textová verzia pre zrakovo postihnutých textová verzia | streda 27. september 2023 | meniny: Cyprián

Občan

vyhľadať spojenie MHD
pohotovosť lekární

Rozpis pohotovostných lekárenských služieb od 17.00 hod. do 22.00 hod.

celý rozpis
kam dnes

PRVÉ MÚZEUM INTERMÉDIÍ III / Nežná sila Považská galéria umenia, Žilina

PREMIETANIE: Zem, ktorá hľadá svoje nebo (r. Erik Praus, 2016) + diskusia s režisérom Rosenfeldov palác (18:00)

Môj obľúbený strom Krajská knižnica, Žilina

Hrad Strečno a Paseka - expozícia Hrad Strečno

ďaľšie podujatia
mailinglist
Prajete si dostávať aktuálne informácie a správy? Prihláste sa do nášho mailinglistu.

Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia

Kontakt na zamestnancov


Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia najmä:

 • navrhuje vecne príslušnému organizačnému útvaru predmetné projektové zámery za odbor,
 • rozpracováva projektové zámery do zásobníka projektov,
 • podieľa sa na tvorbe odborných stanovísk a tvorí odborné časti formulárov žiadosti o NFP/grant,
 • pripravuje vecné zadania pre prieskumy trhu a pre súťaže na verejné obstarávanie,
 • vykonáva správu dane za vjazd motorových vozidiel do historickej časti mesta,
 • eviduje plochy verejného priestranstva a objektov patriacich mestu, zabezpečuje ich pravidelnú aktualizáciu,
 • zabezpečuje pravidelnú a dostatočnú starostlivosť a údržbu verejného priestoru ako aj objektov v správe mesta.

V Klientskom centre zabezpečuje:

 • vydávanie rybárskych lístkov, vydávanie a príjem žiadostí na pridelenie zbernej nádoby pre fyzické a právnickej osoby, vydávanie – sprievodného dokladu na vyšetrenie vzorky ošípanej v rámci domácej zabíjačky,
 • poskytovanie základných informácií z odboru,
 • vydávanie a príjem žiadostí a podnetov na výrub stromov na súkromných a mestských pozemkoch, príjem žiadostí a podnetov k výsadbe a údržbe mestskej zelene a detských ihrísk, vydávanie a príjem žiadostí na zápis do evidencie, resp. vyradenie samostatne hospodáriacich roľníkov.

Referát správy mestskej zelene

 • v súlade so schválenou územno-plánovacou dokumentáciou posudzuje, koordinuje a usmerňuje investičnú činnosť na území mesta v oblasti zelene,
 • posudzuje zásahy vo verejnej zeleni,
 • zabezpečuje a koordinuje koncepciu ochrany a rozvoja zelene,
 • eviduje plochy verejnej zelene,
 • vykonáva dozor nad zásahmi do zelene - rozkopávkami v zeleni,
 • plánuje sadové úpravy a koordinuje náhradnú výsadbu za asanované dreviny na území mesta,
 • realizuje sadové úpravy a rekonštrukcie zelene,
 • zabezpečuje údržbu a správu zelene na území mesta,
 • rieši havarijné situácie v zeleni, realizuje výruby stromov na území mesta a náhradnú výsadbu,
 • zabezpečuje správu a údržbu lesoparku a lesov v majetku mesta.

Plní úlohy v oblasti preneseného výkonu štátnej správy na úseku ochrany prírody a krajiny, najmä:

 • vykonáva štátnu správu v prvom stupni vo veci ochrany drevín, dáva vyjadrenia dotknutého orgánu,
 • vydáva súhlasy a pripravuje rozhodnutia o výrube drevín, ukladá opatrenia na ozdravenie drevín a prijíma ohlásenia o výrube,
 • ukladá povinnosť náhradnej výsadby, vedie evidenciu pozemkov vhodných na náhradnú výsadbu,
 • určuje spoločenskú hodnotu drevín, spravuje pohľadávky, vykonáva štátny dozor,
 • vedie evidenciu drevín na území mesta.

Referát kvality životného prostredia

Plní úlohy v oblasti preneseného výkonu štátnej správy na úseku ochrany ovzdušia, najmä podľa zákona o ochrane ovzdušia a poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia:

 • zabezpečuje agendu malých zdrojov znečisťovania ovzdušia,
 • zabezpečuje vydávanie súhlasov na povoľovanie stavieb malých zdrojov znečisťovania a na ich uvedenie do prevádzky, vrátane zmien stavieb,
 • určuje podmienky na prevádzku malých zdrojov znečisťovania prípadne ich odstavenie a kontroluje dodržiavanie povinností prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia,
 • ukladá opatrenia na nápravu a zabezpečuje ukladanie pokút,
 • stanovuje podmienky vedenia prevádzkovej evidencie,
 • plní zverené úlohy pri vypracúvaní programových dokumentov,
 • pripravuje rozhodnutia o poplatku právnickej osoby a fyzickej osoby oprávnenej na podnikanie, ktorá prevádzkuje malý zdroj znečisťovania ovzdušia, spravuje pohľadávky a zabezpečuje výkon rozhodnutí.

