textová verzia pre zrakovo postihnutých textová verzia | piatok 12. apríl 2024 | meniny: Estera
vyhľadať spojenie MHD
pohotovosť lekární

Rozpis pohotovostných lekárenských služieb od 17.00 hod. do 22.00 hod.

celý rozpis
kam dnes

PRVÉ MÚZEUM INTERMÉDIÍ III / Nežná sila Považská galéria umenia, Žilina

Hradné expozície Hrad Strečno

Drotárstvo – (ne)uveriteľný príbeh jedného remesla Budatínsky hrad, Žilina

TOTO JE STRED EURÓPY, MOJA DRAHÁ! Mestské divadlo Žilina (18:00)

ďaľšie podujatia
mailinglist
Prajete si dostávať aktuálne informácie a správy? Prihláste sa do nášho mailinglistu.

Dokumenty k programu MZ

  Rok 2021

 • 22. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 1, zverejnené, 20. 4. 2021 ( PDF )
  Otvorenie, voľba návrhovej komisie, schválenie programu
   
 • 22. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 2, zverejnené, 20. 4. 2021 ( PDF )
  Správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Žiline
   
 • 22. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 3, zverejnené, 20. 4. 2021 ( PDF )
  Správa o výsledkoch kontrol
   
 • 22. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 4, zverejnené, 20. 4. 2021 ( PDF )
  Výsledok kontroly prevodov nehnuteľného majetku obcí, vykonanej Najvyšším kontrolným úradom
   
 • 22. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 5, zverejnené, 20. 4. 2021 ( PDF )
  Požiadavky na spracovanie dokumentácie Územný plán mesta Žilina – Zmeny a doplnky číslo 8
   
 • 22. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 6, zverejnené, 20. 4. 2021 ( PDF )
  Rozpočet mesta Žilina na rok 2020 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 13/2020 – Informatívna správa
   
 • 22. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 7, zverejnené, 20. 4. 2021 ( PDF )
  Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky mesta Žilina k návrhu záverečného účtu mesta Žilina za rok 2020
   
 • 22. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 8, zverejnené, 20. 4. 2021 ( PDF )
  Záverečný účet mesta Žilina za rok 2020
   
 • 22. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 9, zverejnené, 20. 4. 2021 ( PDF )
  Rozpočet mesta Žilina na rok 2021 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2021 – Informatívna správa
   
 • 22. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 10, zverejnené, 20. 4. 2021 ( PDF )
  Rozpočet mesta Žilina na rok 2021 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2021
   
 • 22. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 11, zverejnené, 20. 4. 2021 ( PDF )
  Stanovisko hlavnej kontrolórky mesta Žilina k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania – dlhodobého investičného úveru
   
 • 22. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 12, zverejnené, 20. 4. 2021 ( PDF )
  Návrh na schválenie prijatia investičného úveru
   
 • 22. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 13, zverejnené, 20. 4. 2021 ( PDF )
  Rozpočet mesta Žilina na rok 2021 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4/2021
   
 • 22. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 14, zverejnené, 20. 4. 2021 ( PDF )
  Návrh na schválenie predloženia Žiadosti o nenávratný finančný príspevok projektu „Revitalizácia verejného priestoru vnútrobloku medzi ul. Tulská a Slovanská, Žilina“
   
 • 22. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 15, zverejnené, 20. 4. 2021 ( PDF )
  Personálna zmena v spoločnosti Dopravný podnik mesta Žilina, s.r.o.
   
 • 22. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 16, zverejnené, 20. 4. 2021 ( PDF )
  Návrh na schválenie odmeny hlavnej kontrolórke mesta Žilina
   
 • 22. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 17, zverejnené, 20. 4. 2021 ( PDF )
  Návrh na založenie spoločnosti s ručením obmedzeným: Technické služby mesta Žilina, s.r.o.
   
 • 22. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 18, zverejnené, 20. 4. 2021 ( PDF )
  Návrh na registrovanie novovzniknutej spoločnosti Technické služby mesta s.r.o. ako sociálny podnik
   
 • 22. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 19, zverejnené, 20. 4. 2021 ( PDF )
  Nakladanie s majetkom (odpredaj, nájom, vecné bremeno)
   
 • 22. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 20, zverejnené, 20. 4. 2021 ( PDF )
  Nakladanie s majetkom (nájom)
   
 • 22. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 21, zverejnené, 20. 4. 2021 ( PDF )
  Návrh na schválenie predaja osobného motorového vozidla AUDI A8 Long, EČV ZA 636 GX, Ročník 2015 na základe výsledkov obchodnej verejnej súťaže
   
 • 22. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 22, zverejnené, 20. 4. 2021 ( PDF )
  Návrh na schválenie zámeru predaja sortimentov surového dreva formou priameho predaja
   
 • 22. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 23, zverejnené, 20. 4. 2021 ( PDF )
  Návrh a možnosti vysporiadania vybraných nehnuteľností
   
 • 22. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 24, zverejnené, 20. 4. 2021 ( PDF )
  Informatívna správa „Systém označovania svetelných miest“
   
 • 22. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 25, zverejnené, 20. 4. 2021 ( PDF )
  Informatívna správa prednostu Mestského úradu v Žiline k uzneseniu Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 41/2021 k Upokojeniu automobilovej dopravy v mestskej časti Bôrik, Hliny V a VI
   
 • 22. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 26, zverejnené, 20. 4. 2021 ( PDF )
  Návrh VZN o prideľovaní nájomných bytov pre sociálne účely vo vlastníctve mesta Žilina
   
 • 22. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 27, zverejnené, 20. 4. 2021 ( PDF )
  Návrh VZN, ktorým sa dopĺňa VZN č. 5/2019, ktorým sa určujú školské obvody základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina v znení VZN č. 3/2020 a VZN č. 10/2020
   
 • 22. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 28, zverejnené, 20. 4. 2021 ( PDF )
  Informatívna správa o zámere zriadiť príspevkovú organizáciu Mestská knižnica Žilina (MKŽ)
   
 • 22. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 29, zverejnené, 20. 4. 2021 ( PDF )
  Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2019 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Žilina
   
 • 22. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 30, zverejnené, 20. 4. 2021 ( PDF )
  Návrh na vypracovanie štúdie revitalizácia centrálneho územia Solinky – ul. Borová
   
 • 22. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 31, zverejnené, 20. 4. 2021 ( PDF )
  Príprava realizácie parkovacích miest na Solinkách
   
 • 22. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 32, zverejnené, 20. 4. 2021 ( PDF )
  Oprava cesty medzi sídliskami Vlčince a Solinky
   
 • 22. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 33, zverejnené, 20. 4. 2021 ( PDF )
  Návrh VZN, ktorým sa vyhlasuje obecné chránené územie „Lesopark Žilina – Chrasť“
   
 • 22. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 34, zverejnené, 20. 4. 2021 ( PDF )
  Ideový návrh využitia územia Šibenice – Hruštiny pre šport, relax a sociálne služby
   
 • 22. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 35, zverejnené, 20. 4. 2021 ( PDF )
  Rozpočet mesta Žilina na rok 2021 – zmena rozpočtu (pamätník)
   
 • 22. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 36, zverejnené, 20. 4. 2021 ( PDF )
  Rozpočet mesta Žilina na rok 2021 – zmena rozpočtu
   
 • 22. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 37, zverejnené, 20. 4. 2021 ( PDF )
  Obstaranie pojazdnej dielne a jej personálneho zabezpečenia v meste Žilina
   
 • 22. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 38, zverejnené, 20. 4. 2021 ( PDF )
  Pomoc rodinám s deťmi ohrozenými chudobou a sociálnym vylúčením pri financovaní novej tarify MHD v Žiline platnej od 01.04.2021
   
 • 22. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 39, zverejnené, 20. 4. 2021 ( PDF )
  Systém opatrení zameraný na eliminovanie ničenia zelene
   
 • 22. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 40, zverejnené, 20. 4. 2021 ( PDF )
  Vizualizácia kontajnerových stojísk
   
 • 22. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 41, zverejnené, 20. 4. 2021 ( PDF )
  Pasportizácia a odstránenie reklamných stavieb
   
 • Mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 1, zverejnené, 25. 3. 2021 ( PDF )
  Otvorenie, voľba návrhovej komisie, schválenie programu
   
 • Mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 2, zverejnené, 25. 3. 2021 ( PDF )
  Návrh na schválenie predloženia Žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2021 k projektu „Revitalizácia športových ihrísk pri ZŠ Gaštanová, Žilina“
   
 • Mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 3, zverejnené, 25. 3. 2021 ( PDF )
  Investičný plán pre rok 2021 a finančné krytie nevyhnutných bežných a kapitálových výdavkov v rozpočte mesta Žilina
   
 • Mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 4, zverejnené, 25. 3. 2021 ( PDF )
  Harmonogram zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline na rok 2021
   
 • 20. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 1, zverejnené, 19. 2. 2021 ( PDF )
  Otvorenie, voľba návrhovej komisie, schválenie programu
   
 • 20. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 2, zverejnené, 19. 2. 2021 ( PDF )
  Správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Žiline
   
 • 20. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 3, zverejnené, 19. 2. 2021 ( PDF )
  Priebežná informatívna správa č. 2 „Zámer na zriadenie technických služieb mesta“
   
 • 20. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 4, zverejnené, 19. 2. 2021 ( PDF )
  Informatívna správa prednostu Mestského úradu v Žiline k uzneseniu Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 262/2020 k Vypracovaniu koncepcie parkovacej politiky v meste Žilina
   
 • 20. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 5, zverejnené, 19. 2. 2021 ( PDF )
  Označenie stĺpov verejného osvetlenia
   
 • 20. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 6, zverejnené, 19. 2. 2021 ( PDF )
  Informatívna správa o prihláške mesta Žilina do projektu Európske hlavné mesto kultúry 2026
   
 • 20. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 7, zverejnené, 19. 2. 2021 ( PDF )
  Rozpočet mesta Žilina na rok 2020 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 12/2020 – informatívna správa
   
 • 20. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 8, zverejnené, 19. 2. 2021 ( PDF )
  Rozpočet mesta Žilina na rok 2021 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2021
   
 • 20. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 9, zverejnené, 19. 2. 2021 ( PDF )
  Návrh na vyradenie majetku
   
 • 20. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 10, zverejnené, 19. 2. 2021 ( PDF )
  Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Žilina za rok 2020
   
 • 20. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 11, zverejnené, 19. 2. 2021 ( PDF )
  Správa o výsledkoch kontrol
   
 • 20. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 12, zverejnené, 19. 2. 2021 ( PDF )
  Návrh VZN o určení a zmene názvov ulíc a iných verejných priestranstiev v meste Žilina a o zmene niektorých všeobecne záväzných nariadení
   
 • 20. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 13, zverejnené, 19. 2. 2021 ( PDF )
  Nakladanie s majetkom (odpredaj, nájom, vecné bremeno)
   
 • 20. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 14, zverejnené, 19. 2. 2021 ( PDF )
  Organizačný poriadok Útvaru hlavného architekta mesta Žilina
   
 • 20. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 15, zverejnené, 19. 2. 2021 ( PDF )
  Návrh VZN o podmienkach zriaďovania a prevádzkovania sezónnych vonkajších zariadení mesta Žilina
   
 • 20. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 16, zverejnené, 19. 2. 2021 ( PDF )
  Návrh na určenie minimálnej výšky nájomného za pozemky pod terasami v meste Žilina
   
 • 20. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 17, zverejnené, 19. 2. 2021 ( PDF )
  Návrh VZN o podmienkach výberu pamätihodností mesta a ich zápise do zoznamu pamätihodností mesta Žilina
   
 • 20. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 18, zverejnené, 19. 2. 2021 ( PDF )
  Návrh na schválenie delegovaných zástupcov zriaďovateľa do rady školy
   
 • 20. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 19, zverejnené, 19. 2. 2021 ( PDF )
  Návrh VZN o výške finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia
   
 • 20. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 20, zverejnené, 19. 2. 2021 ( PDF )
  Finančná a nefinančná podpora žilinských športových klubov v roku 2020
   
 • 20. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 21, zverejnené, 19. 2. 2021 ( PDF )
  Návrh členov grantových komisií a členov komisie pre športové dotácie mesta na rok 2021
   
 • 20. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 22, zverejnené, 19. 2. 2021 ( PDF )
  Koncepčné riešenie centralizácie správy športových zariadení v meste Žilina
   
 • 20. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 23, zverejnené, 19. 2. 2021 ( PDF )
  Informatívna správa o postupe mesta Žilina pri riešení klimatickej krízy
   
 • 20. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 24, zverejnené, 19. 2. 2021 ( PDF )
  Informatívna správa o postupe pri prideľovaní nájomných bytov pre sociálne účely v meste Žilina a Interná smernica spoločnosti Žilbyt, s.r.o. na vymáhanie pohľadávok za nájomné byty a nebytové priestory vo vlastníctve mesta Žilina
   
 • 20. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 25, zverejnené, 19. 2. 2021 ( PDF )
  Informatívna správa o bytoch, v ktorých nájomcovia majú uzavreté nájomné zmluvy na dobu neurčitú
   
 • 20. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 26, zverejnené, 19. 2. 2021 ( PDF )
  Návrh na preverenie a zmenu pravidiel nakladania s bytmi vo vlastníctve mesta
   
 • 20. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 27, zverejnené, 19. 2. 2021 ( PDF )
  Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 18/2019 o prideľovaní nájomných bytov pre sociálny účely vo vlastníctve mesta Žilina v znení VZN č. 11/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 18/2019 o prideľovaní nájomných bytov pre sociálne účely vo vlastníctve mesta Žilina
   
 • 20. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 28, zverejnené, 19. 2. 2021 ( PDF )
  Informatívna správa o počte pridelených bytov z poradovníka a o počte pridelených bytov z evidencie žiadostí o výmenu bytov za rok 2020
   
 • 20. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 29, zverejnené, 19. 2. 2021 ( PDF )
  Prevod projektovej dokumentácie stavby: „Rozšírenie vodovodu Jedľová ulica, Žilina – Bánová“, na spoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
   
 • 20. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 30, zverejnené, 19. 2. 2021 ( PDF )
  Schválenie investičného zámeru zateplenie budovy ZPS na ul. Osiková, Žilina a jeho financovanie prostredníctvom podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania
   
 • 20. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 31, zverejnené, 19. 2. 2021 ( PDF )
  Návrh na schválenie predloženia Žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2021 k projektu „Zateplenie budovy ZPS na ul. Osiková, Žilina“
   
 • 20. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 32, zverejnené, 19. 2. 2021 ( PDF )
  Členstvo v komisiách Mestského zastupiteľstva v Žiline – zmena
   
 • 20. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 33, zverejnené, 19. 2. 2021 ( PDF )
  Informatívna správa – Komunikačný manuál mesta Žilina pre občanov
   
 • 20. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 34, zverejnené, 19. 2. 2021 ( PDF )
  Doplnenie ochranného plôtika k pieskovisku na Smrekovej ulici
   
 • 20. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 35, zverejnené, 19. 2. 2021 ( PDF )
  Komplexná a systematická výsadba stromov na Solinkách
   
 • 20. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 36, zverejnené, 19. 2. 2021 ( PDF )
  Návrh na vymáhanie nájomného za mestské pozemky užívané pre účely obchodného domu Mirage
   
 • 20. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 37, zverejnené, 19. 2. 2021 ( PDF )
  Návrh na zverejnenie zoznamu budov vo vlastníctve mesta
   
 • 20. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 38, zverejnené, 19. 2. 2021 ( PDF )
  Dodatok č. 2 k Rokovaciemu poriadku komisií Mestského zastupiteľstva v Žiline
   
 • 20. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 39, zverejnené, 19. 2. 2021 ( PDF )
  Návrh na posúdenie možností zazelenania striech vo vlastníctve mesta Žilina
   
 • 20. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 40, zverejnené, 19. 2. 2021 ( PDF )
  Upokojenie automobilovej dopravy v mestskej časti Bôrik, Hliny V. a VI.
   
 • 20. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 41, zverejnené, 19. 2. 2021 ( PDF )
  Transformovanie nadácií Mesta Žilina
   
 • 20. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 42, zverejnené, 19. 2. 2021 ( PDF )
  Realizácia projektovej štúdie určenia a označenia konkrétnych možností zádržných opatrení dažďových vôd v spádových oblastiach otvoreného povodia potoka Všivák
   
 • Rok 2020

 • 19. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 1, zverejnené, 8. 12. 2020 ( PDF )
  Otvorenie, voľba návrhovej komisie, schválenie programu
   
 • 19. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 2, zverejnené, 8. 12. 2020 ( PDF )
  Správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Žiline
   
 • 19. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 3, zverejnené, 8. 12. 2020 ( PDF )
  Priebežná informatívna správa „Zámer na zriadenie technických služieb mesta“
   
 • 19. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 4, zverejnené, 8. 12. 2020 ( PDF )
  Informatívna správa prednostu Mestského úradu v Žiline k uzneseniu Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 239/2019 k Návrhu na spracovanie koncepcie detských ihrísk a asfaltových plôch na území mesta Žilina
   
 • 19. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 5, zverejnené, 8. 12. 2020 ( PDF )
  Informatívna správa o výsledkoch hospodárenia DPMŽ sumárne za I. – III. kvartál 2020
   
 • 19. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 6, zverejnené, 8. 12. 2020 ( PDF )
  Pomoc viacpočetným rodinám s deťmi pri financovaní novej tarify MHD v Žiline platnej od 01.04.2021
   
 • 19. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 7, zverejnené, 8. 12. 2020 ( PDF )
  Organizačný poriadok Mestskej polície Žilina, Pracovný poriadok Mestskej polície Žilina
   
 • 19. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 8, zverejnené, 8. 12. 2020 ( PDF )
  Informatívna správa o zabezpečovaní odstraňovania vozidiel z miestnych komunikácií a verejných priestranstiev vo vlastníctve mesta Žilina a ich umiestňovanie na určené parkovisko
   
 • 19. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 9, zverejnené, 8. 12. 2020 ( PDF )
  Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 16/2018 o odpadoch v znení VZN č. 8/2020
   
 • 19. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 10, zverejnené, 8. 12. 2020 ( PDF )
  Návrh na vyradenie majetku
   
 • 19. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 11, zverejnené, 8. 12. 2020 ( PDF )
  Výročná správa a konsolidovaná výročná správa mesta Žilina za rok 2019
   
 • 19. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 12, zverejnené, 8. 12. 2020 ( PDF )
  Rozpočet mesta Žilina na rok 2020 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 10/2020 – Informatívna správa
   
 • 19. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 13, zverejnené, 8. 12. 2020 ( PDF )
  Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky mesta Žilina k návrhu Programového rozpočtu mesta Žilina na roky 2021-2023
   
 • 19. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 14, zverejnené, 8. 12. 2020 ( PDF )
  Návrh programového rozpočtu mesta Žilina na rok 2021-2023
   
 • 19. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 15, zverejnené, 8. 12. 2020 ( PDF )
  Návrh na schválenie Metodickej pomôcky pre určovanie cien pri predaji pozemkov vo vlastníctve mesta Žilina s limitovanou výmerou
   
 • 19. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 16, zverejnené, 8. 12. 2020 ( PDF )
  Nakladanie s majetkom (odpredaj, nájom, zámena, vecné bremeno)
   
 • 19. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 17, zverejnené, 8. 12. 2020 ( PDF )
  Správa o výsledkoch kontrol
   
 • 19. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 18, zverejnené, 8. 12. 2020 ( PDF )
  Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Žilina na I. polrok 2021
   
 • 19. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 19, zverejnené, 8. 12. 2020 ( PDF )
  Voľba prísediacich Okresného súdu Žilina
   
 • 19. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 20, zverejnené, 8. 12. 2020 ( PDF )
  Návrh na schválenie predĺženia platnosti aktuálneho Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Žilina na obdobie 2014 – 2020
   
 • 19. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 21, zverejnené, 8. 12. 2020 ( PDF )
  Návrh na schválenie Zmluvy o spolupráci na príprave a implementácii Integrovanej územnej stratégie Udržateľného mestského rozvoja „Žilina“
   
 • 19. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 21, zverejnené, 8. 12. 2020 ( PDF )
  Návrh na schválenie Zmluvy o spolupráci na príprave a implementácii Integrovanej územnej stratégie Udržateľného mestského rozvoja „Žilina“ - PRÍLOHA
   
 • 19. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 22, zverejnené, 8. 12. 2020 ( PDF )
  Návrh na vytvorenie kontrolnej skupiny na dodržiavanie plnenia Zmluvy o dielo č. 286/2020 uzavretej medzi Mestom Žilina a PAMARCH s.r.o.
   
 • 19. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 23, zverejnené, 8. 12. 2020 ( PDF )
  Návrh na zriadenie kontrolnej skupiny pri realizácii stavieb na území mesta
   
 • 19. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 24, zverejnené, 8. 12. 2020 ( PDF )
  Návrh na zmenu uznesenia č. 50/2020
   
 • 19. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 25, zverejnené, 8. 12. 2020 ( PDF )
  Organizačné zmeny v Nadácii Žilinský Lesopark
   
 • 19. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 26, zverejnené, 8. 12. 2020 ( PDF )
  Zahájenie rokovaní o odkúpení pozemku v mestskej časti Žilina – Budatín
   
 • 19. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 27, zverejnené, 8. 12. 2020 ( PDF )
  Návrh vybraných lokalít pre debarierizáciu priechodov v meste Žilina
   
 • 19. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 27, zverejnené, 8. 12. 2020 ( PDF )
  Návrh vybraných lokalít pre debarierizáciu priechodov v meste Žilina - PRÍLOHA
   
 • 19. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 28, zverejnené, 8. 12. 2020 ( PDF )
  Vypracovanie koncepcie parkovacej politiky v meste Žilina
   
 • 19. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 29, zverejnené, 8. 12. 2020 ( PDF )
  Výzva na zachovanie Krajského súdu v Žiline
   
 • 18. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 1, zverejnené, 27. 10. 2020 ( PDF )
  Otvorenie, voľba návrhovej komisie, schválenie programu
   
 • 18. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 2, zverejnené, 27. 10. 2020 ( PDF )
  Správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Žiline
   
 • 18. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 3, zverejnené, 27. 10. 2020 ( PDF )
  Správa o výsledkoch kontrol
   
 • 18. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 4, zverejnené, 27. 10. 2020 ( PDF )
  Tarifa Mestskej hromadnej dopravy v Žiline
   
 • 18. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 5, zverejnené, 27. 10. 2020 ( PDF )
  Nakladanie s majetkom (odpredaj, nájom, zámena, vecné bremeno)
   
 • 18. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 6, zverejnené, 27. 10. 2020 ( PDF )
  Informatívna a monitorovacia správa o plnení programového rozpočtu mesta Žilina k 30.06.2020
   
 • 18. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 7, zverejnené, 27. 10. 2020 ( PDF )
  Rozpočet mesta Žilina na rok 2020 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 8/2020 – Informatívna správa
   
 • 18. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 8, zverejnené, 27. 10. 2020 ( PDF )
  Rozpočet mesta Žilina na rok 2020 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 9/2020
   
 • 18. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 9, zverejnené, 27. 10. 2020 ( PDF )
  Návrh na vyradenie majetku
   
 • 18. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 10, zverejnené, 27. 10. 2020 ( PDF )
  Návrh VZN o dani za užívanie verejného priestranstva, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2011 o dani za užívanie verejného priestranstva
   
 • 18. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 11, zverejnené, 27. 10. 2020 ( PDF )
  Návrh na schválenie zámeru predaja sortimentov surového dreva formou obchodnej verejnej súťaže
   
 • 18. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 12, zverejnené, 27. 10. 2020 ( PDF )
  Žiadosť o mimoriadnu dotáciu pre PAPAVERO, o.z. za účelom očisty potoka Všivák v jeho otvorenom povodí v Parku Ľ. Štúra
   
 • 18. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 13, zverejnené, 27. 10. 2020 ( PDF )
  Opatrenia na znižovanie bariér
   
 • 18. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 14, zverejnené, 27. 10. 2020 ( PDF )
  Návrh na odstúpenie od Zmluvy o dielo č. 286/2020 s firmou PAMARCH s.r.o.
   
 • 18. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 15, zverejnené, 27. 10. 2020 ( PDF )
  Výzva realizácie projektu Karpatská
   
 • 18. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 16, zverejnené, 27. 10. 2020 ( PDF )
  Informatívna správa o činnosti nadácie Mesta Žilina za rok 2019
   
 • 18. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 17, zverejnené, 27. 10. 2020 ( PDF )
  Návrh vybraných lokalít pre debarierizáciu priechodov v meste Žilina
   
 • 18. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 17, zverejnené, 27. 10. 2020 ( PDF )
  Návrh vybraných lokalít pre debarierizáciu priechodov v meste Žilina - PRÍLOHA
   
 • 18. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 18, zverejnené, 27. 10. 2020 ( PDF )
  Pamätník švédskemu krajinnému architektovi Carlovi Gustavovi Swenssonovi
   
 • Mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 1, zverejnené, 15. 10. 2020 ( PDF )
  Otvorenie, voľba návrhovej komisie, schválenie programu
   
 • Mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 2, zverejnené, 15. 10. 2020 ( PDF )
  Stanovisko hlavnej kontrolórky mesta Žilina k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania – návratnej finančnej výpomoci zo štátnych finančných aktív poskytnutej MF SR
   
 • Mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 3, zverejnené, 15. 10. 2020 ( PDF )
  Návrh na prijatie návratnej finančnej výpomoci od Ministerstva financií SR na kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020
   
 • Mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 4, zverejnené, 15. 10. 2020 ( PDF )
  Návrh na schválenie zmluvy o nájme nehnuteľností so spoločnosťou MsHKM Žilina, s.r.o.
   
 • Mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 5, zverejnené, 15. 10. 2020 ( PDF )
  Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 11/2011 o podmienkach umiestňovania, povoľovania a prevádzkovania sezónnych vonkajších obslužných zariadení na území mesta Žilina
   
 • Mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 6, zverejnené, 15. 10. 2020 ( PDF )
  Nakladanie s majetkom – kúpa nehnuteľností (Areál Zberných surovín, Solinky)
   
 • 16. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 1, zverejnené, 22. 9. 2020 ( PDF )
  Otvorenie, voľba návrhovej komisie, schválenie programu
   
 • 16. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 2, zverejnené, 22. 9. 2020 ( PDF )
  Správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Žiline
   
 • 16. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 3, zverejnené, 22. 9. 2020 ( PDF )
  Zámer na zriadenie technických služieb mesta
   
 • 16. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 4, zverejnené, 22. 9. 2020 ( PDF )
  Návrh na osadenie zástavkových prístreškov v okrajových mestských častiach
   
 • 16. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 5, zverejnené, 22. 9. 2020 ( PDF )
  Informatívna správa prednostu Mestského úradu v Žiline k uzneseniu Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 142/2020 k návrhu na zabezpečenie štúdie a projektovej dokumentácie hasičskej zbrojnice pre DHZ Trnové
   
 • 16. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 6, zverejnené, 22. 9. 2020 ( PDF )
  Správa o výsledkoch kontrol
   
 • 16. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 7, zverejnené, 22. 9. 2020 ( PDF )
  Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 18/2019 o prideľovaní nájomných bytov pre sociálne účely vo vlastníctve mesta Žilina
   
 • 16. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 8, zverejnené, 22. 9. 2020 ( PDF )
  Koncepcia nakladania s nehnuteľným majetkom Mesta Žilina
   
 • 16. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 9, zverejnené, 22. 9. 2020 ( PDF )
  Nakladanie s majetkom (kúpa nehnuteľností)
   
 • 16. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 10, zverejnené, 22. 9. 2020 ( RTF )
  Nakladanie s majetkom (kúpa, odpredaj, prenájom, zriadenie vecného bremena)
   
 • 16. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 11, zverejnené, 22. 9. 2020 ( PDF )
  Analýza realizovateľnosti centralizácie správy športových zariadení v meste Žilina
   
 • 16. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 12, zverejnené, 22. 9. 2020 ( PDF )
  Personálna zmena v dozornej rade spoločnosti ŽILBYT, s.r.o.
   
 • 16. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 13, zverejnené, 22. 9. 2020 ( PDF )
  Návrh VZN o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území mesta Žilina v určených dňoch v kalendárnom roku 2021
   
 • 16. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 14, zverejnené, 22. 9. 2020 ( PDF )
  Uznesenie o vyhlásení architektonickej súťaže k 700. výročiu udelenia mestských výsad a 640. výročiu privilégia pre žilinských Slovákov
   
 • 16. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 15, zverejnené, 22. 9. 2020 ( PDF )
  Rozpočet mesta Žilina na rok 2020 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 5/2020 – Informatívna správa
   
 • 16. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 16, zverejnené, 22. 9. 2020 ( PDF )
  Rozpočet mesta Žilina na rok 2020 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 6/2020 – Informatívna správa
   
 • 16. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 17, zverejnené, 22. 9. 2020 ( PDF )
  Rozpočet mesta Žilina na rok 2020 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 7/2020
   
 • 16. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 18, zverejnené, 22. 9. 2020 ( PDF )
  Návrh na vyradenie majetku
   
 • 16. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 19, zverejnené, 22. 9. 2020 ( PDF )
  Návrh VZN o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Žilina
   
 • 16. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 20, zverejnené, 22. 9. 2020 ( PDF )
  Návrh na schválenie delegovaných zástupcov zriaďovateľa do rady školy
   
 • 16. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 21, zverejnené, 22. 9. 2020 ( PDF )
  Finančná a nefinančná podpora žilinských športových klubov v roku 2019
   
 • 16. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 22, zverejnené, 22. 9. 2020 ( PDF )
  Odvolanie predsedu predstavenstva Oblastnej organizácie cestovného ruchu Malá Fatra Mgr. Petra Fiabáne
   
 • 16. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 23, zverejnené, 22. 9. 2020 ( PDF )
  Súhlas s prevádzkovaním chovného zariadenia na chov alebo držanie nebezpečných živočíchov v Centre voľného času, elokované pracovisko MiniZOO, Zvolenská 20, Žilina
   
 • 16. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 24, zverejnené, 22. 9. 2020 ( PDF )
  Súhlas s prevádzkovaním chovného zariadenia na chov alebo držanie nebezpečných živočíchov v areáli ranča v mestskej časti Žilina – Brodno
   
 • 16. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 25, zverejnené, 22. 9. 2020 ( PDF )
  Informatívna správa – Komunikačný nástroj mesta Žilina: informovanie občanov prostredníctvom SMS
   
 • 16. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 26, zverejnené, 22. 9. 2020 ( PDF )
  Členstvo v komisiách Mestského zastupiteľstva v Žiline – zmena
   
 • 16. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 27, zverejnené, 22. 9. 2020 ( PDF )
  Návrh na Ukončenie Zmluvy o poskytovaní právnych služieb č. 372/2019 s advokátskou kanceláriou Karkó, s.r.o. zo dňa 10.07.2019
   
 • 16. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 28, zverejnené, 22. 9. 2020 ( PDF )
  Inštitút záhradníka mesta a návrh rozšírenia a ochrany zelene v meste Žilina
   
 • 16. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 29, zverejnené, 22. 9. 2020 ( PDF )
  Rámec na podporu rozvoja športovej infraštruktúry mesta Žilina do 31.12.2023 – časť Školské športové areály
   
 • 16. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 30, zverejnené, 22. 9. 2020 ( PDF )
  Opatrenia na znižovanie bariér
   
 • 15. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 1, zverejnené, 24. 6. 2020 ( PDF )
  Otvorenie, voľba návrhovej komisie, schválenie programu
   
 • 15. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 2, zverejnené, 24. 6. 2020 ( PDF )
  Správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Žiline
   
 • 15. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 3, zverejnené, 24. 6. 2020 ( PDF )
  Analýza možností – efektívnejšia správa verejného priestoru
   
 • 15. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 4, zverejnené, 24. 6. 2020 ( PDF )
  Správa o činnosti Mestskej polície Žilina za rok 2019
   
 • 15. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 5, zverejnené, 24. 6. 2020 ( PDF )
  Vyúčtovanie príspevku z výkonov vo verejnom záujme na prevádzku mestskej hromadnej dopravy v Žiline spoločnosťou Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o a Informatívna správa o výsledkoch hospodárenia Dopravného podniku mesta Žiliny s.r.o sumárne za I. – IV. kvartál 2019
   
 • 15. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 6, zverejnené, 24. 6. 2020 ( PDF )
  Personálna zmena v spoločnosti ŽILIBYT, s.r.o.
   
 • 15. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 7, zverejnené, 24. 6. 2020 ( PDF )
  Vzájomné vysporiadanie pozemkov s Rímsko-katolíckou cirkvou
   
 • 15. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 8, zverejnené, 24. 6. 2020 ( PDF )
  Návrh VZN, ktorým sa ruší VZN č. 21/2009 upravujúce zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Žilina v znení VZN č. 2/2011, č. 16/2012 a č. 12/2013 a Návrh Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Žilina
   
 • 15. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 9, zverejnené, 24. 6. 2020 ( PDF )
  Nakladanie s majetkom (kúpa, odpredaj, prenájom, zriadenie vecného bremena)
   
 • 15. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 10, zverejnené, 24. 6. 2020 ( PDF )
  Návrh na schválenie zámeru predaja osobného automobilu Audi A8 Long, EČV ZA 636 GX, ročník 2015 formou obchodnej verejnej súťaže
   
 • 15. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 11, zverejnené, 24. 6. 2020 ( PDF )
  Správa o výsledkoch kontrol
   
 • 15. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 12, zverejnené, 24. 6. 2020 ( ZIP )
  Informatívna správa o nákladoch vynaložených na znižovanie rizika vzniku a šírenia ochorenia COVID-19 Mesta Žilina
   
 • 15. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 13, zverejnené, 24. 6. 2020 ( PDF )
  Návrh na schválenie predloženia Žiadosti o nenávratný finančný príspevok k projektu „Moderné technológie v meste Žilina“
   
 • 15. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 14, zverejnené, 24. 6. 2020 ( PDF )
  Návrh VZN o dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta a o dopravno-prevádzkovom režime v pešej zóne
   
 • 15. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 15, zverejnené, 24. 6. 2020 ( PDF )
  Návrh VZN o odpadoch, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 16/2018 o odpadoch
   
 • 15. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 16, zverejnené, 24. 6. 2020 ( PDF )
  Monitorovacia a hodnotiaca správa o plnení komunitného plánu sociálnych služieb mesta Žilina 2019-2023 – 1. rok obdobia
   
 • 15. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 17, zverejnené, 24. 6. 2020 ( PDF )
  Členstvo v názvoslovnej komisii
   
 • 15. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 18, zverejnené, 24. 6. 2020 ( PDF )
  Návrh VZN, ktorým sa mení VZN č. 1/2018 o výške finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia v znení VZN č. 3/2019, VZN č. 24/2019 a č. 2/2020
   
 • 15. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 19, zverejnené, 24. 6. 2020 ( PDF )
  Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2019, ktorým sa určujú školské obvody základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina v znení VZN č. 3/2020
   
 • 15. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 20, zverejnené, 24. 6. 2020 ( PDF )
  Rámec na podporu športovej činnosti jednotlivcov a klubov mestom Žilina do 31.12.2023
   
 • 15. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 21, zverejnené, 24. 6. 2020 ( PDF )
  Schválenie nominovaných osobností pre udelenie ocenenia osobnosť mesta Žilina 2020
   
 • 15. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 22, zverejnené, 24. 6. 2020 ( PDF )
  Rozpočet mesta Žilina na rok 2020 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4/2020 – Informatívna správa
   
 • 15. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 23, zverejnené, 24. 6. 2020 ( PDF )
  Rozpočet mesta Žilina na rok 2020 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 5/2020
   
 • 15. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 24, zverejnené, 24. 6. 2020 ( PDF )
  Zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Žiline
   
 • 15. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 25, zverejnené, 24. 6. 2020 ( PDF )
  Určenie platu primátora mesta
   
 • 15. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 26, zverejnené, 24. 6. 2020 ( PDF )
  Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 2/2020 zo dňa 17.02.2020
   
 • 15. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 27, zverejnené, 24. 6. 2020 ( PDF )
  Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 3/2020 zo dňa 17.02.2020
   
 • 15. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 28, zverejnené, 24. 6. 2020 ( PDF )
  Presun nevyčerpaných finančných prostriedkov v grantovom systéme na príslušný odbor
   
 • 15. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 29, zverejnené, 24. 6. 2020 ( PDF )
  Členstvo v komisiách Mestského zastupiteľstva v Žiline – ZMENA
   
 • 15. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 30, zverejnené, 24. 6. 2020 ( PDF )
  Návrh VZN, ktorým sa mení VZN č. 15/2009 o udržiavaní všeobecnej čistoty, ochrany zelene a poriadku na území mesta Žiliny v znení VZN č. 20/2011 a VZN č. 4/2016
   
 • 15. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 31, zverejnené, 24. 6. 2020 ( PDF )
  Návrh na koncepčné riešenie správy majetku mesta pre športové vyžitie
   
 • 15. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 32, zverejnené, 24. 6. 2020 ( PDF )
  Návrh na osadenie zástavkových prístreškov v okrajových mestských častiach
   
 • 15. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 33, zverejnené, 24. 6. 2020 ( PDF )
  Návrh na rozšírenie vianočných trhov
   
 • 15. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 34, zverejnené, 24. 6. 2020 ( PDF )
  Návrh na zavedenie SMS infokanálovej služby mesta
   
 • 15. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 35, zverejnené, 24. 6. 2020 ( PDF )
  Návrh na zabezpečenie štúdie a projektovej dokumentácie hasičskej zbrojnice pre DHZ Trnové
   
 • 15. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 36, zverejnené, 24. 6. 2020 ( PDF )
  Zmiernenie dopadu koronakrízy na žilinské rodiny
   
 • 15. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 37, zverejnené, 24. 6. 2020 ( PDF )
  Rozvoj spoločnosti ŽILBYT, s.r.o.
   
 • 15. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 38, zverejnené, 24. 6. 2020 ( PDF )
  Koncepcia evidencie a nakladania s majetkom
   
 • Mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 1, zverejnené, 4. 6. 2020 ( PDF )
  Otvorenie, voľba návrhovej komisie, schválenie programu
   
 • Mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 2, zverejnené, 4. 6. 2020 ( PDF )
  Návrh na schválenie minimálnej výšky nájomného za pozemky pod letnými terasami a na schválenie uzatvorenia nájomných zmlúv na prenájom majetku mesta
   
 • Mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 3, zverejnené, 4. 6. 2020 ( PDF )
  Návrh na schválenie uzatvorenia dodatkov k nájomným zmluvám
   
 • Mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 4, zverejnené, 4. 6. 2020 ( PDF )
  Návrh na schválenie členov komisie pre udeľovanie ocenení osobnostiam mesta Žilina 2020
   
 • Mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 5, zverejnené, 4. 6. 2020 ( PDF )
  Informácia o zložení poslaneckých klubov v Mestskom zastupiteľstve v Žiline
   
 • 13. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod doplnený do programu na MZ, 12. 5. 2020 ( PDF )
  Návrh na schválenie predloženia Žiadosti o nenávratný finančný príspevok – zastávky MHD III. etapa
   
 • 13. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 1, zverejnené, 5. 5. 2020 ( PDF )
  Otvorenie, voľba návrhovej komisie, schválenie programu
   
 • 13. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 2, zverejnené, 5. 5. 2020 ( PDF )
  Správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Žiline
   
 • 13. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 3, zverejnené, 5. 5. 2020 ( PDF )
  Návrh na efektívnejšiu správu verejného priestoru
   
 • 13. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 4, zverejnené, 5. 5. 2020 ( PDF )
  Dopad núdzového stavu COVID-19 na rozpočet mesta a zákonný postup mesta Žilina na zmiernenie ekonomických dopadov na obyvateľov
   
 • 13. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 5, zverejnené, 5. 5. 2020 ( PDF )
  Správa o výsledkoch kontrol
   
 • 13. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 6, zverejnené, 5. 5. 2020 ( PDF )
  Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Žilina na II. polrok 2020
   
 • 13. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 7, zverejnené, 5. 5. 2020 ( PDF )
  Urbanistické štúdie revitalizácií sídlisk – Informatívna správa
   
 • 13. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 8, zverejnené, 5. 5. 2020 ( PDF )
  Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2012, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚPN-M Žilina v znení VZN č. 9/2013, č. 14/2015, č. 21/2016, č. 5/2018 a č. 2/2019
   
 • 13. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 9, zverejnené, 5. 5. 2020 ( ZIP )
  Prevod projektovej dokumentácie stavby: „Rozšírenie kanalizácie Budatín – Horná ulica, SO 01 Rozšírenie kanalizácie, SO 02 Prekládka vodovodu“, na spoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
   
 • 13. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 10, zverejnené, 5. 5. 2020 ( PDF )
  Návrh na schválenie predloženia Žiadosti o nenávratný finančný príspevok – Projektová príprava – Výstavba a modernizácia údržbovej základne trolejbusov v Žiline
   
 • 13. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 11, zverejnené, 5. 5. 2020 ( PDF )
  Návrh na schválenie predloženia Žiadosti o nenávratný finančný príspevok k národnému projektu – Projektová príprava – Modernizácia infraštruktúry trolejbusovej dráhy a meniarní, výstavba nových trolejbusových tratí a obratísk v Žiline
   
 • 13. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 12, zverejnené, 5. 5. 2020 ( PDF )
  Rozpočet mesta Žilina na rok 2019 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 11/2019 – Informatívna správa
   
 • 13. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 13, zverejnené, 5. 5. 2020 ( PDF )
  Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky mesta Žilina k návrhu Záverečného účtu mesta Žilina za rok 2019
   
 • 13. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 14, zverejnené, 5. 5. 2020 ( PDF )
  Záverečný účet mesta Žilina za rok 2019
   
 • 13. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 15, zverejnené, 5. 5. 2020 ( PDF )
  Rozpočet mesta Žilina na rok 2020 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2020 – Informatívna správa
   
 • 13. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 16, zverejnené, 5. 5. 2020 ( PDF )
  Rozpočet mesta Žilina na rok 2020 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2020
   
 • 13. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 17, zverejnené, 5. 5. 2020 ( PDF )
  Dobrovoľná zbierka „Žilina pomáha“ a ustanovenie jej podmienok
   
 • 13. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 18, zverejnené, 5. 5. 2020 ( PDF )
  Súkromná základná škola Félix a ŠKD
   
 • 13. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 19, zverejnené, 5. 5. 2020 ( PDF )
  Návrh VZN mesta Žilina, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 13/2019 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina v znení VZN č. 25/2019, ktorým sa mení VZN č. 13/2019 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina
   
 • 13. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 20, zverejnené, 5. 5. 2020 ( PDF )
  Informatívna správa o činnosti Oblastnej organizácie cestovného ruchu Malá Fatra za rok 2019
   
 • 13. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 21, zverejnené, 5. 5. 2020 ( PDF )
  Nakladanie s majetkom (kúpa, odpredaj, prenájom, zámena, zriadenie vecného bremena)
   
 • 13. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 22, zverejnené, 5. 5. 2020 ( PDF )
  Návrh na schválenie uzatvorenia dodatkov k nájomným zmluvám
   
 • 13. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 23, zverejnené, 5. 5. 2020 ( PDF )
  Návrh na schválenie zámeru prenechať majetok mesta do nájmu formou obchodnej verejnej súťaže
   
 • 13. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 24, zverejnené, 5. 5. 2020 ( PDF )
  Návrh na schválenie predaja 100% akcií spoločnosti MsHK Žilina, a.s.
   
