textová verzia pre zrakovo postihnutých textová verzia | nedeľa 3. december 2023 | meniny: Oldrich

Občan

vyhľadať spojenie MHD
pohotovosť lekární

Rozpis pohotovostných lekárenských služieb od 17.00 hod. do 22.00 hod.

celý rozpis
kam dnes

Expozícia Jánošík a Terchová Terchová

Objekty ľudovej architektúry Čičmany - expozícia Čičmany

Múzeum dopravy Rajecké Teplice Železničná stanica, Rajecké Teplice

KREHKOSŤ KARYATÍDY / LUCIA TALLOVÁ Rosenfeldov palác

ďaľšie podujatia
mailinglist
Prajete si dostávať aktuálne informácie a správy? Prihláste sa do nášho mailinglistu.

Projekty mesta - 2020

Revitalizácia verejného priestoru vnútrobloku ul. G. Lannuriena, Žilina – Hájik

Na žilinskom sídlisku Hájik zrevitalizuje mesto Žilina vnútroblok, v rámci schváleného projektu z Integrovaného regionálneho operačného programu s názvom „Revitalizácia verejného priestoru vnútrobloku ul. G. Lannuriena, Žilina – Hájik“, s kódom 302041X472.

Celkové schválené oprávnené výdavky projektu: 191 938,75 EUR
Nenávratný finančný príspevok z EÚ a ŠR: 182 341,81 EUR
Vlastné spolufinancovanie: 9 596,94 EUR

Predmetom riešenia projektu sú stavebné práce revitalizácie vnútrobloku na sídlisku Hájik – ul. G. Lannuriena. Táto časť mesta je atraktívnou lokalitou z hľadiska bývania, v súčasnosti však jeho pôvodné riešenie postráda dostatočné prvky zelenej infraštruktúry, ktoré by znižovali vplyv zmeny klímy a znečistenia ovzdušia a hluku v meste. Zároveň vnútroblok neposkytuje požadovaný priestor pre oddychovú a športovú aktivitu jej obyvateľom. Z uvedených dôvodov je nevyhnutnosťou v dnešnej dobe riešiť súčasný stav vnútrobloku formou revitalizácie priestorov s uplatnením ekologických princípov tvorby a ochrany zelene. V rámci výsadby zelene dôjde k odstráneniu poškodenej betónovej plochy a k nahradeniu trávnatou plochou v rozlohe 110 m2, taktiež dôjde k oprave zničeného ujazdeného trávnika vo výmere 160 m2, výsadba nových stromov 9 ks, výsadba krov v počte 280 ks sadeníc, popínaviek 11 ks sadeníc a k vytvoreniu akumulačnej zelenej strechy nad prístreškom pre mamičky pri ihrisku 16 m2.

Obdobie realizácie: 10/2020 - 04/2021

Hlavný cieľ projektu:
4.3.1 Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku.

Hlavná aktivita projektu:
Regenerácia vnútrobloku na ulici G.Lannuriena v Žiline s uplatnením ekologických princípov tvorby a ochrany zelene.

Očakávane výsledky projektu:
Vytvorené alebo obnovené otvorené priestranstvá v mestských oblastiach: 11 216 m2


Názov projektu : Implementácia decentralizovaných úloh v rámci IROP v krajskom meste Žilina na obdobie január/2020 – december/2023

Mesto Žilina realizuje projekt spolufinancovaný Európskou úniou na základe podpísanej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorý spočíva v implementácii decentralizovaných úloh v rámci IROP v krajskom meste Žilina.

Špecifickým cieľom projektu je podpora efektívnej implementácie Operačného programu. Dosiahnutie cieľa bude zabezpečované prostredníctvom podpory administratívnych kapacít vytvoreného sprostredkovateľského orgánu, vzdelávania a zvyšovania odbornosti zamestnancov sprostredkovateľského orgánu.

Hlavným výsledkom projektu bude zabezpečenie výkonu úloh sprostredkovateľského orgánu vyplývajúcich zo Zmluvy o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom na optimálnej profesionálnej úrovni.