V oblasti posudzovania vplyvov strategických dokumentov a navrhovaných činností na životné prostredie zabezpečuje najmä:

 • informačné povinnosti z procesu posudzovania,
 • prípravu a predkladanie pripomienok a podnetov,
 • doručovanie písomných stanovísk príslušným orgánom,
 • v spolupráci s navrhovateľmi verejné prerokovania navrhovaných činností a vyhotovovanie záznamov z verejných prerokovaní.

V oblasti ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia zabezpečuje najmä:

 • objektivizovanie expozície obyvateľov a ich prostredia hluku a vibráciám v súlade s požiadavkami ustanovenými vykonávacími predpismi,
 • v oblastiach ochrany životného prostredia a na úsekoch, kde referát zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy, zabezpečuje v rámci kapacitných možností aj plnenie samosprávnych pôsobností mesta, pokiaľ neboli uložené iným príslušným organizačným útvarom.

Referát odpadového hospodárstva, čistoty mesta, poľnohospodárstva a zvierat

Plní úlohy v oblasti preneseného výkonu štátnej správy a samosprávy na úseku nakladania s odpadmi, najmä podľa zákona o odpadoch:

 • kontroluje nakladanie s komunálnym a drobným stavebným odpadom,
 • zabezpečuje odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu,
 • zabezpečuje a organizuje zber a likvidáciu separovaného komunálneho odpadu a rieši komplexne odpadové hospodárstvo - komunálny odpad,
 • zabezpečuje vykonanie ohlásených zmien v podmienkach vývozu komunálneho odpadu klientov – daňových poplatníkov u zmluvného partnera, ktorý vývozy komunálneho odpadu realizuje,
 • vydáva osvedčenia o zápise do evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov,
 • vydáva potvrdenia o užívaní poľnohospodárskej pôdy,
 • rieši problematiku držania a vodenia psov,
 • zabezpečuje bežnú údržbu, čistenie a dezinfekciu útulku,
 • preberá odchytené zvieratá,
 • vedie knihu evidencie odchytených zvierat,
 • spracováva mesačné prehľady odchytených zvierat,
 • kontroluje podklady vyúčtovania dotácie,
 • vydáva rybárske lístky,
 • zabezpečuje čistenie miestnych komunikácií a verejných priestranstiev.

V oblasti ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia zabezpečuje najmä:

 • objektivizovanie expozície obyvateľov a ich prostredia hluku a vibráciám v súlade s požiadavkami ustanovenými vykonávacími predpismi,
 • v oblastiach ochrany životného prostredia a na úsekoch, kde referát zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy, zabezpečuje v rámci kapacitných možností aj plnenie samosprávnych pôsobností mesta, pokiaľ neboli uložené iným príslušným organizačným útvarom.

Referát údržby komunikácií

 • vykonáva úlohy, vyplývajúce pre mesto zo zákona o cestnej doprave a cestného zákona,
 • vykonáva úlohy, vyplývajúce pre mesto z cestného zákona,
 • vedie evidenciu a vydáva povolenia na vjazd motorových vozidiel do historickej časti mesta,
 • vykonáva správu dane za vjazd a zotrvanie motorových vozidiel do historickej časti mesta,
 • zabezpečuje správu a údržbu miestnych komunikácií, chodníkov a ich súčastí a zariadení,
 • zabezpečuje správu a údržbu verejných priestranstiev,
 • zabezpečuje správu, údržbu a rekonštrukcie cestnej svetelnej signalizácie,
 • rieši havarijné situácie na miestnych komunikáciách,
 • realizuje opravy a rekonštrukcie parkovísk, chodníkov a miestnych komunikácií,
 • zabezpečuje údržbu a rekonštrukciu zastávok MHD, udeľuje súhlas na zmeny v umiestnení alebo vytvorení zastávok MHD,
 • rieši organizáciu dopravy a parkovania v meste,
 • vydáva povolenie na záber verejného priestranstva,
 • vybavuje agendu súvisiacu so zákonom č. 178/1998 Z. z.,
 • pripravuje podmienky týkajúce sa zriadenia a povoľovania trhových miest,
 • zabezpečuje správu trhovísk,
 • vykonáva kontrolnú činnosť trhovísk a dočasných trhových stanovíšť na území mesta,
 • pripravuje podklady a vypracováva všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach obchodnej činnosti trhovísk a trhových plôch, riadenia ambulantného predaja,
 • vykonáva správu príslušných daní v súvislosti s ambulantným predajom,
 • zabezpečuje príjem žiadostí o ambulantný predaj,
 • zabezpečuje správu a údržbu verejného osvetlenia,
 • eviduje a rieši podnety na opravu, obnovu, rekonštrukciu a investičné zámery verejného osvetlenia a predkladá ich na odsúhlasenie správcom,
 • zabezpečuje pripomienky k projektovým zámerom, týkajúcich sa verejného osvetlenia mesta