 • 13. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 25, zverejnené, 5. 5. 2020 ( PDF )
  Správa k protestu prokurátora proti VZN č. 23/2019 o dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta
   
 • 13. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 26, zverejnené, 5. 5. 2020 ( PDF )
  Členstvo v komisiách Mestského zastupiteľstva v Žiline – ZMENA
   
 • 13. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 27, zverejnené, 5. 5. 2020 ( PDF )
  Rokovací poriadok komisií Mestského zastupiteľstva v Žiline – Dodatok č. 1
   
 • 13. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 28, zverejnené, 5. 5. 2020 ( PDF )
  Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 2/2020 zo dňa 17.02.2020
   
 • 13. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 29, zverejnené, 5. 5. 2020 ( PDF )
  Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 3/2020 zo dňa 17.02.2020
   
 • 13. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 30, zverejnené, 5. 5. 2020 ( PDF )
  Návrh VZN, ktorým sa mení VZN č. 15/2009 o udržiavaní všeobecnej čistoty, ochrany zelene a poriadku na území mesta Žiliny
   
 • 13. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 31, zverejnené, 5. 5. 2020 ( PDF )
  Návrh VZN, ktorým sa mení VZN č. 15/2009 o udržiavaní všeobecnej čistoty, ochrany zelene a poriadku na území mesta Žiliny v znení VZN č. 20/2011 a VZN č. 4/2016
   
 • 13. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 32, zverejnené, 5. 5. 2020 ( PDF )
  Presun nevyčerpaných finančných prostriedkov v grantovom systéme na príslušný odbor
   
 • 13. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 33, zverejnené, 5. 5. 2020 ( PDF )
  Opatrenia mesta Žilina na zmiernenie ekonomických dopadov koronakrízy
   
 • 13. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 34, zverejnené, 5. 5. 2020 ( PDF )
  Návrh na koncepčné riešenie správy majetku mesta pre športové vyžitie
   
 • 13. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 35, zverejnené, 5. 5. 2020 ( PDF )
  Návrh na zabezpečenie štúdie a projektovej dokumentácie hasičskej zbrojnice pre DHZ Trnové
   
 • 13. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 36, zverejnené, 5. 5. 2020 ( PDF )
  Zmena rozpočtu mesta Žilina rozpočtovým opatrením č. ___/2020
   
 • 12. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 44, zverejnené, 13. 2. 2020 ( ZIP )
  Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN mesta Žilina, ktorým sa mení VZN č. 15/2009 o udržiavaní všeobecnej čistoty, ochrany zelene a poriadku na území mesta Žilina
   
 • 12. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 1, zverejnené, 12. 2. 2020 ( PDF )
  Otvorenie, voľba návrhovej komisie, schválenie programu
   
 • 12. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 2, zverejnené, 12. 2. 2020 ( PDF )
  Správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Žiline
   
 • 12. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 3, zverejnené, 12. 2. 2020 ( PDF )
  Plán záchrany pamiatok na starom cintoríne
   
 • 12. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 4, zverejnené, 12. 2. 2020 ( PDF )
  Informatívna správa o zámere mesta uzatvoriť Memorandum o spolupráci so spoločnosťou REINOO, a.s. IMMO – LOG SK ALPHA s.r.o. a ESPATI s.r.o.
   
 • 12. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 5, zverejnené, 12. 2. 2020 ( PDF )
  Návrh koncepčného spôsobu vypracovávania urbanisticko-architektonických štúdií v rámci revitalizácie sídlisk a mestských častí mesta Žilina
   
 • 12. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 6, zverejnené, 12. 2. 2020 ( PDF )
  Návrh konkrétneho zabezpečenia Programu rozvoja bývania mesta Žilina 2019-2023
   
 • 12. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 7, zverejnené, 12. 2. 2020 ( PDF )
  Informatívna správa prednostu Mestského úradu v Žiline k uzneseniu Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 81/2019 zo dňa 25.04.2019
   
 • 12. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 8, zverejnené, 12. 2. 2020 ( PDF )
  Návrh fondu na podporu mestských častí
   
 • 12. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 9, zverejnené, 12. 2. 2020 ( PDF )
  Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Žilina za rok 2019
   
 • 12. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 10, zverejnené, 12. 2. 2020 ( PDF )
  Správa o výsledkoch kontrol
   
 • 12. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 11, zverejnené, 12. 2. 2020 ( PDF )
  Územný plán mesta Žilina – Zmeny a doplnky číslo 7 (6b)
   
 • 12. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 12, zverejnené, 12. 2. 2020 ( PDF )
  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2012, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Žilina v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 9/2013, č. 14/2015, č. 21/2016, č. 5/2018 a č. 2/2019
   
 • 12. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 13, zverejnené, 12. 2. 2020 ( PDF )
  Rozpočet mesta Žilina na rok 2019 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 10/2019 – Informatívna správa
   
 • 12. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 14, zverejnené, 12. 2. 2020 ( PDF )
  Rozpočet mesta Žilina na rok 2020 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2020
   
 • 12. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 15, zverejnené, 12. 2. 2020 ( PDF )
  Návrh na schválenie predloženia Žiadosti o nenávratný finančný príspevok – zastávky MHD III. etapa
   
 • 12. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 16, zverejnené, 12. 2. 2020 ( PDF )
  Návrh na schválenie predloženia Žiadosti o nenávratný finančný príspevok – cyklotrasy
   
 • 12. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 17, zverejnené, 12. 2. 2020 ( PDF )
  Návrh na schválenie predloženia Žiadosti o nenávratný finančný príspevok –cykloprístrešky
   
 • 12. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 18, zverejnené, 12. 2. 2020 ( PDF )
  Návrh zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy o nájme nehnuteľností a zriadení vecného bremena
   
 • 12. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 19, zverejnené, 12. 2. 2020 ( PDF )
  Plán zhustenia spojov na linkách MHD
   
 • 12. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 20, zverejnené, 12. 2. 2020 ( PDF )
  Vymenovanie riaditeľa Útvaru hlavného architekta
   
 • 12. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 21, zverejnené, 12. 2. 2020 ( PDF )
  Informatívna správa o počte pridelených bytov z poradovníka a o počte pridelených bytov z evidencie žiadosti o výmenu bytov za rok 2019
   
 • 12. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 22, zverejnené, 12. 2. 2020 ( PDF )
  Personálna zmena v spoločnosti MsHKM Žilina, s.r.o
   
 • 12. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 23, zverejnené, 12. 2. 2020 ( PDF )
  Informatívna správa o plnení rozpočtu a prehľad sponzorských zmlúv MsHK Žilina, a.s.
   
 • 12. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 24, zverejnené, 12. 2. 2020 ( PDF )
  Návrh na schválenie zámeru na odpredaj 100% akcií spoločnosti MsHK Žilina, a.s. formou priameho predaja s elektronickou aukciou
   
 • 12. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 25, zverejnené, 12. 2. 2020 ( PDF )
  Informatívna správa o využití elektronických aukcií pri nakladaní s majetkom mesta Žilina
   
 • 12. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 26, zverejnené, 12. 2. 2020 ( PDF )
  Nakladanie s majetkom (kúpa, odpredaj, prenájom, zámena, zriadenie vecného bremena)
   
 • 12. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 27, zverejnené, 12. 2. 2020 ( PDF )
  Návrh na schválenie memoranda o spolupráci pri poskytovaní sociálnych služieb pre ľudí bez domova
   
 • 12. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 28, zverejnené, 12. 2. 2020 ( PDF )
  Návrh na schválenie dohody o urovnaní s Mgr. Miroslavou Blahovcovou
   
 • 12. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 29, zverejnené, 12. 2. 2020 ( PDF )
  Návrh na schválenie predaja osobného automobilu Audi A8 Long, EČV ZA 636 GX, ročník 2015
   
 • 12. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 30, zverejnené, 12. 2. 2020 ( PDF )
  Zámer mesta Žilina uchádzať sa o titul Európske hlavné mesto kultúry 2026
   
 • 12. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 31, zverejnené, 12. 2. 2020 ( PDF )
  Návrh na schválenie delegovaných zástupcov zriaďovateľa do rád škôl a školských zariadení na nové funkčné obdobie rád škôl a školských zariadení
   
 • 12. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 32, zverejnené, 12. 2. 2020 ( PDF )
  Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Žilina, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2018 o výške finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia v znení VZN č. 3/2019 a VZN č. 24/2019
   
 • 12. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 33, zverejnené, 12. 2. 2020 ( PDF )
  Návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2019, ktorým sa určujú školské obvody základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina
   
 • 12. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 34, zverejnené, 12. 2. 2020 ( PDF )
  Návrh na schválenie členov grantových komisií a členov komisie pre športové dotácie mesta na rok 2020
   
 • 12. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 35, zverejnené, 12. 2. 2020 ( PDF )
  Informatívna správa o systéme prerozdeľovania dotácií na šport
   
 • 12. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 36, zverejnené, 12. 2. 2020 ( PDF )
  Zavedenie ekonomických motivačných nástrojov pre obyvateľov mesta Žilina na zvýšenie triedenia odpadu
   
 • 12. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 37, zverejnené, 12. 2. 2020 ( PDF )
  Zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Žiline
   
 • 12. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 38, zverejnené, 12. 2. 2020 ( PDF )
  Rokovací poriadok mestského zastupiteľstva (zmena)
   
 • 12. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 39, zverejnené, 12. 2. 2020 ( PDF )
  Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Žilina, ktorým sa vyhlasuje obecné chránené územie „Sad SNP“
   
 • 12. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 40, zverejnené, 12. 2. 2020 ( PDF )
  Návrh na vypovedanie Zmluvy o poskytovaní právnych služieb č. 372/2019 s advokátskou kanceláriou Karkó, s.r.o. zo dňa 10.07.2019
   
 • 12. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 41, zverejnené, 12. 2. 2020 ( PDF )
  Návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 15/2009 o udržiavaní všeobecnej čistoty, ochrany zelene a poriadku na území mesta Žiliny
   
 • 12. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 42, zverejnené, 12. 2. 2020 ( PDF )
  Zmena výšky povinného spolufinancovania grantu zo strany žiadateľa zo schválenej sumy oprávnených výdavkov na projekt v grantovom systéme mesta Žilina
   
 • 12. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 43, zverejnené, 12. 2. 2020 ( PDF )
  Zmena pomeru bežných a kapitálových výdavkov v rámci čerpania prostriedkov pohotovostných zdrojov mesta Žilina
   
 • Rok 2019

 • Mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline 20.12.2019 - bod č. 1, zverejnené, 9. 12. 2019 ( PDF )
  Otvorenie, voľba návrhovej komisie, schválenie programu
   
 • Mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline 20.12.2019 - bod č. 2, zverejnené, 9. 12. 2019 ( ZIP )
  Návrh na schválenie uzavretia rámcovej dohody a uzavretia s ňou súvisiacich zmlúv medzi mestom Žilina a spoločnosťami Mestská krytá plaváreň, s.r.o., SIRS – Development, a.s., Žilinská parkovacia spoločnosť, s.r.o., ŠPORT PARK, s.r.o, URPÍN, s.r.o., SIRS-PROJECT, a.s., Obchodný dom Žilina, s.r.o., Mirage Shopping Center, a.s., Ing. Georgeom Trabelssie
   
 • 10. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 1, zverejnené, 27. 11. 2019 ( PDF )
  Otvorenie, voľba návrhovej komisie, schválenie programu
   
 • 10. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 2, zverejnené, 27. 11. 2019 ( PDF )
  Správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Žiline
   
 • 10. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 3, zverejnené, 27. 11. 2019 ( PDF )
  Správa o výsledkoch kontrol
   
 • 10. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 4, zverejnené, 27. 11. 2019 ( PDF )
  Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Žilina na I. polrok 2020
   
 • 10. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 5, zverejnené, 27. 11. 2019 ( PDF )
  Kontrola zákonnosti, účelnosti, efektívnosti a hospodárnosti vynaložených finančných prostriedkov povinnej osoby na montáž, demontáž a prenájom prenosného dopravného značenia na akciu: „Obmedzenie prejazdu cez Rondel“ počas mimoriadnej situácie
   
 • 10. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 6, zverejnené, 27. 11. 2019 ( PDF )
  Návrh na schválenie výsledku vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže – prenechanie majetku mesta v užívaní Mestského divadla Žilina do podnájmu
   
 • 10. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 7, zverejnené, 27. 11. 2019 ( PDF )
  Program rozvoja bývania mesta Žilina 2019 – 2023
   
 • 10. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 8, zverejnené, 27. 11. 2019 ( PDF )
  Návrh VZN o prideľovaní nájomných bytov pre sociálne účely vo vlastníctve mesta Žilina
   
 • 10. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 9, zverejnené, 27. 11. 2019 ( PDF )
  Návrh VZN o miestnom poplatku za rozvoj
   
 • 10. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 10, zverejnené, 27. 11. 2019 ( PDF )
  Rozšírenie služieb a zmena tarify mestskej hromadnej dopravy v Žiline
   
 • 10. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 11, zverejnené, 27. 11. 2019 ( PDF )
  Návrh na schválenie úpravy uznesenia č. 185/2019 a návrh použitia finančných prostriedkov dotácie z rozpočtu mesta Žilina a predloženie informatívnej správy o činnosti klubu
   
 • 10. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 12, zverejnené, 27. 11. 2019 ( PDF )
  Výročná správa a konsolidovaná výročná správa mesta Žilina za rok 2018
   
 • 10. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 13, zverejnené, 27. 11. 2019 ( PDF )
  Informatívna a monitorovacia správa o plnení programového rozpočtu mesta Žilina k 30.06.2019
   
 • 10. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 14, zverejnené, 27. 11. 2019 ( PDF )
  Návrh VZN, ktorým s určujú Pravidlá participatívneho rozpočtu mesta Žilina
   
 • 10. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 15, zverejnené, 27. 11. 2019 ( PDF )
  Návrh VZN o dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje
   
 • 10. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 16, zverejnené, 27. 11. 2019 ( PDF )
  Návrh VZN o dani za ubytovanie
   
 • 10. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 17, zverejnené, 27. 11. 2019 ( PDF )
  Návrh VZN o poplatku
   
 • 10. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 18, zverejnené, 27. 11. 2019 ( PDF )
  Rozpočet mesta Žilina na rok 2019 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 8/2019 – Informatívna správa
   
 • 10. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 19, zverejnené, 27. 11. 2019 ( PDF )
  Rozpočet mesta Žilina na rok 2019 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 9/2019
   
 • 10. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 20, zverejnené, 27. 11. 2019 ( PDF )
  Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky mesta Žilina k návrhu programového rozpočtu mesta Žilina na roky 2020 – 2022
   
 • 10. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 21, zverejnené, 27. 11. 2019 ( PDF )
  Návrh programového rozpočtu mesta Žilina na rok 2020-2022
   
 • 10. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 22, zverejnené, 27. 11. 2019 ( PDF )
  Výbor pre audit mesta Žilina na roky 2020 – 2022
   
 • 10. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 23, zverejnené, 27. 11. 2019 ( PDF )
  Návrh na vyradenie majetku
   
 • 10. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 24, zverejnené, 27. 11. 2019 ( PDF )
  Koncepcia evidencie a nakladania s majetkom
   
 • 10. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 25, zverejnené, 27. 11. 2019 ( PDF )
  Nakladanie s majetkom (kúpa, odpredaj, prenájom, zriadenie vecného bremena)
   
 • 10. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 26, zverejnené, 27. 11. 2019 ( PDF )
  Návrh na schválenie Memoranda o spolupráci pri realizácii projektu zhotovenia cyklotrasy V9 (Vlčince – Vodné dielo) – II. úsek vrátane obslužnej komunikácie
   
 • 10. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 27, zverejnené, 27. 11. 2019 ( PDF )
  Návrh na schválenie zmlúv o budúcich zmluvách a kúpnych zmlúv so spoločnosťami ISTROFINAL BD Rudiny II, s.r.o., STR, a.s., ISTROFINAL ZA, s.r.o.
   
 • 10. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 28, zverejnené, 27. 11. 2019 ( PDF )
  Harmonogram zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline na rok 2020
   
 • 10. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 29, zverejnené, 27. 11. 2019 ( PDF )
  Návrh na schválenie zámeru mesta Žilina rozšíriť systém zdieľania verejných bicyklov BIKEKIA
   
 • 10. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 30, zverejnené, 27. 11. 2019 ( PDF )
  Návrh VZN o dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta
   
 • 10. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 31, zverejnené, 27. 11. 2019 ( PDF )
  Návrh na schválenie predloženia Žiadosti o nenávratný finančný príspevok – cyklotrasy
   
 • 10. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 32, zverejnené, 27. 11. 2019 ( PDF )
  Návrh na schválenie predloženia Žiadosti o nenávratný finančný príspevok – zastávky MHD III. etapa
   
 • 10. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 33, zverejnené, 27. 11. 2019 ( PDF )
  Návrh na schválenie predloženia Žiadosti o nenávratný finančný príspevok – doplnková cykloinfraštruktúra
   
 • 10. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 34, zverejnené, 27. 11. 2019 ( PDF )
  Návrh na schválenie predloženia Žiadosti o nenávratný finančný príspevok – „Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy v meste Žilina“
   
 • 10. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 35, zverejnené, 27. 11. 2019 ( PDF )
  Návrh na schválenie predloženia Žiadosti o nenávratný finančný príspevok – „Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu Žilina“
   
 • 10. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 36, zverejnené, 27. 11. 2019 ( PDF )
  Návrh na schválenie delegovaných zástupcov zriaďovateľa do rady školy
   
 • 10. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 37, zverejnené, 27. 11. 2019 ( PDF )
  Informatívna správa o výsledku kontroly Najvyššieho kontrolného úradu SR v školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina
   
 • 10. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 38, zverejnené, 27. 11. 2019 ( PDF )
  Návrh VZN, ktorým sa dopĺňa VZN č. 1/2018 o výške finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia v znení VZN č. 3/2019
   
 • 10. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 39, zverejnené, 27. 11. 2019 ( PDF )
  Návrh VZN, ktorým sa mení VZN č. 13/2019 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina
   
 • 10. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 40, zverejnené, 27. 11. 2019 ( PDF )
  Informatívna správa o využití financií z poplatku za psa
   
 • 10. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 41, zverejnené, 27. 11. 2019 ( PDF )
  Návrh zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy o nájme nehnuteľností a zriadení vecného bremena
   
 • 10. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 42, zverejnené, 27. 11. 2019 ( PDF )
  Komplexná a systematická výsadba stromov na Solinkách
   
 • 10. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 43, zverejnené, 27. 11. 2019 ( PDF )
  Požiadavka na urgentné riešenie križovatky „pri Fackárni“ v Závodí
   
 • 10. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 44, zverejnené, 27. 11. 2019 ( PDF )
  Návrh na vykonanie komplexnej prehliadky drevín na pozemkoch mesta
   
 • 10. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 45, zverejnené, 27. 11. 2019 ( PDF )
  Nakladanie s majetkom (prenájom)
   
 • 10. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 46, zverejnené, 27. 11. 2019 ( PDF )
  Návrh na vyhlásenie architektonických súťaží revitalizácií vnútroblokov na sídlisku Vlčince – Tulská/Varšavská, Ľubľanská/Berlínska, Nám. Ľ. Fullu/Hlboká cesta, Zvolenská/Martinská
   
 • 10. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 47, zverejnené, 27. 11. 2019 ( PDF )
  Záchrana pamiatok na území mesta Žilina – Starý cintorín
   
 • 10. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 48, zverejnené, 27. 11. 2019 ( PDF )
  Návrh na schválenie sobášiacich
   
 • 10. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 49, zverejnené, 27. 11. 2019 ( PDF )
  Návrh na koncepčné riešenie správy majetku mesta pre športové vyžitie
   
 • 10. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 50, zverejnené, 27. 11. 2019 ( PDF )
  Dodávka kompostérov do všetkých ZŠ a MŠ, ktorých zriaďovateľom je mesto Žilina a do mestských inštitúcií. Žilina – zelené mesto
   
 • 10. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 51, zverejnené, 27. 11. 2019 ( PDF )
  Pamätné dni – kladenie vencov z ekologických biomateriálov, zabezpečenie ich likvidácie, zabezpečenie informačných tokov o tejto zmene Žilina – zelené mesto
   
 • 10. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 52, zverejnené, 27. 11. 2019 ( PDF )
  Realizácia vizuálnej plošnej mapy obvodov mesta Žilina
   
 • 10. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 53, zverejnené, 27. 11. 2019 ( PDF )
  Emailové adresy poslancov – unifikácia
   
 • 10. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 54, zverejnené, 27. 11. 2019 ( PDF )
  Web mesta – kontakty
   
 • 10. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 55, zverejnené, 27. 11. 2019 ( PDF )
  Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Žiline (zmena)
   
 • 10. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 56, zverejnené, 27. 11. 2019 ( PDF )
  Návrh na obmedzenie vizuálneho smogu
   
 • 10. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 57, zverejnené, 27. 11. 2019 ( PDF )
  Informatívna správa o zmenách organizačného poriadku Mestského úradu v Žiline
   
 • 10. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 58, zverejnené, 27. 11. 2019 ( PDF )
  Personálna zmena v spoločnosti MsHK Žilina, a.s.
   
 • 9. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 1, zverejnené, 12. 9. 2019 ( PDF )
  Otvorenie, voľba návrhovej komisie, schválenie programu
   
 • 9. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 2, zverejnené, 12. 9. 2019 ( PDF )
  Správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Žiline
   
 • 9. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 3, zverejnené, 12. 9. 2019 ( PDF )
  Správa o výsledkoch kontrol
   
 • 9. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 4, zverejnené, 12. 9. 2019 ( PDF )
  Informatívna správa o technicko – ekonomickom stave MKP, s.r.o. Žilina
   
 • 9. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 5, zverejnené, 12. 9. 2019 ( PDF )
  Schválenie investičného zámeru spolufinancovania kanalizácie v Považskom Chlmci
   
 • 9. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 6, zverejnené, 12. 9. 2019 ( PDF )
  Nakladanie s majetkom (kúpa, odpredaj, zámena, zriadenie vecného bremena)
   
 • 9. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 7, zverejnené, 12. 9. 2019 ( PDF )
  Návrh na schválenie zvýšenia základného imania spoločnosti ŽILBYT, s.r.o.
   
 • 9. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 8, zverejnené, 12. 9. 2019 ( PDF )
  Návrh VZN o hazardných hrách na území mesta Žilina
   
 • 9. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 9, zverejnené, 12. 9. 2019 ( PDF )
  Návrh VZN o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území mesta Žilina v určených dňoch v kalendárnom roku 2020
   
 • 9. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 10, zverejnené, 12. 9. 2019 ( PDF )
  Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2016 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Žilina v znení neskorších zmien
   
 • 9. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 11, zverejnené, 12. 9. 2019 ( PDF )
  Návrh na schválenie zámeru predaja osobného automobilu Audi A8 Long, EČV ZA 636 GX, ročník 2015 formou priameho predaja
   
 • 9. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 12, zverejnené, 12. 9. 2019 ( PDF )
  Informatívna správa - Radničné noviny mesta Žilina
   
 • 9. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 13, zverejnené, 12. 9. 2019 ( PDF )
  Vymenovanie riaditeľa Útvaru hlavného architekta
   
 • 9. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 14, zverejnené, 12. 9. 2019 ( PDF )
  Návrh VZN, ktorým sa mení VZN č. 7/2010 Štatút mesta
   
 • 9. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 15, zverejnené, 12. 9. 2019 ( PDF )
  Návrh na vstup mesta Žilina do Únie miest Slovenska
   
 • 9. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 16, zverejnené, 12. 9. 2019 ( PDF )
  Rozpočet mesta Žilina na rok 2019 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 7/2019
   
 • 9. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 17, zverejnené, 12. 9. 2019 ( PDF )
  Návrh na vyradenie majetku a odpis pohľadávky
   
 • 9. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 18, zverejnené, 12. 9. 2019 ( PDF )
  Dohoda o vysporiadaní
   
 • 9. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 19, zverejnené, 12. 9. 2019 ( PDF )
  Návrh na schválenie programu odpadového hospodárstva mesta Žilina na roky 2016 – 2020
   
 • 9. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 20, zverejnené, 12. 9. 2019 ( PDF )
  Návrh koncepčného spôsobu vypracovávania urbanisticko-architektonických štúdií v rámci revitalizácie sídlisk a mestských častí mesta Žilina
   
 • 9. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 21, zverejnené, 12. 9. 2019 ( PDF )
  Návrh na spracovanie koncepcie detských ihrísk a asfaltových plôch na území mesta Žilina
   
 • 9. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 22, zverejnené, 12. 9. 2019 ( PDF )
  Športovo-rekreačný areál Žilina – Chrasť, návrh na vyhlásenie verejnej anonymnej urbanisticko-krajinárskej súťaže návrhov
   
 • 9. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 23, zverejnené, 12. 9. 2019 ( PDF )
  Rekreačno – športový areál „Ekopark Solinky“
   
 • 9. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 24, zverejnené, 12. 9. 2019 ( PDF )
  Návrh na založenie bezbariérovej komisie
   
 • 9. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 25, zverejnené, 12. 9. 2019 ( PDF )
  Riešenie Kuzmányho ulice
   
 • 9. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 26, zverejnené, 12. 9. 2019 ( PDF )
  Zastavme látanie žilinských ciest a chodníkov
   
 • 9. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 27, zverejnené, 12. 9. 2019 ( PDF )
  Telka v meste – ukončenie nájmu
   
 • 9. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 28, zverejnené, 12. 9. 2019 ( PDF )
  Nakladanie s majetkom (zrušenie uznesenia)
   
 • Mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod doplnený do programu na MZ, 6. 9. 2019 ( PDF )
  Personálna zmena v dozornej rade spoločnosti MsHK Žilina, a.s.
   
 • Mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 1, zverejnené, 3. 9. 2019 ( PDF )
  Otvorenie, voľba návrhovej komisie, schválenie programu
   
 • Mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 2, zverejnené, 3. 9. 2019 ( PDF )
  Návrh na schválenie zmluvy o nájme nehnuteľností so spoločnosťou MsHK Žilina, a.s.
   
 • Mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 3, zverejnené, 3. 9. 2019 ( PDF )
  Návrh na schválenie zmluvy o nájme nehnuteľností so spoločnosťou MsHKM Žilina, s.r.o.
   
 • Mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 4, zverejnené, 3. 9. 2019 ( PDF )
  Rozpočet mesta Žilina na rok 2019 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 6/2019
   
 • Mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 5, zverejnené, 3. 9. 2019 ( PDF )
  Podpora mládežníckeho a vrcholového športu v Žiline
   
 • Mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 1, zverejnené, 9. 8. 2019 ( PDF )
  Otvorenie, voľba návrhovej komisie, schválenie programu
   
 • Mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 2, zverejnené, 9. 8. 2019 ( PDF )
  Návrh na schválenie zmluvy o nájme nehnuteľností so spoločnosťou MsHK Žilina, a.s.
   
 • Mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 3, zverejnené, 9. 8. 2019 ( PDF )
  Návrh na schválenie zámeru prenechať majetok mesta v užívaní Mestského divadla Žilina do podnájmu
   
 • Mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 4, zverejnené, 9. 8. 2019 ( PDF )
  Návrh na zmenu harmonogramu zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline na rok 2019
   
 • 6. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 1, zverejnené, 19. 6. 2019 ( PDF )
  Otvorenie, voľba návrhovej komisie, schválenie programu
   
 • 6. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 2, zverejnené, 19. 6. 2019 ( PDF )
  Správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Žiline
   
 • 6. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 3, zverejnené, 19. 6. 2019 ( PDF )
  Správa o použití finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu z roku 2014 pre účel rekonštrukcie zimného štadióna
   
 • 6. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 4, zverejnené, 19. 6. 2019 ( PDF )
  Správa o výsledkoch kontrol
   
 • 6. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 5, zverejnené, 19. 6. 2019 ( PDF )
  Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Žilina na II. polrok 2019
   
 • 6. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 6, zverejnené, 19. 6. 2019 ( PDF )
  Finančná analýza dopadu zavedenia bezplatnej MHD pre jednotlivé vekové skupiny počínajúc rokom 2015
   
 • 6. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 7, zverejnené, 19. 6. 2019 ( PDF )
  Správa o činnosti Mestskej polície Žilina za rok 2018
   
 • 6. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 8, zverejnené, 19. 6. 2019 ( PDF )
  Koncepcia rozvoja Mestskej polície Žilina (2019 – 2022)
   
 • 6. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 9, zverejnené, 19. 6. 2019 ( PDF )
  Návrh na voľbu podpredsedov komisií Mestského zastupiteľstva v Žiline
   
 • 6. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 10, zverejnené, 19. 6. 2019 ( PDF )
  Nakladanie s majetkom (kúpa, odpredaj, prenájom, zámena, zriadenie vecného bremena)
   
 • 6. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 11, zverejnené, 19. 6. 2019 ( PDF )
  Personálna zmena v spoločnosti MsHKM Žilina, s.r.o.
   
 • 6. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 12, zverejnené, 19. 6. 2019 ( PDF )
  Vymenovanie riaditeľa Útvaru hlavného architekta
   
 • 6. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 13, zverejnené, 19. 6. 2019 ( PDF )
  Vymenovanie riaditeľa Mestského divadla Žilina
   
 • 6. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 14, zverejnené, 19. 6. 2019 ( PDF )
  Územný plán zóny Žilina – Bulvár
   
 • 6. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 15, zverejnené, 19. 6. 2019 ( PDF )
  Návrh VZN, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu zóny Žilina – Bulvár
   
 • 6. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 16, zverejnené, 19. 6. 2019 ( PDF )
  Návrh na vyhlásenie architektonickej súťaže revitalizácia vnútrobloku Solinky – Centrum
   
 • 6. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 17, zverejnené, 19. 6. 2019 ( PDF )
  Návrh VZN o určení a zmene názvov ulíc a iných verejných priestranstiev v meste Žilina a o zmene niektorých všeobecne záväzných nariadení
   
 • 6. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 18, zverejnené, 19. 6. 2019 ( PDF )
  Stanovisko hlavnej kontrolórky mesta Žilina k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania – úveru zo ŠFRB
   
 • 6. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 19, zverejnené, 19. 6. 2019 ( PDF )
  Schválenie investičného zámeru komplexná obnova a stavebné úpravy bytového domu ul. Predmestská súp. č. 1610, 010 01 Žilina a jeho financovanie prostredníctvom podpory zo štátneho fondu rozvoja bývania
   
 • 6. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 20, zverejnené, 19. 6. 2019 ( PDF )
  Návrh na schválenie predloženia Žiadosti o nenávratný finančný príspevok
   
 • 6. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 21, zverejnené, 19. 6. 2019 ( PDF )
  Návrh na schválenie žiadosti o mimoriadnu dotáciu
   
 • 6. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 22, zverejnené, 19. 6. 2019 ( PDF )
  Rozpočet mesta Žilina na rok 2019 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2019 – Informatívna správa
   
 • 6. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 23, zverejnené, 19. 6. 2019 ( PDF )
  Rozpočet mesta Žilina na rok 2019 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 5/2019
   
 • 6. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 24, zverejnené, 19. 6. 2019 ( PDF )
  Daň za psa
   
 • 6. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 25, zverejnené, 19. 6. 2019 ( PDF )
  Prenájom časti pozemku pri zimnom štadióne v Žiline spoločnosti ZSE za účelom vybudovania nabíjacej stanice
   
 • 6. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 26, zverejnené, 19. 6. 2019 ( PDF )
  Vstup mesta do Smart cities klubu
   
 • 6. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 27, zverejnené, 19. 6. 2019 ( PDF )
  Informatívna správa o činnosti oblastnej organizácie cestovného ruchu Malá Fatra za rok 2018
   
 • 6. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 28, zverejnené, 19. 6. 2019 ( PDF )
  Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2011 o dani za užívanie verejného priestranstva v znení neskorších zmien
   
 • 6. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 29, zverejnené, 19. 6. 2019 ( PDF )
  Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2016 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Žilina v znení neskorších zmien
   
 • 6. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 30, zverejnené, 19. 6. 2019 ( PDF )
  Návrh VZN o podmienkach poskytovania finančných príspevkov mesta Žilina na vykonávanie opatrení podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov poskytované mestom Žilina
   
 • 6. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 31, zverejnené, 19. 6. 2019 ( PDF )
  Dodatok k zriaďovacej listine Materskej školy, Bajzova 9, Žilina
   
 • 6. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 32, zverejnené, 19. 6. 2019 ( PDF )
  Návrh na schválenie delegovaného zástupcu zriaďovateľa do rady školy
   
 • 6. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 33, zverejnené, 19. 6. 2019 ( PDF )
  Návrh VZN o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina
   
 • 6. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 34, zverejnené, 19. 6. 2019 ( PDF )
  Návrh na zrušenie Uznesenia č. 74/2015 a návrh uznesenia na poskytovanie výkonov navzájom medzi rozpočtovými organizáciami zriadenými mestom Žilina
   
 • 6. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 35, zverejnené, 19. 6. 2019 ( PDF )
  Návrh na obmedzenie používania jednorazových plastových výrobkov na podujatiach organizovaných mestom Žilina
   
 • 6. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 36, zverejnené, 19. 6. 2019 ( PDF )
  Návrh zmeny Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Žiline
   
 • 6. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 37, zverejnené, 19. 6. 2019 ( PDF )
  Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Žiline (zmena)
   
 • 6. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 38, zverejnené, 19. 6. 2019 ( PDF )
  Nakladanie s majetkom (zrušenie uznesenia)
   
 • 6. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 39, zverejnené, 19. 6. 2019 ( PDF )
  Revitalizácia verejného priestoru vnútrobloku medzi ul. Tulská a Slovanská, Žilina (doplnenie)
   
 • Mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 1, zverejnené, 30. 5. 2019 ( PDF )
  Otvorenie, voľba návrhovej komisie, schválenie programu
   
 • Mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 2, zverejnené, 30. 5. 2019 ( PDF )
  Návrh na schválenie zámeru na odpredaj 100 % akcií spoločnosti MsHK Žilina, a. s. formou priameho predaja
   
 • Mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 3, zverejnené, 30. 5. 2019 ( PDF )
  Rozpočet mesta Žilina na rok 2019 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4/2019
   
 • Mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 4, zverejnené, 30. 5. 2019 ( PDF )
  Návrh na schválenie predloženia žiadosti o poskytnutie dotácie
   
 • 4. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod doplnený do programu na MZ, 18. 4. 2019 ( PDF )
  Nakladanie s majetkom - doplnenie (zriadenie vecného bremena)
   
 • 4. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 1, zverejnené, 9. 4. 2019 ( PDF )
  Otvorenie, voľba návrhovej komisie, schválenie programu
   
 • 4. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 2, zverejnené, 9. 4. 2019 ( PDF )
  Správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Žiline
   
 • 4. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 3, zverejnené, 9. 4. 2019 ( PDF )
  Správa o výsledkoch kontrol
   
 • 4. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 4, zverejnené, 9. 4. 2019 ( PDF )
  Vyúčtovanie príspevku z výkonov vo verejnom záujme na prevádzku MHD v Žiline spoločnosťou DPMŽ, s.r.o. a Informatívna správa o výsledkoch hospodárenia DPMŽ, s.r.o. sumárne za I. – IV. kvartál 2018
   
 • 4. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 5, zverejnené, 9. 4. 2019 ( PDF )
  Informatívna správa o výsledkoch hospodárenia spoločnosti ŽILBYT, s.r.o. k 31.12.2018
   
 • 4. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 6, zverejnené, 9. 4. 2019 ( PDF )
  Plán rekonštrukcie bytových domov vo vlastníctve mesta Žilina a v správe spoločnosti ŽILBYT, s.r.o., vrátane finančného plánu a zdrojov financovania
   
 • 4. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 7, zverejnené, 9. 4. 2019 ( PDF )
  Plán nevyhnutných rekonštrukcií - obnovy technologických zariadení na zimnom štadióne a tréningovej hale
   
 • 4. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 8, zverejnené, 9. 4. 2019 ( PDF )
  Plán personálnej a mzdovej politiky spoločnosti ŽILBYT, s.r.o. a jej dopad na rozpočet mesta Žilina
   
 • 4. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 9, zverejnené, 9. 4. 2019 ( PDF )
  Informatívna správa o činnosti Nadácie Žilinský lesopark za rok 2018
   
 • 4. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 10, zverejnené, 9. 4. 2019 ( PDF )
  Zásady organizácie výberových konaní do štatutárnych orgánov spoločností s majetkovou účasťou mesta a personálne obsadenie v štatutárnych orgánoch obchodných spoločností s účasťou mesta
   
 • 4. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 11, zverejnené, 9. 4. 2019 ( PDF )
  Odvolanie riaditeľa Mestského divadla Žilina
   
 • 4. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 12, zverejnené, 9. 4. 2019 ( PDF )
  Zriadenie dozornej rady v spoločnosti ŽILBYT, s.r.o.
   
