textová verzia pre zrakovo postihnutých textová verzia | piatok 1. marec 2024 | meniny: Albín

Občan

vyhľadať spojenie MHD
pohotovosť lekární

Rozpis pohotovostných lekárenských služieb od 17.00 hod. do 22.00 hod.

celý rozpis
kam dnes

Čo drôt spojil, čas nerozdelí… Budatínsky hrad, Žilina

SVÄTOSŤ AKO OVOCIE DUCHA SVÄTÉHO budova spoločnosti HOUR, M. R. Štefánika 33, Žilina

Šije ti? Krajská knižnica, Žilina (16:00)

Múzeum dopravy v Rajeckých Tepliciach Rajecké Teplice

ďaľšie podujatia
mailinglist
Prajete si dostávať aktuálne informácie a správy? Prihláste sa do nášho mailinglistu.

archív 2020

Podpisovanie zmlúv s úspešnými uchádzačmi o športovú dotáciu bude od 17.augusta 2020 na MsÚ v Žiline v čase od 8:00 do 15:00 hod. v kancelárii č. 319.

Viac informácii ohľadom podpisovania zmlúv na 041/ 7063 319.

 • Vyúčtovanie poskytnutej športovej dotácie (RTFPDF)

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE ŠPORTOVEJ DOTÁCIE PRE ROK 2020
Podávanie žiadostí o grant cez elektronický formulár -  www.zilina.egrant.sk 

Systém poskytovania športových dotácií mesta Žilina vznikol za účelom:

 • podporovať činnosť športových klubov v Žiline,
 • podporovať registrovaných športovcov v Žiline,
 • zabezpečovať čo najväčšiu transparentnosť rozdeľovania mestských financií.

Celková výška športových dotácií schválená Mestským zastupiteľstvom na rok 2020 je
 175.000,- € pre podporu žilinských športových klubov.

Uzávierka podávania žiadostí
Uzávierka pre zaslanie žiadosti je 26.06.2020. Financie športovej dotácie sa dajú použiť len na aktivity v kalendárnom roku 2020.

Oprávnení žiadatelia
Športovú dotáciu možno poskytnúť právnickej osobe, ktorá spĺňa náležitosti športovej organizácie v zmysle Zákona o športe č. 440/2015 Z .z. a je zaregistrovaná v Registri právnických osôb v športe (Slovenský športový portál - www.sport.gov.sk) najneskôr v roku 2019.

Podmienky pre oprávnených žiadateľov

 • športový klub pôsobí a je registrovaný na území mesta Žilina,
 • v prípade športového klubu, ktorý má viac športových odvetví patriacich pod iný národný zväz, federáciu, úniu (ďalej len zväz), každé športové odvetvie si podáva žiadosť o dotáciu osobitne,
 • športová dotácia je určená len pre klub, ktorý nie je financovaný z rozpočtu mesta a ktorého zriaďovateľom nie je mesto Žilina,
 • má splnené povinnosti v zmysle zákona 346/2018 Z. z. o registri mimovládnych neziskových organizácii a má v registri uvedené príslušné údaje v zmysle § 6 ods. 1 tohto zákona, uvedené sa týka mimovládnych neziskových organizácií,
 • má vysporiadané finančné vzťahy s mestom Žilina,
 • nie je voči nemu vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v reštrukturalizácii a nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,
 • nie je voči nemu vedený výkon rozhodnutia (vrátane exekúcií),
 • nemá evidované nedoplatky voči príslušnému daňovému úradu,
 • nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové poistenie,
 • nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, alebo prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie,
 • neporušil v predchádzajúcich troch rokoch zákaz nelegálneho zamestnávania podľa zákona č. 82/2005 Z .z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
 • účet uvedený v žiadosti o športovú dotáciu je účtom organizácie, ktorá podáva žiadosť a nie účtom súkromnej osoby.

