textová verzia pre zrakovo postihnutých textová verzia | piatok 1. marec 2024 | meniny: Albín

Občan

vyhľadať spojenie MHD
pohotovosť lekární

Rozpis pohotovostných lekárenských služieb od 17.00 hod. do 22.00 hod.

celý rozpis
kam dnes

SUVENIR 2023 Považská galéria umenia, Žilina

SVÄTOSŤ AKO OVOCIE DUCHA SVÄTÉHO budova spoločnosti HOUR, M. R. Štefánika 33, Žilina

MISHA KATZ A TIMUR SERGEYENIA Dom umenia Fatra, Žilina (19:00-21:00)

Stredoveká dedina Paseka Hrad Strečno

ďaľšie podujatia
mailinglist
Prajete si dostávať aktuálne informácie a správy? Prihláste sa do nášho mailinglistu.

Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia

Kontakt na zamestnancov


Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia najmä:

 • navrhuje vecne príslušnému organizačnému útvaru predmetné projektové zámery za odbor,
 • rozpracováva projektové zámery do zásobníka projektov,
 • podieľa sa na tvorbe odborných stanovísk a tvorí odborné časti formulárov žiadosti o NFP/grant,
 • pripravuje vecné zadania pre prieskumy trhu a pre súťaže na verejné obstarávanie,
 • vykonáva správu dane za vjazd motorových vozidiel do historickej časti mesta,
 • eviduje plochy verejného priestranstva a objektov patriacich mestu, zabezpečuje ich pravidelnú aktualizáciu,
 • zabezpečuje pravidelnú a dostatočnú starostlivosť a údržbu verejného priestoru ako aj objektov v správe mesta.

V Klientskom centre zabezpečuje:

 • vydávanie rybárskych lístkov, vydávanie a príjem žiadostí na pridelenie zbernej nádoby pre fyzické a právnickej osoby, vydávanie – sprievodného dokladu na vyšetrenie vzorky ošípanej v rámci domácej zabíjačky,
 • poskytovanie základných informácií z odboru,
 • vydávanie a príjem žiadostí a podnetov na výrub stromov na súkromných a mestských pozemkoch, príjem žiadostí a podnetov k výsadbe a údržbe mestskej zelene a detských ihrísk, vydávanie a príjem žiadostí na zápis do evidencie, resp. vyradenie samostatne hospodáriacich roľníkov.

Referát správy mestskej zelene

 • v súlade so schválenou územno-plánovacou dokumentáciou posudzuje, koordinuje a usmerňuje investičnú činnosť na území mesta v oblasti zelene,
 • posudzuje zásahy vo verejnej zeleni,
 • zabezpečuje a koordinuje koncepciu ochrany a rozvoja zelene,
 • eviduje plochy verejnej zelene,
 • vykonáva dozor nad zásahmi do zelene - rozkopávkami v zeleni,
 • plánuje sadové úpravy a koordinuje náhradnú výsadbu za asanované dreviny na území mesta,
 • realizuje sadové úpravy a rekonštrukcie zelene,
 • zabezpečuje údržbu a správu zelene na území mesta,
 • rieši havarijné situácie v zeleni, realizuje výruby stromov na území mesta a náhradnú výsadbu,
 • zabezpečuje správu a údržbu lesoparku a lesov v majetku mesta.

Plní úlohy v oblasti preneseného výkonu štátnej správy na úseku ochrany prírody a krajiny, najmä:

 • vykonáva štátnu správu v prvom stupni vo veci ochrany drevín, dáva vyjadrenia dotknutého orgánu,
 • vydáva súhlasy a pripravuje rozhodnutia o výrube drevín, ukladá opatrenia na ozdravenie drevín a prijíma ohlásenia o výrube,
 • ukladá povinnosť náhradnej výsadby, vedie evidenciu pozemkov vhodných na náhradnú výsadbu,
 • určuje spoločenskú hodnotu drevín, spravuje pohľadávky, vykonáva štátny dozor,
 • vedie evidenciu drevín na území mesta.

Referát kvality životného prostredia

Plní úlohy v oblasti preneseného výkonu štátnej správy na úseku ochrany ovzdušia, najmä podľa zákona o ochrane ovzdušia a poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia:

 • zabezpečuje agendu malých zdrojov znečisťovania ovzdušia,
 • zabezpečuje vydávanie súhlasov na povoľovanie stavieb malých zdrojov znečisťovania a na ich uvedenie do prevádzky, vrátane zmien stavieb,
 • určuje podmienky na prevádzku malých zdrojov znečisťovania prípadne ich odstavenie a kontroluje dodržiavanie povinností prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia,
 • ukladá opatrenia na nápravu a zabezpečuje ukladanie pokút,
 • stanovuje podmienky vedenia prevádzkovej evidencie,
 • plní zverené úlohy pri vypracúvaní programových dokumentov,
 • pripravuje rozhodnutia o poplatku právnickej osoby a fyzickej osoby oprávnenej na podnikanie, ktorá prevádzkuje malý zdroj znečisťovania ovzdušia, spravuje pohľadávky a zabezpečuje výkon rozhodnutí.