 • 4. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 13, zverejnené, 9. 4. 2019 ( PDF )
  Návrh zriadenia rozpočtovej organizácie Útvar hlavného architekta mesta Žilina (ÚHA)
   
 • 4. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 14, zverejnené, 9. 4. 2019 ( PDF )
  Nakladanie s majetkom (kúpa, odpredaj, prenájom, zriadenie vecného bremena)
   
 • 4. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 15, zverejnené, 9. 4. 2019 ( PDF )
  Finančná analýza nákladov a príjmov pre hokejovú sezónu 2019/2020 pre „A“ družstvo MsHK Žilina
   
 • 4. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 16, zverejnené, 9. 4. 2019 ( PDF )
  Rozpočet mesta Žilina na rok 2018 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 8/2018 – informatívna správa
   
 • 4. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 17, zverejnené, 9. 4. 2019 ( PDF )
  Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky mesta Žilina k Návrhu záverečného účtu mesta Žilina za rok 2018
   
 • 4. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 18, zverejnené, 9. 4. 2019 ( PDF )
  Záverečný účet mesta Žilina za rok 2018
   
 • 4. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 19, zverejnené, 9. 4. 2019 ( PDF )
  Rozpočet mesta Žilina na rok 2019 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2019
   
 • 4. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 20, zverejnené, 9. 4. 2019 ( PDF )
  Návrh na odpis pohľadávok
   
 • 4. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 21, zverejnené, 9. 4. 2019 ( PDF )
  Určenie platu primátora
   
 • 4. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 22, zverejnené, 9. 4. 2019 ( PDF )
  Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Žiline
   
 • 4. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 23, zverejnené, 9. 4. 2019 ( PDF )
  Rokovací poriadok komisií Mestského zastupiteľstva v Žiline
   
 • 4. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 24, zverejnené, 9. 4. 2019 ( PDF )
  Návrh na schválenie členov grantových komisií a členov komisie pre športové dotácie mesta na rok 2019
   
 • 4. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 25, zverejnené, 9. 4. 2019 ( PDF )
  Komunitný plán sociálnych služieb mesta Žilina 2019 – 2023
   
 • 4. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 26, zverejnené, 9. 4. 2019 ( PDF )
  Prevod projektovej dokumentácie stavby: „Rozšírenie vodovodu – Bánová – Nám. Sv. J. Bosca", na spoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
   
 • 4. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 27, zverejnené, 9. 4. 2019 ( PDF )
  Návrh VZN o zrušení VZN č. 4/2011 o úprave správneho poplatku za zvláštne užívanie pozemných komunikácií
   
 • 4. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 28, zverejnené, 9. 4. 2019 ( PDF )
  Návrh VZN, ktorým sa dopĺňa VZN č. 5/2016 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Žilina
   
 • 3. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 1, zverejnené, 6. 2. 2019 ( PDF )
  Otvorenie, voľba návrhovej komisie, schválenie programu
   
 • 3. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 2, zverejnené, 6. 2. 2019 ( PDF )
  Informácia o vymenovaní prednostu Mestského úradu v Žiline
   
 • 3. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 3, zverejnené, 6. 2. 2019 ( PDF )
  Správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Žiline
   
 • 3. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 4, zverejnené, 6. 2. 2019 ( PDF )
  Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Žilina za rok 2018
   
 • 3. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 5, zverejnené, 6. 2. 2019 ( PDF )
  Správa o výsledkoch kontrol
   
 • 3. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 6, zverejnené, 6. 2. 2019 ( PDF )
  Návrh na zmenu Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Žilina na I. polrok 2019
   
 • 3. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 7, zverejnené, 6. 2. 2019 ( PDF )
  Návrh na vymenovanie náčelníka Mestskej polície Žilina
   
 • 3. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 8, zverejnené, 6. 2. 2019 ( PDF )
  Personálne obsadenie v orgánoch obchodných spoločností s účasťou mesta, v Nadácii Žilinský lesopark a v Nadácii mesta Žilina
   
 • 3. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 9, zverejnené, 6. 2. 2019 ( PDF )
  Personálne zmeny v orgánoch právnických osôb s účasťou mesta Žilina (OOCR Malá Fatra, Združenie obcí Rajecká cyklotrasa, Región Beskydy)
   
 • 3. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 10, zverejnené, 6. 2. 2019 ( PDF )
  Nakladanie s majetkom (kúpa, odpredaj, prenájom, zámena, zriadenie vecného bremena)
   
 • 3. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 11, zverejnené, 6. 2. 2019 ( PDF )
  Návrh na schválenie zámeru prenechať majetok mesta do nájmu formou obchodnej verejnej súťaže
   
 • 3. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 12, zverejnené, 6. 2. 2019 ( PDF )
  Voľba členov – neposlancov komisií Mestského zastupiteľstva v Žiline
   
 • 3. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 13, zverejnené, 6. 2. 2019 ( PDF )
  Voľba prísediacich Okresného súdu Žilina
   
 • 3. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 14, zverejnené, 6. 2. 2019 ( PDF )
  Návrh na poskytnutie náhrady platu za nevyčerpanú dovolenku Ing. Igorovi Chomovi
   
 • 3. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 15, zverejnené, 6. 2. 2019 ( PDF )
  Informatívne správy o cieľoch a prioritách spoločností s majetkovou účasťou mesta na roky 2019 – 2020
   
 • 3. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 16, zverejnené, 6. 2. 2019 ( PDF )
  Informatívna správa o počte pridelených bytov z poradovníka a o počte pridelených bytov z evidencie žiadostí o výmenu bytov za rok 2018
   
 • 3. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 17, zverejnené, 6. 2. 2019 ( PDF )
  Návrh na určenie právomoci primátora
   
 • 3. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 18, zverejnené, 6. 2. 2019 ( PDF )
  Rozpočet mesta Žilina na rok 2019 – Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2019
   
 • 3. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 19, zverejnené, 6. 2. 2019 ( PDF )
  Návrh VZN o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Žilina
   
 • 3. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 20, zverejnené, 6. 2. 2019 ( PDF )
  Návrh na schválenie predloženia Žiadosti o dotáciu
   
 • 3. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 21, zverejnené, 6. 2. 2019 ( PDF )
  Návrh na schválenie predloženia Žiadosti o Nenávratný finančný príspevok
   
 • 3. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 22, zverejnené, 6. 2. 2019 ( PDF )
  Územný plán mesta Žilina – Zmeny a doplnky číslo 6a
   
 • 3. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 23, zverejnené, 6. 2. 2019 ( PDF )
  Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2012, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Žilina, v znení VZN č. 9/2013, č. 14/2015, č. 21/2016 a č. 5/2018
   
 • 3. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 24, zverejnené, 6. 2. 2019 ( PDF )
  Dodatok k zriaďovacej listine Základnej školy s materskou školou, Školská 49, Žilina
   
 • 3. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 25, zverejnené, 6. 2. 2019 ( PDF )
  Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2018 o výške finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia
   
 • 3. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 26, zverejnené, 6. 2. 2019 ( PDF )
  Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 10/2017 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 8/2018
   
 • 3. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 27, zverejnené, 6. 2. 2019 ( PDF )
  Návrh VZN, ktorým sa určujú školské obvody základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina
   
 • 3. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 28, zverejnené, 6. 2. 2019 ( PDF )
  Návrh na odvolanie delegovaných zástupcov zriaďovateľa z rád škôl a školských zariadení, potvrdenie delegovaných zástupcov zriaďovateľa v radách škôl a delegovanie zástupcov zriaďovateľa do rád škôl a školských zariadení
   
 • 3. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 29, zverejnené, 6. 2. 2019 ( PDF )
  Návrh VZN o dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta
   
 • 3. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 30, zverejnené, 6. 2. 2019 ( PDF )
  Prevzatie systému zdieľania verejných bicyklov od Nadácie KIA Motors Slovakia
   
 • 3. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 31, zverejnené, 6. 2. 2019 ( PDF )
  Informatívna správa o výsledku kontroly efektívnosti a účinnosti triedeného zberu komunálneho odpadu a o prijatých opatreniach
   
 • 3. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 32, zverejnené, 6. 2. 2019 ( PDF )
  Návrh na prijatie nehnuteľného daru od Ruskej federácie – kamenné pamätné tabule s menami pochovaných vojakov na vojenskom cintoríne Bôrik
   
 • 3. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 33, zverejnené, 6. 2. 2019 ( PDF )
  Návrh na začatie rokovaní s vlastníkom kaštieľa v Bytčici
   
 • 3. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 34, zverejnené, 6. 2. 2019 ( PDF )
  Návrh na poskytnutie dotácie nenávratného finančného príspevku z rozpočtu mesta Urbárskej obci Žilina – Závodie
   
 • Rok 2018

 • 2. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 1, zverejnené, 4. 12. 2018 ( PDF )
  Otvorenie, zloženie sľubu poslanca mestského zastupiteľstva, voľba návrhovej komisie, schválenie programu
   
 • 2. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 2, zverejnené, 4. 12. 2018 ( PDF )
  Správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Žiline
   
 • 2. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 3, zverejnené, 4. 12. 2018 ( PDF )
  Správa o výsledkoch kontrol
   
 • 2. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 4, zverejnené, 4. 12. 2018 ( PDF )
  Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Žilina na I. polrok 2019
   
 • 2. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 5, zverejnené, 4. 12. 2018 ( PDF )
  Návrh na zloženie orgánov spoločností MsHK Žilina, a.s.
   
 • 2. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 6, zverejnené, 4. 12. 2018 ( PDF )
  Informácia o zložení poslaneckých klubov v Mestskom zastupiteľstve v Žiline
   
 • 2. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 7, zverejnené, 4. 12. 2018 ( PDF )
  Návrh na zriadenie komisií mestského zastupiteľstva v Žiline
   
 • 2. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 8, zverejnené, 4. 12. 2018 ( PDF )
  Informácia o poverení zástupcov primátora zastupovaním primátora mesta Žilina
   
 • 2. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 9, zverejnené, 4. 12. 2018 ( PDF )
  Rozpočet mesta Žilina na rok 2018 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 7/2018
   
 • 2. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 10, zverejnené, 4. 12. 2018 ( PDF )
  Výročná správa a Konsolidovaná výročná správa mesta Žilina za rok 2017
   
 • 2. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 11, zverejnené, 4. 12. 2018 ( PDF )
  Informatívna a monitorovacia správa o plnení programového rozpočtu mesta Žilina k 30.06.2018
   
 • 2. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 12, zverejnené, 4. 12. 2018 ( PDF )
  Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky mesta Žilina k Návrhu programového rozpočtu mesta Žilina na roky 2019 – 2021
   
 • 2. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 13, zverejnené, 4. 12. 2018 ( PDF )
  Návrh programového rozpočtu mesta Žilina na rok 2019 – 2021
   
 • 2. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 14, zverejnené, 4. 12. 2018 ( PDF )
  Návrh na schválenie predloženia Žiadostí o nenávratný finančný príspevok
   
 • 2. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 15, zverejnené, 4. 12. 2018 ( PDF )
  Územný plán mesta Žilina – Zmeny a doplnky číslo 6a
   
 • 2. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 16, zverejnené, 4. 12. 2018 ( PDF )
  Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2012, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚPN-M Žilina v znení VZN č. 9/2013, č. 14/2015, č. 21/2016 a č. 5/2018
   
 • Ustanovujúce Mestské zastupiteľstvo v Žiline, bod. č. 1, zverejnené, 26. 11. 2018 ( PDF )
  Pozvánka - priebeh ustanovujúceho zasadnutia
   
 • Ustanovujúce Mestské zastupiteľstvo v Žiline, bod. č. 2.2, zverejnené, 26. 11. 2018 ( PDF )
  Poverenie poslanca Mestského zastupiteľstva v Žiline, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline
   
 • Ustanovujúce Mestské zastupiteľstvo v Žiline, bod. č. 2.3, zverejnené, 26. 11. 2018 ( PDF )
  Návrh na zriadenie výborov v mestských častiach
   
 • Ustanovujúce Mestské zastupiteľstvo v Žiline, bod. č. 2.4, zverejnené, 26. 11. 2018 ( PDF )
  Návrh na schválenie sobášiacich
   
 • Ustanovujúce Mestské zastupiteľstvo v Žiline, bod. č. 2.5, zverejnené, 26. 11. 2018 ( PDF )
  Určenie platu primátora mesta
   
 • Ustanovujúce Mestské zastupiteľstvo v Žiline, bod. č. 2.6, zverejnené, 26. 11. 2018 ( PDF )
  Harmonogram zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline na rok 2019
   
 • 41. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 1, zverejnené, 18. 9. 2018 ( PDF )
  Otvorenie, voľba návrhovej komisie, schválenie programu
   
 • 41. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 2, zverejnené, 18. 9. 2018 ( PDF )
  Správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Žiline
   
 • 41. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 3, zverejnené, 18. 9. 2018 ( PDF )
  Nakladanie s majetkom (kúpa, odpredaj, prenájom, zámena, zriadenie vecného bremena)
   
 • 41. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 4, zverejnené, 18. 9. 2018 ( PDF )
  Nakladanie s majetkom mesta Žilina (prenájom)
   
 • 41. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 5, zverejnené, 18. 9. 2018 ( PDF )
  Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Žilina na II. polrok 2018
   
 • 41. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 6, zverejnené, 18. 9. 2018 ( PDF )
  Vzdanie sa funkcie náčelníka Mestskej polície Žilina ku dňu 31.12.2018
   
 • 41. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 7, zverejnené, 18. 9. 2018 ( PDF )
  Ciele a rozvojové zámery Dopravného podniku mesta Žiliny s.r.o. na rok 2019 a nasledujúce obdobie
   
 • 41. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 8, zverejnené, 18. 9. 2018 ( PDF )
  Bezplatná mestská hromadná doprava v Žiline pre všetkých obyvateľov mesta Žilina
   
 • 41. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 9, zverejnené, 18. 9. 2018 ( PDF )
  Návrh na zriadenie pozície asistenta výboru v mestskej časti a Návrh na zmenu Zásad odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Žiline
   
 • 41. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 10, zverejnené, 18. 9. 2018 ( PDF )
  Návrh VZN o sociálnych službách, výške, spôsobe určenia a platenia úhrady za sociálne služby poskytované mestom Žilina
   
 • 41. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 11, zverejnené, 18. 9. 2018 ( PDF )
  Zadanie pre Územný plán zóny Žilina – Bulvár
   
 • 41. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 12, zverejnené, 18. 9. 2018 ( PDF )
  Dodatky k zriaďovacím listinám škôl a školských zariadení
   
 • 41. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 13, zverejnené, 18. 9. 2018 ( PDF )
  Návrh VZN o odpadoch
   
 • 41. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 14, zverejnené, 18. 9. 2018 ( PDF )
  Návrh VZN o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom
   
 • 41. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 15, zverejnené, 18. 9. 2018 ( PDF )
  Návrh na schválenie predloženia Žiadostí o nenávratný finančný príspevok
   
 • 41. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 16, zverejnené, 18. 9. 2018 ( PDF )
  Rozpočet mesta Žilina na rok 2018 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 6/2018
   
 • 41. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 17, zverejnené, 18. 9. 2018 ( PDF )
  Návrh VZN o dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje
   
 • 41. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 18, zverejnené, 18. 9. 2018 ( PDF )
  Schválenie štatutárneho audítora mesta Žilina
   
 • 41. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 19, zverejnené, 18. 9. 2018 ( PDF )
  Návrh na odpis a vyradenie majetku
   
 • 41. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 20, zverejnené, 18. 9. 2018 ( PDF )
  Návrh na vyhlásenie pamätihodností mesta Žilina a ich zápis do zoznamu evidovaných pamätihodností mesta Žilina
   
 • 41. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 21, zverejnené, 18. 9. 2018 ( PDF )
  Návrh na zmenu Zásad odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Žiline
   
 • 41. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 22, zverejnené, 18. 9. 2018 ( PDF )
  Návrh na zmenu Rokovacieho poriadku komisií Mestského zastupiteľstva v Žiline
   
 • Mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 1, zverejnené, 28. 6. 2018 ( PDF )
  Otvorenie, voľba návrhovej komisie, schválenie programu
   
 • Mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 2, zverejnené, 28. 6. 2018 ( PDF )
  Rozpočet mesta Žilina na rok 2018 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 5/2018
   
 • Mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 3, zverejnené, 28. 6. 2018 ( PDF )
  Návrh na zloženie orgánov spoločnosti MsHK Žilina, a.s. - upravený
   
 • 39. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 1, zverejnené, 20. 6. 2018 ( PDF )
  Otvorenie, voľba návrhovej komisie, schválenie programu
   
 • 39. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 2, zverejnené, 20. 6. 2018 ( PDF )
  Správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Žiline
   
 • 39. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 3, zverejnené, 20. 6. 2018 ( PDF )
  Nakladanie s majetkom (kúpa, odpredaj, prenájom, zámena, zriadenie vecného bremena)
   
 • 39. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 4, zverejnené, 20. 6. 2018 ( PDF )
  Návrh na schválenie mandátnej zmluvy so spoločnosťou ŽILBYT, s.r.o. na prevádzkovanie zimného štadióna
   
 • 39. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 5, zverejnené, 20. 6. 2018 ( PDF )
  Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 9/2017 prevádzkový poriadok pohrebísk mesta Žilina
   
 • 39. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 6, zverejnené, 20. 6. 2018 ( PDF )
  Informatívna správa o stave pohrebísk v meste Žilina
   
 • 39. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 7, zverejnené, 20. 6. 2018 ( PDF )
  Správa o činnosti Mestskej polície Žilina za rok 2017
   
 • 39. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 8, zverejnené, 20. 6. 2018 ( PDF )
  Určenie rozsahu výkonu funkcie primátora mesta Žilina
   
 • 39. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 9, zverejnené, 20. 6. 2018 ( PDF )
  Určenie volebných obvodov a počtu poslancov v nich pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2018
   
 • 39. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 10, zverejnené, 20. 6. 2018 ( PDF )
  Investičný plán na roky 2018-2020
   
 • 39. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 11, zverejnené, 20. 6. 2018 ( PDF )
  Rozpočet mesta Žilina na rok 2018 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4/2018
   
 • 39. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 12, zverejnené, 20. 6. 2018 ( PDF )
  Návrh VZN o dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje
   
 • 39. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 13, zverejnené, 20. 6. 2018 ( PDF )
  Návrh VZN o miestnom poplatku za rozvoj
   
 • 39. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 14, zverejnené, 20. 6. 2018 ( PDF )
  Návrh VZN o poplatku
   
 • 39. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 15, zverejnené, 20. 6. 2018 ( PDF )
  Vysporiadanie vzájomných vzťahov medzi mestom a Stredoslovenskou distribučnou, a.s. pri prevode a výstavbe trafostaníc
   
 • 39. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 16, zverejnené, 20. 6. 2018 ( PDF )
  Schválenie investičného zámeru spolufinancovania II. etapy kanalizácie v Považskom Chlmci
   
 • 39. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 17, zverejnené, 20. 6. 2018 ( PDF )
  Investičný zámer mesta Žilina zaviesť bezplatnú mestskú hromadnú dopravu v Žiline pre všetkých obyvateľov mesta Žilina
   
 • 39. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 18, zverejnené, 20. 6. 2018 ( PDF )
  Založenie Združenia obcí Cyklotrasa Ochodnica – Žilina Budatín
   
 • 39. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 19, zverejnené, 20. 6. 2018 ( PDF )
  Návrh VZN, ktorým sa dopĺňa VZN č. 5/2016 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Žilina
   
 • 39. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 20, zverejnené, 20. 6. 2018 ( PDF )
  Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Žilina č. 14/2011
   
 • 39. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 21, zverejnené, 20. 6. 2018 ( PDF )
  VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 23/2016, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu zóny Žilina, IBV Hájik – Bradová
   
 • 39. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 22, zverejnené, 20. 6. 2018 ( PDF )
  Urbanisticko-krajinárska štúdia Námestie Andreja Hlinku s parkom – Informatívna správa
   
 • 39. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 23, zverejnené, 20. 6. 2018 ( PDF )
  Návrh na schválenie delegovaných zástupcov zriaďovateľa do rád škôl
   
 • 39. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 24, zverejnené, 20. 6. 2018 ( PDF )
  Dodatky k zriaďovacím listinám škôl a školských zariadení
   
 • 39. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 25, zverejnené, 20. 6. 2018 ( PDF )
  Prevod správy majetku mesta zo ZŠ, V. Javorku 32, Žilina do správy majetku CVČ, Kuzmányho 105, Žilina
   
 • 39. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 26, zverejnené, 20. 6. 2018 ( PDF )
  Uzatváranie dohôd o urovnaní so súčasnými vlastníkmi parciel v k.ú. Bánová
   
 • 39. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 27, zverejnené, 20. 6. 2018 ( PDF )
  Návrh na definovanie spôsobu financovania výdavkov v systéme bezodplatného poskytovania výkonov medzi rozpočtovými organizáciami zriadenými mestom Žilina
   
 • 39. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 28, zverejnené, 20. 6. 2018 ( PDF )
  Návrh na zrušenie uznesenia č. 74/2015 a Návrh na odplatné poskytovanie výkonov medzi príspevkovými a rozpočtovými organizáciami zriadenými mestom Žilina
   
 • 39. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 29, zverejnené, 20. 6. 2018 ( PDF )
  Pamätné tabule mesta Žilina
   
 • 39. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 30, zverejnené, 20. 6. 2018 ( PDF )
  Návrh na schválenie dotácie – nenávratného finančného príspevku Basketbal Žilina
   
 • 39. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 31, zverejnené, 20. 6. 2018 ( PDF )
  Návrh na schválenie dotácie – nenávratného finančného príspevku SC SAILOR
   
 • 39. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 32, zverejnené, 20. 6. 2018 ( PDF )
  Návrh na schválenie metodickej pomôcky na predaj nehnuteľností (pozemkov) v majetku mesta Žilina
   
 • 39. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 33, zverejnené, 20. 6. 2018 ( PDF )
  Návrh na zmenu Rokovacieho poriadku komisií Mestského zastupiteľstva v Žiline
   
 • 39. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 34, zverejnené, 20. 6. 2018 ( PDF )
  Návrh na možnosť realizácie bytovej výstavby
   
 • 39. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 35, zverejnené, 20. 6. 2018 ( PDF )
  Návrh na VZN o umiestňovaní, výstavbe a modernizácii telekomunikačných stavieb a meraní intenzity elektromagnetického vyžarovania týchto stavieb a zariadení, ktorých intenzita žiarenia v prevádzke týchto zariadení ohrozuje zdravie ľudí
   
 • 39. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 36, zverejnené, 20. 6. 2018 ( PDF )
  Podpora mnohodetných rodín
   
 • 39. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 37, zverejnené, 20. 6. 2018 ( PDF )
  Návrh na schválenie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok
   
 • 39. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 38, zverejnené, 20. 6. 2018 ( PDF )
  Nakladanie s majetkom
   
 • Mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 1, zverejnené, 14. 6. 2018 ( PDF )
  Otvorenie, voľba návrhovej komisie, schválenie programu
   
 • Mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 2, zverejnené, 14. 6. 2018 ( PDF )
  Voľba hlavného kontrolóra mesta Žilina
   
 • Mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 1, zverejnené, 10. 5. 2018 ( PDF )
  Otvorenie, voľba návrhovej komisie, schválenie programu
   
 • Mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 2, zverejnené, 10. 5. 2018 ( PDF )
  Rozpočet mesta Žilina na rok 2018 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2018
   
 • Mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 3, zverejnené, 10. 5. 2018 ( PDF )
  Pohotovostné zdroje z rozpočtu mesta Žilina pre výbory v mestských častiach – Zásady stanovenia ich použitia a výšky
   
 • 36. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 1, zverejnené, 18. 4. 2018 ( PDF )
  Otvorenie, voľba návrhovej komisie, schválenie programu
   
 • 36. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 2, zverejnené, 18. 4. 2018 ( PDF )
  Správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Žiline
   
 • 36. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 3, zverejnené, 18. 4. 2018 ( PDF )
  Návrh na schválenie metodickej pomôcky pre určovanie cien pri predaji pozemkov vo vlastníctve mesta Žilina s limitovanou výmerou
   
 • 36. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 4, zverejnené, 18. 4. 2018 ()
  Nakladanie s majetkom (kúpa, odpredaj, prenájom, zámena, zriadenie vecného bremena)
  » Zobraziť «

   
 • 36. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 5, zverejnené, 18. 4. 2018 ( PDF )
  Návrh na schválenie člena predstavenstva spoločnosti MsHK Žilina, a.s.
   
 • 36. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 6, zverejnené, 18. 4. 2018 ( PDF )
  Správa o výsledkoch kontrol
   
 • 36. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 7, zverejnené, 18. 4. 2018 ( PDF )
  Vyúčtovanie príspevku z výkonov vo verejnom záujme na prevádzku mestskej hromadnej dopravy v Žiline spoločnosťou Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. a Informatívna správa o výsledkoch hospodárenia Dopravného podniku mesta Žiliny s.r.o. sumárne za I. – IV. kvartál 2017
   
 • 36. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 8, zverejnené, 18. 4. 2018 ( PDF )
  Rozpočet mesta Žilina na rok 2017 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 7/2017 – informatívna správa
   
 • 36. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 9, zverejnené, 18. 4. 2018 ( PDF )
  Odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta Žilina k návrhu Záverečného účtu mesta Žilina za rok 2017
   
 • 36. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 10, zverejnené, 18. 4. 2018 ( PDF )
  Záverečný účet Mesta Žilina za rok 2017
   
 • 36. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 11, zverejnené, 18. 4. 2018 ( PDF )
  Rozpočet mesta Žilina na rok 2018 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2018
   
 • 36. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 12, zverejnené, 18. 4. 2018 ( PDF )
  Návrh na odpis a vyradenie majetku
   
 • 36. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 13, zverejnené, 18. 4. 2018 ( PDF )
  Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra mesta Žilina
   
 • 36. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 14, zverejnené, 18. 4. 2018 ( PDF )
  Zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Žiline
   
 • 36. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 15, zverejnené, 18. 4. 2018 ( PDF )
  Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2017 o prideľovaní nájomných bytov vo vlastníctve mesta Žilina a č. 12/2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2017 o prideľovaní nájomných bytov vo vlastníctve mesta Žilina
   
 • 36. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 16, zverejnené, 18. 4. 2018 ( PDF )
  Vysporiadanie časti územia za Vuralom
   
 • 36. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 17, zverejnené, 18. 4. 2018 ( PDF )
  Územný plán mesta Žilina – Zmeny a doplnky č. 5
   
 • 36. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 18, zverejnené, 18. 4. 2018 ( PDF )
  Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2012, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚPN-M Žilina v znení VZN č. 9/2013, č. 14/2015 a č. 21/2016
   
 • 36. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 19, zverejnené, 18. 4. 2018 ( PDF )
  Dodatok k zriaďovacej listine Základnej školy, Námestie mladosti 1, Žilina
   
 • 36. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 20, zverejnené, 18. 4. 2018 ( PDF )
  Prevod správy majetku mesta a dodatky k zriaďovacím listinám škôl a školských zariadení: ZŠ, V. Javorku 32, Žilina a CVČ, Kuzmányho 105, Žilina
   
 • 36. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 21, zverejnené, 18. 4. 2018 ( PDF )
  Návrh VZN o zrušení Elokovaného pracoviska, Hollého 66, Školského klubu detí, Hollého 66 a Školskej jedálne, Hollého 66, ako súčastí Základnej školy s materskou školou, Do Stošky 8, Žilina
   
 • 36. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 22, zverejnené, 18. 4. 2018 ( PDF )
  Schválenie finančných prostriedkov zriaďovateľke Súkromného centra voľného času, Oravská cesta 11, Žilina z dôvodu zmeny zriaďovateľa
   
 • 36. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 23, zverejnené, 18. 4. 2018 ( PDF )
  Informatívna správa o výsledkoch workshopu s témou urbanisticko-architektonicko-krajinárskeho riešenia územia športovo-rekreačného areálu Chrasť
   
 • 36. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 24, zverejnené, 18. 4. 2018 ( PDF )
  Informatívna správa o činnosti Oblastnej organizácie cestovného ruchu Malá Fatra za rok 2017
   
 • 36. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 25, zverejnené, 18. 4. 2018 ( PDF )
  Ocenenie osobností mesta Žilina za rok 2017
   
 • 36. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 26, zverejnené, 18. 4. 2018 ( PDF )
  Informatívna správa k uzneseniu č. 43/2018 Výzva Okresnému úradu v Žiline a Poľovníckemu združeniu Hubertus na riešenie premnoženej diviačej zveri na území mesta Žilina
   
 • 36. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 27, zverejnené, 18. 4. 2018 ( PDF )
  Návrh VZN, ktorým sa dopĺňa VZN č. 18/2014 o dani za ubytovanie
   
 • 36. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 28, zverejnené, 18. 4. 2018 ( PDF )
  Návrh VZN, ktorým sa dopĺňa VZN č. 10/2017 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina
   
 • 36. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 29, zverejnené, 18. 4. 2018 ( PDF )
  Návrh opatrení na elimináciu nebezpečenstva diviačej zveri na území mesta Žilina
   
 • 36. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 30, zverejnené, 18. 4. 2018 ( PDF )
  Podpora mnohodetných rodín
   
 • 36. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 31, zverejnené, 18. 4. 2018 ( PDF )
  Návrh na schválenie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok
   
 • 36. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 32, zverejnené, 18. 4. 2018 ( PDF )
  Grantový systém – Inštitucionálna podpora v roku 2018
   
 • 36. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 33, zverejnené, 18. 4. 2018 ( PDF )
  Ján Kuciak a Martina Kušnírová – čestní občania mesta Žilina
   
 • 36. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 34, zverejnené, 18. 4. 2018 ( PDF )
  Opatrenia proti zneužívaniu Radničných novín
   
 • Mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 4, zverejnené, 5. 3. 2018 ( PDF )
  Návrh VZN o podmienkach umiestňovania, povoľovania a prevádzkovania sezónnych vonkajších obslužných zariadení na území mesta Žilina
   
 • Mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 3, zverejnené, 23. 2. 2018 ( PDF )
  Stanovisko hlavného kontrolóra mesta Žilina k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania – úveru zo ŠFRB
   
 • Mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 1, zverejnené, 22. 2. 2018 ( PDF )
  Otvorenie, voľba návrhovej komisie, schválenie programu
   
 • Mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 2, zverejnené, 22. 2. 2018 ( PDF )
  Schválenie podania žiadostí na dotáciu a úver pre nadobudnutie 40 bytových jednotiek v polyfunkčnom dome na ul. Daniela Dlabača a súvisiacej technickej vybavenosti
   
 • 34. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 1, zverejnené, 7. 2. 2018 ( PDF )
  Otvorenie, voľba návrhovej komisie, schválenie programu
   
 • 34. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 2, zverejnené, 7. 2. 2018 ( PDF )
  Správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Žiline
   
 • 34. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 3, zverejnené, 7. 2. 2018 ()
  Nakladanie s majetkom (kúpa, odpredaj, prenájom, zámena, zriadenie vecného bremena)
  » Zobraziť «

   
 • 34. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 4, zverejnené, 7. 2. 2018 ( PDF )
  Návrh na schválenie odkúpenia pozemkových nehnuteľností v kat. úz. Žilina – Staré trhovisko
   
 • 34. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 5, zverejnené, 7. 2. 2018 ( PDF )
  Návrh na schválenie člena predstavenstva spoločnosti MsHK Žilina, a.s.
   
 • 34. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 6, zverejnené, 7. 2. 2018 ( PDF )
  Návrh na schválenie zámeru na odpredaj 100 % akcií spoločnosti MsHK Žilina, a.s.
   
 • 34. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 7, zverejnené, 7. 2. 2018 ( PDF )
  Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Žilina za rok 2017
   
 • 34. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 8, zverejnené, 7. 2. 2018 ( PDF )
  Správa o výsledkoch kontrol
   
 • 34. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 9, zverejnené, 7. 2. 2018 ( PDF )
  Informácia o vzdaní sa funkcie hlavného kontrolóra
   
 • 34. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 10, zverejnené, 7. 2. 2018 ( PDF )
  Informatívna správa o počte pridelených bytov z poradovníka a o počte pridelených bytov z evidencie žiadosti o výmenu bytov za rok 2017
   
 • 34. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 11, zverejnené, 7. 2. 2018 ( PDF )
  Vysporiadanie časti územia za Vuralom
   
 • 34. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 12, zverejnené, 7. 2. 2018 ( PDF )
  Informatívna správa k pripravovanému zámeru schváliť podanie žiadostí na dotáciu a úver pre nadobudnutie 40 bytových jednotiek v polyfunkčnom dome na ul. Daniela Dlabača a súvisiacej technickej vybavenosti
   
 • 34. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 13, zverejnené, 7. 2. 2018 ( PDF )
  Dodatok k zriaďovacej listine Materskej školy, Trnavská 2993/21, Žilina
   
 • 34. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 14, zverejnené, 7. 2. 2018 ( PDF )
  Návrh VZN o výške finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia
   
 • 34. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 15, zverejnené, 7. 2. 2018 ( PDF )
  Návrh VZN, ktorým sa dopĺňa VZN č. 5/2016 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Žilina
   
 • 34. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 16, zverejnené, 7. 2. 2018 ( PDF )
  Návrh na schválenie členov grantových komisií mesta na rok 2018
   
 • 34. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 17, zverejnené, 7. 2. 2018 ( PDF )
  Návrh na schválenie predloženia Žiadostí o nenávratný finančný príspevok
   
 • 34. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 18, zverejnené, 7. 2. 2018 ( PDF )
  Rozpočet mesta Žilina na rok 2018 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2018
   
 • 34. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 19, zverejnené, 7. 2. 2018 ( PDF )
  Investičný plán na roky 2018 – 2020 (návrh)
   
 • 34. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 20, zverejnené, 7. 2. 2018 ( PDF )
  Návrh na odpis pohľadávok
   
 • 34. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 21, zverejnené, 7. 2. 2018 ( PDF )
  Správa o vymáhaní pohľadávok
   
 • 34. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 22, zverejnené, 7. 2. 2018 ( PDF )
  Informatívna správa o zmenách Organizačného poriadku Mestského úradu v Žiline
   
 • 34. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 23, zverejnené, 7. 2. 2018 ( PDF )
  Návrh na zmenu Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Žiline
   
 • 34. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 24, zverejnené, 7. 2. 2018 ( PDF )
  Výzva Okresnému úradu v Žiline a Poľovníckemu združeniu Hubertus na riešenie premnoženej diviačej zveri na území mesta Žilina
   
 • 34. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 25, zverejnené, 7. 2. 2018 ( PDF )
  Návrh na schválenie člena správnej rady Nadácie mesta Žilina
   
 • 34. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 26, zverejnené, 7. 2. 2018 ( PDF )
  Návrh VZN o podmienkach umiestňovania, povoľovania a prevádzkovania sezónnych vonkajších obslužných zariadení na území mesta Žilina
   
 • 31. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - materiál doplnený na MZ, zverejnené, 2. 1. 2018 ( PDF )
  Vzdanie sa funkcie člena správnej rady Nadácie mesta Žilina
   
 • 31. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - materiál doplnený na MZ, zverejnené, 2. 1. 2018 ( PDF )
  Návrh na potvrdenie Uznesenia č. 250/2017 k Správe o výsledku kontrol Centrum voľného času, Kuzmányho 105, Žilina
   
 • Mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline, 11.12.2017 - materiál doplnený na MZ, zverejnené, 2. 1. 2018 ( PDF )
  Zmena termínu vzdania sa funkcie člena správnej rady Nadácie mesta Žilina
   
 • Mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline, 11.12.2017 - materiál doplnený na MZ, zverejnené, 2. 1. 2018 ( PDF )
  Výzva poslancov MZ v Žiline na základe Správy o výsledku kontrol v CVČ Kuzmányho 105, Žilina
   
 • Mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline, 11.12.2017 - materiál doplnený na MZ, zverejnené, 2. 1. 2018 ( PDF )
  Návrh na zrušenie uznesenia č. 74/2015
   
 • Rok 2017

 • Mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 1, zverejnené, 18. 12. 2017 ( PDF )
  Otvorenie, voľba návrhovej komisie, schválenie programu
   
 • Mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 2, zverejnené, 14. 12. 2017 ( PDF )
  Rozpočet mesta Žilina na rok 2017 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 6/2017
   
 • Mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 3, zverejnené, 14. 12. 2017 ( PDF )
  Programový rozpočet mesta Žilina na rok 2018 – 2020 – zmena rozpočtu
   
 • Mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 4, zverejnené, 14. 12. 2017 ( PDF )
  Návrh na zmenu uznesenia Spätné prevzatie práv a povinností zo zmluvy o dielo so spoločnosťou Siemens, s.r.o., z Dopravného podniku mesta Žiliny, s.r.o. na mesto Žilina
   
 • Mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 1, zverejnené, 7. 12. 2017 ( PDF )
  Otvorenie, voľba návrhovej komisie, schválenie programu
   
 • Mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 2, zverejnené, 7. 12. 2017 ( PDF )
  Rozpočet mesta Žilina na rok 2017 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 6/2017
   
 • Mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 3, zverejnené, 7. 12. 2017 ( PDF )
  Výročná správa a Konsolidovaná výročná správa za rok 2016
   
 • 31. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 1, zverejnené, 28. 11. 2017 ( PDF )
  Otvorenie, voľba návrhovej komisie, schválenie programu
   
 • 31. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 2, zverejnené, 28. 11. 2017 ( PDF )
  Správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Žiline
   
 • 31. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 3, zverejnené, 28. 11. 2017 ( PDF )
  Nakladanie s majetkom (kúpa)
   
 • 31. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 4, zverejnené, 28. 11. 2017 ( PDF )
  Nakladanie s majetkom (kúpa, odpredaj, prenájom, zriadenie vecného bremena)
   
 • 31. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 5, zverejnené, 28. 11. 2017 ( PDF )
  Správa o výsledkoch kontrol
   
 • 31. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 6, zverejnené, 28. 11. 2017 ( PDF )
  Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Žilina na I. polrok 2018
   
 • 31. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 7, zverejnené, 28. 11. 2017 ( PDF )
  Ciele a rozvojové zámery Dopravného podniku mesta Žiliny s.r.o. na rok 2018 a nasledujúce
   
 • 31. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 8, zverejnené, 28. 11. 2017 ( PDF )
  Informatívna správa o výsledkoch hospodárenia spoločnosti ŽILBYT, s.r.o. za III. štvrťrok 2017
   
 • 31. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 9, zverejnené, 28. 11. 2017 ( PDF )
  Informatívne správy o cieľoch a prioritách spoločností s účasťou mesta na roky 2018 – 2019
   
 • 31. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 10, zverejnené, 28. 11. 2017 ( PDF )
  Informatívna správa o činnosti Nadácie žilinský lesopark za rok 2017
   
 • 31. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 11, zverejnené, 28. 11. 2017 ( PDF )
  Harmonogram zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline na rok 2018
   
 • 31. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 12, zverejnené, 28. 11. 2017 ( PDF )
  Návrh na schválenie konateľa spoločnosti Žilinská parkovacia spoločnosť, s.r.o.
   
 • 31. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 13, zverejnené, 28. 11. 2017 ( PDF )
  Návrh na schválenie zrušenia spoločnosti Obytný súbor Krasňany, s.r.o. s likvidáciou
   
 • 31. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 14, zverejnené, 28. 11. 2017 ( PDF )
  Odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta Žilina k návrhu programového rozpočtu mesta Žilina na roky 2018 – 2020
   
 • 31. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 15, zverejnené, 28. 11. 2017 ( PDF )
  Návrh programového rozpočtu mesta Žilina na rok 2018 – 2020
   
 • 31. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 16, zverejnené, 28. 11. 2017 ( PDF )
  Pohotovostné zdroje z rozpočtu mesta Žilina pre výbory v mestských častiach – zásady stanovenia ich použitia a výšky
   
 • 31. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 17, zverejnené, 28. 11. 2017 ( PDF )
  Investičný plán na roky 2018 – 2020 (návrh)
   
 • 31. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 18, zverejnené, 28. 11. 2017 ( PDF )
  Návrh na odpis pohľadávok
   
 • 31. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 19, zverejnené, 28. 11. 2017 ( PDF )
  Vysporiadanie vzájomných vzťahov medzi spoločnosťou ŽILBYT, s.r.o. a mestom Žilina
   
 • 31. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 20, zverejnené, 28. 11. 2017 ( PDF )
  Spätné prevzatie práv a povinností zo zmluvy o dielo so spoločnosťou Siemens, s.r.o., z Dopravného podniku mesta Žiliny, s.r.o. na mesto Žilina
   
 • 31. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 21, zverejnené, 28. 11. 2017 ( PDF )
  Zriadenie výboru pre audit mesta Žilina
   
 • 31. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 22, zverejnené, 28. 11. 2017 ( PDF )
  Návrh VZN o výške finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia
   
 • 31. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 23, zverejnené, 28. 11. 2017 ( PDF )
  Návrh VZN, ktorým sa dopĺňa VZN č. 5/2016 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Žilina
   
 • 31. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 24, zverejnené, 28. 11. 2017 ( PDF )
  Návrh VZN o určení a zmene názvov ulíc a iných verejných priestranstiev v meste Žilina a o zmene niektorých všeobecne záväzných nariadení
   
 • 31. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 25, zverejnené, 28. 11. 2017 ( PDF )
  Návrh na zmenu uznesenia Bezplatná mestská hromadná doprava pre všetkých Žilinčanov v meste Žilina
   
 • 31. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 26, zverejnené, 28. 11. 2017 ( PDF )
  Návrh na zmenu Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Žiline
   
 • 31. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 27, zverejnené, 28. 11. 2017 ( PDF )
  Radničné noviny – objektívne a nepolitické
   
 • 31. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 28, zverejnené, 28. 11. 2017 ( PDF )
  Zverejňovanie informácií o súdnych sporoch mesta Žilina
   
 • 31. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 29, zverejnené, 28. 11. 2017 ( PDF )
  Verejné obstarávania – subdodávatelia
   
 • 31. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 30, zverejnené, 28. 11. 2017 ( PDF )
  Zverejňovanie informácií o verejných obstarávaniach mesta Žilina
   
 • 31. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 31, zverejnené, 28. 11. 2017 ( PDF )
  Návrh na zmenu Zásad odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Žiline
   
 • 30. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline, 7. 11. 2017 ( PDF )
  Návrh na schválenie poskytnutia dotácie Mestského zastupiteľstva v Žiline na podporu činnosti športových klubov v roku 2017
   
 • 30. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 1, zverejnené, 25. 10. 2017 ( PDF )
  Otvorenie, voľba návrhovej komisie, schválenie programu
   
 • 30. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 2, zverejnené, 25. 10. 2017 ( PDF )
  Správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Žiline
   
 • 30. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 3, zverejnené, 25. 10. 2017 ( PDF )
  Nakladanie s majetkom (kúpa, odpredaj, prenájom, zriadenie vecného bremena)
   
 • 30. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 4, zverejnené, 25. 10. 2017 ( PDF )
  Informatívna správa – Zámer vysporiadania územia za Vuralom
   
 • 30. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 5, zverejnené, 25. 10. 2017 ( PDF )
  Informatívna a monitorovacia správa o plnení programového rozpočtu mesta Žilina k 30.06.2017
   
 • 30. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 6, zverejnené, 25. 10. 2017 ( PDF )
  Rozpočet mesta Žilina na rok 2017 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 5/2017
   
 • 30. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 7, zverejnené, 25. 10. 2017 ( PDF )
  Informácia o ďalšom prevádzkovaní dočasných mostných objektov cez rieku Kysuca
   
 • 30. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 8, zverejnené, 25. 10. 2017 ( PDF )
  Návrh na schválenie doplnku k zriaďovacej listine Mestského divadla Žilina
   
 • 30. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 9, zverejnené, 25. 10. 2017 ( PDF )
  Ocenenie osobností mesta Žilina za rok 2016
   
 • 30. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 10, zverejnené, 25. 10. 2017 ( PDF )
  Návrh na schválenie predloženia Žiadostí o nenávratný finančný príspevok
   
 • 30. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 11, zverejnené, 25. 10. 2017 ( PDF )
  Založenie Združenia obcí Rajecká cyklotrasa
   
 • 30. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 12, zverejnené, 25. 10. 2017 ( PDF )
  Návrh VZN, ktorým sa mení VZN č. 10/2016, ktorým sa určujú podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v meste Žilina
   
 • 30. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 13, zverejnené, 25. 10. 2017 ( PDF )
  Správa o výsledkoch kontrol
   
 • 30. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 14, zverejnené, 25. 10. 2017 ( PDF )
  Návrh na zmenu uznesenia Bezplatná mestská hromadná doprava pre všetkých Žilinčanov v meste Žilina
   
 • 30. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 15, zverejnené, 25. 10. 2017 ( PDF )
  Hospodárenie spoločnosti Žilina Invest
   
 • 30. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 16, zverejnené, 25. 10. 2017 ( PDF )
  Súdne spory mesta Žilina
   
 • 30. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 17, zverejnené, 25. 10. 2017 ( PDF )
  Zverejňovanie informácií o verejných obstarávaniach mesta Žilina
   
 • 30. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 18, zverejnené, 25. 10. 2017 ( PDF )
  Zrušenie Radničných novín
   
 • 30. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 19, zverejnené, 25. 10. 2017 ( PDF )
  Zrušenie verejného obstarávania – poskytovanie reklamných a mediálnych služieb
   
 • 30. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 20, zverejnené, 25. 10. 2017 ( PDF )
  Zverejňovanie pridelených bytov
   