Povinné prílohy k podávaniu elektronickej žiadosti na www.zilina.egrant.sk

 • originál zoznamu aktívnych členov športového klubu potvrdený národným zväzom (aktívny člen - športovec, ktorý sa v roku 2019 zúčastnil najmenej na troch súťažiach organizovaných národným zväzom daného športového odvetvia a súčasne je členom športového klubu aj v roku 2020),
 • ak bude klub žiadať o podporu extraligového tímu v systéme podpory vrcholového športu, do zoznamu aktívnych členov klubu nemôžu byť zahrnutí členovia, ktorí sú súčasťou extraligového tímu a pripísali si v ňom minimálne 1 štart v stretnutiach extraligy.
 • menný zoznam členov podľa kategórií,
 • originál zoznamu licencovaných trénerov potvrdený národným zväzom,
 • doklad o právnej subjektivite (napr. štatút alebo stanovy, alebo zriaďovacia listina v aktuálnom znení). V prípade, ak žiadateľ preukazuje svoju právnu subjektivitu živnostenským listom alebo výpisom z obchodného registra, poskytne mestu Žilina údaje potrebné na overenie (podľa zákona č. 177/2018 Z. z. – Zákon proti byrokracii),
 • doklady o voľbe alebo menovaní štatutárneho zástupcu/zástupcov, príp. iný doklad dokumentujúci oprávnenie konať v mene žiadateľa, ak to nevyplýva z dokladov o právnej subjektivite,
 • doklad o pridelení IČO.

Postup vypĺňania žiadosti

 • žiadateľ vyplní žiadosť o poskytnutie športovej dotácie na základe formulára dostupného na webovej stránke zilina.egrant.sk,
 • vyplnený, vytlačený a podpísaný formulár žiadosti v 1 origináli odošle resp. osobne doručí v pracovný deň spolu s povinnými prílohami (originál zoznamu aktívnych členov športového klubu  a originál zoznamu licencovaných trénerov, obidva potvrdené národným zväzom) v zalepenej obálke na adresu: Mestský úrad Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 01131 Žilina najneskôr v deň uzávierky 26.06.2020 (pri doručovaní poštou je rozhodujúci dátum pečiatky pošty),
 • obálku je potrebné označiť heslom „Žiadosť o podporu športových klubov 2020“ + uviesť názov športového klubu, ktorý žiada o športovú dotáciu.

Pre hodnotenie žiadosti je potrebné elektronické podanie žiadosti a súčasne doručenie vytlačeného, vyplneného a štatutárnym zástupcom/zástupcami podpísaného formuláru žiadosti zo stránky zilina.egrant.sk spolu s povinnými prílohami (originál zoznamu aktívnych členov športového klubu  a originál zoznamu licencovaných trénerov, obidva potvrdené národným zväzom). V prípade, že žiadateľ nesplní obidve podmienky, nebude žiadosť hodnotená.

Kritéria hodnotenia žiadostí (bodovanie a koeficienty)
Mesto Žilina (ďalej len „mesto“) si vyhradzuje právo neposkytnúť dotáciu žiadateľovi, ktorý v predchádzajúcom kalendárnom roku porušil podmienky týkajúce sa pridelenia dotácie, ktoré sú uvedené v zmluve o poskytnutí dotácie v zmysle VZN 1/2019 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Žilina.

členská základňa - 10 až 75 bodov
úspechy - 1,0 až 1,3
neolympijský a olympijský šport - 1,0 až 1,1
spolupráca, filantropia - 1,0 až 1,1
trénerská odbornosť - 1,0 až 1,3
kategórie - 1,0 až 1,2

Výška športovej dotácie mesta Žilina závisí od získaných bodov a počtu prijatých žiadostí. Uchádzači, ktorí získajú menej ako 15 bodov poprípade majú menej ako 10 aktívnych športovcov, nemajú nárok na športovú dotáciu.

Vyhodnotenie žiadostí

 • rozhodnutie o pridelení/nepridelení športových dotácií bude zverejnené na stránke mesta www.zilina.sk – výsledky športových dotácií. Zároveň každému žiadateľovi bude táto informácia zaslaná v mailovej podobe,
 • uchádzanie sa o podporu mesta je založené na základe vopred stanovených kritérií, v ktorých je zohľadnená členská základňa, úspechy, neolympijský a olympijský šport, spolupráca s mestom Žilina a filantropia, trénerská odbornosť a kategórie. Žiadosti o športovú dotáciu sú hodnotené odbornou komisiou schválenou Mestským zastupiteľstvom.