V oblasti posudzovania vplyvov strategických dokumentov a navrhovaných činností na životné prostredie zabezpečuje najmä:

 • informačné povinnosti z procesu posudzovania,
 • prípravu a predkladanie pripomienok a podnetov,
 • doručovanie písomných stanovísk príslušným orgánom,
 • v spolupráci s navrhovateľmi verejné prerokovania navrhovaných činností a vyhotovovanie záznamov z verejných prerokovaní.

V oblasti ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia zabezpečuje najmä:

 • objektivizovanie expozície obyvateľov a ich prostredia hluku a vibráciám v súlade s požiadavkami ustanovenými vykonávacími predpismi,
 • v oblastiach ochrany životného prostredia a na úsekoch, kde referát zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy, zabezpečuje v rámci kapacitných možností aj plnenie samosprávnych pôsobností mesta, pokiaľ neboli uložené iným príslušným organizačným útvarom.

Referát odpadového hospodárstva, čistoty mesta, poľnohospodárstva a zvierat

Plní úlohy v oblasti preneseného výkonu štátnej správy a samosprávy na úseku nakladania s odpadmi, najmä podľa zákona o odpadoch:

 • kontroluje nakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom,
 • zabezpečuje odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu,
 • zabezpečuje a organizuje zber a likvidáciu separovaného komunálneho odpadu a rieši komplexne odpadové hospodárstvo - komunálny odpad,
 • zabezpečuje vykonanie ohlásených zmien v podmienkach vývozu komunálneho odpadu klientov – daňových poplatníkov u zmluvného partnera, ktorý vývozy komunálneho odpadu realizuje,
 • vydáva osvedčenia o zápise do evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov,
 • vydáva potvrdenia o užívaní poľnohospodárskej pôdy,
 • rieši problematiku držania a vodenia psov,
 • zabezpečuje bežnú údržbu, čistenie a dezinfekciu útulku,
 • preberá odchytené zvieratá,
 • vedie knihu evidencie odchytených zvierat,
 • spracováva mesačné prehľady odchytených zvierat,
 • kontroluje podklady vyúčtovania dotácie,
 • vydáva rybárske lístky,
 • zabezpečuje čistenie miestnych komunikácií a verejných priestranstiev.

V oblasti ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia zabezpečuje najmä:

 • objektivizovanie expozície obyvateľov a ich prostredia hluku a vibráciám v súlade s požiadavkami ustanovenými vykonávacími predpismi,
 • v oblastiach ochrany životného prostredia a na úsekoch, kde referát zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy, zabezpečuje v rámci kapacitných možností aj plnenie samosprávnych pôsobností mesta, pokiaľ neboli uložené iným príslušným organizačným útvarom.

Referát údržby komunikácií

 • vykonáva úlohy, vyplývajúce pre mesto zo zákona o cestnej doprave a cestného zákona,
 • vykonáva úlohy, vyplývajúce pre mesto z cestného zákona,
 • vedie evidenciu a vydáva povolenia na vjazd motorových vozidiel do historickej časti mesta,
 • vykonáva správu dane za vjazd a zotrvanie motorových vozidiel do historickej časti mesta,
 • zabezpečuje správu a údržbu miestnych komunikácií, chodníkov a ich súčastí a zariadení,
 • zabezpečuje správu a údržbu verejných priestranstiev,
 • zabezpečuje správu, údržbu a rekonštrukcie cestnej svetelnej signalizácie,
 • rieši havarijné situácie na miestnych komunikáciách,
 • realizuje opravy a rekonštrukcie parkovísk, chodníkov a miestnych komunikácií,
 • zabezpečuje údržbu a rekonštrukciu zastávok MHD, udeľuje súhlas na zmeny v umiestnení alebo vytvorení zastávok MHD,
 • rieši organizáciu dopravy a parkovania v meste,
 • vydáva povolenie na záber verejného priestranstva,
 • vybavuje agendu súvisiacu so zákonom č. 178/1998 Z. z.,
 • pripravuje podmienky týkajúce sa zriadenia a povoľovania trhových miest,
 • zabezpečuje správu trhovísk,
 • vykonáva kontrolnú činnosť trhovísk a dočasných trhových stanovíšť na území mesta,
 • pripravuje podklady a vypracováva všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach obchodnej činnosti trhovísk a trhových plôch, riadenia ambulantného predaja,
 • vykonáva správu príslušných daní v súvislosti s ambulantným predajom,
 • zabezpečuje príjem žiadostí o ambulantný predaj,
 • zabezpečuje správu a údržbu verejného osvetlenia,
 • eviduje a rieši podnety na opravu, obnovu, rekonštrukciu a investičné zámery verejného osvetlenia a predkladá ich na odsúhlasenie správcom,
 • zabezpečuje pripomienky k projektovým zámerom, týkajúcich sa verejného osvetlenia mesta