 • 30. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 21, zverejnené, 25. 10. 2017 ( PDF )
  Návrh na zníženie daní z nehnuteľností
   
 • 30. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 22, zverejnené, 25. 10. 2017 ( PDF )
  Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 40/2017
   
 • Mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 4, zverejnené, 17. 10. 2017 ( PDF )
  POHOTOVOSTNÉ ZDROJE Z ROZPOČTU MESTA ŽILINA PRE VÝBORY V MESTSKÝCH ČASTIACH NA ROK 2017 – ZÁSADY STANOVENIA ICH POUŽITIA A VÝŠKY - ZMENA
   
 • Mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 1, zverejnené, 5. 10. 2017 ( PDF )
  Otvorenie, voľba návrhovej komisie, schválenie programu
   
 • Mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 2, zverejnené, 5. 10. 2017 ( PDF )
  Nakladanie s majetkom (kúpa, odpredaj, prenájom, zámena, zriadenie vecného bremena)
   
 • Mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 3, zverejnené, 5. 10. 2017 ( PDF )
  Návrh VZN, ktorým sa mení VZN č. 28/2016 o výške finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia
   
 • 28. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 1, zverejnené, 13. 9. 2017 ( PDF )
  Otvorenie, voľba návrhovej komisie, schválenie programu
   
 • 28. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 2, zverejnené, 13. 9. 2017 ( PDF )
  Správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Žiline
   
 • 28. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 3, zverejnené, 13. 9. 2017 ( PDF )
  Správa o výsledkoch kontrol
   
 • 28. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 4, zverejnené, 13. 9. 2017 ( PDF )
  Návrh na zmenu plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Žilina na II. polrok 2017
   
 • 28. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 5, zverejnené, 13. 9. 2017 ( PDF )
  Návrh na schválenie odmeny hlavnému kontrolórovi mesta
   
 • 28. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 6, zverejnené, 13. 9. 2017 ( PDF )
  Návrh na odvolanie sobášiaceho poslanca
   
 • 28. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 7, zverejnené, 13. 9. 2017 ( PDF )
  Návrh na zmenu v zložení Mestskej rady v Žiline
   
 • 28. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 8, zverejnené, 13. 9. 2017 ( PDF )
  Návrh na zvýšenie dotácie spoločnosti MsHK Žilina, a.s. na rok 2017
   
 • 28. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 9, zverejnené, 13. 9. 2017 ( PDF )
  Rozpočet mesta Žilina na rok 2017 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4/2017
   
 • 28. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 10, zverejnené, 13. 9. 2017 ( PDF )
  Dodatky k zriaďovacím listinám škôl a školských zariadení
   
 • 28. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 11, zverejnené, 13. 9. 2017 ( PDF )
  Zrušenie Dodatku č. 6 zo dňa 28.09.2015 k Zriaďovacej listine Základnej školy, Do Stošky 8, Žilina a Dodatku č. 7 zo dňa 01.10.2014 k Zriaďovacej listine Základnej školy, Gaštanová 56, Žilina
   
 • 28. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 12, zverejnené, 13. 9. 2017 ( PDF )
  Zriaďovacia listina Základnej školy s materskou školou, Do Stošky 8, Žilina a Zriaďovacia listina Základnej školy s materskou školou, Gaštanová 56, Žilina
   
 • 28. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 13, zverejnené, 13. 9. 2017 ( PDF )
  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o zrušení Elokovaného pracoviska, Hollého 66, Školského klubu detí, Hollého 66 a Školskej jedálne, Hollého 66, ako súčastí Základnej školy s materskou školou, Do Stošky 8, Žilina
   
 • 28. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 14, zverejnené, 13. 9. 2017 ( PDF )
  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 28/2016 o výške finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia
   
 • 28. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 15, zverejnené, 13. 9. 2017 ( PDF )
  Schválenie výsledkov verejného obstarávania investičného zámeru nadobudnutia 40 bytových jednotiek v polyfunkčnom dome na ul. Dlabačovej, a súvisiacej technickej vybavenosti
   
 • 28. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 16, zverejnené, 13. 9. 2017 ( PDF )
  Návrh na schválenie predloženia Žiadostí o nenávratný finančný príspevok
   
 • 28. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 17, zverejnené, 13. 9. 2017 ( PDF )
  Návrh na schválenie predloženia Žiadostí o nenávratný finančný príspevok (návrh Ing. Gromu)
   
 • 28. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 18, zverejnené, 13. 9. 2017 ( PDF )
  Stanovisko k „Správe o vykonaní prieskumu postupu mesta Žilina vo veci zabezpečovania ochrany a pomoci rodinám postihnutým požiarom“
   
 • 28. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 19, zverejnené, 13. 9. 2017 ( PDF )
  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2011 o chove, vodení a držaní psov na území mesta Žilina
   
 • 28. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 20, zverejnené, 13. 9. 2017 ( PDF )
  Návrh na schválenie zámeru mesta zriadiť systém požičovne verejných bicyklov tzv. bikesharing system
   
 • 28. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 21, zverejnené, 13. 9. 2017 ( PDF )
  Návrh na zánik členstva Mesta Žilina v záujmovom združení právnických osôb s názvom Vedecko – technologický park Žilina
   
 • 28. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 22, zverejnené, 13. 9. 2017 ( PDF )
  Správa k protestu prokurátora voči Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Žilina č. 4/2017 o prideľovaní nájomných bytov vo vlastníctve mesta Žilina
   
 • 28. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 23, zverejnené, 13. 9. 2017 ()
  Nakladanie s majetkom (kúpa, odpredaj, prenájom, zriadenie vecného bremena)
  » Zobraziť «

   
 • 28. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 24, zverejnené, 13. 9. 2017 ( PDF )
  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2012 o podmienkach poskytovania dotácií právnickým a fyzickým osobám pôsobiacim na území mesta Žilina v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2015
   
 • 28. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 25, zverejnené, 13. 9. 2017 ( PDF )
  Rozpočet mesta Žilina na rok 2017 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4/2017 (návrh Ing. Kapitulíka)
   
 • 28. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 26, zverejnené, 13. 9. 2017 ( PDF )
  Návrh na schválenie dohody o urovnaní s Miroslavou Blahovcovou
   
 • 28. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 27, zverejnené, 13. 9. 2017 ( PDF )
  Návrh na zrušenie Mestskej rady v Žiline
   
 • 28. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 28, zverejnené, 13. 9. 2017 ( PDF )
  Návrh na schválenie metodickej pomôcky na predaj nehnuteľností (pozemkov) v majetku mesta Žilina
   
 • 28. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 29, zverejnené, 13. 9. 2017 ( PDF )
  Návrh na zníženie daní z nehnuteľností
   
 • 28. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 30, zverejnené, 13. 9. 2017 ( PDF )
  Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 40/2017
   
 • Mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 1, zverejnené, 4. 8. 2017 ( PDF )
  Otvorenie, voľba návrhovej komisie, schválenie programu
   
 • Mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 2, zverejnené, 4. 8. 2017 ( PDF )
  Návrh na schválenie dohody o urovnaní so spoločnosťou Mestský investorský útvar, s.r.o.
   
 • 26. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 1, zverejnené, 20. 6. 2017 ( PDF )
  Otvorenie, voľba návrhovej komisie, schválenie programu
   
 • 26. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 2, zverejnené, 20. 6. 2017 ( PDF )
  Správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Žiline
   
 • 26. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 3, zverejnené, 20. 6. 2017 ( PDF )
  Správa o výsledkoch kontroly
   
 • 26. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 4, zverejnené, 20. 6. 2017 ( PDF )
  Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Žilina na II. polrok 2017
   
 • 26. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 5, zverejnené, 20. 6. 2017 ( PDF )
  Vyúčtovanie príspevku z výkonov vo verejnom záujme na prevádzku mestskej hromadnej dopravy v Žiline spoločnosťou Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. a Informatívna správa o výsledkoch hospodárenia Dopravného podniku mesta Žiliny s.r.o. sumárne za I. – IV. kvartál 2016
   
 • 26. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 6, zverejnené, 20. 6. 2017 ( PDF )
  Správa o činnosti Mestskej polície Žilina za rok 2016
   
 • 26. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 7, zverejnené, 20. 6. 2017 ( PDF )
  Návrh VZN,ktorým sa schvaľuje prevádzkový poriadok pohrebísk mesta Žilina
   
 • 26. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 8, zverejnené, 20. 6. 2017 ( PDF )
  Návrh VZN o zrušení elokovaného pracoviska, Hollého 66, Školského klubu detí, Hollého 66 a Školskej jedálne, Hollého 66, ako súčastí Základnej školy s materskou školou, Do Stošky 8, Žilina
   
 • 26. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 9, zverejnené, 20. 6. 2017 ( PDF )
  Návrh VZN o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina
   
 • 26. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 10, zverejnené, 20. 6. 2017 ( PDF )
  Návrh VZN, ktorým sa mení VZN č. 28/2016 o výške finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia
   
 • 26. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 11, zverejnené, 20. 6. 2017 ( PDF )
  Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2017 o prideľovaní nájomných bytov vo vlastníctve mesta Žilina
   
 • 26. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 12, zverejnené, 20. 6. 2017 ( PDF )
  Návrh VZN, ktorým sa dopĺňa VZN č. 15/2014 o sociálnych službách a o podmienkach ich poskytovania mestom Žilina v znení VZN č. 1/2016
   
 • 26. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 13, zverejnené, 20. 6. 2017 ( PDF )
  Návrh VZN, ktorým sa dopĺňa VZN č. 5/2016 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Žilina
   
 • 26. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 14, zverejnené, 20. 6. 2017 ( PDF )
  Koncepcia rozvoja športu mesta Žilina na roky 2017–2022
   
 • 26. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 15, zverejnené, 20. 6. 2017 ( PDF )
  Požiadavky na spracovanie dokumentácie Územný plán mesta Žilina – Zmeny a doplnky číslo 5
   
 • 26. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 16, zverejnené, 20. 6. 2017 ( PDF )
  Návrh na schválenie predloženia Žiadostí o nenávratný finančný príspevok
   
 • 26. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 17, zverejnené, 20. 6. 2017 ( PDF )
  Stanovisko hlavného kontrolóra mesta Žilina k dodržaniu podmienok pre prijatie návratných zdrojov financovania – úveru zo ŠFRB
   
 • 26. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 18, zverejnené, 20. 6. 2017 ( PDF )
  Schválenie investičného zámeru obnovy a stavebných úprav bytového domu ul. Predmestská, súp. č. 1610, 010 01 Žilina a jeho financovanie prostredníctvom podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania
   
 • 26. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 19, zverejnené, 20. 6. 2017 ( PDF )
  Návrh VZN o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane na území mesta Žilina
   
 • 26. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 20, zverejnené, 20. 6. 2017 ( PDF )
  Návrh na ustanovenie symbolov mestských častí Vlčince, Považský Chlmec, Brodno, Budatín, Zádubnie, Zástranie
   
 • 26. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 21, zverejnené, 20. 6. 2017 ( PDF )
  Návrh na založenie spoločnosti s ručením obmedzeným Integrovaná doprava Žilinského kraja, s.r.o.
   
 • 26. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 22, zverejnené, 20. 6. 2017 ( PDF )
  Návrh na schválenie dohody o urovnaní so spoločnosťou Mestský investorský útvar, s.r.o.
   
 • 26. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 23, zverejnené, 20. 6. 2017 ( PDF )
  Návrh na schválenie právneho zastupovania Mesta Žilina v súdnom spore so spoločnosťou GETWAY MANAGEMENT, a.s. (pôvodne AUPARK Holding, a. s.)
   
 • 26. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 24, zverejnené, 20. 6. 2017 ()
  Nakladanie s majetkom (kúpa, odpredaj, prenájom, zámena, zriadenie vecného bremena)
  » Zobraziť «

   
 • 26. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 25, zverejnené, 20. 6. 2017 ( PDF )
  Dohoda o vysporiadaní - mesto Žilina verzus Blahovcová
   
 • 26. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 26, zverejnené, 20. 6. 2017 ( PDF )
  Zámer prerozdelenia finančných prostriedkov z príjmovej časti rozpočtu, dotácie z príjmov z odvodu z hazardných hier pre športové kluby, vykonávajúce svoju činnosť na území mesta Žilina
   
 • 26. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 27, zverejnené, 20. 6. 2017 ( PDF )
  Návrh na odkúpenie pozemku na Solinkách s parcelným číslom C–KN: 7986/12
   
 • 26. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 28, zverejnené, 20. 6. 2017 ( PDF )
  Efektívne, hospodárne, účelné a účinné nakladania s majetkom mesta Žilina v správe
   
 • 26. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 29, zverejnené, 20. 6. 2017 ( PDF )
  Návrh na doplnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 225/2015
   
 • 26. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 30, zverejnené, 20. 6. 2017 ( PDF )
  Návrh na zmenu uznesenia Bezplatná mestská hromadná doprava pre všetkých Žilinčanov v meste Žilina
   
 • 26. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 31, zverejnené, 20. 6. 2017 ( PDF )
  Dodatok č. 1 k Uzneseniu č. 48/2016 Doprava zadarmo pre študentov
   
 • 26. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 32, zverejnené, 20. 6. 2017 ( PDF )
  Správa o vykonaní prieskumu postupu mesta Žilina vo veci zabezpečovania ochrany a pomoci rodinám postihnutým požiarom
   
 • 26. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 33, zverejnené, 20. 6. 2017 ( PDF )
  Eticky kódex volených predstaviteľov samosprávy mesta Žilina
   
 • Mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 1, zverejnené, 1. 6. 2017 ( PDF )
  Otvorenie, voľba návrhovej komisie, schválenie programu
   
 • Mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 2, zverejnené, 1. 6. 2017 ( PDF )
  Rozpočet mesta Žilina na rok 2017 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2017
   
 • Mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 1, zverejnené, 11. 5. 2017 ( PDF )
  Otvorenie, voľba návrhovej komisie, schválenie programu
   
 • Mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 2, zverejnené, 11. 5. 2017 ( PDF )
  Rozpočet mesta Žilina na rok 2017 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2017
   
 • 23. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 1, zverejnené, 19. 4. 2017 ( PDF )
  Otvorenie, voľba návrhovej komisie, schválenie programu
   
 • 23. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 2, zverejnené, 19. 4. 2017 ( PDF )
  Správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Žiline
   
 • 23. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 3, zverejnené, 19. 4. 2017 ( PDF )
  Správa o výsledkoch kontrol
   
 • 23. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 4, zverejnené, 19. 4. 2017 ( PDF )
  Návrh VZN, ktorým sa dopĺňa VZN č. 5/2016 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Žilina
   
 • 23. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 5, zverejnené, 19. 4. 2017 ( PDF )
  Návrh na schválenie členov grantových komisií mesta na rok 2017
   
 • 23. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 6, zverejnené, 19. 4. 2017 ( PDF )
  Informatívna správa o činnosti Oblastnej organizácie cestovného ruchu Malá Fatra za rok 2016
   
 • 23. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 7, zverejnené, 19. 4. 2017 ( PDF )
  Schválenie komisie pre udeľovanie ocenení mesta Žilina
   
 • 23. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 8, zverejnené, 19. 4. 2017 ( PDF )
  Zmluva o nadviazaní medziregionálnej spolupráce medzi mestom Žilina (Slovenská republika) a mestom Grodno (Bieloruská republika)
   
 • 23. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 9, zverejnené, 19. 4. 2017 ( PDF )
  Návrh VZN o prideľovaní nájomných bytov vo vlastníctve mesta Žilina
   
 • 23. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 10, zverejnené, 19. 4. 2017 ( PDF )
  Úprava ekonomického nájmu v bezbariérových bytoch
   
 • 23. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 11, zverejnené, 19. 4. 2017 ( PDF )
  Návrh VZN, ktorým sa dopĺňa VZN č. 10/2016, ktorým sa určujú podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v meste Žilina
   
 • 23. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 12, zverejnené, 19. 4. 2017 ( PDF )
  Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 25/2012 o dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta
   
 • 23. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 13, zverejnené, 19. 4. 2017 ( PDF )
  Územný generel dopravy mesta Žilina s Plánom udržateľnej mobility mesta
   
 • 23. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 14, zverejnené, 19. 4. 2017 ( PDF )
  Územný plán zóny Žilina – Žilinská univerzita
   
 • 23. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 15, zverejnené, 19. 4. 2017 ( PDF )
  Návrh VZN, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu zóny Žilina – Žilinská univerzita
   
 • 23. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 16, zverejnené, 19. 4. 2017 ( PDF )
  Odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta Žilina k návrhu Záverečného účtu mesta Žilina za rok 2016
   
 • 23. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 17, zverejnené, 19. 4. 2017 ( PDF )
  Záverečný účet mesta Žilina za rok 2016
   
 • 23. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 18, zverejnené, 19. 4. 2017 ( PDF )
  Založenie Nadácie Mesta Žilina
   
 • 23. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 19, zverejnené, 19. 4. 2017 ( PDF )
  Rozpočet mesta Žilina na rok 2017 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2017
   
 • 23. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 20, zverejnené, 19. 4. 2017 ( PDF )
  Návrh na vyradenie majetku
   
 • 23. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 21, zverejnené, 19. 4. 2017 ( PDF )
  Informatívna správa o výsledkoch kontroly NKÚ a prijatých opatreniach
   
 • 23. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 22, zverejnené, 19. 4. 2017 ( PDF )
  Návrh na schválenie predloženia Žiadostí o nenávratný finančný príspevok
   
 • 23. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 23, zverejnené, 19. 4. 2017 ( PDF )
  Návrh na schválenie člena dozornej rady spoločnosti Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
   
 • 23. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 24, zverejnené, 19. 4. 2017 ( PDF )
  Návrh VZN o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane na území mesta Žilina
   
 • 23. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 25, zverejnené, 19. 4. 2017 ( PDF )
  Návrh VZN o podmienkach umiestňovania plagátov na území mesta Žilina
   
 • 23. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 26, zverejnené, 19. 4. 2017 ( PDF )
  Informatívna správa k požiadavke začatia majetkovoprávneho vysporiadania ihrísk v meste Žilina
   
 • 23. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 27, zverejnené, 19. 4. 2017 ( PDF )
  Nakladanie s majetkom (odpredaj, prenájom, zriadenie vecného bremena)
   
 • 23. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 28, zverejnené, 19. 4. 2017 ( PDF )
  Návrh na neobmedzené zľavnené cestovné mestskej hromadnej dopravy pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím
   
 • 23. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 29, zverejnené, 19. 4. 2017 ( PDF )
  Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Žiline
   
 • 23. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 30, zverejnené, 19. 4. 2017 ( PDF )
  Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 40/2017
   
 • 23. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 31, zverejnené, 19. 4. 2017 ( PDF )
  Návrh na zrušenie Mestskej rady v Žiline
   
 • 23. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 32, zverejnené, 19. 4. 2017 ( PDF )
  Návrh na odvolanie poslanca Patrika Gromu z funkcie konateľa spoločnosti Žilina invest s.r.o., Návrh na odvolanie poslanca Branislava Delinčáka z funkcie člena Mestskej rady MZ v Žiline, Výzva poslancovi Patrikovi Gromovi, aby odstúpil z funkcie viceprimátora mesta Žilina
   
 • 23. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 33, zverejnené, 19. 4. 2017 ( PDF )
  Dodatok č. 1 k Uzneseniu č. 42/2017 – Návrhu na schválenie predloženia Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt s názvom „Nadstavba a stavebné úpravy Materskej školy Čajakova v Žiline“
   
 • 23. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 34, zverejnené, 19. 4. 2017 ( PDF )
  Dodatok č. 1 k Uzneseniu č. 43/2017 – Návrhu na schválenie predloženia Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt s názvom „Nadstavba a stavebné úpravy Materskej školy Suvorovova v Žiline“
   
 • 23. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 35, zverejnené, 19. 4. 2017 ( PDF )
  Dodatok č. 1 k Uzneseniu č. 44/2017 – Návrhu na schválenie predloženia Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt s názvom „Nadstavba hospodárskeho pavilónu, prístavba a stavebné úpravy Materskej školy Trnavská v Žiline“
   
 • 23. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 36, zverejnené, 19. 4. 2017 ( PDF )
  Dodatok č. 1 k Uzneseniu č. 45/2017 – Návrhu na schválenie predloženia Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt s názvom „Nadstavba a stavebné úpravy Materskej školy Závodie v Žiline“
   
 • 23. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 37, zverejnené, 19. 4. 2017 ( PDF )
  Dodatok č. 1 k Uzneseniu č. 46/2017 – Návrhu na schválenie predloženia Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt s názvom „Preferencia vozidiel VOD na svetelných križovatkách v meste Žilina“
   
 • 23. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 38, zverejnené, 19. 4. 2017 ( PDF )
  Dodatok č. 1 k Uzneseniu č. 47/2017 – Návrhu na schválenie predloženia Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt s názvom „Rekonštrukcia zastávok MHD v meste Žilina – I. etapa“
   
 • Mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 1, zverejnené, 9. 3. 2017 ( PDF )
  Otvorenie, voľba návrhovej komisie, schválenie programu
   
 • Mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 2, zverejnené, 9. 3. 2017 ( PDF )
  Návrh na schválenie predloženia Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt s názvom „Nadstavba a stavebné úpravy Materskej školy Čajakova v Žiline“
   
 • Mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 3, zverejnené, 9. 3. 2017 ( PDF )
  Návrh na schválenie predloženia Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt s názvom „Nadstavba a stavebné úpravy Materskej školy Suvorovova v Žiline“
   
 • Mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 4, zverejnené, 9. 3. 2017 ( PDF )
  Návrh na schválenie predloženia Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt s názvom „Nadstavba hospodárskeho pavilónu, prístavba a stavebné úpravy Materskej školy Trnavská v Žiline“
   
 • Mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 5, zverejnené, 9. 3. 2017 ( PDF )
  Návrh na schválenie predloženia Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt s názvom „Nadstavba a stavebné úpravy Materskej školy Závodie v Žiline“
   
 • Mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 6, zverejnené, 9. 3. 2017 ( PDF )
  Návrh na schválenie predloženia Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt s názvom „Preferencia vozidiel VOD na svetelných križovatkách v meste Žilina“
   
 • Mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 7, zverejnené, 9. 3. 2017 ( PDF )
  Návrh na schválenie predloženia Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt s názvom „Rekonštrukcia zastávok MHD v meste Žilina – I. etapa“
   
 • 21. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 1, zverejnené, 15. 2. 2017 ( PDF )
  Otvorenie, voľba návrhovej komisie, schválenie programu
   
 • 21. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 2, zverejnené, 15. 2. 2017 ( PDF )
  Správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Žiline
   
 • 21. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 3, zverejnené, 15. 2. 2017 ( PDF )
  Sprava o výsledkoch kontrol
   
 • 21. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 4, zverejnené, 15. 2. 2017 ( PDF )
  Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Žilina za rok 2016
   
 • 21. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 5, zverejnené, 15. 2. 2017 ( PDF )
  Informatívne správy o cieľoch a prioritách spoločností v roku 2017 a výhľadovo do konca roku 2018
   
 • 21. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 6, zverejnené, 15. 2. 2017 ( PDF )
  Dodatok k zriaďovacej listine MŠ, Zádubnie 196, Žilina
   
 • 21. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 7, zverejnené, 15. 2. 2017 ( PDF )
  Dodatok k zriaďovacej listine ZŠ s MŠ Brodno 110, Žilina
   
 • 21. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 8, zverejnené, 15. 2. 2017 ( PDF )
  Návrh VNZ mesta Žilina, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2016 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Žilina
   
 • 21. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 9, zverejnené, 15. 2. 2017 ( PDF )
  Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2014 o prideľovaní nájomných bytov vo vlastníctve mesta Žilina
   
 • 21. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 10, zverejnené, 15. 2. 2017 ( PDF )
  Správa o príprave Memoranda o spolupráci medzi Žilinským samosprávnym krajom a mestom Žilina
   
 • 21. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 11, zverejnené, 15. 2. 2017 ( PDF )
  Koncepcia rozvoja mesta Žilina v oblasti tepelnej energetiky
   
 • 21. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 12, zverejnené, 15. 2. 2017 ( PDF )
  Rozpočet mesta Žilina na rok 2016 - zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 9/2016 - informatívna správa
   
 • 21. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 13, zverejnené, 15. 2. 2017 ( PDF )
  Rozpočet mesta Žilina na rok 2016 - zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 10/2016 - informatívna správa
   
 • 21. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 14, zverejnené, 15. 2. 2017 ( PDF )
  Rozpočet mesta Žilina na rok 2017 - zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2017
   
 • 21. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 15, zverejnené, 15. 2. 2017 ( PDF )
  Stanovisko hlavného kontrolóra mesta Žilina k dodržaniu podmienok pre prijatie návratných zdrojov financovania - investičného úveru
   
 • 21. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 16, zverejnené, 15. 2. 2017 ( PDF )
  Návrh na schválenie investičného úveru
   
 • 21. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 17, zverejnené, 15. 2. 2017 ( PDF )
  Správa k protestu prokurátora proti VZN č. 16/2016 o podmienkach vylepovania a umiestňovania plagátov
   
 • 21. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 18, zverejnené, 15. 2. 2017 ( PDF )
  Zámer vysporiadania územia za Vuralom
   
 • 21. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 19, zverejnené, 15. 2. 2017 ( PDF )
  Nakladanie s majetkom (kúpa, odpredaj, prenájom, zámena, zriadenie vecného bremena)
   
 • 21. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 20, zverejnené, 15. 2. 2017 ( PDF )
  Návrh na zrušenie Mestskej rady v Žiline
   
 • 21. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 21, zverejnené, 15. 2. 2017 ( PDF )
  Návrh na schválenie VZN, ktorým sa mení VZN č. 2/2012 v znení VZN č. 5/2015 o podmienkach poskytovania dotácií právnickým a fyzickým osobám - podnikateĺom pôsobiacich na území mesta Žilina
   
 • 21. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 22, zverejnené, 15. 2. 2017 ( PDF )
  Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Žiline
   
 • 21. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 23, zverejnené, 15. 2. 2017 ( PDF )
  Návrh na zmenu Zásad odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Žiline
   
 • Rok 2016

 • 20. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 1, zverejnené, 7. 12. 2016 ( PDF )
  Otvorenie, voľba návrhovej komisie, schválenie programu
   
 • 20. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 2, zverejnené, 7. 12. 2016 ( PDF )
  Správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Žiline
   
 • 20. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 3, zverejnené, 7. 12. 2016 ( PDF )
  Správa o výsledkoch kontrol
   
 • 20. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 4, zverejnené, 7. 12. 2016 ( PDF )
  Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Žilina na I. polrok 2017
   
 • 20. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 5, zverejnené, 7. 12. 2016 ( PDF )
  Ciele a rozvojové zámery Dopravného podniku mesta Žiliny s.r.o. na roky 2017 – 2020
   
 • 20. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 6, zverejnené, 7. 12. 2016 ( PDF )
  Informácia o výsledkoch hospodárenia Mestskej krytej plavárne, s.r.o. za 1 – 9/2016
   
 • 20. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 7, zverejnené, 7. 12. 2016 ( PDF )
  Organizačný poriadok Mestskej polície Žilina, Pracovný poriadok Mestskej polície Žilina
   
 • 20. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 8, zverejnené, 7. 12. 2016 ( PDF )
  Voľba prísediacich Okresného súdu Žilina
   
 • 20. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 9, zverejnené, 7. 12. 2016 ( PDF )
  Harmonogram zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline a Mestskej rady v Žiline na rok 2017
   
 • 20. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 10, zverejnené, 7. 12. 2016 ( PDF )
  Návrh VZN, ktorým sa dopĺňa VZN č. 5/2016 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Žilina
   
 • 20. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 11, zverejnené, 7. 12. 2016 ( PDF )
  Návrh VZN, ktorým sa mení VZN č. 8/2016 o výške finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia
   
 • 20. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 12, zverejnené, 7. 12. 2016 ( PDF )
  Návrh VZN o výške finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia
   
 • 20. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 13, zverejnené, 7. 12. 2016 ( PDF )
  Informácia o plnení stratégie riešenia problematiky pomoci sociálne slabším a znevýhodneným skupinám
   
 • 20. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 14, zverejnené, 7. 12. 2016 ( PDF )
  Pohotovostné zdroje z rozpočtu mesta Žilina pre výbory v mestských častiach na rok 2017 – zásady stanovenia ich použitia a výšky
   
 • 20. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 15, zverejnené, 7. 12. 2016 ( PDF )
  Výročná správa konsolidovaného celku mesta Žilina za rok 2015
   
 • 20. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 16, zverejnené, 7. 12. 2016 ( PDF )
  Rozpočet mesta Žilina na rok 2016 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 7/2016 – informatívna správa
   
 • 20. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 17, zverejnené, 7. 12. 2016 ( PDF )
  Rozpočet mesta Žilina na rok 2016 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 8/2016
   
 • 20. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 18, zverejnené, 7. 12. 2016 ( PDF )
  Odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta Žilina k návrhu programového rozpočtu mesta Žilina na roky 2017 – 2019
   
 • 20. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 19, zverejnené, 7. 12. 2016 ( PDF )
  Návrh programového rozpočtu mesta Žilina na rok 2017 – 2019
   
 • 20. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 20, zverejnené, 7. 12. 2016 ( PDF )
  Návrh na odpis pohľadávok
   
 • 20. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 21, zverejnené, 7. 12. 2016 ( PDF )
  Návrh VZN o odpadoch
   
 • 20. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 22, zverejnené, 7. 12. 2016 ( PDF )
  Nakladanie s majetkom (kúpa, odpredaj, prenájom, zámena, zriadenie vecného bremena)
   
 • 20. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 23, zverejnené, 7. 12. 2016 ( PDF )
  Návrh na založenie nadácie
   
 • 20. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 24, zverejnené, 7. 12. 2016 ( PDF )
  Návrh na zabezpečenie bezbariérových podmienok pri športových aktivitách pre zdravotne postihnutých
   
 • 20. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 25, zverejnené, 7. 12. 2016 ( PDF )
  Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Žiline
   
 • 20. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 26, zverejnené, 7. 12. 2016 ( PDF )
  Prerokovanie uznesenia mestského zastupiteľstva 198/2016, ktorého výkon primátor pozastavil tým, že ho nepodpísal
   
 • 20. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 27, zverejnené, 7. 12. 2016 ( PDF )
  Vysporiadanie návratnej finančnej výpomoci poskytnutej na výstavbu obytného súboru v Krasňanoch
   
 • 19. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 1, zverejnené, 2. 11. 2016 ( PDF )
  Otvorenie, voľba návrhovej komisie, schválenie programu
   
 • 19. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 2, zverejnené, 2. 11. 2016 ( PDF )
  Správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Žiline
   
 • 19. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 3, zverejnené, 2. 11. 2016 ( PDF )
  Správa o výsledkoch kontrol
   
 • 19. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 4, zverejnené, 2. 11. 2016 ( PDF )
  Informatívna správa o výsledkoch hospodárenia spol. MsHK Žilina, a.s. za obdobie 06 - 08/2016 a Informatívna správa predsedu predstavenstva spoločnosti MsHK Žilina, a.s. (Odôvodnenie zvýšených nákladov na prevádzku)
   
 • 19. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 6, zverejnené, 2. 11. 2016 ( PDF )
  Zadanie pre vypracovanie urbanistickej štúdie - IBV Žilinská Lehota - Záhumnie
   
 • 19. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 7, zverejnené, 2. 11. 2016 ( PDF )
  Informatívna a monitorovacia správa o plnení programového rozpočtu mesta Žilina k 30.06.2016
   
 • 19. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 8, zverejnené, 2. 11. 2016 ( PDF )
  Rozpočet mesta Žilina na rok 2016 - zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 6/2016
   
 • 19. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 9, zverejnené, 2. 11. 2016 ( PDF )
  Prerokovanie petície "Za zachovanie tradičného Starého trhoviska v Žiline na ulici Horný val"
   
 • 19. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 10, zverejnené, 2. 11. 2016 ( PDF )
  Aktualizácia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Žilina na roky 2014 - 2020
   
 • 19. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 11, zverejnené, 2. 11. 2016 ( PDF )
  Stanovisko k možnému získaniu Žilinskej parkovacej spoločnosti, s.r.o. do majetku mesta
   
 • 19. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 12, zverejnené, 2. 11. 2016 ( PDF )
  Stanovisko k možnému získaniu rozostavanej športovej haly na ul. Karpatská do majetku mesta
   
 • 19. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 13, zverejnené, 2. 11. 2016 ( PDF )
  Stanovisko k možnému získaniu športovej haly na Bôriku do majetku mesta
   
 • 19. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 15, zverejnené, 2. 11. 2016 ( PDF )
  Návrh VZN o udeľovaní ocenení mesta Žilina
   
 • 19. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 16, zverejnené, 2. 11. 2016 ( PDF )
  Udelenie čestného občianstva mesta Žilina Petrovi Saganovi
   
 • 19. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 17, zverejnené, 2. 11. 2016 ( PDF )
  Nadobudnutie športovej haly na Bôriku
   
 • 19. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 5, zverejnené, 2. 11. 2016 ( PDF )
  Aktualizácia koncepcie rozvoja školstva v meste Žilina na obdobie rokov 2017 – 2018
   
 • 19. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 14, zverejnené, 2. 11. 2016 ( PDF )
  Nakladanie s majetkom (odpredaj, prenájom, zriadenie vecného bremena)
   
 • Mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline, 27. 10. 2016 ( PDF )
  Otvorenie, voľba návrhovej komisie, schválenie programu
   
 • Mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline, 27.10.2016, 24. 10. 2016 ( PDF )
  Mimoriadna situácia - požiar obytného domu na Bratislavskej ulici
   
 • 17. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 1, zverejnené, 21. 9. 2016 ( PDF )
  Otvorenie, voľba návrhovej komisie, schválenie programu
   
 • 17. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 2, zverejnené, 21. 9. 2016 ( PDF )
  Správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Žiline
   
 • 17. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 3, zverejnené, 21. 9. 2016 ( PDF )
  Správa o výsledkoch kontrol
   
 • 17. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 4, zverejnené, 21. 9. 2016 ( PDF )
  Návrh na zmenu uznesenia č. 44/2016
   
 • 17. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 5, zverejnené, 21. 9. 2016 ( PDF )
  Bezplatná mestská hromadná doprava pre osoby sprevádzajúce dieťa do ukončeného 3. roku veku, t. j. do dovŕšenia 4. roku veku dieťaťa
   
 • 17. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 6, zverejnené, 21. 9. 2016 ( PDF )
  Návrh na schválenie odmeny hlavnému kontrolórovi mesta
   
 • 17. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 7, zverejnené, 21. 9. 2016 ( PDF )
  Voľba prísediacich Okresného súdu Žilina
   
 • 17. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 8, zverejnené, 21. 9. 2016 ( PDF )
  Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2016 o výške finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia
   
 • 17. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 9, zverejnené, 21. 9. 2016 ( PDF )
  Schválenie investičného zámeru spolufinancovania kanalizácie v Považskom Chlmci
   
 • 17. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 10, zverejnené, 21. 9. 2016 ( PDF )
  Návrh Územného plánu zóny Žilina, IBV Hájik - Bradová
   
 • 17. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 11, zverejnené, 21. 9. 2016 ( PDF )
  Návrh VZN, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu zóny Žilina, IBV Hájik - Bradová
   
 • 17. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 12, zverejnené, 21. 9. 2016 ( PDF )
  Návrh na odpredaj pohľadávok
   
 • 17. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 13, zverejnené, 21. 9. 2016 ( PDF )
  Projekt - Revitalizácia pozemných komunikácií v meste Žilina – zmena doby splácania
   
 • 17. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 14, zverejnené, 21. 9. 2016 ( PDF )
  Zabezpečenie financovania rekonštrukcie technológie MKP, s.r.o. z rozpočtu mesta
   
 • 17. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 15, zverejnené, 21. 9. 2016 ( PDF )
  Rozpočet Mesta Žilina na rok 2016 - zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 5/2016
   
 • 17. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 16, zverejnené, 21. 9. 2016 ( PDF )
  Stanovisko k predloženému návrhu Slovenskej investičnej a realitnej spoločnosti, a.s
   
 • 17. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 17, zverejnené, 21. 9. 2016 ( PDF )
  Návrh na schválenie VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2012 o reklamných, informačných a propagačných zariadeniach na území mesta Žilina
   
 • 17. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 18, zverejnené, 21. 9. 2016 ()
  Nakladanie s majetkom (kúpa, odpredaj, prenájom, zámena nehnuteľností a zriadenie vecného bremena) (Dokumenty - PDF)
   
 • 17. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 19, zverejnené, 21. 9. 2016 ( PDF )
  Dodatok č. 1 k Zásadám odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Žiline
   
 • 17. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 20, zverejnené, 21. 9. 2016 ( PDF )
  Návrh na ocenenie pozemku na Solinkách s parcelným číslom C KN: 7986/12
   
 • 17. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 21, zverejnené, 21. 9. 2016 ( PDF )
  Požiadavka začatia majetkovoprávneho vysporiadania ihrísk v meste Žilina
   
 • 17. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 22, zverejnené, 21. 9. 2016 ( PDF )
  Ocenenie osobností mesta Žilina
   
 • 17. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 23, zverejnené, 21. 9. 2016 ( PDF )
  Udelenie čestného občianstva mesta Žilina Petrovi Saganovi
   
 • 17. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 24, zverejnené, 21. 9. 2016 ( PDF )
  Nakladanie s majetkom (návrh poslanca Kapitulíka)
   
 • Mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline, 28. 7. 2016 ( PDF )
  Otvorenie, voľba návrhovej komisie, schválenie programu | Potvrdenie Uznesenia č.97/2016 | Potvrdenie Uznesenia č.114/2016
   
 • 15. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 1, zverejnené, 21. 6. 2016 ( PDF )
  Otvorenie, voľba návrhovej komisie, schválenie programu
   
 • 15. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 2, zverejnené, 21. 6. 2016 ( PDF )
  Správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Žiline
   
 • 15. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 3, zverejnené, 21. 6. 2016 ( PDF )
  Správa o výsledkoch kontrol
   
 • 15. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 4, zverejnené, 21. 6. 2016 ( PDF )
  Správa o činnosti Mestskej polície Žilina za rok 2015
   
 • 15. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 5, zverejnené, 21. 6. 2016 ( PDF )
  Areál Žilinského športu, komplexná analýza projektu
   
 • 15. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 6, zverejnené, 21. 6. 2016 ( PDF )
  Rozpočet mesta Žilina na rok 2016 - zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4/2016
   
 • 15. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 7, zverejnené, 21. 6. 2016 ( PDF )
  Návrh na zrušenie Mestskej rady v Žiline
   
 • 15. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 8, zverejnené, 21. 6. 2016 ( PDF )
  Návrh na vypracovanie strategického dokumentu: Koncepcia rozvoja športu mesta Žilina na roky 2016 - 2020
   
 • 15. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 9, zverejnené, 21. 6. 2016 ( PDF )
  Návrh VZN mesta Žilina, ktorým sa dopĺňa VZN č. 5/2016 o určení času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Žilina
   
 • 15. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 10, zverejnené, 21. 6. 2016 ( PDF )
  Dodatok k zriaďovacej listine Materskej školy, Limbová 26, Žilina
   
 • 15. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 11 zverejnené, 21. 6. 2016 ( PDF )
  Návrh VZN mesta Žilina, ktorým sa mení VZN č. 8/2016 o výške finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy,dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia
   
 • 15. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 12, zverejnené, 21. 6. 2016 ( PDF )
  Návrh VZN mesta Žilina o výške príspevku na úhradu nákladov na nákup potravín a výške príspevku na čiastočnú úhradu režijných nákladov detí, žiakov, zamestnancov škôl a školských zariadení a iných fyzických osôb v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni
   
 • 12. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č.13, zverejnené, 21. 6. 2016 ( PDF )
  Informatívna správa o vývoji základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina
   
 • 15. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 14, zverejnené, 21. 6. 2016 ( PDF )
  Územný plán mesta Žilina - Zmeny a doplnky č.4 (Prílohy - ZIP)
   
 • 15. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 15, zverejnené, 21. 6. 2016 ( PDF )
  Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2012, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚPN-M Žilina v znení VZN č. 9/2013 a č. 14/2015
   
 • 15. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 16, zverejnené, 21. 6. 2016 ( PDF )
  Návrh územného plánu zóny Žiliny, IBV Hájik - Bradová (Prílohy - ZIP)
   
 • 15. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 17, zverejnené, 21. 6. 2016 ( PDF )
  Návrh VZN mesta Žilina, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu zóny Žilina, IBV Hájik - Bradová
   
 • 15. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 18, zverejnené, 21. 6. 2016 ( PDF )
  Návrh na vymenovanie člena-neposlanca komisie mestského zastupiteľstva
   
 • 15. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 19, zverejnené, 21. 6. 2016 ( PDF )
  Návrh na schválenie ďalšieho postupu k Žilinskej parkovacej spoločnosti, s.r.o. a športovému areálu Karpatská
   
 • 15. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 20, zverejnené, 21. 6. 2016 ( PDF )
  Nakladanie s majetkom (kúpa, odpredaj, prenájom, zámena nehnuteľností a zriadenie vecného bremena)
   
 • 15. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 21, zverejnené, 21. 6. 2016 ( PDF )
  Návrh na pripojenie sa mesta Žilina k dokomentu Rady Európy - Pakt za zastavenie sexuálneho násilia na deťoch
   
 • 15. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 22, zverejnené, 21. 6. 2016 ( PDF )
  Zámer vysporiadania územia za Vuralom
   
 • 15. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 23, zverejnené, 21. 6. 2016 ( PDF )
  Nakladanie s majetkom (návrh poslankyne Chodelkovej)
   
 • 15. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 24, zverejnené, 21. 6. 2016 ( PDF )
  Dodatok č. 1 k Rokovaciemu poriadku Mestského zastupiteľstva v Žiline
   
 • 15. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 25, zverejnené, 21. 6. 2016 ( PDF )
  Nakladanie s majetkom (návrh poslanca Kapitulíka)
   
 • 15. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 26, zverejnené, 21. 6. 2016 ( PDF )
  Dodatok č. 2 k Zásadám odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Žiline
   
 • 15. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 27, zverejnené, 21. 6. 2016 ( PDF )
  Návrh na zmenu Rokovacieho poriadku komisií Mestského zastupiteľstva v Žiline
   
 • 14. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č.1, zverejnené, 12. 5. 2016 ( PDF )
  Otvorenie, voľba návrhovej komisie, schválenie programu
   
 • 14. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č.2, zverejnené, 12. 5. 2016 ( PDF )
  Správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Žiline
   
 • 14. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 3, zverejnené, 12. 5. 2016 ( PDF )
  Správa o výsledkoch kontrol
   
 • 14. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 4, zverejnené, 12. 5. 2016 ( PDF )
  Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Žilina na II. polrok 2016
   
 • 14. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 5, zverejnené, 12. 5. 2016 ( PDF )
  Areál Žilinského športu, komplexná analýza projektu
   
 • 14. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 6, zverejnené, 12. 5. 2016 ( PDF )
  Vyúčtovanie príspevku z výkonov vo verejnom záujme na prevádzku mestskej hromadnej dopravy v Žiline spoločnosťou DPMŽ s.r.o. a Informatívna správa o výsledkoch hospodárenia DPMŽ s.r.o. sumárne za I. - IV. kvartál 2015
   
 • 14. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 7, zverejnené, 12. 5. 2016 ( PDF )
  Odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta Žilina k návrhu Záverečného účtu mesta Žilina za rok 2015
   
 • 14. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 8, zverejnené, 12. 5. 2016 ( PDF )
  Záverečný účet mesta Žilina za rok 2015
   
 • 14. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 9, zverejnené, 12. 5. 2016 ( PDF )
  Bezplatná mestská hromadná doprava pre všetkých Žilinčanov v meste Žilina
   
 • 14. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 10, zverejnené, 12. 5. 2016 ( PDF )
  Dodatok č. 1 k Zásadám odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Žiline
   
 • 14. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 11, zverejnené, 12. 5. 2016 ( PDF )
  Rozpočet mesta Žilina na rok 2016 - zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2016
   
 • 14. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 12, zverejnené, 12. 5. 2016 ( PDF )
  Návrh na zmenu rozpočtu mesta Žilina na rok 2016 - zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2016 - doplnenie
   
 • 14. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 13, zverejnené, 12. 5. 2016 ( PDF )
  Informatívna správa o činnosti komisií Mestského zastupiteľstva v Žiline
   
 • 14. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 14, zverejnené, 12. 5. 2016 ( PDF )
  Informatívna správa k vydaniu Organizačnému poriadku Mestského úradu v Žiline
   
 • 14. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 15, zverejnené, 12. 5. 2016 ( PDF )
  Informatívna správa o vytvorení Sprostredkovateľského orgánu pre IROP
   
 • 14. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 16, zverejnené, 12. 5. 2016 ( PDF )
  Návrh VZN, ktorým sa vydáva Trhový poriadok pre príležitostný trh FARMÁRSKY TRH
   
 • 14. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 17, zverejnené, 12. 5. 2016 ( PDF )
  Návrh VZN o odpadoch
   
 • 14. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 18, zverejnené, 12. 5. 2016 ( PDF )
  Zadanie pre Územný plán zóny Žilina - Žilinská univerzita
   
 • 14. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 19, zverejnené, 12. 5. 2016 ( PDF )
  Ocenenie osobností mesta Žilina za rok 2015
   
 • 14. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 20, zverejnené, 12. 5. 2016 ( PDF )
  Návrh VZN mesta Žilina, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2016 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Žilina
   
 • 14. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 21, zverejnené, 12. 5. 2016 ( PDF )
  Návrh VZN mesta Žilina o podmienkach vylepovania a umiestňovania plagátov
   
 • 14. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 22, zverejnené, 12. 5. 2016 ( PDF )
  Návrh VZN, ktorým sa mení VZN mesta Žilina č. 19/2015 o dočasnom obmedzení alebo zákaze užívania pitnej vody na iné účely ako je nevyhnutné na zabezpečenie zásobovania pitnou vodou v meste počas jej nedostatku, o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území mesta Žilina
   
 • 14. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 23, zverejnené, 12. 5. 2016 ( PDF )
  Návrh na schválenie právneho zastupovania mesta Žilina v súdnych sporoch vo veci "Aupark" a so spoločnosťou Mestský investorský útvar, s.r.o.
   