Uzatvorenie zmluvy o poskytnutí dotácie

 • s úspešnými žiadateľmi, ktorým bola pridelená športová dotácia, bude uzatvorená zmluva o poskytnutí športovej dotácie.

Informácia pre úspešných žiadateľov

 • úspešní žiadatelia musia dodržať podmienky zmluvy, s ktorými sa oboznámia pri jej podpisovaní,
 • vyúčtovanie športovej dotácie musia predložiť najneskôr do 15. novembra 2020 podľa podmienok v Zmluve o poskytnutí športovej dotácie (pri doručovaní poštou je rozhodujúci dátum pečiatky pošty).

Vyúčtovanie poskytnutej dotácie
Povinné prílohy

 • kópie faktúr dodávateľa s priloženými výpismi účtu, kde bude vyznačená úhrada faktúry v prípade bezhotovostného styku (akceptované budú len platby z účtov organizácie, ktorej bola dotácia poskytnutá),
 • kópie faktúr dodávateľa s priloženými pokladničnými výdavkovými dokladmi a príjmovými pokladničnými dokladmi dodávateľa v prípade, že platba prebehla v hotovosti,
 • kópie dokladov z registračnej pokladne s priloženými pokladničnými výdavkovými dokladmi organizácie alebo podpísané kópie dokladov štatutárom organizácie v prípade, že platba prebehla v hotovosti,
 • pri platbách uskutočnených platobnou kartou je povolené použiť len platobnú kartu organizácie, ktorá je prijímateľom športovej dotácie.

Oprávnené výdavky

 • nájom priestorov pre činnosť športového klubu spojený so službami (úhrada energií),
 • úhrada elektrickej energie, vodné a stočné vo vlastných priestoroch,
 • nákup športového náradia, náčinia a súčasti športového výstroja a oblečenia,
 • cestovné náklady na súťaže,
 • náklady na regeneráciu (sauna, bazén, masáže, fyzioterapia) - zoznam osôb, jednotkové ceny,
 • náklady na sústredenie, súťaž, turnaj organizované mimo mesta Žilina – zoznam zúčastnených členov klubu, presná definícia miesta a termínu, jednotkové ceny za ubytovanie a stravu,
 • poplatky národného zväzu za členské, štartovné, rozhodcov, delegované osoby, prestupy,
 • poistenie, štartovné a stravné spojené s účasťou na súťaži, turnaji,
 • školenia trénerov organizované národným zväzom (zvyšovanie alebo obnova licencie trénerov športového klubu),
 • náklady na zdravotnú službu,
 • služby spojené s trénerskou a rozhodcovskou činnosťou.

Prijímateľovi dotácie, ktorý je platiteľom dane z pridanej hodnoty, ak si môže uplatniť odpočítanie dane z pridanej hodnoty, nemôže byť pri zúčtovaní dotácie poskytnutej z rozpočtu mesta uznaný výdavok na úhradu dane z pridanej hodnoty.

Neoprávnené výdavky

 • výdavky bez priameho vzťahu k športu ( napr. benzín, farby, hnojivo),
 • mzdy, dohody, odmeny v klube, splácanie úverov, pôžičiek, úrokov z prijatých úverov a pôžičiek,
 • investičné náklady,
 • nákup alkoholických a tabakových výrobkov,
 • úhrada daní a poplatkov (správnych, súdnych, miestnych),
 • úhrada záväzkov z minulých rokov,
 • IT služby, telekomunikačné služby, nákup elektrotechniky,
 • nákup výživových doplnkov a športovej výživy.

Iné

 • športový klub sa môže súčasne uchádzať aj o grantovú dotáciu mesta Žilina v príslušnom roku, ktorá je určená pre športové podujatia a projekty amatérskeho športu na území mesta Žilina,
 • v prípade získania dotácie má mesto Žilina právo monitorovať priebeh aktivít.

Otázky žiadateľov a ďalšie informácie
e-mail: sportovedotacie@zilina.sk, tel. : 0908 930 093, 041/7063 319 (v pracovné dni do 15:00)