Referát mobility

 • navrhuje spôsoby zabezpečenia alternatívnej dopravy v meste a zodpovedá za trvalo udržateľnú dopravu (mobilitu) v meste,
 • spolupracuje pri príprave akcií a podujatí zameraných na zvýšení povedomia a podpory využívania trvalo udržateľných spôsobov dopravy,
 • organizuje a koordinuje rôzne typy služieb v rámci manažmentu mobility ako alternatívu k IAD,
 • zabezpečuje propagáciu plánov mobility, spoluorganizuje aktivity na podporu mobility v mestách na Slovensku,
 • navrhuje a spolupodieľa sa na príprave strategických dokumentov zameraných na dopravu a parkovanie,
 • riadi dopravné plánovanie a realizáciu dopravných opatrení,
 • riadi rozvoj cyklodopravy v meste,
 • vyhľadáva možnosti financovania projektov zameraných na trvalo udržateľnú mobilitu a parkovanie,
 • zabezpečuje implementáciu projektov zameraných na TUM a dopravné opatrenia,
 • vedie pravidelné stretnutia pracovnej skupiny pre mobilitu,
 • zabezpečuje správu, údržbu, rekonštrukciu a investičné zámery vjazdu vozidiel do historickej časti mesta,
 • riadi, navrhuje, obnovuje a pripomienkuje parkovaciu politiku mesta
 • intenzívne spolupracuje s miestnymi autoritami (ŽSK, ŽU, VÚD, DPMŽ, SAD, OZ),
 • je kontaktnou osobou pre mobilitu a parkovanie v meste.

Referát krízového riadenia, CO, OPP a BOZP

 • v spolupráci so zamestnávateľom a vedúcimi zamestnancami organizuje, zabezpečuje a kontroluje plnenie úloh na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi,
 • zabezpečuje plnenie úloh na úseku civilnej ochrany obyvateľstva v zmysle zákona č. 42/1994 Z. z.,
 • vykonáva funkciu technika požiarnej ochrany alebo špecialistu požiarnej ochrany v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z.,
 • vykonáva funkciu bezpečnostného technika alebo autorizovaného bezpečnostného technika v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z,
 • zabezpečuje plnenie úloh mesta na úseku ochrany pred požiarmi,
 • zabezpečuje plnenie úloh bezpečnostnotechnickej služby,
 • zabezpečuje plnenie úloh krízového riadenia a krízového plánovania v systéme hospodárskej mobilizácie, prípravu na obranu štátu.

Na úseku civilnej ochrany zodpovedá za:

 • zabezpečenie plnenia plánu hlavných úloh na príslušný kalendárny rok pre mesto v súlade so zameraním činnosti Okresného úradu v Žiline,
 • koordináciu a usmernenie činnosti na úseku krízového riadenia a úloh pre zamestnancov mesta a členov Krízového štábu mesta Žilina,
 • vyhodnotenie následkov spôsobených povodňami, opatrení vykonaných na ochranu pred povodňami, nákladov vynaložených na výkon záchranných prác a predloženie súhrnnej správy o následkoch povodní, spôsobených škodách a o nákladoch na výkon záchranných prác,
 • koordináciu a kontrolu úloh spojených s prípravou obyvateľov a zamestnancov mesta na civilnú ochranu,
 • spracovanie plánu ochrany obyvateľstva, plánu ochrany zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti, plánu evakuácie, plánu ukrytia obyvateľov mesta, povodňového plánu záchranných prác, plánu núdzového zásobovania pitnou vodou v období krízovej situácie a ich pravidelnú aktualizáciu,
 • spracovanie údajov v systéme EPSIS,
 • kontrolu stavu ochranných stavieb v rámci Mesta Žilina a dohliada a určuje v spolupráci so správcom ochranných stavieb vykonávanie opráv, prác a revízií,
 • koordináciu oblasti ekonomického zabezpečenia úloh civilnej ochrany; sledovanie a kontrolu čerpania finančných prostriedkov vyčlenených pre civilnú ochranu.

Na úseku požiarnej ochrany zodpovedá za:

 • zabezpečenie plnenia úloh preneseného výkonu štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi v meste,
 • plnenie úloh a povinností obce (mesta) na úseku ochrany pred požiarmi,
 • spoluprácu s profesionálnymi zložkami HaZZ a spoluprácu s dobrovoľnou požiarnou ochranou a inými záchrannými zložkami,
 • koordináciu v oblasti ekonomického zabezpečenia úloh požiarnej ochrany pre dobrovoľné hasičské zbory mesta Žilina, sledovanie a kontrolu čerpania finančných prostriedkov vyčlenených pre požiarnu ochranu v rámci DHZ mesta Žilina.

Na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zodpovedá za plnenie úloh bezpečnostnotechnickej služby.


Referát výroby a servisu

 • zabezpečuje správu a údržbu detských ihrísk a mobiliáru,
 • zabezpečuje správu a údržbu verejných fontán,
 • zabezpečuje odťah motorových vozidiel
 • organizuje verejnoprospešné práce v meste,
 • zabezpečuje správu a údržbu vodovodov v majetku mesta,
 • zabezpečuje výrobu drobného mobiliáru pre potreby MsÚ,
 • vykonáva manipulačné práce a participuje na príprave podujatí organizovaných mestom