 • 14. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 24, zverejnené, 12. 5. 2016 ()
  Nakladanie s majetkom (kúpa, odpredaj, prenájom, zámena nehnuteľností a zriadenie vecného bremena)(Nakladanie s majetkom na stiahnutie - PDF)
   
 • 14. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 25, zverejnené, 12. 5. 2016 ( PDF )
  Návrh na opätovné prerokovanie návrhu - Nakladanie s majetkom (zriadenie vecného bremena)
   
 • 14. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 26, zverejnené, 12. 5. 2016 ( PDF )
  Návrh na schválenie zámeru na odpredaj 100% akcií spoločnosti MsHK Žilina, a.s.
   
 • 14. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 27, zverejnené, 12. 5. 2016 ( PDF )
  Návrh na zrušenie mestskej rady
   
 • 14. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 28, zverejnené, 12. 5. 2016 ( PDF )
  Informácia o zložení poslaneckých klubov v Mestskom zastupiteľstve v Žiline
   
 • 14. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 29, zverejnené, 12. 5. 2016 ( PDF )
  Vzdanie sa funkcie predsedu Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta a členstva v Mestskej rade v Žiline, jeho odvolanie a voľba nového člena
   
 • 14. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 30, zverejnené, 12. 5. 2016 ( PDF )
  Návrh na vymenovanie člena - neposlanca komisie mestského zastupiteľstva
   
 • 14. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 31, zverejnené, 12. 5. 2016 ( PDF )
  Návrh na zmenu Zásad odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Žiline
   
 • 14. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 32, zverejnené, 12. 5. 2016 ( PDF )
  Zmena Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Žiline
   
 • 13. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č.1, zverejnené, 31. 3. 2016 ( PDF )
  Otvorenie, voľba návrhovej komisie, schválenie programu
   
 • 13. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č.2, zverejnené, 31. 3. 2016 ( PDF )
  Správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Žiline
   
 • 13. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č.3, zverejnené, 31. 3. 2016 ( PDF )
  Správa o výsledkoch kontrol
   
 • 13. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č.4, zverejnené, 31. 3. 2016 ( PDF )
  Rozpočet Mesta Žilina na rok 2015 - zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 10/2015 - informatívna správa
   
 • 13. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č.5, zverejnené, 31. 3. 2016 ( PDF )
  Rozpočet Mesta Žilina na rok 2016 - zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2016
   
 • 13. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č.6, zverejnené, 31. 3. 2016 ( PDF )
  Návrh VZN o organizácii miestneho referenda v meste Žilina
   
 • 13. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č.7, zverejnené, 31. 3. 2016 ( PDF )
  Návrh VZN, ktorým sa určujú školské obvody základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina
   
 • 13. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č.8, zverejnené, 31. 3. 2016 ( PDF )
  Návrh VZN o výške finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia
   
 • 13. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č.9, zverejnené, 31. 3. 2016 ( PDF )
  Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 7/2015 o poskytovaní starostlivosti a úhradách za poskytovanú starostlivosť a stravné v zariadeniach detských jaslí
   
 • 13. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č.10, zverejnené, 31. 3. 2016 ( PDF )
  Návrh na schválenie členov grantových komisií mesta na rok 2016
   
 • 13. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č.11, zverejnené, 31. 3. 2016 ( PDF )
  Informatívna správa o činnosti Oblastnej organizácie cestovného ruchu Malá Fatra za rok 2015
   
 • 13. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č.12, zverejnené, 31. 3. 2016 ( PDF )
  Návrh VZN, ktorým sa určujú podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v meste Žilina
   
 • 13. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č.13, zverejnené, 31. 3. 2016 ( PDF )
  Návrh VZN, ktorým sa vydáva Trhový poriadok pre Trhovisko pri autobusovej stanici
   
 • 13. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č.14, zverejnené, 31. 3. 2016 ( PDF )
  Schválenie investičného zámeru nadobudnutia 40 bytových jednotiek v polyfunkčnom dome na ul. Daniela Dlabača a súvisiacej technickej vybavenosti
   
 • 13. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č.15, zverejnené, 31. 3. 2016 ( PDF )
  Správa k protestu prokurátora proti VZN Mesta Žilina č. 19/2015 o dočasnom obmedzení alebo zákaze užívania pitnej vody na iné účely ako je nevyhnutné na zabezpečenie zásobovania pitnou vodou v meste počas jej nedostatku, o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území mesta Žilina
   
 • 13. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č.16, zverejnené, 31. 3. 2016 ( PDF )
  Informácia o súdnych sporoch
   
 • 13. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č.17, zverejnené, 31. 3. 2016 ( PDF )
  Nakladanie s majetkom (odpredaj, prenájom, zámená nehnuteľností a zriadenie vecného bremena)
   
 • 13. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č.18, zverejnené, 31. 3. 2016 ( PDF )
  Návrh na schválenie zámeru na odpredaj 100% akcií spoločnosti MsHK Žilina, a.s.
   
 • 13. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č.19, zverejnené, 31. 3. 2016 ( PDF )
  Návrh VZN o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole
   
 • 13. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 20, zverejnené, 31. 3. 2016 ( PDF )
  Návrh na vymenovanie člena - neposlanca komisiie mestského zastupiteľstva - návrh poslanca Mgr. Ing. Petra Ničíka
   
 • 13. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č.21, zverejnené, 31. 3. 2016 ( PDF )
  Návrh na vymenovanie členov - neposlancov komisiie mestského zastupiteľstva - návrh poslanca Františka Kosu
   
 • 12. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 1, zverejnené, 11. 2. 2016 ( PDF )
  Otvorenie, voľba návrhovej komisie, schválenie programu
   
 • 12. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 2, zverejnené, 11. 2. 2016 ( PDF )
  Správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Žiline
   
 • 12. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 3, zverejnené, 11. 2. 2016 ( PDF )
  Správa o výsledkoch kontrol
   
 • 12. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 4, zverejnené, 11. 2. 2016 ( PDF )
  Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Žilina za rok 2015
   
 • 12. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 5, zverejnené, 11. 2. 2016 ( PDF )
  Pravidlá kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Žilina
   
 • 12. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 6, zverejnené, 11. 2. 2016 ( PDF )
  Informácia o súdnych sporoch so spoločnosťou Mestský investorský útvar, s.r.o. a návrh na schválenie ďalšieho postupu
   
 • 12. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 7, zverejnené, 11. 2. 2016 ( PDF )
  Informácia o priebehu súdneho sporu vo veci „AUPARK“
   
 • 12. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 8, zverejnené, 11. 2. 2016 ( PDF )
  Rozpočet Mesta Žilina na rok 2016 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2016
   
 • 12. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 9, zverejnené, 11. 2. 2016 ( PDF )
  Dodatok č. 2 k Zriaďovacej listine Úsmev – zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb, Osiková 26, 010 01 Žilina zo dňa 01.08.2013, v znení jej Dodatku č. 1 zo dňa 20.12.2013, vydanej mestom Žilina, so sídlom Mestský úrad v Žiline, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina
   
 • 12. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 10, zverejnené, 11. 2. 2016 ( PDF )
  Návrh VZN, ktorým sa dopĺňa VZN č. 15/2014 o sociálnych službách a o podmienkach ich poskytovania mestom Žilina
   
 • 12. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 11, zverejnené, 11. 2. 2016 ( PDF )
  Návrh VZN o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole
   
 • 12. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 12, zverejnené, 11. 2. 2016 ( PDF )
  Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2013 o odpadoch
   
 • 12. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 13, zverejnené, 11. 2. 2016 ( PDF )
  Návrh na ustanovenie symbolov mestskej časti Bytčica
   
 • 12. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 14, zverejnené, 11. 2. 2016 ( PDF )
  Návrh na ustanovenie symbolov mestskej časti Vranie
   
 • 12. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 15, zverejnené, 11. 2. 2016 ( PDF )
  Návrh VZN, ktorým sa dopĺňa VZN č. 15/2009 o udržiavaní všeobecnej čistoty, ochrany zelene a poriadku na území mesta Žiliny
   
 • 12. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 16, zverejnené, 11. 2. 2016 ( PDF )
  Návrh VZN o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Žilina
   
 • 12. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 17, zverejnené, 11. 2. 2016 ()
  Nakladanie s majetkom (kúpa, odpredaj, prenájom, zámena nehnuteľností a zriadenie vecného bremena) (Nakladanie s majetkom na stiahnutie - PDF)
   
 • 12. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 18, zverejnené, 11. 2. 2016 ( PDF )
  Návrh na zrušenie mestskej rady
   
 • 12. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 19, zverejnené, 11. 2. 2016 ( PDF )
  Návrh na zmenu Zásad odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Žiline
   
 • 12. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 20, zverejnené, 11. 2. 2016 ( PDF )
  Doplnenie Rokovacieho poriadku komisií Mestského zastupiteľstva v Žiline
   
 • Rok 2015

 • Mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 1, 18. 12. 2015 ( PDF )
  Otvorenie, voľba návrhovej komisie, schválenie programu
   
 • Mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 2, 18. 12. 2015 ( PDF )
  Návrh na schválenie predloženia Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt s názvom „Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ v Žiline“
   
 • 10. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 1, 2. 12. 2015 ( PDF )
  Otvorenie, voľba návrhovej komisie, schválenie programu
   
 • 10. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 2, 2. 12. 2015 ( PDF )
  Správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Žiline
   
 • 10. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 3, 2. 12. 2015 ( PDF )
  Správa o výsledkoch kontrol
   
 • 10. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 4, 2. 12. 2015 ( PDF )
  Rozpočet mesta Žilina na rok 2015 - zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 8/2015
   
 • 10. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 5, 2. 12. 2015 ( PDF )
  Návrh na odpis pohľadávok
   
 • 10. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 6, 2. 12. 2015 ( PDF )
  Odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta Žilina k Návrhu programového rozpočtu mesta Žilina na roky 2016 - 2018
   
 • 10. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 7, 2. 12. 2015 ( PDF )
  Návrh programového rozpočtu mesta Žilina na rok 2016 - 2018
   
 • 10. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 8, 2. 12. 2015 ( PDF )
  Pohotovostné zdroje z rozpočtu mesta Žilina pre výbory v mestských častiach na rok 2016 - zásady stanovenia ich použitia a výšky
   
 • 10. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 9, 2. 12. 2015 ( PDF )
  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o poplatku
   
 • 10. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 10, 2. 12. 2015 ( PDF )
  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní elektronických služieb
   
 • 10. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 11, 2. 12. 2015 ( PDF )
  Aktualizácia koncepcie riešenia statickej dopravy na sídliskách v meste Žilina
   
 • 10. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 12, 2. 12. 2015 ( PDF )
  Koncepcia výstavby a rekonštrukcie pešej a cyklistickej infraštruktúry v meste Žilina
   
 • 10. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 13, 2. 12. 2015 ( PDF )
  Informatívna správa - Športovo - rekreačné plochy Žilina - Chrasť
   
 • 10. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 14, 2. 12. 2015 ( PDF )
  Zmluva o zriadení Spoločného obecného úradu medzi mestom Žilina a obcou Porúbka
   
 • 10. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 15, 2. 12. 2015 ( PDF )
  Harmonogram zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline a Mestskej rady v Žiline na rok 2016
   
 • 10. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 16, 2. 12. 2015 ( PDF )
  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o podmienkach vylepovania a umiestňovania plagátov
   
 • 10. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 17, 2. 12. 2015 ( PDF )
  Personálna zmena v obchodnej spoločnosti Dopravný podnik mesta Žiliny, s.r.o.
   
 • 10. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 18, 2. 12. 2015 ( PDF )
  Personálne zmeny v obchodnej spoločnosti MsHK Žilina, a.s.
   
 • 10. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 19, 2. 12. 2015 ( PDF )
  Personálna zmena v záujmovom združení právnických osôb Vedecko-technologický park Žilina
   
 • 10. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 20, 2. 12. 2015 ( PDF )
  Nakladanie s majetkom (kúpa, odpredaj, prenájom nehnuteľností, zámer odpredaja a zriadenie vecného bremena)
   
 • 10. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 21, 2. 12. 2015 ( PDF )
  Návrh na zriadenie novej komisie Mestského zastupiteľstva v Žiline - Komisia pre určenie investičných zámerov a projektov mesta Žilina
   
 • 9. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod 1, 28. 10. 2015 ( PDF )
  Otvorenie, voľba návrhovej komisie, schválenie programu
   
 • 9. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod 2, 28. 10. 2015 ( PDF )
  Správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Žiline
   
 • 9. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod 3, 28. 10. 2015 ( PDF )
  Správa o výsledkoch kontrol
   
 • 9. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod 4, 28. 10. 2015 ( PDF )
  Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Žilina na I. polrok 2016
   
 • 9. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod 5, 28. 10. 2015 ( PDF )
  Výročná správa konsolidovaného celku mesta Žilina za rok 2014
   
 • 9. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod 6, 28. 10. 2015 ( PDF )
  Informatívna a monitorovacia správa o plnení programového rozpočtu mesta Žilina k 30.06.2015
   
 • 9. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod 7, 28. 10. 2015 ( PDF )
  Zásady rozpočtového hospodárenia mesta Žilina
   
 • 9. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod 8, 28. 10. 2015 ( PDF )
  Rozpočet mesta Žilina na rok 2015 - Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 7/2015
   
 • 9. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod 9, 28. 10. 2015 ( PDF )
  Návrh na schválenie investičného zámeru spolufinancovania stavby "Prestavba križovatky ciest III/01889 a III/01890" na území mesta v časti Rosinky
   
 • 9. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod 10, 28. 10. 2015 ( PDF )
  Informatívna správa o výberovom konaní na pozíciu konateľa spoločnosti Obytný súbor Krasňany, s.r.o.
   
 • 9. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod 11, 28. 10. 2015 ( PDF )
  Personálne zmeny v obchodnej spoločnosti MsHK Žilina, a.s.
   
 • 9. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod 12, 28. 10. 2015 ( PDF )
  Personálna zmena v obchodnej spoločnosti MsHKM Žilina, s.r.o.
   
 • 9. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod 13, 28. 10. 2015 ( PDF )
  Informácia k budúcemu využitiu areálu Mestskej krytej plavárne
   
 • 9. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod 14, 28. 10. 2015 ( PDF )
  Informatívna správa k odpredaju parkovacieho domu vo vlastníctve Žilinskej parkovacej spoločnosti, s.r.o.
   
 • 9. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod 15, 28. 10. 2015 ( PDF )
  Nakladanie s majetkom (kúpa, odpredaj, prenájom nehnuteľností)
   
 • 9. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod 16, 28. 10. 2015 ( PDF )
  Návrh na zrušenie mestskej rady
   
 • 9. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod 17, 28. 10. 2015 ( PDF )
  Návrh na zmenu Zásad odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Žiline
   
 • 9. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod 18, 28. 10. 2015 ( PDF )
  Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 200/2015
   
 • 8. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod 1, 23. 9. 2015 ( PDF )
  Otvorenie, schválenie programu, voľba návrhovej komisie
   
 • 8. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod 2, 23. 9. 2015 ( PDF )
  Správa o výsledkoch kontrol
   
 • 8. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod 3, 23. 9. 2015 ( PDF )
  Zmena tarify MHD v Žiline od 01.12.2015 - Bezplatné cestovanie občanov odo dňa dovŕšeného 62. roku veku do ukončenia 69. roku veku s trvalým pobytom v meste Žilina
   
 • 8. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod 4, 23. 9. 2015 ( PDF )
  Informatívna správa k zámeru na bezplatnú dopravu pre všetkých obyvateľov mesta Žilina
   
 • 8. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod 5, 23. 9. 2015 ( PDF )
  Dodatok k zriaďovacej listine Základnej školy, Do Stošky 8, Žilina
   
 • 8. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod 6, 23. 9. 2015 ( PDF )
  Dodatok k zriaďovacej listine Materskej školy, Rybné námestie 1/1, Žilina, rozpočtovej organizácie
   
 • 8. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod 7, 23. 9. 2015 ( PDF )
  Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2015 o výške finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na rok 2015 na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy, alebo školského zariadenia
   
 • 8. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod 8, 23. 9. 2015 ( PDF )
  Rozpočet mesta Žilina na rok 2015 - zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 6/2015
   
 • 8. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod 9, 23. 9. 2015 ( PDF )
  Návrh na odpredaj pohľadávok
   
 • 8. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod 10, 23. 9. 2015 ( PDF )
  Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní finančnej dotácie č. 283/2009 zo dňa 20.10.2009
   
 • 8. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod 11, 23. 9. 2015 ( PDF )
  Informatívna správa o činnosti Oblastnej organizácie cestovného ruchu Malá Fatra za I polrok 2015
   
 • 8. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod 12, 23. 9. 2015 ( PDF )
  Návrh VZN o určení a zmene názvov ulíc a iných verejných priestranstiev v meste Žilina a o zmene niektorých všeobecne záväzných nariadení
   
 • 8. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod 13, 23. 9. 2015 ( PDF )
  Návrh VZN, ktorým sa vymedzujú mestské časti v meste Žilina
   
 • 8. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod 14, 23. 9. 2015 ( PDF )
  Návrh VZN, o záväznej časti Úzmeného plánu zóny Žilina - Centrum Rudiny II
   
 • 8. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod 15, 23. 9. 2015 ( PDF )
  Zmluva o partnerstve a vzájomnej spolupráci medzi mestom Třinec a mestom Žilina
   
 • 8. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod 16, 23. 9. 2015 ( PDF )
  Ocenenie osobností mesta Žilina za rok 2014
   
 • 8. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod 17, 23. 9. 2015 ( PDF )
  Návrh VZN o dočasnom obmedzení alebo zákaze užívania pitnej vody na iné účely ako je nevyhnutné na zabezpečenie zásobovania pitnou vodou v meste počas jej nedostatku, o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a zneškodňovaní obsahu žúmp na území mesta Žilina
   
 • 8. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod 18, 23. 9. 2015 ( PDF )
  Personálne zmeny v obchodných spoločnostiach MsHK Žilina, a.s. a MsHKM Žilina, s.r.o.
   
 • 8. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod 19, 23. 9. 2015 ( PDF )
  Personálna zmena v obchodnej spoločnosti Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
   
 • 8. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod 20, 23. 9. 2015 ( PDF )
  Personálna zmena v záujmovom združení právnických osôb Vedecko-technologický park Žilina
   
 • 8. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod 21, 23. 9. 2015 ( PDF )
  Súhlas s vypracovaním a vykonaním projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Zástranie
   
 • 8. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod 22, 23. 9. 2015 ( PDF )
  Nakladanie s majetkom (kúpa, odpredaj, zámena, prenájom nehnuteľností a zriadenie vecného bremena)
   
 • 8. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod 23, 23. 9. 2015 ( PDF )
  Návrh na zrušenie mestskej rady
   
 • 8. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod 24, 23. 9. 2015 ( PDF )
  Návrh na zmenu Zásad odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Žiline
   
 • 8. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod 25, 23. 9. 2015 ( PDF )
  Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Žiline
   
 • 8. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod 26, 23. 9. 2015 ( PDF )
  Návrh VZN, ktorým sa dopĺňa VZN č. 25/2012 o dani za vjazd a zotrvanie motorového vozdila v historickej časti mesta
   
 • Mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 1, 14. 8. 2015 ( PDF )
  Otvorenie, schválenie programu, voľba návrhovej komisie
   
 • Mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 2, 14. 8. 2015 ( PDF )
  Rozpočet mesta Žilina na rok 2015 - zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 5/2015
   
 • Mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 6, 14. 8. 2015 ( PDF )
  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Žilina, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu zóny Žilina - Centrum Rudiny II
   
 • 6. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 1, 24. 6. 2015 ( PDF )
  Otvorenie, schválenie programu, voľba návrhovej komisie
   
 • 6. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 2, 24. 6. 2015 ( PDF )
  Správa o výsledkoch kontrol
   
 • 6. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 3, 24. 6. 2015 ( PDF )
  Návrh na zlúčenie komisií Mestského zastupiteľstva v Žiline
   
 • 6. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 4, 24. 6. 2015 ( PDF )
  Návrh na zrušenie Mestskej rady v Žiline
   
 • 6. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 5, 24. 6. 2015 ( PDF )
  Analýza súčasného stavu a možnosti reštrukturalizácie a optimalizácie činnosti zariadenia CVČ, Kuzmányho 105, Žilina, rozpočtovej organizácie
   
 • 6. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 6, 24. 6. 2015 ( PDF )
  Informatívna správa o výsledkoch hospodárenia Dopravného podniku mesta Žiliny s.r.o. za I.kvartál 2015
   
 • 6. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 7, 24. 6. 2015 ( PDF )
  Informatívna správa o výsledkoch činnosti a hospodárenia Mestského divadla Žilina k 31.03.2015
   
 • 6. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 8, 24. 6. 2015 ( PDF )
  Informatívna správa o výsledkoch hospodárenia MsHKM Žilina, s.r.o. za I. štvrťrok 2015
   
 • 6. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 9, 24. 6. 2015 ( PDF )
  Správa o činnosti Mestskej polície Žilina za rok 2014
   
 • 6. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 10, 24. 6. 2015 ( PDF )
  Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Žiline
   
 • 6. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 11, 24. 6. 2015 ( PDF )
  Prerokovanie a určenie platu primátora mesta
   
 • 6. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 12, 24. 6. 2015 ( PDF )
  Návrh na schválenie sobášiaceho
   
 • 6. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 13, 24. 6. 2015 ( PDF )
  Odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta Žilina k návrhu Záverečného účtu mesta Žilina za rok 2014
   
 • 6. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 14, 24. 6. 2015 ( PDF )
  Záverečný účet mesta Žilina za rok 2014
   
 • 6. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 15, 24. 6. 2015 ( PDF )
  Rozpočet mesta Žilina na rok 2015 - zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4/2015
   
 • 6. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 16, 24. 6. 2015 ( PDF )
  Kapitalizácia pohľadávky mesta Žilina spoločnosti Obytný súbor Krasňany, s.r.o.
   
 • 6. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 17, 24. 6. 2015 ( PDF )
  Návrh na schválenie odkúpenia náhradného nájomného bytu podľa zák. č. 261/2011 Z. z. a schválenie žiadostí o poskytnutie dotácií na obstaranie náhradných nájomných bytov podľa zákona č. 261/2011 Z. z.
   
 • 6. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 18, 24. 6. 2015 ( PDF )
  Návrh VZN mesta Žilina ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebísk mesta Žilina
   
 • 6. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 19, 24. 6. 2015 ( PDF )
  Návrh na schválenie Súhlasu s členstvom mesta Žilina v sieti CIVINET Česká a Slovenská republika z.s.
   
 • 6. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 20, 24. 6. 2015 ( PDF )
  Návrh VZN o zrušení Materskej Školy, Do Stošky 5, Žilina a jej súčasti Školskej jedálne Do Stošky 5, Žilina, rozpočtovej organizácie
   
 • 6. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 21, 24. 6. 2015 ( PDF )
  Návrh VZN o zrušení Základnej školy, Do Stošky 8, Žilina a jej súčastí Školského klubu detí, Do Stošky 8, Žilina, Školského klubu detí, Hollého 66, Žilina, Školskej jedálne, Do Stošky 8, Žilina, Školskej jedálne, Hollého 66, Žilina, Elokovaného pracoviska, Hollého 66, Žilina rozpočtovej organizácie
   
 • 6. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 22, 24. 6. 2015 ( PDF )
  Návrh VZN o zriadení Základnej školy s materskou školou Do Stošky 8, Žilina, rozpočtovej organizácie
   
 • 6. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 23, 24. 6. 2015 ( PDF )
  Návrh VZN o príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov spojených so štúdiom v Základnej umeleckej škole
   
 • 6. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 24, 24. 6. 2015 ( PDF )
  Územný plán mesta Žilina - Zmena a doplnok číslo 2
   
 • 6. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 25, 24. 6. 2015 ( PDF )
  Územný plán mesta Žilina - Zmena a doplnok číslo 3
   
 • 6. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 26, 24. 6. 2015 ( PDF )
  Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2012, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť UPN-M Žilina v znení VZN č. 9/2013
   
 • 6. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 27, 24. 6. 2015 ( PDF )
  Požiadavky na spracovanie dokumentácia Územný plán mesta Žilina - Zmeny a doplnky číslo 4
   
 • 6. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 28, 24. 6. 2015 ( PDF )
  Návrh na schválenie informácie o plnení dopadových ukazovateľov vybraných projektov
   
 • 6. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 29, 24. 6. 2015 ( PDF )
  Personálne zmeny v orgánoch právnických osôb s účasťou mesta Žilina
   
 • 6. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 30, 24. 6. 2015 ( PDF )
  Informatívna správa k odpredaju parkovacieho domu vo vlastníctve Žilinskej parkovacej spoločnosti, s.r.o.
   
 • 6. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 31, 24. 6. 2015 ( PDF )
  Návrh na schválenie zámeru prenechať majetok mesta do nájmu formou obchodnej verejnej súťaže
   
 • 6. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 32, 24. 6. 2015 ( PDF )
  Návrh na schválenie zrušenia spoločnosti ŽILINA REAL, s.r.o. bez likvidácie formou jej zlúčenia do spoločnosti ŽILBYT, s.r.o.
   
 • 6. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 33, 24. 6. 2015 ( PDF )
  Návrh na schválenie zvýšenia základného imania spoločnosti ŽILBYT, s.r.o.
   
 • 6. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 34, 24. 6. 2015 ()
  Nakladanie s majetkom (kúpa, odpredaj, zámena, prenájom nehnuteľností a zriadenie vecného bremena) - (Nakladanie s majetkom na stiahnutie - PDF)
   
 • 5. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 1, 13. 5. 2015 ( PDF )
  Otvorenie, schválenie programu, voľba návrhovej komisie
   
 • 5. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 2, 13. 5. 2015 ( PDF )
  Správa o výsledkoch kontrol
   
 • 5. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 3, 13. 5. 2015 ( PDF )
  Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Žilina na II. polrok 2015
   
 • 5. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 4, 13. 5. 2015 ( PDF )
  Vyúčtovanie príspevku z výkonov vo verejnom záujme na prevádzku MHD v Žiline spoločnosťou DPMŽ s.r.o. za rok 2014
   
 • 5. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 5, 13. 5. 2015 ( PDF )
  Informácia o výsledkoch hospodárenia Mestskej krytej plavárne, s.r.o. za 1. štvrťrok 2015
   
 • 5. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 6, 13. 5. 2015 ( PDF )
  Informatívna správa o výsledkoch hospodárenia spoločnosti ŽILBYT, s.r.o. za I. štvrťrok 2015
   
 • 5. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 7, 13. 5. 2015 ( PDF )
  Požiadavky na spracovanie dokumentácie Územný plán mesta Žilina - Zmeny a doplnky č. 4
   
 • 5. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 8, 13. 5. 2015 ( PDF )
  Investičný zámer mesta Žilina spojený s úpravou toku Brodnianky
   
 • 5. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 9, 13. 5. 2015 ( PDF )
  Kapitalizácia pohľadávky mesta Žilina spoločnosti Obytný súbor Krasňany, s.r.o.
   
 • 5. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 10, 13. 5. 2015 ( PDF )
  Návrch na schválenie predloženia Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt s názvom
   
 • 5. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 11, 13. 5. 2015 ( PDF )
  Návrh VZN o zrušení VZN mesta Žilina č. 29 2011, ktorým sa dopĺňa VZN mesta Žilinač. 15 2009 o udržiavaní všeobecnej čistoty
   
 • 5. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 12, 13. 5. 2015 ( PDF )
  Personálne zmeny v obchodnej spoločnosti Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
   
 • 5. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 13, 13. 5. 2015 ( PDF )
  13. Návrh na schválenie zámeru prenechať majetok mesta do nájmu
   
 • 5. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 14, 13. 5. 2015 ( PDF )
  Nakladanie s majetkom (odpredaj, zámena, prenájom nehnuteľností a zriadenie vecného bremena)
   
 • 4. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 1, 15. 4. 2015 ( PDF )
  Otvorenie, schválenie programu, voľba návrhovej komisie
   
 • 4. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 2, 15. 4. 2015 ( PDF )
  Správa o výsledkoch kontroly
   
 • 4. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 3, 15. 4. 2015 ( PDF )
  Správa o výsledkoch činnosti a hospodárenia Mestského divadla Žilina za rok 2014
   
 • 4. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 4, 15. 4. 2015 ( PDF )
  Informatívna správa o technickom stave strojovne chladenia
   
 • 4. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 5, 15. 4. 2015 ( PDF )
  Informácia o výsledkoch hospodárenia Mestskej krytej plavárne, s.r.o. za rok 2014
   
 • 4. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 6, 15. 4. 2015 ( PDF )
  Informatívna správa o výsledkoch hospodárenia spločnosti ŽILBYT, s.r.o., za IV. štvrťrok a rok 2014
   
 • 4. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 7, 15. 4. 2015 ( PDF )
  Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Žiline
   
 • 4. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 8, 15. 4. 2015 ( PDF )
  Rokovací poriadok komisií Mestského zastupiteľstva v Žiline
   
 • 4. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 9, 15. 4. 2015 ( PDF )
  Dodatok č. 1 k Zásadám odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Žiline
   
 • 4. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 10, 15. 4. 2015 ( PDF )
  Informatívna správa k vydaniu Organizačného poriadku Mestského úradu v Žiline
   
 • 4. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 11, 15. 4. 2015 ( PDF )
  Voľba prísediacich Okresného súdu Žilina
   
 • 4. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 12, 15. 4. 2015 ( PDF )
  Rozpočet mesta Žilina na rok 2015 - zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2015
   
 • 4. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 13, 15. 4. 2015 ( PDF )
  Bezodplatné poskytovanie výkonov medzi rozpočtovými organizáciami navzájom
   
 • 4. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 14, 15. 4. 2015 ( PDF )
  Návrh na schválenie členov grantovej komisie mesta pre oblasť inštitucionálna podpora na rok 2015
   
 • 4. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 15, 15. 4. 2015 ( PDF )
  Návrh na schválenie VZN mesta Žilina, ktorým sa mení VZN č. 2/2012 o podmienkach poskytovania dotácií právnickým a fyzickým osobám pôsobiacim na území mesta Žilina
   
 • 4. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 16, 15. 4. 2015 ( PDF )
  Návrh VZN mesta Žilina, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebísk mesta Žilina
   
 • 4. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 17, 15. 4. 2015 ( PDF )
  Návrh VZN mesta Žilina o poskytovaní starostlivosti a úhradách za poskytovanú starostlivosť a stravné v zariadeniach detských jaslí
   
 • 4. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 18, 15. 4. 2015 ( PDF )
  Návrh na schválenie odkúpenia náhradných nájomných bytov podľa zákona č. 261/2011 Z.z.
   
 • 4. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 19, 15. 4. 2015 ( PDF )
  Správa k protestu prokurátora proti VZN mesta Žilina č. 29/2011, ktorým sa dopĺňa VZN mesta Žilina č. 15/2009 o udržiavaní všeobecnej čistoty, ochrany zelene a poriadku na území mesta Žiliny
   
 • 4. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 20, 15. 4. 2015 ( PDF )
  Návrh na schválenie zámeru prenechať majetok mesta v užívaní MsHK Žilina, a.s. do podnájmu
   
 • 4. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 21, 15. 4. 2015 ( PDF )
  Nakladanie s majetkom (kúpa, odpredaj, zámena, nájom nehnuteľností)
   
 • 3. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 1, 4. 3. 2015 ( PDF )
  Otvorenie, schválenie programu, voľba návrhovej komisie
   
 • 3. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 2, 4. 3. 2015 ( PDF )
  Správa o výsledkoch kontroly
   
 • 3. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 3, 4. 3. 2015 ( PDF )
  Správa o hospodárení spoločnosti MsHK Žilina, a.s. - stav záväzkov
   
 • 3. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 4, 4. 3. 2015 ( PDF )
  Informatívna správa o hospodárení spoločnosti MsHKM Žilina, s.r.o. za rok 2014
   
 • 3. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 5, 4. 3. 2015 ( PDF )
  Informatívna správa o činnosti Oblastnej organizácie cestovného ruchu Malá Fatra za rok 2014
   
 • 3. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 6, 4. 3. 2015 ( PDF )
  Návrh VZN ktorým sa mení VZN č. 2/2009 o podnikateľskej činnosti a určení času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Žilina
   
 • 3. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 7, 4. 3. 2015 ( PDF )
  Návrh na schválenie členov grantových komisií mesta na rok 2015
   
 • 3. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 8, 4. 3. 2015 ( PDF )
  Návrh na odvolanie a vymenovanie členov - neposlancov komisií mestského zastupiteľstva
   
 • 3. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 9, 4. 3. 2015 ( PDF )
  Rozpočet mesta Žilina na rok 2015 - zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2015
   
 • 3. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 10, 4. 3. 2015 ( PDF )
  Rozpočet mesta Žilina na rok 2015 - zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2015
   
 • 3. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 11, 4. 3. 2015 ( PDF )
  Analýza výberu miestnych daní a miestnych poplatkov fyzických a právnických osôb v meste Žilina za obdobie rokov 2013 a 2014 podľa jednotlivých mestských častí
   
 • 3. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 12, 4. 3. 2015 ( PDF )
  Požiadavky na spracovanie dokumentácie Územný plán mesta Žilina - Zmena a doplnok č. 3
   
 • 3. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 13, 4. 3. 2015 ( PDF )
  Informácia k uzneseniu Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 19/2015
   
 • 3. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 14, 4. 3. 2015 ( PDF )
  Návrh VZN o výške finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na rok 2015 na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy alebo školského zariadenia
   
 • 3. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 15, 4. 3. 2015 ( PDF )
  Návrh na schválenie zámeru spojenia Základnej školy, Do Stošky 8, Žilina a Materskej školy, Do Stošky 5, Žilina, rozpočtových organizácií
   
 • 3. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 16, 4. 3. 2015 ( PDF )
  Návrh na schválenie zámeru zaradenia CVČ, Kuzmányho 105, Žilina ako súčasti ZŠ, V. Javorku 32, Žilina, rozpočtovej organizácie
   
 • 3. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 17, 4. 3. 2015 ( PDF )
  Návrh VZN, ktorým sa ruší VZN mesta Žilina č. 2/1992 k používaniu symbolov mesta Žilina
   
 • 3. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 18, 4. 3. 2015 ( PDF )
  Informácia k uzneseniu Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 22/2015
   
 • 3. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 19, 4. 3. 2015 ( PDF )
  Nakladanie s majetkom (kúpa, odpredaj, prenájom nehnuteľností)
   
 • 2. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 1, 21. 1. 2015 ( PDF )
  Otvorenie, schválenie programu, voľba návrhovej komisie
   
 • 2. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 2, 21. 1. 2015 ( PDF )
  Správa o výsledkoch kontrol
   
 • 2. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 3, 21. 1. 2015 ( PDF )
  Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Žilina za rok 2014
   
 • 2. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 4, 21. 1. 2015 ( PDF )
  Informatívna správa o výsledkoch hospodárenia DPMŽ za I.-III.kvartál 2014
   
 • 2. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 5, 21. 1. 2015 ( PDF )
  Informatívna správa o výsledkoch činnosti a hospodárenia Mestského divadla Žilina k 30.09.2014
   
 • 2. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 6, 21. 1. 2015 ( PDF )
  Informácia o výsledkoch hospodárenia Mestskej krytej plavárne, s.r.o. za 1.- 3. štvrťrok 2014
   
 • 2. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 7, 21. 1. 2015 ( PDF )
  Informatívna správa o výsledkoch hospodárenia spoločnosti ŽILBYT, s.r.o., za III. štvrťrok 2014
   
 • 2. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 8, 21. 1. 2015 ( PDF )
  Návrh na schválenie odmeny hlavnému kontrolórovi mesta
   
 • 2. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 9, 21. 1. 2015 ( PDF )
  Informácia o zložení poslaneckých klubov v Mestskom zastupiteľstve v Žiline
   
 • 2. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 10, 21. 1. 2015 ( PDF )
  Voľba členov a sekretárov komisií mestského zastupiteľstva
   
 • 2. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 11, 21. 1. 2015 ( PDF )
  Zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Žiline
   
 • 2. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 12, 21. 1. 2015 ( PDF )
  Informácia o poverení zástupcov primátora zastupovaním primátora mesta Žilina
   
 • 2. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 13, 21. 1. 2015 ( PDF )
  Informácia o vymenovaní prednostu Mestského úradu v Žiline
   
 • 2. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 14, 21. 1. 2015 ( PDF )
  Dodatok k zriaďovacej listine Materskej školy, Zástranie, Žilina
   
 • 2. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 15, 21. 1. 2015 ( PDF )
  Rozpočet mesta Žilina na rok 2014 - zmena rozpočtu rozpočtovým oparením č. 5/2014 - Informatívna správa
   
 • 2. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 16, 21. 1. 2015 ( PDF )
  Rozpočet mesta Žilina na rok 2015 - zeman rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2015
   
 • 2. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 17, 21. 1. 2015 ( PDF )
  Zadanie pre Územný plán zóny Žiliina - IBV Hájik - Bradová
   
 • 2. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 18, 21. 1. 2015 ( PDF )
  Požiadavky na spracovanie dokumentácie Územný plán mesta Žilina - Zmena a doplnok číslo 2
   
 • 2. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 19, 21. 1. 2015 ( PDF )
  Správa k upozorneniu prokurátora a návrhu na vydanie všeobecne záväzného nariadenia mesta Žilina
   
 • 2. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 20, 21. 1. 2015 ( PDF )
  Návrh VZN mesta Žilina, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2013 o odpadoch
   
 • 2. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 21, 21. 1. 2015 ( PDF )
  Správa k protesu prokurátora proti VZN mesta Žilina č. 2/1992 k používaniu symbolov mesta Žilina
   
 • 2. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 22, 21. 1. 2015 ( PDF )
  Správa k protestu prokurátora proti VZN mesta Žilina č. 2/2009 o podnikateľskej činnosti a určení času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Žilina
   
 • 2. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 23, 21. 1. 2015 ( PDF )
  Správa k protestu prokurátora proti VZN mesta Žilina č. 26/2012, ktorým sa vydáva prevádzkový poriadok pohrebísk mesta Žilina
   
 • 2. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 24, 21. 1. 2015 ( PDF )
  Personálna zmena v obchodnej spoločnosti Žilina Invest, s.r.o.
   