Referát mobility

 • navrhuje spôsoby zabezpečenia alternatívnej dopravy v meste a zodpovedá za trvalo udržateľnú dopravu (mobilitu) v meste,
 • spolupracuje pri príprave akcií a podujatí zameraných na zvýšení povedomia a podpory využívania trvalo udržateľných spôsobov dopravy,
 • organizuje a koordinuje rôzne typy služieb v rámci manažmentu mobility ako alternatívu k IAD,
 • zabezpečuje propagáciu plánov mobility, spoluorganizuje aktivity na podporu mobility v mestách na Slovensku,
 • navrhuje a spolupodieľa sa na príprave strategických dokumentov zameraných na dopravu a parkovanie,
 • riadi dopravné plánovanie a realizáciu dopravných opatrení,
 • riadi rozvoj cyklodopravy v meste,
 • vyhľadáva možnosti financovania projektov zameraných na trvalo udržateľnú mobilitu a parkovanie,
 • zabezpečuje implementáciu projektov zameraných na TUM a dopravné opatrenia,
 • vedie pravidelné stretnutia pracovnej skupiny pre mobilitu,
 • zabezpečuje správu, údržbu, rekonštrukciu a investičné zámery vjazdu vozidiel do historickej časti mesta,
 • riadi, navrhuje, obnovuje a pripomienkuje parkovaciu politiku mesta
 • intenzívne spolupracuje s miestnymi autoritami (ŽSK, ŽU, VÚD, DPMŽ, SAD, OZ),
 • je kontaktnou osobou pre mobilitu a parkovanie v meste.

Referát krízového riadenia, CO, OPP a BOZP

 • v spolupráci so zamestnávateľom a vedúcimi zamestnancami organizuje, zabezpečuje a kontroluje plnenie úloh na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi,
 • zabezpečuje plnenie úloh na úseku civilnej ochrany obyvateľstva v zmysle zákona č. 42/1994 Z. z.,
 • vykonáva funkciu technika požiarnej ochrany alebo špecialistu požiarnej ochrany v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z.,
 • vykonáva funkciu bezpečnostného technika alebo autorizovaného bezpečnostného technika v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z,
 • zabezpečuje plnenie úloh mesta na úseku ochrany pred požiarmi,
 • zabezpečuje plnenie úloh bezpečnostnotechnickej služby,
 • zabezpečuje plnenie úloh krízového riadenia a krízového plánovania v systéme hospodárskej mobilizácie, prípravu na obranu štátu.

Na úseku civilnej ochrany zodpovedá za:

 • zabezpečenie plnenia plánu hlavných úloh na príslušný kalendárny rok pre mesto v súlade so zameraním činnosti Okresného úradu v Žiline,
 • koordináciu a usmernenie činnosti na úseku krízového riadenia a úloh pre zamestnancov mesta a členov Krízového štábu mesta Žilina,
 • vyhodnotenie následkov spôsobených povodňami, opatrení vykonaných na ochranu pred povodňami, nákladov vynaložených na výkon záchranných prác a predloženie súhrnnej správy o následkoch povodní, spôsobených škodách a o nákladoch na výkon záchranných prác,
 • koordináciu a kontrolu úloh spojených s prípravou obyvateľov a zamestnancov mesta na civilnú ochranu,
 • spracovanie plánu ochrany obyvateľstva, plánu ochrany zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti, plánu evakuácie, plánu ukrytia obyvateľov mesta, povodňového plánu záchranných prác, plánu núdzového zásobovania pitnou vodou v období krízovej situácie a ich pravidelnú aktualizáciu,
 • spracovanie údajov v systéme EPSIS,
 • kontrolu stavu ochranných stavieb v rámci Mesta Žilina a dohliada a určuje v spolupráci so správcom ochranných stavieb vykonávanie opráv, prác a revízií,
 • koordináciu oblasti ekonomického zabezpečenia úloh civilnej ochrany; sledovanie a kontrolu čerpania finančných prostriedkov vyčlenených pre civilnú ochranu.

Na úseku požiarnej ochrany zodpovedá za:

 • zabezpečenie plnenia úloh preneseného výkonu štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi v meste,
 • plnenie úloh a povinností obce (mesta) na úseku ochrany pred požiarmi,
 • spoluprácu s profesionálnymi zložkami HaZZ a spoluprácu s dobrovoľnou požiarnou ochranou a inými záchrannými zložkami,
 • koordináciu v oblasti ekonomického zabezpečenia úloh požiarnej ochrany pre dobrovoľné hasičské zbory mesta Žilina, sledovanie a kontrolu čerpania finančných prostriedkov vyčlenených pre požiarnu ochranu v rámci DHZ mesta Žilina.

Na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zodpovedá za plnenie úloh bezpečnostnotechnickej služby.


Referát výroby a servisu

 • zabezpečuje správu a údržbu detských ihrísk a mobiliáru,
 • zabezpečuje správu a údržbu verejných fontán,
 • zabezpečuje odťah motorových vozidiel
 • organizuje verejnoprospešné práce v meste,
 • zabezpečuje správu a údržbu vodovodov v majetku mesta,
 • zabezpečuje výrobu drobného mobiliáru pre potreby MsÚ,
 • vykonáva manipulačné práce a participuje na príprave podujatí organizovaných mestom