov EÚ, MsÚ v Žiline, tel: +421 41 7063 410, www.zilina.sk, e-mail:milan.lipka@zilina.sk


Mesto Žilina bude realizovať projekt so skráteným názvom SOLEZ, ktorý je zameraný na znižovanie uhlíkových emisií v mestách

V mesiaci jún bol Spoločným technickým sekretariátom vo Viedni (JTS Wien) schválený projekt s názvom Inteligentné riešenia na podporu nízkoemisných zón a ďalších politík na znižovanie uhlíkových emisií v mestách EÚ, ktorý sa podával v rámci vyhlásenej výzvy programu Interreg Central Europe, a v ktorom mesto Žilina figuruje ako riadny člen. Na podporu aktivít a implementáciu projektu mesto Žilina získa finančný príspevok z ERDF vo výške 144 454,95 EUR formou následnej refundácie. Mesto sa na projekte bude podieľať spolufinancovaním 15% čo je 25 492,05 EUR.

Cieľom projektu je zlepšiť kapacity pre plánovanie mobility vo funkčných mestských oblastiach s cieľom znížiť emisie CO2. Okrem sprievodných podujatí zameraných na osvetu a riadenie aktivít v oblasti plánovania nízkouhlíkových opatrení v rámci udržateľnej mestskej mobility sú hlavnými aktivitami projektu vypracovanie Akčného plánu nízkouhlíkovej mobility, realizácia opatrení v oblasti inteligentného parkovania a výskum v oblasti využívania elektrických autobusov v prímestskej zóne mesta.
Projekt bude trvať 36 mesiacov so začiatkom od 01.06.2016.

Viac informácii na: SOLEZ FactSheet ( PDF )

Webhttp://www.interreg-central.eu/Content.Node/SOLEZ.html#News&Events


„Európsky fond regionálneho rozvoja“
Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou

Mesto Žilina realizuje projekt spolufinancovaný Európskou úniou na základe podpísanej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorý spočíva v súbore opatrení vedúcich k zníženiu energetickej spotreby objektu Mestského úradu v Žiline. Hlavným výsledkom projektu bude celková úspora spotreby palív a energie na úrovni 643,2 MWh/rok.

Názov projektu: Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ v Žiline

Hlavný cieľ projektu: Zlepšenie tepelno-technických vlastností konštrukcií, modernizácia osvetlenia v budove a hydraulické vyregulovanie a termostatizácia

Kontrahovaná výška NFP: 1 375 392,55 EUR

Webové sídlo RO: www.op-kzp.sk

Webové sídlo SO: www.siea.sk

Webové sídlo CKO: www.partnerskadohoda.gov.sk


Areál žilinského športu

Štúdie uskutočniteľnosti

Vizualizácie návrhu projektu