 • 2. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - bod č. 25, 21. 1. 2015 ( PDF )
  Nakladanie s majetkom (kúpa a prenájom nehnuteľností)
   
 • Rok 2014

 • Ustanovujúce Mestské zastupiteľstvo v Žiline, 3. 12. 2014 ( PDF )
  2.2 Poverenie poslanca oprávneného zvolávať a viesť zasadnutia mestského zastupiteľstva
   
 • Ustanovujúce Mestské zastupiteľstvo v Žiline, 3. 12. 2014 ( PDF )
  2.3 Návrh na zriadenie komisií mestského zastupiteľstva
   
 • Ustanovujúce Mestské zastupiteľstvo v Žiline, 3. 12. 2014 ( PDF )
  2.4 Návrh na zriadenie mestskej rady
   
 • Ustanovujúce Mestské zastupiteľstvo v Žiline, 3. 12. 2014 ( PDF )
  2.5 Návrh na zriadenie výborov v mestských častiach
   
 • Ustanovujúce Mestské zastupiteľstvo v Žiline, 3. 12. 2014 ( PDF )
  2.6 Zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Žiline
   
 • Ustanovujúce Mestské zastupiteľstvo v Žiline, 3. 12. 2014 ( PDF )
  2.7 Návrh na schválenie sobášiacich
   
 • Ustanovujúce Mestské zastupiteľstvo v Žiline, 3. 12. 2014 ( PDF )
  2.8 Určenie platu primátora mesta
   
 • Ustanovujúce Mestské zastupiteľstvo v Žiline, 3. 12. 2014 ( PDF )
  2.9 Harmonogram zasadnutí mestského zastupiteľstva a mestskej rady na rok 2015
   
 • 41. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 1, 29. 10. 2014 ( PDF )
  Otvorenie, schválenie programu, voľba návrhovej komisie
   
 • 41. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 2, 29. 10. 2014 ( PDF )
  Správa o výsledkoch kontrol
   
 • 41. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 3, 29. 10. 2014 ( PDF )
  Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Žilina na I. polrok 2015
   
 • 41. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 4, 29. 10. 2014 ( PDF )
  Návrh na schválenie uzatvorenia Memoranda o spolupráci medzi Žilinským samosprávnym krajom a mestom Žilina pri príprave a realizácii Regionálnej integrovanej územnej stratégie udržateľného mestského rozvoja
   
 • 41. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 5, 29. 10. 2014 ( PDF )
  Návrh VZN, ktorým sa vydáva Trhový poriadok pre príležitostný trh "FARMÁRSKY TRH"
   
 • 41. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 6, 29. 10. 2014 ( PDF )
  Informatívna a monitorovacia správa o plnení programového rozpočtu Mesta Žilina k 30.06.2014
   
 • 41. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 7, 29. 10. 2014 ( PDF )
  Odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta Žilina k návrhu programového rozpočtu mesta Žilina na rok 2015 - 2017
   
 • 41. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 8, 29. 10. 2014 ( PDF )
  Návrh programového rozpočtu Mesta Žilina na rok 2015 - 2017
   
 • 41. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 9, 29. 10. 2014 ( PDF )
  Rozpočet Mesta Žilina na rok 2014 - zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4/2014
   
 • 41. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 10, 29. 10. 2014 ( PDF )
  Výročná správa konsolidovaného celku Mesta Žilina za rok 2013
   
 • 41. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 11, 29. 10. 2014 ( PDF )
  Návrh VZN o dani z nehnuteľnosti, dani za psa, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje
   
 • 41. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 12, 29. 10. 2014 ( PDF )
  Návrh VZN o dani za ubytovanie
   
 • 41. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 13, 29. 10. 2014 ( PDF )
  Návrh VZN o poplatku
   
 • 41. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 14, 29. 10. 2014 ( PDF )
  Pohotovostné zdroje z rozpočtu Mesta Žilina pre výbory v mestských častiach pre rok 2015 - zásady stanovenia ich použitia a výšky
   
 • 41. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 15, 29. 10. 2014 ( PDF )
  Informácia o vysporiadavaní návrtanej finančnej výpomoci v súvislosti s obytným súborom Krasňany
   
 • 41. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 16, 29. 10. 2014 ( PDF )
  Informatívna správa o možnosti mesta Žilina zapojiť sa do projektu "Inteligentné mestá"
   
 • 41. zasadnutie MZ v Žiline, 29. 10. 2014 ( PDF )
  Návrh na ustanovenie symbolov mestskej časti Trnové
   
 • 40. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.1, 17. 9. 2014 ( PDF )
  Otvorenie, schválenie programu, voľba návrhovej komisie
   
 • 40. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.2, 17. 9. 2014 ( PDF )
  Správa o výsledkoch kontrol
   
 • 40. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.3, 17. 9. 2014 ( PDF )
  Informatívna správa o výsledkoch hospodárenia Dopravného podniku mesta Žiliny s.r.o. za I. – II. kvartál 2014
   
 • 40. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.4, 17. 9. 2014 ( PDF )
  Informatívna správa o výsledkoch činnosti a hospodárenia Mestského divadla Žilina k 30.06.2014
   
 • 40. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.5, 17. 9. 2014 ( PDF )
  Informácia o výsledkoch hospodárenia Mestskej krytej plavárne, s.r.o. za 1. polrok 2014
   
 • 40. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.6, 17. 9. 2014 ( PDF )
  Informatívna správa o výsledkoch hospodárenia spoločnosti ŽILBYT, s.r.o. za II. štvrťrok 2014
   
 • 40. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.7, 17. 9. 2014 ( PDF )
  Správa o oceneniach osobností mesta Žilina za rok 2013
   
 • 40. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.8, 17. 9. 2014 ( PDF )
  Návrh VZN o zrušení Strediska služieb škole, Suvorovova 2797/20, Žilina, rozpočtovej organizácie
   
 • 40. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.9, 17. 9. 2014 ( PDF )
  Zriaďovacia listina Materskej školy, Zádubnie 196, Žilina, rozpočtovej organizácie
   
 • 40. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.10, 17. 9. 2014 ( PDF )
  Dodatky k zriaďovacím listinám škôl a školských zariadení
   
 • 40. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.11, 17. 9. 2014 ( PDF )
  Návrh VZN, ktorým sa dopĺňa VZN č. 5/2012, ktorým sa určujú podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v meste Žilina v znení VZN č. 18/2013
   
 • 40. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.12, 17. 9. 2014 ( PDF )
  Návrh VZN o sociálnych službách a o podmienkach ich poskytovania mestom Žilina
   
 • 40. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.13, 17. 9. 2014 ( PDF )
  Rozpočet Mesta Žilina na rok 2014 - zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2014
   
 • 40. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.14, 17. 9. 2014 ( PDF )
  Správa o komplexnom stave hospodárenia Mesta Žilina
   
 • 40. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.15, 17. 9. 2014 ( PDF )
  Urbanistická štúdia zóny Hájik - Hradisko - Informatívna správa ---(Kompletná štúdia na stiahnutie - ZIP)
   
 • 40. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.16, 17. 9. 2014 ( PDF )
  Urbanistická štúdia Považský Chlmec - Predný lán - Informatívna správa
   
 • 40. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.17, 17. 9. 2014 ( PDF )
  Zadanie pre Územný plán zóny Žilina – Centrum Rudiny II
   
 • 40. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.18, 17. 9. 2014 ( PDF )
  Návrh na schválenie členského príspevku na rok 2014 a 2015 pre Združenie Horné Považie
   
 • 40. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.19, 17. 9. 2014 ( PDF )
  Informatívna správa o činnosti Oblastnej organizácie cestovného ruchu Malá Fatra za I. polrok 2014
   
 • 40. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.20, 17. 9. 2014 ( PDF )
  Personálne návrhy v Nadácii žilinský lesopark
   
 • 40. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.21, 17. 9. 2014 ( PDF )
  Nakladanie s majetkom (odpredaj, kúpa, prenájom, zámena, zriadenie vecného bremena)
   
 • 39. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.1, 25. 6. 2014 ( PDF )
  Otvorenie, schválenie programu, voľba návrhovej komisie
   
 • 39. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.2, 25. 6. 2014 ( PDF )
  Informatívna správa o výsledkoch hospodárenia Dopravného podniku mesta Žiliny s.r.o. za I. kvartál 2014
   
 • 39. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.3, 25. 6. 2014 ( PDF )
  Zmena Tarify MHD v Žiline od 01.08.2014 - Doplnenie Tarify MHD v Žiline - akceptácia čipovej karty International Student identity card (ISIC karta) v podmienkach MHD v Žiline a rozšírenie bezplatného cestovania pre jednu dospelú osobu s detským kočíkom s dieťaťom
   
 • 39. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.4, 25. 6. 2014 ( PDF )
  Správa o činnosti Mestskej polície Žilina za rok 2013
   
 • 39. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.5, 25. 6. 2014 ( PDF )
  Určenie volebných obvodov a počtu poslancov v nich pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2014
   
 • 39. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.6, 25. 6. 2014 ( PDF )
  Určenie rozsahu výkonu funkcie primátora mesta Žilina
   
 • 39. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.7, 25. 6. 2014 ( PDF )
  Rozpočet Mesta Žilina na rok 2014 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2014
   
 • 39. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.8, 25. 6. 2014 ( PDF )
  Návrh VZN o zrušení Základnej umeleckej školy, Gaštanová 8327/56A, Žilina, a jej súčastí, Elokovaného pracoviska, Bajzova 9, Žilina, Elokovaného pracoviska, Dedinská 1/1, Žilina, Elokovaného pracoviska, Martinská 20, Žilina, Elokovaného pracoviska, Pionierska 95, Rajecké Teplice, rozpočtovej organizácie
   
 • 39. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.9, 25. 6. 2014 ( PDF )
  Návrh VZN o zrušení Základnej školy, Hollého 66, Žilina, a jej súčastí, Školského klubu detí, Hollého 66, Žilina, Školskej jedálne, Hollého 66, Žilina, rozpočtovej organizácie
   
 • 39. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.10, 25. 6. 2014 ( PDF )
  Návrh VZN o zrušení Základnej školy s materskou školou, Na stanicu 27, Žilina, a jej súčastí, Školského klubu detí, Na stanicu 27, Žilina, Výdajnej školskej jedálne, Na stanicu 27, Žilina, rozpočtovej organizácie
   
 • 39. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.11, 25. 6. 2014 ( PDF )
  Návrh VZN o zrušení Základnej školy, Gaštanová 56, Žilina, a jej súčastí, Školského klubu detí, Gaštanová 56, Žilina, Školskej jedálne, Gaštanová 56, Žilina, rozpočtovej organizácie
   
 • 39. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.12, 25. 6. 2014 ( PDF )
  Návrh VZN o zriadení Základnej školy s materskou školou, Gaštanová 56, Žilina, rozpočtovej organizácie
   
 • 39. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.13, 25. 6. 2014 ( PDF )
  Návrh na schválenie predloženia Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt s názvom „Považský Chlmec – stoková sieť“
   
 • 39. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.14, 25. 6. 2014 ( PDF )
  Personálna zmena v obchodnej spoločnosti MsHK Žilina, a.s.
   
 • 39. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.15, 25. 6. 2014 ( PDF )
  Návrh na schválenie zámeru zrušenia Strediska služieb škole, rozpočtovej organizácie
   
 • 39. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.16, 25. 6. 2014 ( PDF )
  Návrh na vysporiadanie vzájomných vzťahov medzi Mestom Žilina a skupinou SIRS
   
 • 39. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.17, 25. 6. 2014 ( PDF )
  Nakladanie s majetkom (odpredaj, zámer predaja, prenájom, zámena, kúpa, zriadenie vecného bremena)---(Dokument na stiahnutie - príloha - ZIP)
   
 • 38. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.1, 14. 5. 2014 ( PDF )
  Otvorenie, schválenie programu, voľba návrhovej komisie
   
 • 38. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.2, 14. 5. 2014 ( PDF )
  Správa o výsledkoch kontrol
   
 • 38. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.3, 14. 5. 2014 ( PDF )
  Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Žilina na II. polrok 2014
   
 • 38. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.4, 14. 5. 2014 ( PDF )
  Vyúčtovanie príspevku z výkonov vo verejnom záujme na prevádzku mestskej hromadnej dopravy v Žiline spoločnosťou Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. za rok 2013 a Správa o výsledkoch hospodárenia Dopravného podniku mesta Žiliny s.r.o. sumárne za I. – IV. kvartál 2013
   
 • 38. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.5, 14. 5. 2014 ( PDF )
  Informatívna správa o výsledkoch činnosti a hospodárenia Mestského divadla Žilina k 31.03.2014
   
 • 38. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.6, 14. 5. 2014 ( PDF )
  Informácia o výsledkoch hospodárenia Mestskej krytej plavárne, s.r.o. za 1. štvrťrok 2014
   
 • 38. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.7, 14. 5. 2014 ( PDF )
  Informatívna správa o výsledkoch hospodárenia spoločnosti MsHK Žilina, a.s. za obdobie december 2013 – február 2014
   
 • 38. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.8, 14. 5. 2014 ( PDF )
  Informatívna správa o výsledkoch hospodárenia spoločnosti ŽILBYT, s.r.o. za I. štvrťrok 2014
   
 • 38. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.9, 14. 5. 2014 ( PDF )
  Odborné stanovisko hlavného kontrolóra Mesta Žilina k návrhu Záverečného účtu Mesta Žilina za rok 2013
   
 • 38. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.10, 14. 5. 2014 ( PDF )
  Záverečný účet Mesta Žilina za rok 2013
   
 • 38. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.11, 14. 5. 2014 ( PDF )
  Rozpočet Mesta Žilina na rok 2014 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2014
   
 • 38. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.12, 14. 5. 2014 ( PDF )
  Plat primátora mesta Žilina
   
 • 38. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.13, 14. 5. 2014 ( PDF )
  Návrh VZN, ktorým sa dopĺňa VZN č. 11/2011 o podmienkach umiestňovania, povoľovania a prevádzkovania sezónnych vonkajších obslužných zariadení na území mesta Žilina
   
 • 38. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.14, 14. 5. 2014 ( PDF )
  Návrh zmeny VZN č. 23/2013 o výške finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na rok 2014 na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy alebo školského zariadenia
   
 • 38. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.15, 14. 5. 2014 ( PDF )
  Návrh VZN, ktorým sa dopĺňa VZN č. 12/2012 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí
   
 • 38. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.16, 14. 5. 2014 ( PDF )
  Návrh VZN o zrušení Základnej školy s materskou školou, Zádubnie 196, Žilina, Školskej jedálne pri Základnej škole s materskou školou, Zádubnie 196, Žilina, Školského klubu detí pri Základnej škole s materskou školou, Zádubnie 196, Žilina, rozpočtovej organizácie
   
 • 38. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.17, 14. 5. 2014 ( PDF )
  Návrh VZN o zriadení Materskej školy, Zádubnie 196, Žilina, rozpočtovej organizácie, Výdajnej školskej jedálne, Zádubnie 196, Žilina, ako súčasť Materskej školy, Zádubnie 196, Žilina
   
 • 38. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.18, 14. 5. 2014 ( PDF )
  Schválenie investičného zámeru nadobudnutia dvoch bytových domov na ul. Cesta k Paľovej búde
   
 • 38. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.19, 14. 5. 2014 ( PDF )
  Nakladanie s majetkom (odpredaj, zámer predaja, prenájom, zámena, kúpa a zriadenie vecného bremena)
   
 • 38. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.20, 14. 5. 2014 ( PDF )
  Návrh na odpredaj akcií v spoločnosti BYTTERM, a.s.
   
 • 38. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.21, 14. 5. 2014 ( PDF )
  Návrh na odpredaj pozemkov spoločnosti Obytný súbor Krasňany, s.r.o.
   
 • 38. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.22, 14. 5. 2014 ( PDF )
  Vyradenie majetku
   
 • 37. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.1, 19. 3. 2014 ( RTF , PDF )
  Otvorenie, schválenie programu, voľba návrhovej komisie
   
 • 37. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.2, 19. 3. 2014 ( RTF , PDF )
  Správa o výsledkoch kontrol
   
 • 37. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.3, 19. 3. 2014 ( RTF , PDF )
  Návrh na schválenie členov grantových komisií mesta na rok 2014
   
 • 37. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.4, 19. 3. 2014 ( RTF , PDF )
  Informatívna správa o činnosti Oblastnej organizácie Malá Fatra za rok I. polrok
   
 • 37. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.5, 19. 3. 2014 ( RTF , PDF )
  Informatívna správa o výsledkoch hospodárenia spoločnosti Žilbyt, s r.o. za IV. štvrťrok 2013
   
 • 37. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.6, 19. 3. 2014 ( RTF , PDF )
  Informácia o výsledkoch hospodárenia Mestskej krytej plavárne, s.r.o. za rok 2013 – predbežná
   
 • 37. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.7, 19. 3. 2014 ( PDF )
  Správa o výsledkoch činnosti a hospodárenia Mestského divadla Žilina za rok 2013
   
 • 37. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.8, 19. 3. 2014 ( RTF , PDF )
  Návrh na schválenie predloženia Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt rekonštrukcie kultúrnej pamiatky Rosenfeldov palác
   
 • 37. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.9, 19. 3. 2014 ( PDF )
  Zadanie urbanistickej štúdie Považský Chlmec – Predný lán
   
 • 37. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.10, 19. 3. 2014 ()
  Územný plán zóny Žilina Centrum Rudiny I – Na Hlinách – mat. č. 19/2014 - Uzemny_plan_zony_Zilina_Centrum_Rudiny_I (ZIP)
   
 • 37. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.11, 19. 3. 2014 ( PDF )
  Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Žilina ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu zóny Žilina Centrum Rudiny I – Na Hlinách Žilina
   
 • 37. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.12, 19. 3. 2014 ( RTF , PDF )
  Návrh na schválenie odkúpenia náhradných nájomných bytov podľa zákona č. 261-2011 Z.z.
   
 • 37. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.13, 19. 3. 2014 ( RTF , PDF )
  Návrh na schválenie Všeobecného záväzného nariadenia mesta Žilina o spôsobe prideľovania nájomných bytov
   
 • 37. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.14, 19. 3. 2014 ( RTF , PDF )
  Návrh na schválenie zámeru predaja nebytového priestoru č. 12
   
 • 37. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.15, 19. 3. 2014 ( PDF )
  Nakladanie s majetkom mesta – mat. č. 24/2014
   
 • 37. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.16, 19. 3. 2014 ( RTF , PDF )
  Návrh na schválenie doplnenia zriaďovacej listiny Mestského divadla Žilina
   
 • Mimoriadne zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 1, 25. 2. 2014 ( RTF , PDF )
  Otvorenie, schválenie programu, voľba návrhovej komisie
   
 • Mimoriadne zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 2, 25. 2. 2014 ( PDF )
  Návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy medzi mestom Žilina a Cirkevným zborom evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku Žilina z dôvodu hodného osobitného zreteľa
   
 • Mimoriadne zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 3, 25. 2. 2014 ( RTF , PDF )
  Návrh na uzatvorenie podnájomnej zmluvy medzi Mestom Žilina a Základnou školou internátnou pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou Jamník
   
 • 35. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.1 , 29. 1. 2014 ( RTF , PDF )
  Otvorenie, schválenie programu, voľba návrhovej komisie
   
 • 35. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.2, 29. 1. 2014 ( RTF , PDF )
  Správa o výsledkoch kontrol
   
 • 35. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.3, 29. 1. 2014 ( RTF , PDF )
  Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Žilina za rok 2013
   
 • 35. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.4, 29. 1. 2014 ( PDF )
  Rozpočet mesta Žilina na rok 2013 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 7-2013 – Informatívna správa
   
 • 35. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.5, 29. 1. 2014 ( RTF , PDF )
  Informatívna správa o výsledkoch hospodárenia spoločnosti MsHK Žilina, a.s. za obdobie september - november 2013
   
 • 35. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.6, 29. 1. 2014 ( RTF , PDF )
  Návrh na vyplatenie mimoriadnej odmeny prvej zástupkyni primátora mesta Žilina za rok 2013
   
 • 35. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.7, 29. 1. 2014 ( RTF , PDF )
  Návrh na elokáciu Základnej umeleckej školy, Gaštanová 8327-56A, 010 07 Žilina
   
 • 35. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.8, 29. 1. 2014 ( RTF , PDF )
  Návrh na schválenie odkúpenia náhradných nájomných bytov podľa zákona č. 261-2011 Z.z.
   
 • 35. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.9, 29. 1. 2014 ( PDF )
  Návrh na uzatvorenie zmluvy medzi mestom Žilina a Cirkevným zborom evanjelickej církvi a.v. na Slovensku Žilina z dôvodu hodného osobitného zreteľa
   
 • Rok 2013

 • 34. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.1 , 11. 12. 2013 ( RTF , PDF )
  Otvorenie, schválenie programu, voľba návrhovej komisie
   
 • 34. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.2, 11. 12. 2013 ( PDF )
  Správa o výsledkoch kontrol
   
 • 34. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.3, 11. 12. 2013 ( RTF , PDF )
  Návrh harmonogramu zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline a Mestskej rady v Žiline na rok 2014
   
 • 34. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.4, 11. 12. 2013 ( RTF , PDF )
  Návrh na vyplatenie odmeny hlavnému kontrolórovi mesta Žilina
   
 • 34. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.5, 11. 12. 2013 ( RTF , PDF )
  Dodatok č. 2 k Zásadám odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Žiline
   
 • 34. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.6, 11. 12. 2013 ( PDF )
  Rozpočet Mesta Žilina na rok 2013 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 6-2013
   
 • 34. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.7, 11. 12. 2013 ( RTF , PDF )
  Odborné stanovisko hlavného kontrolóra Mesta Žilina k návrhu programového rozpočtu Mesta Žilina na rok 2014 – 2016
   
 • 34. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.8, 11. 12. 2013 ( PDF )
  Návrh programového rozpočtu Mesta Žilina na rok 2014 – 2016
   
 • 34. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.9, 11. 12. 2013 ( RTF , PDF )
  Pohotovostné zdroje z rozpočtu mesta Žilina pre výbory v mestských častiach pre rok 2014 – zásady stanovenia ich použitia a výšky
   
 • 34. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.10, 11. 12. 2013 ( RTF , PDF )
  Vyradenie majetku
   
 • 34. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.11, 11. 12. 2013 ( PDF )
  Informatívna správa o výsledkoch hospodárenia Dopravného podniku mesta Žiliny, s.r.o. sumárne za I. – III. kvartál 2013
   
 • 34. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.12, 11. 12. 2013 ( RTF , PDF )
  Informácia k plneniu uznesenia č. 164-2013
   
 • 34. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.13, 11. 12. 2013 ( PDF )
  Návrh programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Žilina na roky 2014 – 2020
   
 • 34. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.14, 11. 12. 2013 ( PDF )
  Komunitný plán sociálnych služieb mesta Žilina na roky 2014 – 2018
   
 • 34. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.15, 11. 12. 2013 ( PDF )
  Dodatok č. 1 k Zriaďovacej listine ÚSMEV – zariadenia pre seniorov a domova sociálnych služieb, Osiková 26, 010 01 Žilina
   
 • 34. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.16, 11. 12. 2013 ( RTF , PDF )
  Analýza ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina
   
 • 34. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.17, 11. 12. 2013 ( RTF , PDF )
  Návrh na schválenie uzatvorenia dodatkov k zriaďovacím listinám MŠ a ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina
   
 • 34. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.18, 11. 12. 2013 ( RTF , PDF )
  Návrh VZN Mesta Žilina o výške dotácie na prevádzku a mzdy na rok 2014 na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia
   
 • 34. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.19, 11. 12. 2013 ( PDF )
  Návrh všeobecne záväzného nariadenia o určení názvov ulíc v meste Žilina – v mestskej časti Zástranie
   
 • 34. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.20, 11. 12. 2013 ( PDF )
  Nakladanie s majetkom mesta
   
 • 33. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.1 , 30. 10. 2013 ( RTF , PDF )
  Otvorenie, schválenie programu, voľba návrhovej komisie
   
 • 33. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.2, 30. 10. 2013 ( RTF , PDF )
  Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Žilina na I. polrok
   
 • 33. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.3, 30. 10. 2013 ( RTF , PDF )
  Správa o výsledkoch kontrol
   
 • 33. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.4, 30. 10. 2013 ( PDF )
  Informatívna správa k vydaniu Organizačného poriadku Mestského úradu v Žiline
   
 • 33. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.5, 30. 10. 2013 ( RTF , PDF )
  Správa o oceňovaní osobností mesta Žilina za rok 2012
   
 • 33. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.6, 30. 10. 2013 ( PDF )
  Rozpočet Mesta Žilina na rok 2013 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č.5-2013
   
 • 33. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.7, 30. 10. 2013 ( PDF )
  Informatívna a monitorovacia správa o plnení programového rozpočtu mesta Žilina k 30.06.2013
   
 • 33. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.8, 30. 10. 2013 ( ZIP )
  Výročná správa konsolidovaného celku Mesta Žilina za rok 2012 – mat. č. 110/2013
   
 • 33. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.9, 30. 10. 2013 ( PDF )
  Zásady rozpočtového hospodárenia Mesta Žilina
   
 • 33. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.10, 30. 10. 2013 ( RTF , PDF )
  Návrh na doplnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva Žilina č. 70-2013
   
 • 33. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.11, 30. 10. 2013 ( RTF , PDF )
  Návrh na uznesenie MZ Žilina k projektu Florbal pomáha prekonávať hranice
   
 • 33. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.12, 30. 10. 2013 ( PDF )
  Informácia o výsledkoch hospodárenia Mestskej krytej plavárne, s.r.o. za tretí kvartál roku 2013
   
 • 33. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.13, 30. 10. 2013 ( RTF , PDF )
  Informatívna správa o výsledkoch hospodárenia spoločnosti Žilbyt s.r.o. za III. štvrťrok 2013
   
 • 33. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.14, 30. 10. 2013 ( RTF , PDF )
  Informatívna správa o výsledkoch hospodárenia spoločnosti MsHK Žilina, a.s. za obdobie jún – august 2013
   
 • 33. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.15, 30. 10. 2013 ( RTF , PDF )
  Výročná správa spoločnosti MsHK Žilina, a.s. za hospodársky rok 2012-2013
   
 • 33. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.16, 30. 10. 2013 ( RTF , PDF )
  Informatívna správa o výsledkoch činnosti a hospodárenia Mestského divadla Žilina za III. štvrťrok 2013
   
 • 33. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.17, 30. 10. 2013 ( PDF )
  Zadanie pre Územný plán zóny Žilina Centrum – Rudiny I – Na Hlinách
   
 • 33. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.18, 30. 10. 2013 ( PDF )
  Zadanie Urbanistickej štúdie zóny Hájik – Hradisko
   
 • 33. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.19, 30. 10. 2013 ( RTF , PDF )
  Návrh VZN Žilina, ktorým sa mení VZN č. 10-2013 o sociálnych službách a úhradách za sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina
   
 • 33. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.20, 30. 10. 2013 ( RTF , PDF )
  Návrh na schválenie VZN, ktorým sa dopĺňa VZN č. 5-2012 ktorým sa určujú podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v meste Žilina
   
 • 33. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.21, 30. 10. 2013 ( RTF , PDF )
  Návrh na schválenie VZN, ktorým sa vydáva Trhový poriadok pre Trhovisko na Ranči pri Oškerde
   
 • 33. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.22, 30. 10. 2013 ( RTF , PDF )
  Návrh na schválenie VZN, ktorým sa vydáva Trhový poriadok pre príležitostné trhy mesta Žilina
   
 • 33. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.23, 30. 10. 2013 ( RTF , PDF )
  Návrh VZN, ktorým sa mení VZN č. 25-2012 o dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti
   
 • 33. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.24, 30. 10. 2013 ( PDF )
  Správa k protestu prokurátora proti VZN Mesta Žilina č. 21-2012 o dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje
   
 • 33. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.25, 30. 10. 2013 ( PDF )
  Správa k protestu prokurátora proti VZN Mesta Žilina č. 18-2011 o verejných kultúrnych podujatiach
   
 • 33. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.26, 30. 10. 2013 ( RTF , PDF )
  Návrh na schválenie VZN Mesta Žilina o zrušení všeobecne záväzného nariadenia Mesta Žilina č. 18-2011
   
 • 33. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.27, 30. 10. 2013 ( PDF )
  Nakladanie s majetkom mesta
   
 • 32. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.1 , 3. 9. 2013 ( RTF , PDF )
  Otvorenie, schválenie programu, voľba návrhovej komisie
   
 • 32. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.2, 3. 9. 2013 ( RTF , PDF )
  Správa o výsledkoch kontrol
   
 • 32. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.3, 3. 9. 2013 ( PDF )
  Rozpočet Mesta Žilina na rok 2013 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4-2013
   
 • 32. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.4, 3. 9. 2013 ( PDF )
  Návrh na uzatvorenie zmluvy o spolupráci medzi Mestom Žilina a Er-ka Kreo, s.r.o.
   
 • 32. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.5, 3. 9. 2013 ( RTF , PDF )
  Informatívna správa o činnosti Oblastnej organizácie cestovného ruchu Malá Fatra za I. polrok 2013
   
 • 32. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.6, 3. 9. 2013 ( PDF )
  Informatívna správa o výsledkoch hospodárenia dopravného podniku Mesta Žiliny, s.r.o. sumárne za I. a I. a II kvartál 2013
   
 • 32. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.7, 3. 9. 2013 ( RTF , PDF )
  Informatívna správa o výsledkoch hospodárenia spoločnosti Mestskej krytej plavárne, s.r.o. za II. štvrťrok 2013
   
 • 32. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.8, 3. 9. 2013 ( RTF , PDF )
  Informatívna správa o výsledkoch činnosti a hospodárenia Mestského divadla Žilina za II. štvrťrok 2013
   
 • 32. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.9, 3. 9. 2013 ( RTF , PDF )
  Informatívna správa o výsledkoch hospodárenia spoločnosti Žilbyt, s.r.o. za II. štvrťrok 2013
   
 • 32. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.10, 3. 9. 2013 ( RTF , PDF )
  Informatívna správa o výsledkoch hospodárenia spoločnosti MsHK, a.s. za obdobie marec – máj 2013
   
 • 32. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.11, 3. 9. 2013 ( PDF )
  Územný generel dopravy mesta Žilina – Zadanie
   
 • 32. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.12, 3. 9. 2013 ( RTF , PDF )
  Návrh na schválenie predloženia Žiadosti o finančný príspevok na projekt s názvom „Zachovanie kultúrnych tradícií našich predkov v slovensko-českom pohraničí“
   
 • 32. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.13, 3. 9. 2013 ( PDF )
  Návrh na schválenie zabezpečenia financovania prevádzky riešenia vytvoreného v rámci projektu „Elektronizácia služieb Mestského úradu v Žiline“
   
 • 32. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.14, 3. 9. 2013 ( RTF , PDF )
  Návrh na schválenie výšky ročného nájomného v náhradných nájomných bytoch obstaraných z dotácie podľa zákona
   
 • 32. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.15, 3. 9. 2013 ( RTF , PDF )
  Dodatok č. 1 k Zásadám odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Žiline
   
 • 32. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.16, 3. 9. 2013 ( RTF , PDF )
  Návrh všeobecne záväzného nariadenia Mesta Žilina o organizácii miestneho referenda v meste Žilina
   
 • 32. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.17, 3. 9. 2013 ( RTF , PDF )
  Návrh VZN Mesta Žilina o zrušení Základnej školy, Rybie námestie 1, Žilina a Školskej jedálne
   
 • 32. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.18, 3. 9. 2013 ( RTF , PDF )
  Návrh zmeny všeobecne záväzného nariadenia Mesta Žilina č. 2-2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na rok 2013 na žiaka
   
 • 32. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.19, 3. 9. 2013 ( RTF , PDF )
  Personálna zmena v obchodnej spoločnosti MsHK Žilina, a.s.
   
 • 32. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.20, 3. 9. 2013 ( RTF , PDF )
  Návrh VZN Mesta Žilina o podmienkach vylepovania plagátov
   
 • 32. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.21, 3. 9. 2013 ( PDF )
  Nakladanie s majetkom mesta
   
 • 31. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.1, 19. 6. 2013 ( RTF , PDF )
  Otvorenie, schválenie programu, voľba návrhovej komisie
   
 • 31. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.2, 19. 6. 2013 ( RTF , PDF )
  Informatívna správa o výsledku kontroly najvyššieho kontrolného úradu SR v kontrolovanom subjekte Mesto Žilina a o prijatých opatreniach
   
 • 31. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.3, 19. 6. 2013 ( RTF , PDF )
  Správa o výsledkoch kontrol
   
 • 31. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.4, 19. 6. 2013 ( RTF , PDF )
  Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Žilina na II. polrok 2013
   
 • 31. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.5, 19. 6. 2013 ( RTF , PDF )
  Odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta Žilina k návrhu Záverečného účtu mesta Žilina za rok 2012
   
 • 31. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.6, 19. 6. 2013 ()
  Záverečný účet Mesta Žilina za rok 2012 ( formát pdf)
   
 • 31. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.7, 19. 6. 2013 ( PDF )
  Rozpočet Mesta Žilina na rok 2013 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3-2013
   
 • 31. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.8, 19. 6. 2013 ( PDF )
  Informatívna správa k vydaniu Organizačného poriadku Mestského úradu v Žiline
   
 • 31. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.9, 19. 6. 2013 ( RTF , PDF )
  Doplnok k zriaďovacej listine Mestského divadla Žilina
   
 • 31. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.10, 19. 6. 2013 ( RTF , PDF )
  Informatívna správa o výsledkoch činnosti a hospodárenia Mestského divadla Žilina za I. štvrťrok 2013
   
 • 31. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.11, 19. 6. 2013 ( PDF )
  Personálna zmena v spoločnosti Mestská krytá plaváreň, s.r.o.
   
 • 31. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.12, 19. 6. 2013 ( PDF )
  Informatívna správa o výsledkoch činnosti a hospodárenia Mestskej krytej plavárne, s.r.o. za I. štvrťrok 2013
   
 • 31. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.13, 19. 6. 2013 ( RTF , PDF )
  Správa o činnosti Mestskej polície Žilina za rok 2012
   
 • 31. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.14, 19. 6. 2013 ( PDF )
  Vyúčtovanie príspevku zo služieb vo verejnom záujme na prevádzku MHD v Žiline spoločnosťou Dopravný podnik mesta Žiliny s.r. o. za rok 2012
   
 • 31. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.15, 19. 6. 2013 ( PDF )
  Zámer financovania obnovy vozidlového parku na rok 2014
   
 • 31. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.16, 19. 6. 2013 ( RTF , PDF )
  Návrh podmienok na vypracovanie súťažných podkladov na dodávateľa PPP projektu pre správu a prevádzku parkovísk na sídlisku Solinky
   
 • 31. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.17, 19. 6. 2013 ()
  Územný plán Mesta Žilina – Zmeny a doplnky číslo 1 ( formát zip)
   
 • 31. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.18, 19. 6. 2013 ( PDF )
  Návrh VZN ktoré mení VZN č. 4-2012, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Žilina
   
 • 31. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.19, 19. 6. 2013 ( PDF )
  Zadanie urbanistickej štúdie Mojšova Lúčka – IBV Kopanica
   
 • 31. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.20, 19. 6. 2013 ( RTF , PDF )
  Návrh na zrušenie zariadenia dočasného bývania, na ul. Predmestská 1610-86, Žilina
   
 • 31. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.21, 19. 6. 2013 ( RTF , PDF )
  Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Žilina o sociálnych službách a úhradách za sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina
   
 • 31. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.22, 19. 6. 2013 ( RTF , PDF )
  Návrh všeobecne záväzného nariadenia Mesta Žilina, ktorým sa mení VZN č. 2-2013 o výške dotácie na prevádzku a mzdy na rok 2013
   
 • 31. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.23, 19. 6. 2013 ( RTF , PDF )
  Návrh na schválenie zmeny všeobecne záväzného nariadenia mesta Žilina č. 21-2009 upravujúce zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta
   
 • 31. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.24, 19. 6. 2013 ( RTF , PDF )
  Návrh na zverenie nehnuteľného majetku do správy Úsmev – zariadeniu pre seniorov a domovu sociálnych služieb, Osiková 26, 010 01 Žilina
   
 • 31. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.25, 19. 6. 2013 ( PDF )
  Návrh na schválenie výsledkov obchodnej verejnej súťaže
   
 • 31. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.26, 19. 6. 2013 ()
  Nakladanie s majetkom mesta ( formát zip)
   
 • Mimoriadne zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 1, 30. 5. 2013 ( RTF , PDF )
  Otvorenie, schválenie programu, voľba návrhovej komisie
   
 • Mimoriadne zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 2, 30. 5. 2013 ( RTF , PDF )
  Návrh zmeny Rokovacieho poriadku Mestskej rady v Žiline
   
 • Mimoriadne zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 3, 30. 5. 2013 ( RTF , PDF )
  Návrh zmeny Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Žiline
   
 • Mimoriadne zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 4, 30. 5. 2013 ( RTF , PDF )
  Návrh na zmenu zriaďovateľa zariadenia sociálnych služieb Úsmev – zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb, so sídlom Osiková č. 26, Žilina
   
 • Mimoriadne zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 5, 30. 5. 2013 ( RTF , PDF )
  Návrh všeobecne záväzného nariadenia Mesta Žilina o zrušení Centra voľného času, Horný Val 24, Žilina, rozpočtovej organizácie
   
 • Mimoriadne zasadnutie MZ v Žiline, 30. 5. 2013 ( PDF )
  Vyhodnotenie pripomienok k Návrhu všeobecne záväzného nariadenia Mesta Žilina o zrušení Centra voľného času, Horný Val 24, Žilina, rozpočtovej organizácie
   
 • 29. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.1, 2. 5. 2013 ( RTF , PDF )
  Otvorenie, schválenie programu, voľba návrhovej komisie
   
 • 29. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.2, 2. 5. 2013 ( RTF , PDF )
  Správa o výsledkoch kontrol
   
 • 29. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.3, 2. 5. 2013 ( RTF , PDF )
  Návrh na zmenu uznesenia č. 19-2013
   
 • 29. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.4, 2. 5. 2013 ( RTF , PDF )
  Zmena Rokovacieho poriadku Mestskej rady v Žiline
   
 • 29. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.5, 2. 5. 2013 ( RTF , PDF )
  Zmena Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Žiline
   
 • 29. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.6, 2. 5. 2013 ( RTF , PDF )
  Plat primátora mesta Žilina
   
 • 29. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.7, 2. 5. 2013 ( RTF , PDF )
  Informatívna správa o výsledkoch hospodárenia spoločnosti Žilbyt, s.r.o. za I. štvrťrok 2013
   
 • 29. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.8, 2. 5. 2013 ( RTF , PDF )
  Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 47-2013
   
 • 29. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.9, 2. 5. 2013 ( RTF , PDF )
  Systém odmeňovania členov štatutárnych orgánov spoločností pod majetkovou a manažérskou kontrolou Mesta Žilina
   
 • 29. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.10, 2. 5. 2013 ( RTF , PDF )
  Koncepcia riešenia statickej dopravy na sídliskách v meste Žilina
   
 • 29. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.11, 2. 5. 2013 ( PDF )
  Návrh všeobecne záväzného nariadenia o určení názvu ulice v meste Žilina
   
 • 29. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.12, 2. 5. 2013 ( RTF , PDF )
  Návrh všeobecne záväzného nariadenia Mesta Žilina o odpadoch
   
 • 29. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.13, 2. 5. 2013 ( RTF , PDF )
  Návrh na schválenie zmeny všeobecne záväzného nariadenia číslo 3-2012 o reklamných, informačných a propagačných zariadeniach na území mesta Žilina
   
 • 29. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.14, 2. 5. 2013 ( RTF , PDF )
  Návrh na schválenie zrušenia obchodnej verejnej súťaže na predaj lesného pozemku v k. ú. Turie
   
 • 29. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.15, 2. 5. 2013 ( PDF )
  Nakladanie s majetkom
   
 • 28. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.1, 12. 3. 2013 ( RTF , PDF )
  Otvorenie, schválenie programu, voľba návrhovej komisie
   
 • 28. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.2, 12. 3. 2013 ( PDF )
  Informatívna správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Žiline
   
 • 28. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.3, 12. 3. 2013 ( PDF )
  Informácia o začatí kontroly vykonávanej z podnetu primátora na základe podozrenia z nedbalého alebo protiprávneho konania na základe podania č. C-9802
   
 • 28. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.4, 12. 3. 2013 ( PDF )
  Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Žilina na I. polrok 2013
   
 • 28. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.5, 12. 3. 2013 ( PDF )
  Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Žilina za rok 2012
   
 • 28. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.6, 12. 3. 2013 ( PDF )
  Správa o výsledku kontroly
   
 • 28. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.7, 12. 3. 2013 ( RTF , PDF )
  Analýza súčasného stavu škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina
   
 • 28. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.8, 12. 3. 2013 ( RTF , PDF )
  Návrh VZN Mesta Žilina o výške dotácie na prevádzku a mzdy na rok 2013 na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia
   
 • 28. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.9, 12. 3. 2013 ( PDF )
  Rozpočet Mesta Žilina na rok 2013 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2-2013
   
 • 28. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.10, 12. 3. 2013 ( RTF , PDF )
  Zámer modernizácie a rekonštrukcie verejného osvetlenia
   
 • 28. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.11, 12. 3. 2013 ( RTF , PDF )
  Návrh na schválenie členov grantových komisií mesta na rok 2013
   
 • 28. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.12, 12. 3. 2013 ( RTF , PDF )
  Návrh na schválenie odkúpenia náhradných nájomných bytov podľa zákona č. 261-2011 Z. z.
   