Nenávratný finančný príspevok z EÚ a ŠR: 140 989,50 €
Začiatok realizácie aktivít projektu: 01/2020
Ukončenie realizácie aktivít projektu: 12/2023
Výška finančnej podpory z Európskej únie: 126 148,50 €


Oznam: verejné pripomienkovanie štúdie uskutočniteľnosti „Moderné technológie v meste Žilina“
Mesto Žilina sprístupňuje na verejné pripomienkovanie štúdiu uskutočniteľnosti projektu „Moderné technológie v meste Žilina“, aby sa k tomuto dokumentu mohla vyjadriť verejnosť.

Mesto Žilina sa zapojilo do výzvy č. OPII-2020/7/11-DOP Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu ako Sprostredkovateľský orgán Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020, ktorej cieľom je zavedenie moderných technológií do procesu vykonávania činností verejnej správy, procesu rozhodovania ako aj služieb, informácií a kontaktu verejnej správy s verejnosťou.
Hlavným cieľom štúdie uskutočniteľnosti projektu Moderné technológie v meste Žilina je posúdenie inteligentných technológií a inteligentnej IoT platformy so zberom a spracovaním dát v meste Žilina a zhodnotenie prínosov budovanie moderného a inteligentného mesta. Trvalo udržateľný rozvoj mesta priaznivo vplýva na úroveň života vo vzťahu k občanom (80 727 osôb) a atraktivitu mesta vo vzťahu k návštevníkom.

Realizácia projektu sa zameriava na štyri oblasti:

 • Doprava
 • Verejné osvetlenie
 • Kamerový systém
 • Monitoring ovzdušia


Pripomienky k štúdii uskutočniteľnosti je možné zaslať prostredníctvom formulára „pripomienkový formulár_verejné pripomienkovanie“ v termíne do 3.8.2020 (vrátane) na emailovú adresu: ivana.stillerova@zilina.sk

Dokumenty na stiahnutie:


„Európsky fond regionálneho rozvoja“
Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou

Mesto Žilina realizuje projekt spolufinancovaný Európskou úniou na základe podpísanej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorého predmetom sú stavebné úpravy a s tým súvisiace vybavenie existujúcich 5 zastávok MHD a výstavba 1 novej zastávky v meste Žilina a mestských častiach tak, aby bola zabezpečená ich bezproblémová prevádzka a funkčnosť, jednotné vybavenie a usporiadanie. Navrhnuté prvky debarierizačných opatrení majú pozitívny vplyv na možnosti užívania mestskej hromadnej dopravy marginalizovanými skupinami osôb. Zástavky sú vybavené modernými prvkami a potrebným mobiliárom, čím dôjde ku ich celkovej obnove.

Projekt nadväzuje na rekonštrukciu 26 zastávok zrealizovaných v I. etape.

Názov projektu: Rekonštrukcia zastávok MHD v meste Žilina – II. etapa

Hlavný cieľ projektu: Zatraktívnenie verejnej dopravy ako prostriedok na zaistenie mobility osôb v meste Žilina

Špecifické ciele projektu

 • Zlepšenie funkčnosti, zvýšenie bezpečnosti a komfortu užívateľov mestskej hromadnej dopravy
 • Odstránenie stavebných nedostatkov a modernizácia 6 zastávok MHD v súlade s požiadavkami na skvalitnenie životné prostredie mesta

Celkové oprávnené výdavky projektu: 382 820,26 €

Nenávratný finančný príspevok z EÚ a ŠR: 363 379,25 €

Vlastné spolufinancovanie: 19 141,01 €

Obdobie realizácie: 04/2021 - 12/2021

Očakávané dopady projektu:

 • zlepšenie dostupnosti zastávok,
 • zlepšenie podmienok a prístupnosti verejnej osobnej dopravy pre zdravotne postihnuté osoby
 • zvýšenie bezpečnosti zraniteľných účastníkov cestnej premávky,
 • zvýšenie funkčnosti a zvýšenie komfortu užívateľov mestskej hromadnej dopravy,
 • zatraktívnenie verejnej osobnej dopravy v meste,
 • zvýšenie informovanosti cestujúcich prostredníctvom moderných IKT,
 • vybudovanie novej zastávky na ulici Hôrecká.

Webové sídlo RO/SO www.mpsr.sk

Webové sídlo CKO www.partnerskadohoda.gov.sk