textová verzia pre zrakovo postihnutých textová verzia | piatok 1. marec 2024 | meniny: Albín

Občan

vyhľadať spojenie MHD
pohotovosť lekární

Rozpis pohotovostných lekárenských služieb od 17.00 hod. do 22.00 hod.

celý rozpis
kam dnes

Tvoríme vlastnú knihu XXV. ročník - súťaž Krajská knižnica, Žilina

PRVÉ MÚZEUM INTERMÉDIÍ III / Nežná sila Považská galéria umenia, Žilina

Expozícia UHORSKÝ PALATÍN JURAJ TURZO – renesančný človek Sobášny palác, Bytča

Expozície Čičmany Čičmany

ďaľšie podujatia
mailinglist
Prajete si dostávať aktuálne informácie a správy? Prihláste sa do nášho mailinglistu.

Aktuality

ROK 2015

Deň dobrovoľníctva
Mesto Žilina sa i tento rok zapojilo do podujatia ,,Naše mesto 2015“ s projektom ,,Oprava a natieranie plotu v Dennom centre, Námestie J. Borodáča č. 1, Žilina.“ Dobrovoľníci z Mestského úradu v Žiline, neziskových organizácií, firiem, zo Žilinského samosprávneho kraja natierali plot, lavičky v komunitnej záhrade. Pomocnú ruku priložil aj primátor mesta Žilina Igor Choma. Viac informácií nájdete na: www.nasemesto.sk.

Oskar bez bariér 2014
Dňa 28.04.2015 sa primátor mesta Žilina zúčastnil slávnostného vyhlásenia výsledkov celoslovenskej súťaže ,,Oskar bez bariér 2014.“ Mesto Žilina s 2 projektmi postúpilo medzi piatich finalistov. Mesto bolo ocenené peňažným darom vo výške 1000,- Eur, finančné prostriedky budú podľa rozhodnutia mesta použité na rozvoj komunitných záhrad v meste.

Denné centrum v Bytčici
Denné centrum je zariadenie sociálnych služieb, v ktorom sa podľa § 56 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov poskytuje sociálna služba počas dňa fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek, fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom, rodičovi s dieťaťom alebo starému rodičovi s vnukom alebo vnučkou. Poskytovanie sociálnej služby v dennom centre patrí medzi podpornú sociálnu službu, ktorá sa zabezpečuje ambulantnou formou. Dňa 01.05.2015 bolo otvorené Denné centrum, Dlhá č. 1, Žilina, ktoré je v prevádzke denne počas pracovných dní v čase od 13:00 h. do 17:00 h. V zariadení denného centra sa poskytuje najmä sociálne poradenstvo a zabezpečuje sa záujmová činnosť pre prijímateľov sociálnej služby ako napr. kultúra, spoločenská, vzdelávacia činnosť – prednášky, besedy u oblasti zdravej výživy, prevencie súčasných civilizačných chorôb, prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti, sociálneho – dôchodkového poistenia, organizovanie výletov a podobne.

Z činnosti denného centra:

Každý deň okrem nedele vykonávame služby v Pamätnej izbe Bytčice od 13:00 do 16:00 hod.


Mesto Žilina má v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov k 01.05.2015 v zriaďovateľskej pôsobnosti 4 denné centrá:

  • Denné centrum Nám. J. Borodáča č. 1, 010 08 Žilina
  • Denné centrum A. Kmeťa č. 38, 010 01 Žilina
  • Denné centrum Dedinská č. 1, 010 01 Žilina
  • Denné centrum Dlhá č. 1, 010 09 Žilina.

Mesto Žilina sa snaží dlhodobo vytvárať podmienky pre aktívne starnutie s cieľom zvýšiť kvalitu života skôr narodených Žilinčanov.

Rada seniorov mesta Žilina
Dňa 06.02.2015 sa konalo ustanovujúce zasadnutie Rady seniorov mesta Žilina ako poradného, koordinačného a iniciatívneho orgánu primátora mesta Žilina pre otázky postavenia seniorov v meste Žilina. Rada má celkovo 31 členov, skladá sa z užšieho a Pracovného predsedníctva. Za predsedu Rady na dvojročné funkčné obdobie členovia zvolili p. Máriu Židekovú. Členstvo v Rade je čestné, nezastupiteľné a dobrovoľné, bez nároku na finančnú odmenu. Postavenie, pôsobnosť, zloženie, činnosť a zásady rokovania upravuje Štatút Rady seniorov mesta. Bližšie informácie o činnosti Rady sú zverejnené na: www.radaseniorov.zilina.sk.


ROK 2013


ROK 2011


ROK 2010