 • 28. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.13, 12. 3. 2013 ( RTF , PDF )
  Návrh všeobecne záväzného nariadenia o určení názvu ulíc v meste Žilina
   
 • 28. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.14, 12. 3. 2013 ( PDF )
  Správa k protestu prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Žilina č. 3-2011 o chove vodení a držaní psov na území Mesta Žilina
   
 • 28. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.15, 12. 3. 2013 ( RTF , PDF )
  Správa k protestu prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu o používaní iných výstrojných súčiastok príslušníkmi Mestskej polície Žilina
   
 • 28. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.16, 12. 3. 2013 ( RTF , PDF )
  Návrh na schválenie zmeny všeobecne záväzného nariadenia Mesta Žilina č. 19-2007 o používaní iných výstrojných súčiastok príslušníkmi Mestskej polície Žilina
   
 • 28. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.17, 12. 3. 2013 ( PDF )
  Návrh na schválenie zámeru predaja pozemkov
   
 • 28. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.18, 12. 3. 2013 ( RTF , PDF )
  Návrh na schválenie uzatvorenia dodatku č. 1 k Zmluve o vymedzení vzájomných vzťahov
   
 • 28. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.19, 12. 3. 2013 ( RTF , PDF )
  Návrh na vysporiadanie vzájomných vzťahov medzi Mestom Žilina a skupinou SIRS
   
 • 28. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.20, 12. 3. 2013 ( PDF )
  Nakladanie s majetkom mesta
   
 • 27. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.1, 22. 1. 2013 ( RTF , PDF )
  Otvorenie, schválenie programu, voľba návrhovej komisie
   
 • 27. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.2, 22. 1. 2013 ( RTF , PDF )
  Zahájenie vykonávanie kontrol
   
 • 27. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.3, 22. 1. 2013 ( PDF )
  Informatívna správa o výsledku Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky z kontroly hospodárenia
   
 • 27. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.4, 22. 1. 2013 ( PDF )
  Rozpočet mesta Žilina na rok 2012 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4-2012 – Informatívna správa
   
 • 27. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.5, 22. 1. 2013 ( RTF , PDF )
  Rozpočet mesta Žilina na rok 2013 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1-2013
   
 • 27. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.6, 22. 1. 2013 ( RTF , PDF )
  Návrhu na zaplatenie členského poplatku Mesta Žilina do oblastnej organizácie cestovného ruchu Malá Fatra na rok 2013
   
 • 27. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.7, 22. 1. 2013 ( RTF , PDF )
  Návrh na schválenie metodickej pomôcky pre určovanie cien pri predaji pozemkov vo vlastníctve Mesta Žilina a jeho mestských častí s limitovanou výmerou
   
 • 27. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.8, 22. 1. 2013 ( RTF , PDF )
  Návrh na schválenie bezodplatného prevzatia verejného osvetlenia „IBV Žilina – Budatín, 20 RD“
   
 • 27. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.9, 22. 1. 2013 ( PDF )
  Návrh na schválenie zámeru predaja pozemku KN E parcely č. 1628-1 lesné pozemky o výmere 89 425 m2 v K.Ú. Turie
   
 • 27. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.10, 22. 1. 2013 ( RTF , PDF )
  Správa k protestu prokurátora proti VZN mesta Žilina č. 15-2012 o úprave podmienok predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov
   
 • 27. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.11, 22. 1. 2013 ( RTF , PDF )
  Návrh na schválenie zmeny VZN mesta Žilina č. 15-2012 o úprave podmienok predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov
   
 • Mimoriadne zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 1, 3. 1. 2013 ( RTF , PDF )
  Otvorenie, schválenie programu, voľba návrhovej komisie
   
 • Mimoriadne zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 2, 3. 1. 2013 ( RTF , PDF )
  Návrh na vykonanie voľby hlavného kontrolóra mesta Žilina (Materiál je verejne čiastočne nesprístupňovaný. Materiál sa nezverejňuje v zmysle §9 zákona číslo 211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.)
   
 • Rok 2012

 • 25. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.1, 12. 12. 2012 ( RTF , PDF )
  Otvorenie, schválenie programu, voľba návrhovej komisie
   
 • 25. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.2, 12. 12. 2012 ( RTF , PDF )
  Návrh harmonogramu zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline a Mestskej rady v Žiline na rok 2013
   
 • 25. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.3, 12. 12. 2012 ( PDF )
  Návrh programového rozpočtu Mesta Žilina na rok 2013
   
 • 25. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.4, 12. 12. 2012 ()
  Výročná správa konsolidovaného celku Mesta Žilina za rok 2011 Formát PDF
   
 • 25. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.5, 12. 12. 2012 ( RTF , PDF )
  Pohotovostné zdroje z rozpočtu mesta Žilina pre výbory v mestských častiach pre rok 2013 – zásady stanovenia ich použitia a výšky
   
 • 25. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.6, 12. 12. 2012 ( RTF , PDF )
  Návrh VZN o dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta
   
 • 25. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.7, 12. 12. 2012 ( RTF , PDF )
  Návrh VZN, ktorým sa vydáva Prevádzkový poriadok pohrebísk mesta Žilina
   
 • 25. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.8, 12. 12. 2012 ( RTF , PDF )
  Návrh na prijatie nehnuteľného daru od Ruskej federácie – oplotenie vojenského cintorína na Bôriku
   
 • 25. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.9, 12. 12. 2012 ( RTF , PDF )
  Návrh na schválenie uzatvorenia zmluvy o nájme objektov vybudovaných v rámci Vodného diela Žilina a príslušných pozemkov
   
 • 25. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.10, 12. 12. 2012 ( PDF )
  Nakladanie s majetkom mesta
   
 • Mimoriadne zasadnutie MZ v Žiline, 7. 12. 2012 ( RTF , PDF )
  Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN o dani z nehnuteľnosti, dani za psa, dani za pred. automaty a dani za nev. hracie prístroje
   
 • Mimoriadne zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 1, 4. 12. 2012 ( RTF , PDF )
  Otvorenie, schválenie programu, voľba návrhovej komisie
   
 • Mimoriadne zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 2, 4. 12. 2012 ( RTF , PDF )
  Podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra mesta Žilina
   
 • Mimoriadne zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 3, 4. 12. 2012 ( RTF , PDF )
  Návrh VZN o dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje
   
 • Mimoriadne zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 4, 4. 12. 2012 ( RTF , PDF )
  Návrh VZN o poplatku
   
 • Mimoriadne zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 5, 4. 12. 2012 ( RTF , PDF )
  Návrh VZN Mesta Žilina, ktorým sa mení VZN č. 27-2011 o výške dotácie na prevádzku a mzdy v zariadeniach školského stravovania na žiaka školy na rozpočtový rok 2012
   
 • Mimoriadne zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 6, 4. 12. 2012 ( RTF , PDF )
  Návrh VZN Mesta Žilina, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie č. 28-2011 o výške dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rozpočtový rok 2012
   
 • 23. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.1, 13. 11. 2012 ( RTF , PDF )
  Otvorenie, schválenie programu, voľba návrhovej komisie
   
 • 23. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.2, 13. 11. 2012 ( RTF , PDF )
  Informácia o zmene v zložení poslaneckých klubov v Mestskom zastupiteľstve v Žiline
   
 • 23. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.3, 13. 11. 2012 ( RTF , PDF )
  Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 104-2011 v bode II. a zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 83-2012
   
 • 23. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.4, 13. 11. 2012 ( PDF )
  Rozpočet Mesta Žilina na rok 2012 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením
   
 • 23. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.5, 13. 11. 2012 ( RTF , PDF )
  Návrh na odpis nezaradeného majetku
   
 • 23. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.6, 13. 11. 2012 ( RTF , PDF )
  Ocenenie osobností mesta Žilina za rok 2011
   
 • 23. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.7, 13. 11. 2012 ( RTF , PDF )
  Návrh na zrušenie uznesenia č. 25-2012
   
 • 23. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.8, 13. 11. 2012 ( RTF , PDF )
  Návrh na schválenie účasti Mesta Žilina v Združení Horné Považie
   
 • 23. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.9, 13. 11. 2012 ( PDF )
  Nakladanie s majetkom mesta
   
 • 22. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.1, 16. 10. 2012 ( RTF , PDF )
  Otvorenie, schválenie programu, voľba návrhovej komisie
   
 • 22. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.2, 16. 10. 2012 ( RTF , PDF )
  Voľba prísediacich Okresného súdu Žilina
   
 • 22. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.3, 16. 10. 2012 ( RTF , PDF )
  Návrh na uvoľnenie z výkonu funkcie sobášiacich a poverenie výkonom funkcie sobášiacej
   
 • 22. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.4, 16. 10. 2012 ( PDF )
  Informatívna a monitorovacia správa o plnení programového rozpočtu mesta Žilina k 30.06.2012
   
 • 22. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.5, 16. 10. 2012 ( PDF )
  Návrh VZN o určení názvu verejného priestranstva v meste Žilina
   
 • 22. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.6, 16. 10. 2012 ( RTF , PDF )
  Návrh na odporučenie vzdania sa odmeny za výkon funkcie poslanca Mestského zastupiteľstva v Žiline za mesiac november 2012
   
 • 22. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.7, 16. 10. 2012 ( RTF , PDF )
  Návrh na určenie miesta zverejňovania písomností, týkajúcich sa pozemkových úprav v katastrálnom území Zástranie
   
 • 22. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.8, 16. 10. 2012 ( PDF )
  Nakladanie s majetkom mesta
   
 • 21. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.1, 11. 9. 2012 ( RTF , PDF )
  Otvorenie, schválenie programu, voľba návrhovej komisie
   
 • 21. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.2, 11. 9. 2012 ( PDF )
  Informatívna a Kontrolná správa o stave plnenia uznesení MZ v Žiline
   
 • 21. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.3, 11. 9. 2012 ( PDF )
  Zmena Tarify MHD v Žiline od 1.10.2012 (rozšírenie platnosti SMS cestovného lístka a EPL cestovného lístka na nočné spoje)
   
 • 21. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.4, 11. 9. 2012 ( RTF , PDF )
  Návrh na zrušenie uznesenia mestského zastupiteľstva v Žiline č. 104-2011 v bode II.
   
 • 21. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.5, 11. 9. 2012 ( RTF , PDF )
  Zmena Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Žiline
   
 • 21. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.6, 11. 9. 2012 ( PDF )
  Rozpočet mesta Žilina na rok 2012 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2-2012
   
 • 21. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.7, 11. 9. 2012 ( RTF , PDF )
  Návrh na schválenie dodatku k zriaďovacej listine Centra voľného času Spektrum Žilina v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina
   
 • 21. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.8, 11. 9. 2012 ( RTF , PDF )
  Návrh VZN o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole
   
 • 21. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.9, 11. 9. 2012 ( RTF , PDF )
  Návrh VZN mesta Žilina o podmienkach poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe určenia a výške úhrad za sociálne služby
   
 • 21. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.10, 11. 9. 2012 ( PDF )
  Požiadavky na spracovanie dokumentácie - Územný plán mesta Žilina - Zmeny a doplnky číslo 1
   
 • 21. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.11, 11. 9. 2012 ( PDF )
  Návrh VZN o určení názvu ulíc v meste Žilina a jeho mestských častiach - (úpravy niektorých názvov ulíc) (pokračovanie ulíc - Antona Bernoláka, Dunajská)
   
 • 21. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.12, 11. 9. 2012 ( RTF , PDF )
  Návrh na odpis pohľadávok
   
 • 21. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.13, 11. 9. 2012 ( RTF , PDF )
  Návrh na vyhlásenie dobrovoľnej verejnej zbierky za účelom rekonštrukcie Národnej ulice v Žiline
   
 • 21. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.14, 11. 9. 2012 ( RTF , PDF )
  Personálna zmena v záujmovom združení právnických osôb Vedecko - technologický park Žilina
   
 • 21. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.15, 11. 9. 2012 ( RTF , PDF )
  Návrh transformácie príspevkovej organizácie Mestská krytá plaváreň na spoločnosť s ručením obmedzeným so 100 % majetkovou účasťou mesta
   
 • 21. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.16, 11. 9. 2012 ( PDF )
  Nakladanie s majetkom mesta
   
 • 20. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.1, 13. 6. 2012 ( RTF , PDF )
  Otvorenie, schválenie programu, voľba návrhovej komisie
   
 • 20. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.2, 13. 6. 2012 ( ZIP )
  2. Informatívna správa o výsledkoch kontrol vykonaných v zmysle Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2012 – mat. č. 56/2012
   
 • 20. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.3, 13. 6. 2012 ( RTF , PDF )
  Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Žilina na 2. polrok 2012
   
 • 20. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.4, 13. 6. 2012 ( RTF , PDF )
  Správa o činnosti Mestskej polície Žilina za rok 2011
   
 • 20. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.5, 13. 6. 2012 ( PDF )
  Zámer financovania obnovy trolejbusového vozidlového parku Dopravného podniku mesta Žiliny, s.r.o.
   
 • 20. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.6, 13. 6. 2012 ( PDF )
  Informatívna správa o pripravovaných zmenách v statickej doprave v meste Žilina v zóne plateného parkovania
   
 • 20. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.7, 13. 6. 2012 ( RTF , PDF )
  Personálna zmena v komisii Mestského zastupiteľstva v Žiline
   
 • 20. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.8, 13. 6. 2012 ( RTF , PDF )
  Návrh VZN o zrušení všeobecne záväzného nariadenia mesta Žilina č. 3-1996
   
 • 20. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.9, 13. 6. 2012 ( RTF , PDF )
  Návrh VZN o výške príspevku na úhradu režijných nákladov v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni
   
 • 20. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.10, 13. 6. 2012 ( RTF , PDF )
  Návrh VZN o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí
   
 • 20. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.11, 13. 6. 2012 ( RTF , PDF )
  Návrh VZN o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole
   
 • 20. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.12, 13. 6. 2012 ( PDF )
  Návrh na schválenie uzatvorenia dodatku k zriaďovacej listine Základnej školy, Rybné námestie 1, v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina
   
 • 20. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.13, 13. 6. 2012 ( RTF , PDF )
  Návrh VZN Mesta Žilina o spôsobe prideľovania nájomných bytov
   
 • 20. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.14, 13. 6. 2012 ( PDF )
  Zadanie urbanistickej štúdiu Bánová – Pánske lány
   
 • 20. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.15, 13. 6. 2012 ( RTF , PDF )
  Návrh na schválenie výsledkov obchodnej verejnej súťaže
   
 • 20. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.16, 13. 6. 2012 ( RTF , PDF )
  Správa k protestu prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Žilina č. 3-2011 o chove, vodení a držaní psov na území Mesta Žilina
   
 • 20. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.17, 13. 6. 2012 ( RTF , PDF )
  Návrh VZN Mesta Žilina, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie Mesta Žilina č. 3-2011 o chove, vodení a držaní psov na území Mesta Žilina
   
 • 20. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.18, 13. 6. 2012 ( RTF , PDF )
  Správa k protestu prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Žilina č. 6-2011 o úprave podmienok predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov
   
 • 20. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.19, 13. 6. 2012 ( PDF )
  Návrh VZN Mesta Žilina o úprave podmienok predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov
   
 • 20. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.20, 13. 6. 2012 ( RTF , PDF )
  Návrh na schválenie zmeny všeobecne záväzného nariadenia mesta Žilina č. 21-2009 upravujúce zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Žilina
   
 • 20. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.21, 13. 6. 2012 ( PDF )
  Návrh na schválenie zámeru predaja pozemku KN E parcely č. 1253 T.T.P. o výmere 111 453 m2 v k. ú. Zástranie
   
 • 20. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.22, 13. 6. 2012 ( PDF )
  Nakladanie s majetkom mesta
   
 • Mimoriadne zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 1, 30. 5. 2012 ( RTF , PDF )
  Otvorenie, schválenie programu, voľba návrhovej ko misie
   
 • Mimoriadne zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 2, 30. 5. 2012 ( RTF , PDF )
  2. Nastúpenie náhradníka na uprázdnený mandát v Mestskom zastupiteľstve v Žiline – mat. č. 55/2012
   
 • 18. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 1, 15. 5. 2012 ( RTF , PDF )
  Otvorenie, schválenie programu, voľba návrhovej komisie
   
 • 18. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 2, 15. 5. 2012 ( RTF , PDF )
  Kontrolná a informatívna správa o stave plnenia uznesení MZ v Žiline
   
 • 18. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 3, 15. 5. 2012 ( RTF , PDF )
  Informatívna správa o výsledku kontrol vykonaných v zmysle Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2012
   
 • 18. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 4, 15. 5. 2012 ( PDF )
  Správa o činnosti a hospodárení príspevkových organizácií mesta Žilina za rok 2011 Mestského divadla, Mestskej krytej plavárne
   
 • 18. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 5, 15. 5. 2012 ( RTF , PDF )
  Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu Mesta Žilina za rok 2011
   
 • 18. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 6, 15. 5. 2012 ( PDF )
  Záverečný účet mesta za rok 2011
   
 • 18. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 7, 15. 5. 2012 ( PDF )
  Rozpočet Mesta Žilina na rok 2012 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1-2012
   
 • 18. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 8, 15. 5. 2012 ( RTF , PDF )
  Návrh VZN o špecifikácii platieb miestnych daní a miestneho poplatku ktorým sa dopĺňajú niektoré všeobecne záväzné nariadenia Mesta Žilina, týkajúce sa miestnych daní
   
 • 18. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 9, 15. 5. 2012 ()
  Informatívna správa o pripravovaných zmenách v statickej doprave v meste Žilina v zóne plateného parkovania(Formát PDF)
   
 • 18. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 10, 15. 5. 2012 ( PDF )
  Vyúčtovanie príspevku objednávateľa a preukázateľnej straty z poskytnutých dopravných služieb vo verejnom záujme za rok 2011 spoločnosťou Dopravný podnik
   
 • 18. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 11, 15. 5. 2012 ( RTF , PDF )
  Návrh na zrušenie uznesenia č. 34-2011
   
 • 18. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 12, 15. 5. 2012 ( RTF , PDF )
  Návrh VZN o určení a názvu ulice a verejného priestranstva v meste Žilina (Blankytná, Chlmecké námestie, Katedrálne námestie)
   
 • 18. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 16, 15. 5. 2012 ( RTF , PDF )
  Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva Žilina č. 4-2012
   
 • 18. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 17, 15. 5. 2012 ( RTF , PDF )
  Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 32-2012
   
 • 18. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 18, 15. 5. 2012 ( PDF )
  Nakladanie s majetkom mesta
   
 • 18. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 15, 15. 5. 2012 ( RTF , PDF )
  Personálne zmeny v obchodných spoločnostiach s úča sťou Mesta Žilina
   
 • 18. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 14, 15. 5. 2012 ( RTF , PDF )
  Návrh VZN, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie č. 7-2011 o podmienkach, spôsobe poskytovania sociálnej služby v jedálni a výške úhrady za stravný lístok v jedálni
   
 • 18. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 13, 15. 5. 2012 ( RTF , PDF )
  Návrh VZN mesta Žilina o podmienkach poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe určenia a výške úhrad za sociálne služby
   
 • 17. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 1, 10. 4. 2012 ( RTF , PDF )
  Otvorenie, schválenie programu, voľba návrhovej komisie
   
 • 17. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 2, 10. 4. 2012 ( RTF , PDF )
  Návrh na doplnenie člena Mestskej rady v Žiline
   
 • 17. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 3, 10. 4. 2012 ( RTF , PDF )
  Plat primátora mesta Žilina
   
 • 17. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 4, 10. 4. 2012 ( RTF , PDF )
  Návrh na založenie spoločnosti s ručením obmedzeným Žilinská správcovská spoločnosť, s.r.o. (skrátene ŽSS, s.r.o.)
   
 • 17. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 5, 10. 4. 2012 ( RTF , PDF )
  Návrh na prevod správy majetku Mesta Žilina z Centra voľného času SPEKTRUM na Mestské divadlo Žilina
   
 • 17. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 6, 10. 4. 2012 ( RTF , PDF )
  Návrh na schválenie Poverenia primátora mesta vrátiť časť NFP a učiniť ďalšie právne kroky za účelom minimalizácie dopadov na Mesto Žilina
   
 • 17. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 7, 10. 4. 2012 ( RTF , PDF )
  Návrh všeobecne záväzného nariadenia ktorým sa určujú podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v meste Žilina
   
 • 17. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 7 - príloha č.1, 10. 4. 2012 ( PDF )
  trhoviská I-IV
   
 • 17. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 7 - príloha č.2, 10. 4. 2012 ( PDF )
  trhovisko V
   
 • 17. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 7 - príloha č.3, 10. 4. 2012 ( PDF )
  VP - Hlinkovo námestie
   
 • 17. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 7 - príloha č.4, 10. 4. 2012 ( PDF )
  VP - Hurbanova
   
 • 17. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 7 - príloha č.5, 10. 4. 2012 ( PDF )
  MČ Trnové
   
 • 17. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 7 - príloha č.6, 10. 4. 2012 ( PDF )
  MČ Vranie
   
 • 17. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 7 - príloha č.7, 10. 4. 2012 ( PDF )
  MČ Vlčince I
   
 • 17. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 7 - príloha č.8, 10. 4. 2012 ( PDF )
  MČ Vlčince II
   
 • 17. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 7 - príloha č.9, 10. 4. 2012 ( PDF )
  MČ Vlčince III
   
 • 17. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 7 - príloha č.10, 10. 4. 2012 ( PDF )
  MČ Solinky
   
 • 17. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 8, 10. 4. 2012 ( PDF )
  Nakladanie s majetkom mesta
   
 • 16. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 1, 14. 3. 2012 ( RTF , PDF )
  Otvorenie, schválenie programu, voľba návrhovej komisie
   
 • 16. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 2, 14. 3. 2012 ( RTF , PDF )
  Návrh na schválenie členov grantových komisií mesta na rok 2012 – mat. č. 17/2012
   
 • 16. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 3, 14. 3. 2012 ( RTF , PDF )
  Informácia o zrušení uznesenia komisie finančnej MZ o minimálnej cene pozemkov – mat. č. 18/2012
   
 • 16. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 4, 14. 3. 2012 ( RTF , PDF )
  Návrh na schválenie uzatvorenia zmluvy o nájme objektov vybudovaných v rámci Vodného diela Žilina a príslušných pozemkov – mat. č. 19/2012
   
 • 16. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 5, 14. 3. 2012 ( RTF , PDF )
  Návrh na schválenie zámeru predaja budovy Materskej školy Bytčica – mat. č. 20/2012
   
 • 16. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 6, 14. 3. 2012 ( RTF , PDF )
  Návrh na schválenie výsledkov obchodnej verejnej súťaže – mat. č. 21/2012
   
 • 16. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 7, 14. 3. 2012 ( RTF , PDF )
  Návrh na schválenie zámeru revitalizácie tenisového ihriska na sídlisku Vlčince – mat. č. 22/2012
   
 • 16. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 8, 14. 3. 2012 ( PDF )
  Informatívna správa k plneniu uznesenia č. 8/2012 - mat. č. 23/2012
   
 • 16. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 9, 14. 3. 2012 ( RTF , PDF )
  Návrh na schválenie predloženia Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt s názvom „Výstavba kompostárne pre spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu (BRO) v Žiline“ v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o finančný príspevok s relevanciou k Lokálnym stratégiám komplexného prístupu, Operačný program Životné prostredie, Prioritná os 4 Odpadové hospodárstvo, Operačný cieľ: 4.4 Podpora aktivít na zhodnocovanie odpadov, kód výzvy: OPŽP-PO4-11-4-LSKxP – mat. č. 24/2012
   
 • 16. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 10, 14. 3. 2012 ( RTF , PDF )
  Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Žilina o reklamných, informačných a propagačných zariadeniach na území mesta Žilina – mat. č. 25/2012
   
 • 16. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 11, 14. 3. 2012 ( RTF , PDF )
  Návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Žilina – mat. č. 26/2012 | prílohy Formát ZIP
   
 • 16. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 12, 14. 3. 2012 ( PDF )
  Nakladanie s majetkom mesta – mat. č. 27/2012
   
 • 15. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 1, 15. 2. 2012 ( RTF , PDF )
  Otvorenie, schválenie programu, voľba návrhovej komisie
   
 • 15. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 2, 15. 2. 2012 ( RTF , PDF )
  Návrh na vyplatenie odmeny hlavnej kontrolórke Mesta Žilina
   
 • 15. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 3, 15. 2. 2012 ( RTF , PDF )
  Informatívna správa o stave plnenia uznesení MZ v Žiline
   
 • 15. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 4, 15. 2. 2012 ( RTF , PDF )
  Informatívna správa o výsledku kontrol vykonaných v zmysle Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. a 2. polrok 2011 a 1. polroka 2012
   
 • 15. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 5, 15. 2. 2012 ( RTF , PDF )
  Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2011
   
 • 15. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 6, 15. 2. 2012 ( RTF , PDF )
  Návrh na zmenu v pláne kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na 1. polrok 2012
   
 • 15. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 7, 15. 2. 2012 ( PDF )
  Prerokovanie správy NKÚ SR o výsledku kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladanie s majetkom v obchodných spoločnostiach subjektov - košielka
   
 • 15. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 8, 15. 2. 2012 ( PDF )
  Územný plán mesta Žilina - grafická časť Územný plán Mesta Žilina (194MB) (format ZIP)
   
 • 15. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 9, 15. 2. 2012 ( PDF )
  Návrh všeobecne záväzného nariadenia o záväzných častiach Územného plánu mesta Žilina
   
 • 15. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 10, 15. 2. 2012 ( RTF , PDF )
  Návrh VZN o podmienkach poskytovania dotácií právnickým a fyzickým osobám pôsobiacim na území mesta Žilina
   
 • 14. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 1, 17. 1. 2012 ( RTF , PDF )
  Otvorenie, schválenie programu, voľba návrhovej komisie
   
 • 14. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 3, 17. 1. 2012 ( PDF )
  Rozpočet mesta Žilina na rok 2011 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4-2011 – Informatívna správa
   
 • 14. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 4, 17. 1. 2012 ( RTF , PDF )
  Návrh na zmenu termínu vyrovnania straty z výkonov vo verejnom záujme na prevádzku mestskej hromadnej dopravy za roky 2009 a 2010
   
 • 14. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 5, 17. 1. 2012 ( RTF , PDF )
  Návrh na zmenu výšky minimálneho nájomného za pozemky pod letnými terasami v meste Žilina
   
 • 14. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 6, 17. 1. 2012 ( PDF )
  Návrh na schválenie výsledkov obchodnej verejnej súťaže
   
 • 14. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 7, 17. 1. 2012 ( RTF , PDF )
  Návrh všeobecne záväzného nariadenia o zrušení niektorých všeobecne záväzných nariadení Mesta Žilina
   
 • 14. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 8, 17. 1. 2012 ( PDF )
  Nájom nehnuteľností pre Regionálne centrum zhodnocovania BRO v meste Žilina
   
 • 14. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 2, 17. 1. 2012 ( PDF )
  Informatívna správa k vydaniu Organizačného poriadku Mestského úradu v Žiline
   
 • Rok 2011

 • 13. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 1, 14. 12. 2011 ( RTF , PDF )
  Otvorenie, schválenie programu, voľba návrhovej komisie
   
 • 13. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 2, 14. 12. 2011 ( RTF , PDF )
  Informatívna správa o výsledku kontrol vykonaných v zmysle Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. a 2. polrok 2011
   
 • 13. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 3, 14. 12. 2011 ( RTF , PDF )
  Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Žilina na 1. polrok 2012
   
 • 13. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 4, 14. 12. 2011 ( PDF )
  Rozpočet mesta Žilina na rok 2011 - zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3-2011
   
 • 13. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 5, 14. 12. 2011 ( RTF , PDF )
  Pohotovostné zdroje z rozpočtu mesta Žilina pre výbory v mestských častiach pre rok 2012 – zásady stanovenia ich použitia a výšky
   
 • 13. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 6, 14. 12. 2011 ( RTF , PDF )
  Návrh všeobecne záväzného nariadenia Mesta Žilina o výške dotácie na prevádzku a mzdy na rok 2012 v zariadeniach školského stravovania na žiaka školy
   
 • 13. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 7, 14. 12. 2011 ( RTF , PDF )
  Návrh všeobecne záväzného nariadenia Mesta Žilina o výške dotácie na prevádzku a mzdy na rok 2012 na žiaka
   
 • 13. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 8, 14. 12. 2011 ( RTF , PDF )
  Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu Programového rozpočtu Mesta Žilina na rok 2012-2014
   
 • 13. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 9, 14. 12. 2011 ( PDF )
  Návrh programového rozpočtu Mesta Žilina na rok 2012 – 2014
   
 • 13. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 10, 14. 12. 2011 ( RTF , PDF )
  Návrh harmonogramu zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline a Mestskej rady v Žiline na rok 2012
   
 • 13. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 11, 14. 12. 2011 ( RTF , PDF )
  Návrh na založenie a vstup mesta Žilina do oblastnej organizácie cestovného ruchu založenej podľa príslušných ustanovení zákona
   
 • 13. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 12, 14. 12. 2011 ( RTF , PDF )
  Správa k protestu prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Žilina č. 10-2011 o reklamných, informačných a propagačných zariadeniach na území mesta Žilina
   
 • 13. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 13, 14. 12. 2011 ( RTF , PDF )
  Návrh na schválenie zámeru prenechania nehnuteľností mesta do nájmu formou obchodnej verejnej súťaže
   
 • 13. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 14, 14. 12. 2011 ( RTF , PDF )
  Návrh všeobecne záväzného nariadenia Mesta Žilina, ktorým sa dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie Mesta Žilina č. 15-2009 o udržiavaní všeobecnej čistoty
   
 • 13. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 15, 14. 12. 2011 ( PDF )
  Nakladanie s majetkom mesta
   
 • Mimoriadne zasadnutie MZ v Žiline - bod. č.1, 12. 12. 2011 ( RTF , PDF )
  Otvorenie, schválenie programu, voľba návrhovej komisie
   
 • Mimoriadne zasadnutie MZ v Žiline - bod. č.2, 12. 12. 2011 ( RTF , PDF )
  Návrh všeobecne záväzného nariadenia o dani z nehnuteľností
   
 • Mimoriadne zasadnutie MZ v Žiline - bod. č.3, 12. 12. 2011 ( RTF , PDF )
  Návrh všeobecne záväzného nariadenia o dani za psa
   
 • Mimoriadne zasadnutie MZ v Žiline - bod. č.4, 12. 12. 2011 ( RTF , PDF )
  Návrh všeobecne záväzného nariadenia o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Žilina
   
 • Mimoriadne zasadnutie MZ v Žiline - bod. č.5, 12. 12. 2011 ( RTF , PDF )
  Návrh všeobecne záväzného nariadenia o dani za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje
   
 • Mimoriadne zasadnutie MZ v Žiline - bod. č.6, 12. 12. 2011 ( RTF , PDF )
  Návrh všeobecne záväzného nariadenia o dani za ubytovanie
   
 • Mimoriadne zasadnutie MZ v Žiline, 12. 12. 2011 ( RTF , PDF )
  Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN o dani z nehnutelnosti, o poplatku za KO a DSO a za psa
   
 • 11. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 1, 16. 11. 2011 ( RTF , PDF )
  Otvorenie, schválenie programu, voľba návrhovej komisie
   
 • 11. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 2, 16. 11. 2011 ( RTF , PDF )
  Informatívna správa o stave plnenia uznesení MZ v Žiline
   
 • 11. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 3, 16. 11. 2011 ( RTF , PDF )
  Informatívna správa o výsledku kontrol vykonaných v zmysle Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. a 2. polrok 2011
   
 • 11. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 4, 16. 11. 2011 ( RTF , PDF )
  Zmena Organizačného poriadku Mestskej polície Žilina
   
 • 11. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 5, 16. 11. 2011 ( RTF , PDF )
  Analýza stavu spolupráce mesta Žilina so spoločnosťou BYTTERM, a.s. a návrh spôsobu transformácie správy bytov a nebytových priestorov
   
 • 11. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 6, 16. 11. 2011 ( RTF , PDF )
  Návrh na schválenie zrušenia Turistickej informačnej kancelárie Mesta Žilina, príspevkovej organizácie
   
 • 11. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 7, 16. 11. 2011 ( RTF , PDF )
  Návrh na zmenu výšky minimálneho nájomného za pozemky pod predajnými stánkami (zariadeniami) dlhodobého charakteru v Meste Žilina
   
 • 11. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 8, 16. 11. 2011 ( RTF , PDF )
  Návrh na schválenie zámeru prenechania obslužno-technického objektu v lesoparku Chrasť do nájmu a Návrh na schválenie zámeru prenechania nebytových priestorov
   
 • 11. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 9, 16. 11. 2011 ( RTF , PDF )
  Plány umiestnenia hrobových miest na pohrebiskách v Meste Žilina na mapách (Prílohy k materiálu (mapy) sú v prípade záujmu dostupné k nahliadnutiu na odbore dopravy a údržby pohrebísk)
   
 • 11. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 10, 16. 11. 2011 ( RTF , PDF )
  Projekt Intenzifikácia separovaného zberu komunálneho odpadu v meste Žilina
   
 • 11. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 11, 16. 11. 2011 ( RTF , PDF )
  Návrh VZN, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie č. 5 - 2011o dani za užívanie verejného priestranstva
   
 • 11. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 12, 16. 11. 2011 ( RTF , PDF )
  Návrh VZN Mesta Žilina, ktorým sa dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie Mesta Žilina č. 15 - 2009 o udržiavaní všeobecnej čistoty
   
 • 11. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 13, 16. 11. 2011 ( RTF , PDF )
  Návrh VZN mesta Žilina o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom
   
 • 11. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 14, 16. 11. 2011 ( PDF )
  Nakladanie s majetkom mesta
   
 • 10. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 2, 11. 10. 2011 ( RTF , PDF )
  Informatívna správa o výsledku kontrol vykonaných v zmysle plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. a 2. polrok 2011
   
 • 10. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 3, 11. 10. 2011 ( PDF )
  Informatívna a monitorovacia správa o plnení programového rozpočtu Mesta Žilina k 30.06.2011
   
 • 10. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 4, 11. 10. 2011 ( PDF )
  Výročná správa konsolidovaného celku Mesta Žilina za rok 2010
   
 • 10. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 5, 11. 10. 2011 ( RTF , PDF )
  Návrh na schválenie zámeru vstupu mesta Žilina do oblastnej organizácie cestovného ruchu v zmysle §14 zákona č. 91-2010 o podpore cestovného ruchu
   
 • 10. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 6, 11. 10. 2011 ( PDF )
  Návrh VZN Mesta Žilina, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie Mesta Žilina o podmienkach umiestňovania, povoľovania
   
 • 10. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 7, 11. 10. 2011 ( RTF , PDF )
  Návrh všeobecne záväzného nariadenia o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni
   
 • 10. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 8, 11. 10. 2011 ( RTF , PDF )
  Návrh všeobecne záväzného nariadenia o verejných kultúrnych podujatiach, voľných pouličných aktivitách a hudobnej produkcii na letných terasách na území mesta Žilina
   
 • 10. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 9, 11. 10. 2011 ( PDF )
  Nakladanie s majetkom mesta
   
 • 9. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 2, 19. 9. 2011 ( RTF )
  Informatívna správa o stave plnenia uznesení MZ v Žiline
   
 • 9. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 3, 19. 9. 2011 ( RTF )
  Informatívna správa o výsledku kontrol vykonaných v zmysle Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. a 2. polrok 2011
   
 • 9. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 4, 19. 9. 2011 ( RTF )
  Prerokovanie správy NKÚ SR o výsledku kontroly hospodárenia s verejnými prostriedkami poskytnutými - košielka
   
 • 9. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 4, 19. 9. 2011 ( PDF )
  Prerokovanie správy NKÚ SR o výsledku kontroly hospodárenia s verejnými prostriedkami poskytnutými - vlastný materiál
   
 • 9. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 5, 19. 9. 2011 ( RTF )
  Osobnosti mesta Žilina – ocenenie
   
 • 9. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 6, 19. 9. 2011 ( PDF )
  Rozpočet mesta Žilina na rok 2011 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2-2011
   
 • 9. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 7, 19. 9. 2011 ( RTF )
  Informácia o výsledkoch hospodárenia spoločností s majetkovou účasťou mesta
   
 • 9. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 8, 19. 9. 2011 ( RTF )
  Personálne zmeny v obchodnej spoločnosti s účasťou mesta Žilina
   
 • 9. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 9, 19. 9. 2011 ( RTF )
  Návrh na vymenovanie zástupcov mesta do orgánov Žilinského komunitného fondu, N.F.
   
 • 9. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 10, 19. 9. 2011 ( PDF )
  Odporučenie stratégie a návrh cieľov na najbližšie obdobie pre DPMŽ s.r.o.
   
 • 9. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 11, 19. 9. 2011 ( PDF )
  Tarifa mestskej hromadnej dopravy v Žiline
   
 • 9. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 12, 19. 9. 2011 ( RTF )
  Možnosti riešenia odpadového hospodárstva mesta Žilina na roky 2012 – 2020
   
 • 9. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 13, 19. 9. 2011 ( PDF )
  Požiadavka na výstavbu oplotenia detského ihriska
   
 • 9. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 14, 19. 9. 2011 ( RTF )
  Návrh na založenie nadácie Žilinský lesopark, ktorej jediným zakladateľom bude Mesto Žilina, a to za účelom revitalizácie Žilinského lesoparku a na úkony s tým súvisiace
   
 • 9. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 15, 19. 9. 2011 ( RTF )
  Návrh na schválenie zámeru revitalizácie tenisového ihriska na sídlisku Vlčince
   
 • 9. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 16, 19. 9. 2011 ( RTF )
  Správa k protestu prokurátora proti VZN mesta Žilina č. 11-2011 o podmienkach umiestňovania, povoľovania a prevádzkovania sezónnych vonkajších obslužných zariadení
   
 • 9. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 17, 19. 9. 2011 ( RTF )
  Návrh VZN o výške príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v materskej škole
   
 • 9. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 18, 19. 9. 2011 ( RTF )
  Návrh VZN o zariadení dočasného bývania
   
 • 9. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 19, 19. 9. 2011 ( RTF )
  Návrh VZN o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Žilina
   
 • 9. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 20, 19. 9. 2011 ( RTF )
  Návrh VZN o dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta
   
 • 9. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 21, 19. 9. 2011 ( PDF )
  Nakladanie s majetkom Mesta Žilina
   
 • 7. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 1, 23. 6. 2011 ( RTF )
  Otvorenie, schválenie programu, voľba návrhovej komisie
   
 • 7. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 2, 23. 6. 2011 ( RTF )
  Informatívna správa o výsledku kontrol vykonaných v zmysle plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2011
   
 • 7. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 3, 23. 6. 2011 ( RTF )
  Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Žilina na 2. polrok
   
 • 7. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 4, 23. 6. 2011 ( PDF )
  Prerokovanie Správy NKÚ SR o výsledku kontroly účtovných a finančných výkazov vo vzťahu k vykázaným výsledkom hospodárenia ostatných subjektov verejnej správy za rok 2010 a systém pôsobenia sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom (SORO) v regióne
   
 • 7. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 5, 23. 6. 2011 ( RTF )
  Plat primátora mesta Žilina
   
 • 7. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 6, 23. 6. 2011 ( RTF )
  Zrušenie spoločností Govinvest I, s.r.o. a Govinvest II, s.r.o. s
   
 • 7. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 7, 23. 6. 2011 ( RTF )
  Správa o činnosti Mestskej polície Žilina za rok 2010
   
 • 7. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 8, 23. 6. 2011 ( PDF )
  Správa o činnosti a hospodárení príspevkových organizácií Mesta Žilina za rok 2011 – Mestského divadla, Mestskej krytej plavárne, Turistickej informačnej kancelárie
   
 • 7. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 9, 23. 6. 2011 ( PDF )
  Vyúčtovanie straty z výkonov vo verejnom záujme na prevádzku mestskej hromadnej dopravy v Žiline spoločnosťou Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. za rok 2010
   
 • 7. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 10, 23. 6. 2011 ( RTF )
  Informácia o výsledkoch hospodárenia spoločností s majetkovou účasťou Mesta
   
 • 7. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 11, 23. 6. 2011 ( RTF )
  Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu Mesta Žilina za rok 2010
   
 • 7. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 12, 23. 6. 2011 ( RTF )
  Záverečný účet Mesta Žilina za rok 2010
   
 • 7. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 12, 23. 6. 2011 ( PDF )
  Záverečný účet Mesta Žilina za rok 2010 - vlastný materiál
   
 • 7. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 13, 23. 6. 2011 ( RTF )
  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Žilina, ktorým sa určujú podmienky, spôsob poskytovania sociálnej služby v jedálni a výška úhrady za stravný lístok v jedálni
   
 • 7. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 14, 23. 6. 2011 ( RTF )
  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Žilina o poskytovaní starostlivosti v detských jasliach a úhradách za poskytovanú starostlivosť v detských jasliach
   
 • 7. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 15, 23. 6. 2011 ( RTF )
  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Žilina o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby
   
 • 7. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 16, 23. 6. 2011 ( PDF )
  Návrh VZN o reklamných, informačných a propagačných zariadeniach na území mesta Žilina
   
 • 7. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 17, 23. 6. 2011 ( PDF )
  Návrh VZN o podmienkach umiestňovania, povoľovania a prevádzkovania sezónnych vonkajších obslužných zariadení na území mesta Žilina
   
 • 6. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 1, 24. 5. 2011 ( PDF )
  Otvorenie, schválenie programu, voľba návrhovej komisie
   
 • 6. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 2, 24. 5. 2011 ( RTF )
  Informatívna správa o stave plnenia uznesení MZ v Žiline
   
 • 6. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 3, 24. 5. 2011 ( RTF )
  Zmena Rokovacieho poriadku Mestskej rady v Žiline
   
 • 6. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 3, 24. 5. 2011 ( RTF )
  Zmena Rokovacieho poriadku Mestskej rady v Žiline - vlastný materiál
   
 • 6. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 4, 24. 5. 2011 ( RTF )
  Zmena Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Žiline
   
 • 6. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 4, 24. 5. 2011 ( RTF )
  Zmena Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Žiline - vlastný materál
   
 • 6. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 5, 24. 5. 2011 ( RTF )
  Rokovací poriadok komisií Mestského zastupiteľstva v Žiline
   
 • 6. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 6, 24. 5. 2011 ( RTF )
  Arieh Klein – udelenie ocenenia „Čestný občan mesta Žilina
   
 • 6. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 7, 24. 5. 2011 ( RTF )
  Hospodárenie Mesta v rozpočtovom provizóriu v roku 2011
   
 • 6. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 8, 24. 5. 2011 ( RTF )
  Zníženie základného imania spoločnosti ŽILINA REAL, s.r.o.
   
 • 6. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 10, 24. 5. 2011 ( PDF )
  Vyúčtovanie straty z výkonov vo verejnom záujme na prevádzku mestskej hromadnej dopravy v Žiline spoločnosťou Dopravný podnik mesta Žiliny, s.r.o. za rok 2009
   
 • 6. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 11, 24. 5. 2011 ( RTF )
  Návrh VZN o chove, vodení a držaní psov na území mesta Žilina
   
 • 6. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 12, 24. 5. 2011 ( RTF )
  Návrh VZN o úprave správneho poplatku za zvláštne užívanie pozemných komunikácií
   
 • 6. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 13, 24. 5. 2011 ( RTF )
  Návrh VZN o dani za užívanie verejného priestranstva
   
 • 6. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 14, 24. 5. 2011 ( RTF )
  Návrh VZN Mesta Žilina o úprave podmienok predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov
   
 • 6. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 15, 24. 5. 2011 ( PDF )
  Nakladanie s majetkom mesta
   
 • 6. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 9, 24. 5. 2011 ( PDF )
  Rozpočet Mesta Žilina na rok 2011 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č.1/2011
   
 • 5. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 1, 11. 4. 2011 ( RTF )
  Otvorenie, schválenie programu, voľba návrhovej komisie
   
 • 5. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 2, 11. 4. 2011 ( RTF )
  Možnosti riešenia Odpadového hospodárstva mesta Žilina do budúcnosti
   
 • 5. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 3, 11. 4. 2011 ( RTF )
  Definitívne vysporiadanie objektu Doškoľovacieho strediska Mesta Žilina v Gbeľanoch
   
 • 5. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 4, 11. 4. 2011 ( PDF )
  Návrh všeobecne záväzného nariadenia Mesta Žilina o úprave podmienok predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov
   
 • 5. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 5, 11. 4. 2011 ( PDF )
  Nakladanie s majetkom mesta (odpredaj, zámena a prenájom nehnuteľností Mesta Žilina)
   
 • 4. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 1, 15. 3. 2011 ( RTF )
  Otvorenie, schválenie programu, voľba návrhovej komisie
   
 • 4. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 2, 15. 3. 2011 ( RTF )
  Kontrolná správa plnenia uznesení MZ v Žiline
   
 • 4. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 3, 15. 3. 2011 ( RTF )
  Návrh na vymenovanie riaditeľa Mestského divadla
   
 • 4. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 4, 15. 3. 2011 ( PDF )
  Organizačný poriadok, Štatút, Pracovný poriadok, Platový poriadok MP v Žiline
   
 • 4. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 5, 15. 3. 2011 ( RTF )
  Rokovací poriadok Mestskej rady v Žiline
   
 • 4. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 5, 15. 3. 2011 ( RTF )
  Rokovací poriadok Mestskej rady v Žiline - vlastný materiál
   
 • 4. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 6, 15. 3. 2011 ( RTF )
  Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Žiline
   
 • 4. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 6, 15. 3. 2011 ( RTF )
  Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Žiline - vlastný materiál
   
 • 4. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 7, 15. 3. 2011 ( RTF )
  Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k materiálu Návrhu programového rozpočtu na rok 2011 – 2013, Mesto Žilina
   
 • 4. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 8, 15. 3. 2011 ( RTF )
  Návrh programového rozpočtu Mesta Žilina na rok 2011 – 2013
   
 • 4. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 8, 15. 3. 2011 ( PDF )
  Návrh programového rozpočtu Mesta Žilina na rok 2011 – 2013 - materiál
   
 • 4. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 9, 15. 3. 2011 ( RTF )
  Pohotovostné zdroje z rozpočtu mesta Žilina pre výbory v mestských častiach pre rok 2011 – zásady stanovenia ich použitia a výšky
   
 • 4. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 10, 15. 3. 2011 ( RTF )
  Návrh na schválenie členov grantových komisií mesta na rok 2011
   
 • 4. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 12, 15. 3. 2011 ( RTF )
  Repatriácia vkladov Mesta Žilina v spoločnostiach Govinvest I, s.r.o. a Govinvest II, s.r.o. za účelom vrátenia návratnej finančnej výpomoci Ministerstvu financií SR
   
 • 4. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 13, 15. 3. 2011 ( RTF )
  Návrh na zmenu výšky minimálneho nájomného za pozemky pod letnými terasami v meste Žilina
   
 • 4. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 14, 15. 3. 2011 ( RTF )
  Návrh na schválenie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Operačného programu Životné prostredie pre projekt: „Považský Chlmec – stoková sieť“
   
 • 4. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 15, 15. 3. 2011 ( RTF )
  Nakladanie s majetkom mesta (kúpa, odpredaj, zámena a prenájom nehnuteľností Mesta Žilina)
   
 • 3. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 1, 16. 2. 2011 ( RTF )
  Otvorenie, schválenie programu, voľba návrhovej komisie
   
 • 3. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 2, 16. 2. 2011 ( RTF )
  Nastúpenie náhradníka na uprázdnený mandát v Mestskom zastupiteľstve v Žiline
   
 • 3. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 3, 16. 2. 2011 ( RTF )
  Kontrolná správa plnenia uznesení MZ v Žiline
   
 • 3. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 4, 16. 2. 2011 ( RTF )
  Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Žilina za rok 2010
   
 • 3. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 5, 16. 2. 2011 ( RTF )
  Personálne zmeny v komisiách Mestského zastupiteľstva v Žiline
   
 • 3. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 6, 16. 2. 2011 ( RTF )
  Prerokovanie pozastavenia výkonu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 24/2011
   
 • 3. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 7, 16. 2. 2011 ( RTF )
  Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 9/2009 zo dňa 26.01.2009
   
 • 3. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 8, 16. 2. 2011 ( RTF )
  Harmonogram stretnutí poslancov výborov v mestských častiach s občanmi – informatívna správa
   
 • 3. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 10, 16. 2. 2011 ( RTF )
  Návrh na schválenie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Operačného programu Životné prostredie pre projekt: „Považský Chlmec – stoková sieť“
   
 • 3. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 11, 16. 2. 2011 ( RTF )
  Schválenie uzatvorenia zmluvy o spolupráci so SEVAK, a.s. - Schválenie uzatvorenia Zmluvy o budúcej zmluve o nájme verejnej kanalizácie a zmluvy o budúcej kúpnej zmluve o odpredaji verejnej kanalizácie
   
 • 3. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 12, 16. 2. 2011 ( RTF )
  Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Žilina č. 21/2009, upravujúce zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Žilina
   
 • 3. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 13, 16. 2. 2011 ( RTF )
  Nakladanie s majetkom mesta - Návrh na schválenie zámeru odpredaja nehnuteľného majetku mesta Žilina formou dobrovoľnej dražby
   
 • 3. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 13, 16. 2. 2011 ( RTF )
  Nakladanie s majetkom mesta - Odpredaj a prenájom nehnuteľnostá Mesta Žilina
   
 • 3. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 9, 16. 2. 2011 ( RTF )
  Personálne zmeny v obchodných spoločnostiach s účasťou Mesta Žilina
   
 • 2. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 2, 20. 1. 2011 ( RTF )
  Informácia o poverení zástupcu primátora zastupovaním primátora mesta Žilina
   
 • 2. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 3, 20. 1. 2011 ( RTF )
  Informácia o vymenovaní prednostu Mestského úradu v Žiline
   
 • 2. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 4, 20. 1. 2011 ( RTF )
  Návrh na poverenie poslanca mestského zastupiteľstva zvolávaním a vedením zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline v osobitných prípadoch
   
 • 2. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 6, 20. 1. 2011 ( RTF )
  Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2010 - Štatút mesta Žilina
   
 • 2. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 7, 20. 1. 2011 ( RTF )
  Návrh na zmenu Rokovacieho poriadku komisií Mestského zastupiteľstva v Žiline
   
 • 2. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 10, 20. 1. 2011 ( RTF )
  Návrh na schválenie odmeny zástupcu primátora
   
 • 2. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 11, 20. 1. 2011 ( RTF )
  Zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Žiline
   
 • 2. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 12, 20. 1. 2011 ( RTF )
  Návrh harmonogramu zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline a Mestskej rady v Žiline na rok 2011
   
 • 2. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 13, 20. 1. 2011 ( RTF )
  Kontrolná správa plnenia uznesení MZ v Žiline
   
 • 2. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 14, 20. 1. 2011 ( RTF )
  Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Žilina na I. polrok 2011
   
 • 2. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 15, 20. 1. 2011 ( RTF )
  Návrh na odvolanie a následné vymenovanie náčelníka mestskej polície
   
 • 2. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 16, 20. 1. 2011 ( RTF )
  Návrh na vymenovanie riaditeľa mestského divadla
   
 • 2. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 18, 20. 1. 2011 ( PDF )
  Rozpočet mesta Žilina na rok 2010 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2010 – informatívna správa
   
 • 2. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 1, 20. 1. 2011 ( RTF )
  Otvorenie, schválenie programu, voľba návrhovej komisie
   
 • 2. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 5, 20. 1. 2011 ( RTF )
  Informácia o zložení poslaneckých klubov v Mestskom zastupiteľstve v Žiline
   
 • 2. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 9, 20. 1. 2011 ( RTF )
  Návrh na zriadenie Mestskej rady v Žiline
   
 • 2. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 8, 20. 1. 2011 ( RTF )
  Návrh na zriadenie komisií Mestského zastupiteľstva v Žiline
   
 • Rok 2010

 • Ustanovujúce zasadnutie MZ v Žiline, 22. 12. 2010 ( RTF )
  Schválený program
   
 • Ustanovujúce zasadnutie MZ v Žiline, 16. 12. 2010 ( PDF )
  Návrh platu primátora mesta
   
 • 33. zasadnutie MZ v Žiline, 20. 10. 2010 ( RTF )
  Schválený program
   
 • 33. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 1, 13. 10. 2010 ( RTF )
  Otvorenie, schválenie programu, voľba návrhovej komisie
   
 • 33. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 2, 13. 10. 2010 ( RTF )
  Kontrolná správa plnenia uznesení MZ v Žiline
   
 • 33. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 3, 13. 10. 2010 ( RTF )
  II. zmena a doplnenie Organizačného poriadku Mestskej polície v Žiline
   
 • 33. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 4, 13. 10. 2010 ( RTF )
  Informácia o vydaní Organizačného poriadku Mestského úradu v Žiline
   
 • 33. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 5, 13. 10. 2010 ( RTF )
  Informatívna a monitorovacia správa o plnení programového rozpočtu Mesta Žilina k 30.06.2010
   
 • 33. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 5, 13. 10. 2010 ( PDF )
  Informatívna a monitorovacia správa o plnení programového rozpočtu Mesta Žilina k 30.06.2010 - materiál
   
 • 33. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 6, 13. 10. 2010 ( RTF )
  Správa o pripravenosti škôl a školských zariadení v pôsobnosti Mesta Žilina v školskom roku 2010/2011
   
 • 33. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 7, 13. 10. 2010 ( RTF )
  Návrh na schválenie uzatvorenie dodatkov k zriaďovacím listinám ZŠ, SSŠ a MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina
   
 • 33. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 8, 13. 10. 2010 ( RTF )
  Komunitný plán sociálnych služieb mesta Žilina na roky 2010 – 2013
   
 • 33. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 8, 13. 10. 2010 ( PDF )
  Komunitný plán sociálnych služieb mesta Žilina na roky 2010 – 2013 - materiál
   
 • 33. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 9, 13. 10. 2010 ( RTF )
  Návrh VZN o správe, tvorbe, údržbe a ochrane zelene na území mesta Žilina
   
 • 33. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 10, 13. 10. 2010 ( RTF )
  Nakladanie s majetkom mesta (odpredaj a zámena nehnuteľností Mesta Žilina)
   
 • 32. zasadnutie MZ v Žiline , 31. 8. 2010 ( PDF )
  Schválený program
   
 • 32. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 1, 25. 8. 2010 ( PDF )
  Otvorenie, schválenie programu, voľba návrhovej komisie
   
 • 32. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 2, 25. 8. 2010 ( PDF )
  Kontrolná správa plnenia uznesení MZ v Žiline
   
 • 32. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 3, 25. 8. 2010 ( PDF )
  Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Žiline
   
 • 32. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 4, 25. 8. 2010 ( PDF )
  Určenie rozsahu výkonu funkcie primátora mesta Žilina
   
 • 32. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 5, 25. 8. 2010 ( PDF )
  Určenie volebných obvodov a počtu poslancov v nich pre voľby do orgánov samosprávy obcí 27.11.2010
   
 • 32. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 6, 25. 8. 2010 ( PDF )
  Návrh na schválenie - Zmluva o partnerstve medzi mestom Plzeň a mestom Žilina
   
 • 32. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 7, 25. 8. 2010 ( PDF )
  Návrh verejných priestranstiev pre voľný pohyb psov
   
 • 32. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 7, 25. 8. 2010 ( PDF )
  Návrh verejných priestranstiev pre voľný pohyb psov - Príloha č. 1
   
 • 32. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 7, 25. 8. 2010 ( PDF )
  Návrh verejných priestranstiev pre voľný pohyb psov - Príloha č. 2
   
 • 32. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 7, 25. 8. 2010 ( PDF )
  Návrh verejných priestranstiev pre voľný pohyb psov - Príloha č. 3
   
 • 32. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 7, 25. 8. 2010 ( PDF )
  Návrh verejných priestranstiev pre voľný pohyb psov - Príloha č. 4
   
 • 32. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 8, 25. 8. 2010 ( PDF )
  Informatívna správa k plneniu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 80/2010
   
 • 32. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 9, 25. 8. 2010 ( PDF )
  Výročná správa MsHK Žilina, a.s.
   
 • 32. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 9, 25. 8. 2010 ( PDF )
  Výročná správa MsHK Žilina, a.s. - Vlastný materiál
   
 • 32. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 10, 25. 8. 2010 ( PDF )
  Nakladanie s majetkom Mesta Žilina
   
 • Mimoriadne zasadnutie MZ v Žiline , 23. 7. 2010 ( PDF )
  Schválený program
   
 • Mimoriadne zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 1, 15. 7. 2010 ( RTF )
  Otvorenie, schválenie programu, voľba návrhovej komisie
   
 • Mimoriadne zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 2, 15. 7. 2010 ( RTF )
  Záverečný účet Mesta Žilina za rok 2009
   
 • Mimoriadne zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 2, 15. 7. 2010 ( PDF )
  Záverečný účet Mesta Žilina za rok 2009 - materiál
   
 • Mimoriadne zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 3, 15. 7. 2010 ( RTF )
  Rozpočet mesta Žilina na rok 2010 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2010
   
 • Mimoriadne zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 3, 15. 7. 2010 ( MS Excel )
  Rozpočtové opatrenie č. 1/2010 - 1. úprava rozpočtu na rok 2010
   
 • Mimoriadne zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 4, 15. 7. 2010 ( RTF )
  Prerokovanie pozastavenia výkonu uznesenia č. 72/2010 nepodpísaním
   
 • Mimoriadne zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 4, 15. 7. 2010 ( PDF )
  Prerokovanie pozastavenia výkonu uznesenia č. 72/2010 nepodpísaním - text oznámenia
   
 • 30. zasadnutie MZ v Žiline , 29. 6. 2010 ( PDF )
  Schválený program
   
 • 30. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 1, 24. 6. 2010 ( RTF )
  Otvorenie, schválenie programu, voľba návrhovej komisie
   
 • 30. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 2, 24. 6. 2010 ( RTF )
  KONTROLNÁ SPRÁVA PLNENIA UZNESENÍ MZ V ŽILINE
   
 • 30. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 3, 24. 6. 2010 ( PDF )
  NÁVRH PLÁNU KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNEJ KONTROLÓRKY MESTA ŽILINA NA 2. POLROK 2010
   
 • 30. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 4, 24. 6. 2010 ( RTF )
  SPRÁVA O ČINNOSTI MESTSKEJ POLÍCIE ŽILINA ZA ROK 2009 - Vyhodnotenie plnenia uznesení č. 27/2010 a č. 58/2010 z 29. zasadnutia
   
 • 30. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 5, 24. 6. 2010 ( RTF )
  ŠTATÚT MESTA ŽILINA
   
 • 30. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 6, 24. 6. 2010 ( RTF )
  ODBORNÉ STANOVISKO HLAVNÉHO KONTROLÓRA K ZÁVEREČNÉMU ÚČTU MESTA ŽILINA ZA ROK 2009
   
 • 30. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 7, 24. 6. 2010 ( RTF )
  ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA ŽILINA ZA ROK 2009
   
 • 30. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 7, 24. 6. 2010 ( PDF )
  Záverečný účet za rok 2009 - materiál
   
 • 30. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 8, 24. 6. 2010 ( RTF )
  ROZPOČET MESTA ŽILINA NA ROK 2010 - ZMENA ROZPOČTU ROZPOČTOVÝM OPATRENÍM Č. 1/2010
   
 • 30. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 8, 24. 6. 2010 ( MS Excel )
  Rozpočet mesta Žilina na rok 2010 - zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1 2010 - príloha
   
 • 30. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 9, 24. 6. 2010 ( RTF )
  NA SCHVÁLENIE VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA, KTORÝM SA MENÍ VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE Č. 7/2009 O PODMIENKACH UMIESTŇOVANIA, POVOĽOVANIA A PREVÁDZKOVANIA SEZÓNNYCH VONKAJŠÍCH OBSLUŽNÝCH ZARIADENÍ NA ÚZEMÍ MESTA ŽILINA
   
 • 30. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 10, 24. 6. 2010 ( RTF )
  NÁVRH NA SCHVÁLENIE UZATVORENIA DODATKOV K ZRIAĎOVACÍM LISTINÁM ZŠ, ZŠ S MŠ, ZUŠ A CVČ V ZRIAĎOVATEĽSKEJ PÔSOBNOSTI MESTA ŽILINA
   
 • 30. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 11, 24. 6. 2010 ( RTF )
  Návrh na schválenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok - Zelené oázy v mestách
   
 • 30. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 12, 24. 6. 2010 ( RTF )
  NAKLADANIE S MAJETKOM MESTA ŽILINA
   
 • 29. zasadnutie MZ v Žiline, 22. 4. 2010 ( RTF )
  Schválený program
   
 • 29. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 1, 14. 4. 2010 ( RTF )
  Otvorenie, schválenie programu, voľba návrhovej komisie
   
 • 29. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 2, 14. 4. 2010 ( RTF )
  Kontrolná správa plnenia uznesení MZ v Žiline - mat. č. 25/2010
   
 • 29. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 3, 14. 4. 2010 ( RTF )
  Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Žilina za rok 2009 - mat. č. 26/2010
   
 • 29. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 4, 14. 4. 2010 ( RTF )
  Správa o činnosti Mestskej polície Žilina za rok 2009 - mat. č. 27/2010
   
 • 29. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 5, 14. 4. 2010 ( PDF )
  Správa o činnosti Mestského divadla Žilina za rok 2009 - mat. č. 28/2010
   
 • 29. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 6, 14. 4. 2010 ( PDF )
  Správa o hospodárení, činnosti a plnení rozpočtu TIK mesta Žilina, príspevkovej organizácie, za rok 2009 - mat. č. 29/2010
   
 • 29. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 7, 14. 4. 2010 ( PDF )
  Správa o činnosti a hospodárení Mestskej krytej plavárne za obdobie 1.1.2009-31.12.2009 - mat. č. 30/2010
   
 • 29. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 8, 14. 4. 2010 ( RTF )
  Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k materiálu Návrh Programového rozpočtu Mesta Žilina na rok 2010 – 2012 - mat. č. 31/2010
   
 • 29. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 9, 14. 4. 2010 ( PDF )
  Návrh programového rozpočtu na rok 2010-2012 - vlastný materiál
   
 • 29. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 9, 14. 4. 2010 ( RTF )
  Programový rozpočet Mesta Žilina na rok 2010 – 2012 - mat. č. 32/2010
   
 • 29. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 10, 14. 4. 2010 ( RTF )
  Pohotovostné zdroje z rozpočtu mesta Žilina pre výbory v mestských častiach – zásady stanovenia ich použitia a výšky - mat. č. 33/2010
   
 • 29. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 11, 14. 4. 2010 ( RTF )
  Informatívna správa o priebehu prípravy komunitného plánu sociálnych služieb mesta Žilina na roky 2010-2013 - mat. č. 34/2010
   
 • 29. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 12, 14. 4. 2010 ( RTF )
  Informácia o vzdaní sa funkcie likvidátorky Reštaurácie, š.p. „v likvidácii“- mat. č. 35/2010
   
 • 29. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 13, 14. 4. 2010 ( PDF )
  Informatívna správa k plneniu uznesenia č. 6/2010 - mat. č. 36/2010
   
 • 29. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 14, 14. 4. 2010 ( RTF )
  Návrh na schválenie uzatvorenia dodatkov k zriaďovacím listinám materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina - mat. č. 37/2010
   
 • 29. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 15, 14. 4. 2010 ( RTF )
  Návrh zadania pre vypracovanie urbanistickej štúdie IBV – Trnovka - mat. č. 38/2010
   
 • 29. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 16, 14. 4. 2010 ( RTF )
  Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2007 o podmienkach výberu pamätihodností mesta a ich zápisu do Zoznamu evidovaných pamätihodností mesta Žilina - mat. č. 39/2010
   
 • 29. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 17, 14. 4. 2010 ( RTF )
  Návrh na schválenie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu cezhraničnej spolupráce Česko – Slovenská republika 2007-2013, v rámci druhej výzvy na predkladanie žiadostí o finančný príspevok, ktorá bola vyhlásená 05.02.2010, pre projekt: „Zelené oázy v mestách“ - mat. č. 40/2010
   
 • 29. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 18, 14. 4. 2010 ( RTF )
  Návrh na schválenie - Žiadosť o nenávratný finančný príspevok z ROP, Opatrenie 3.2 Podpora a rozvoj infraštruktúry CR, oblasť podpory 3.2b – Neinvestičné aktivity v CR, pre projekt: „Partnerstvom k podpore cestovného ruchu turistickej destinácie Žilina“ - mat. č. 41/2010
   
 • 29. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 19, 14. 4. 2010 ( RTF )
  Návrh na schválenie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodárky rast, v rámci výzvy s kódom KaHR-22VS-1001, pre projekt: „Modernizácia a rekonštrukcia verejného osvetlenia vybraných mestských častí mesta Žilina“ - mat. č. 42/2010
   
 • 29. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 20, 14. 4. 2010 ( RTF )
  Návrh na schválenie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Operačného programu Životné prostredie, v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o finančný príspevok s kódom OPŽP-PO4-10-1, ktorá bola vyhlásená 1.2.2010, pre projekt: „Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu formou riadenej aeróbnej fermentácie v meste Žilina“ - mat. č. 43/2010
   
 • 29. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 21, 14. 4. 2010 ( PDF )
  Nakladanie s majetkom mesta Žilina - mat. č. 44/2010
   
 • Mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline, 4. 3. 2010 ( RTF )
  PREROKOVANIE VÝSTUPOV Z KONTROLY NKÚ SR, KTORÚ NKÚ USKUTOČNIL V MESTE ŽILINA V ROKU 2009 NA ZÁKLADE KOMPLETNÝCH MATERIÁLOV Z KONTROLY NKÚ SR
   
 • Mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline, 4. 3. 2010 ( RTF )
  PREROKOVANIE VÝSTUPOV Z KONTROLY NKÚ SR, KTORÚ NKÚ USKUTOČNIL V MESTE ŽILINA V ROKU 2009 NA ZÁKLADE KOMPLETNÝCH MATERIÁLOV Z KONTROLY NKÚ SR - Príloha
   
 • Mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline, 4. 3. 2010 ( PDF )
  PREROKOVANIE VÝSTUPOV Z KONTROLY NKÚ SR, KTORÚ NKÚ USKUTOČNIL V MESTE ŽILINA V ROKU 2009 NA ZÁKLADE KOMPLETNÝCH MATERIÁLOV Z KONTROLY NKÚ SR - vlastný materiál
   
 • Mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline, 4. 3. 2010 ( RTF )
  ROZPOČET MESTA NA ROK 2010
   
 • Mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline, 4. 3. 2010 ( PDF )
  ROZPOČET MESTA NA ROK 2010 - Materiál + Prílohy
   
 • Mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline, 4. 3. 2010 ( RTF )
  NÁVRH NA ZRIADENIE PRÍSPEVKOVEJ ORGANIZÁCIE MESTA ŽKC
   
 • Mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline, 4. 3. 2010 ( RTF )
  Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k materiálu
   
 • 26. zasadnutie MZ v Žiline, 15. 2. 2010 ( RTF )
  Schválený program
   
 • 26. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 1, 11. 2. 2010 ( RTF )
  Otvorenie, schválenie programu, voľba návrhovej komisie
   
 • 26. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 2, 11. 2. 2010 ( RTF )
  Kontrolná správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Žiline - mat. č. 1/2010
   
 • 26. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 2, 11. 2. 2010 ( RTF )
  Kontrolná správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Žiline - Príloha - Informatívna správa o výsledkoch kontrol
   
 • 26. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 3, 11. 2. 2010 ( RTF )
  Prerokovanie Správy NKÚ o výsledku kontroly hospodárenia s majetkom, majetkovými právami, finančnými prostriedkami, záväzkami, pohľadávkami a kontroly plnenia opatrení z predchádzajúcej kontroly v Meste Žilina - mat. č. 2/2010
   
 • 26. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 3, 11. 2. 2010 ( PDF )
  Prerokovanie správy NKÚ - vlastný materiál
   
 • 26. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 3, 11. 2. 2010 ( RTF )
  Prerokovanie správy NKÚ SR - Príloha - stanovisko HK
   
 • 26. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 4, 11. 2. 2010 ( RTF )
  Rozpočet mesta Žilina na rok 2009 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 5/2009 – informatívna správa - mat. č. 3/2010
   
 • 26. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 4, 11. 2. 2010 ( MS Excel )
  Rozpočet mesta Žilina na rok 2009 - zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 5 2009 - Príloha
   
 • 26. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 5, 11. 2. 2010 ( RTF )
  Návrh VZN mesta Žilina o určení názvu verejného priestranstva v meste Žilina (Námestie Žilinskej synody) a o doplnení VZN č. 9/2009, ktorým sa vymedzujú mestské časti v meste Žilina - mat. č. 4/2010
   
 • 26. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 5, 11. 2. 2010 ( PDF )
  Návrh VZN mesta Žilina o určení názvu verejného priestranstva v meste Žilina (Námestie Žilinskej synody) a o doplnení VZN č. 9/2009, ktorým sa vymedzujú mestské časti v meste Žilina - Príloha
   
 • 26. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 6, 11. 2. 2010 ( RTF )
  Návrh VZN mesta Žilina o zrušení niektorých všeobecne záväzných nariadení mesta Žilina - mat. č. 5/2010
   
 • 26. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 7, 11. 2. 2010 ( RTF )
  Návrh VZN mesta Žilina, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Žilina č. 7/2009 o podmienkach umiestňovania, povoľovania a prevádzkovania sezónnych vonkajších obslužných zariadení na území Mesta Žilina - mat. č. 6/2010
   
 • 26. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 8, 11. 2. 2010 ( RTF )
  Správa k protestu prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Žilina č. 4/2007 o podmienkach výberu pamätihodností mesta a ich zápisu do Zoznamu evidovaných pamätihodností mesta Žilina - mat. č. 7/2010
   
 • 26. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 9, 11. 2. 2010 ( RTF )
  Informácia o riešení prípadu Kapolka - mat. č. 8/2010
   
 • 26. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 10, 11. 2. 2010 ( RTF )
  Informatívna správa o plnení uznesení č. 142/2009, č. 143/2009, č. 144/2009 a č. 145/2009 - mat. č. 9/2010
   
 • 26. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 11, 11. 2. 2010 ( PDF )
  Štúdia revitalizácie sadu mieru – informatívna správa - mat. č. 10/2010
   
 • 26. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 12, 11. 2. 2010 ( RTF )
  Informácia o príprave zavedenia elektronického verejného obstarávania, vrátane elektronických aukcií v podmienkach Mesta Žilina - mat. č. 11/2010
   
 • 26. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 13, 11. 2. 2010 ( RTF )
  Návrh na zriadenie príspevkovej organizácie mesta Žilinské kultúrne centrum - mat. č. 12/2010
   
 • 26. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 14, 11. 2. 2010 ( RTF )
  Návrh na schválenie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2013, v rámci 2. výzvy na predkladanie žiadostí o finančný príspevok, ktorá bola vyhlásená 11.1.2010, pre projekt: „Zachovanie kultúrneho dedičstva našich predkov v PL-SK pohraničí“ - mat. č. 13/2010
   
 • 26. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 15, 11. 2. 2010 ( RTF )
  Návrh na vypracovanie štúdie verejných priestorov určených pre voľný pohyb psov - mat. č. 14/2010
   
 • 26. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 16, 11. 2. 2010 ( RTF )
  Návrh - zmena zástupcov mesta v štatutárnych a dozorných orgánoch právnických osôb - mat. č. 15/2010
   
 • 26. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 17, 11. 2. 2010 ( RTF )
  Návrh - prevod správy majetku Mesta Žilina Centru voľného času, Pivovarská 1, Žilina - mat. č. 16/2010
   
 • 26. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 18, 11. 2. 2010 ( RTF )
  Návrh - vysporiadanie pozemkov v areáli DPMŽ, I. etapa – schválenie zmlúv o budúcich kúpnych zmluvách - mat. č. 17/2010
   
 • 26. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 19, 11. 2. 2010 ( RTF )
  Schválenie uzatvorenia zmluvy o odkúpení hnuteľného majetku a schválenie uzatvorenia dodatku k zmluve o poskytovaní služby verejného osvetlenia mesta Žilina - mat. č. 18/2010
   
 • 26. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 20, 11. 2. 2010 ( RTF )
  Návrh na prevod nehnuteľností - mat. č. 19/2010
   
 • 26. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 21, 11. 2. 2010 ( RTF )
  Návrh na odpredaj nehnuteľností Mesta Žilina - mat. č. 20/2010
   
 • Rok 2009

 • 25. zasadnutie MZ v Žiline, 14. 12. 2009 ( RTF )
  Schválený program
   
 • 25. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 1, 10. 12. 2009 ( RTF )
  Otvorenie, schválenie programu, voľba návrhovej komisie
   
 • 25. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 2, 10. 12. 2009 ( RTF )
  Kontrolná správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Žiline
   
 • 25. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 3, 10. 12. 2009 ( RTF )
  Správa z vykonaného preverenia skutočností pre naplnenie Uznesenia č. 112/2009 k Návrhu na odvolanie Michala Horeckého z funkcie viceprimátora mesta Žilina
   
 • 25. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 4, 10. 12. 2009 ( RTF )
  Správa z vykonaného preverenia skutočností pre naplnenie Uznesenia č. 113/2009 ku Kontrolnej správe o plnení uznesení MsZ v Žiline
   
 • 25. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 5, 10. 12. 2009 ( RTF )
  Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Žilina na 1. polrok 2010
   
 • 25. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 6, 10. 12. 2009 ( RTF )
  Prerokovanie uznesenia mestského zastupiteľstva č. 124/2009 pozastaveného primátorom mesta Žilina
   
 • 25. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 7, 10. 12. 2009 ( RTF )
  Informatívna správa o činnosti TIK mesta Žilina, p.o., za rok 2008
   
 • 25. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 8, 10. 12. 2009 ( RTF )
  Návrh VZN o určení názvu verejného priestranstva v meste Žilina a o doplnení VZN č. 9/2009, ktorým sa vymedzujú mestské časti v meste Žilina
   
 • 25. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 8, 10. 12. 2009 ( RTF )
  Návrh VZN o určení názvu verejného priestranstva v meste Žilina a o doplnení VZN č. 9/2009, ktorým sa vymedzujú mestské časti v meste Žilina - príloha dôvodovej správy
   
 • 25. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 8, 10. 12. 2009 ( PDF )
  Návrh VZN o určení názvu verejného priestranstva v meste Žilina a o doplnení VZN č. 9/2009, ktorým sa vymedzujú mestské časti v meste Žilina - Príloha VZN
   
 • 25. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 9, 10. 12. 2009 ( RTF )
  Návrh VZN o výške dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia
   
 • 25. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 10, 10. 12. 2009 ( RTF )
  Návrh VZN, ktorým sa mení VZN č. 6/2009 o príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni
   
 • 25. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 11, 10. 12. 2009 ( RTF )
  Návrh VZN upravujúceho zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Žilina
   
 • 25. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 12, 10. 12. 2009 ( RTF )
  Návrh VZN o dani z nehnuteľností
   
 • 25. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 13, 10. 12. 2009 ( RTF )
  Návrh VZN o dani za ubytovanie
   
 • 25. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 14, 10. 12. 2009 ( RTF )
  Návrh VZN o dani za psa
   
 • 25. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 15, 10. 12. 2009 ( RTF )
  Návrh VZN o dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta
   
 • 25. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 16, 10. 12. 2009 ( RTF )
  Návrh VZN o odpadoch
   
 • 25. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 17, 10. 12. 2009 ( RTF )
  Návrh VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Žilina
   
 • 25. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 18, 10. 12. 2009 ( RTF )
  Rozpočet mesta Žilina na rok 2009 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4/2009
   
 • 25. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 19, 10. 12. 2009 ( RTF )
  Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k materiálu – Programový rozpočet Mesta Žilina na rok 2010-2012
   
 • 25. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 20, 10. 12. 2009 ( PDF )
  Programový rozpočet Mesta Žilina na rok 2010 – 2012
   
 • 25. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 21, 10. 12. 2009 ( RTF )
  Pohotovostné zdroje z rozpočtu mesta Žilina pre výbory v mestských častiach pre rok 2010 – Zásady stanovenia ich použitia a výšky
   
 • 25. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 22, 10. 12. 2009 ( RTF )
  Návrh na zriadenie príspevkovej organizácie mesta Žilinské kultúrne centrum
   
 • 25. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 23, 10. 12. 2009 ( RTF )
  Návrh hamornogramu zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline a Mestskej rady v Žiline v roku 2010
   
 • 25. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 24, 10. 12. 2009 ( RTF )
  Rokovací poriadok komisií Mestského zastupiteľstva v Žiline
   
 • 25. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 25, 10. 12. 2009 ( RTF )
  Rokovací poriadok výborov v mestských častiach mesta Žilina
   
 • 25. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 26, 10. 12. 2009 ( RTF )
  Ocenenie osobností mesta Žilina za rok 2009
   
 • 25. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 27, 10. 12. 2009 ( RTF )
  Návrh na vymenovanie predsedov a členov grantových komisií mesta na rok 2010
   
 • 25. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 28, 10. 12. 2009 ( RTF )
  Lokálna stratégia komplexného prístupu s názvom „Sociálna inklúzia marginalizovanej rómskej komunity v meste Žilina“
   
 • 24. zasadnutie MZ v Žiline, 19. 10. 2009 ( RTF )
  Schválený program
   
 • 24. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 1, 12. 10. 2009 ( RTF )
  Otvorenie, schválenie programu, voľba návrhovej komisie
   
 • 24. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 2, 12. 10. 2009 ( RTF )
  Kontrolná správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Žiline
   
 • 24. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 3, 12. 10. 2009 ( PDF )
  Správa o činnosti Mestského divadla Žilina v sezóne 2008_2009
   
 • 24. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 4, 12. 10. 2009 ( PDF )
  Doplnenie Tarify mestskej hromadnej dopravy v Žiline o predaj cestovných lístkov
   
 • 24. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 5, 12. 10. 2009 ( RTF )
  Správa o pripravenosti škôl a školských zariadení v pôsobnosti Mesta Žilina v školskom roku 2009_2010
   
 • 24. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 6, 12. 10. 2009 ( PDF )
  Informatívna a monitorovacia správa o plnení programového rozpočtu Mesta Žilina k 30.06.2009
   
 • 24. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 7, 12. 10. 2009 ( RTF )
  Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k materiálu Rozpočet mesta Žilina na rok 2009 - zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4_2009
   
 • 24. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 8, 12. 10. 2009 ( RTF )
  Rozpočet mesta Žilina na rok 2009 - zmena rozpočtovým opatrením č. 4_2009
   
 • 24. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 8, 12. 10. 2009 ( MS Excel )
  Rozpočet mesta Žilina na rok 2009 - zmena rozpočtovým opatrením č. 4_2009 - Príloha
   
 • 24. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 9, 12. 10. 2009 ( RTF )
  Návrh V ZN o udržiavaní všeobecnej čistoty, ochrany zelene a poriadku na území mesta Žilina
   
 • 24. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 10, 12. 10. 2009 ( RTF )
  Návrh VZN, ktorým sa určujú podmienky, spôsob poskytovania stravovania a výška úhrady za stravný lístok v jedálni
   
 • 24. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 11, 12. 10. 2009 ( RTF )
  Návrh VZN o podmienkach poskytovania finančných príspevkov na vykonávanie opatrení podľa zákona č. 305_2005 Z. z.
   
 • 24. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 12, 12. 10. 2009 ( RTF )
  Žiadosť o nenávratný finančný príspevok z ROP - Stavebné úpravy národnej kultúrnej pamiatky - BURIANOVA VEŽA na ul. Horný Val v Žiline
   
 • 24. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 13, 12. 10. 2009 ( RTF )
  Žiadosť o nenávratný finančný príspevok z ROP - Rekonštrukcia kultúrnej pamiatky v meste Žilina - Rosenfeldov palác
   
 • 24. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 14, 12. 10. 2009 ( RTF )
  Žiadosť o nenávratný finančný príspevok z Operačného programu Informatizácie spoločnosti - Elektronizácia služieb Mestského úradu v Žiline
   
 • 23. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - Schválený program, 28. 8. 2009 ( RTF )
   
 • 23. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 1, 14. 8. 2009 ( RTF )
  Otvorenie, schválenie programu, voľba návrhovej komisie
   
 • 23. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 2, 14. 8. 2009 ( RTF )
  Kontrolná správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Žiline
   
 • 23. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 3, 14. 8. 2009 ( RTF )
  Rokovací poriadok Mestskej rady v Žiline
   
 • 23. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 4, 14. 8. 2009 ( PDF )
  Správa o činnosti a hospodárení Mestskej krytej plavárne v Žiline za obdobie 01.01.2008-31.12.2008
   
 • 23. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 5, 14. 8. 2009 ( RTF )
  Rozpočet Mesta Žilina na rok 2009 - zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2 2009- informatívna správa
   
 • 23. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 5, 14. 8. 2009 ( MS Excel )
  Rozpočet Mesta Žilina na rok 2009 - zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2 2009 - Príloha
   
 • 23. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 6, 14. 8. 2009 ( RTF )
  Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k materiálu Rozpočet Mesta Žilina na rok 2009 - zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3 2009
   
 • 23. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 7, 14. 8. 2009 ( MS Excel )
  Rozpočet Mesta Žilina na rok 2009 - zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3 2009 - Príloha
   
 • 23. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 7, 14. 8. 2009 ( RTF )
  Rozpočet Mesta Žilina na rok 2009 - zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3 2009
   
 • 23. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 8, 14. 8. 2009 ( RTF )
  Návrh VZN o určení názvu ulíc v meste Žilina
   
 • 23. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 8, 14. 8. 2009 ( PDF )
  Návrh VZN o určení názvu ulíc v meste Žilina - Prílohy.doc
   
 • 23. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 9, 14. 8. 2009 ( RTF )
  Návrh VZN o príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v materskej škole
   
 • 23. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 10, 14. 8. 2009 ( RTF )
  Návrh VZN o príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí
   
 • 23. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 11, 14. 8. 2009 ( RTF )
  Návrh VZN o príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole
   
 • 23. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 12, 14. 8. 2009 ( RTF )
  Návrh VZN o príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti centra voľného času
   
 • 23. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 13, 14. 8. 2009 ( RTF )
  Návrh na vyhlásenie pamätihodností mesta Žilina a ich zápis do zoznamu evidovaných pamätihodností mesta Žilina
   
 • 23. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 13, 14. 8. 2009 ( PDF )
  Návrh na vyhlásenie pamätihodností mesta Žilina a ich zápis do zoznamu evidovaných pamätihodností mesta Žilina - evidenčné listy
   
 • 23. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 14, 14. 8. 2009 ( RTF )
  Projekt Revitalizácia pozemných komunikácií v Meste Žilina - skrátenie doby financovania
   
 • 23. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 15, 14. 8. 2009 ( RTF )
  Návrh na odkúpenie nehnuteľností
   
 • 22. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 1, 22. 6. 2009 ( RTF )
  Otvorenie, schválenie programu, voľba návrhovej komisie
   
 • 22. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 2, 22. 6. 2009 ( RTF )
  Kontrolná správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Žiline
   
 • 22. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 3, 22. 6. 2009 ( RTF )
  Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Žilina na II. polrok 2009
   
 • 22. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 4, 22. 6. 2009 ( ZIP )
  Správa o činnosti a hospodárení Mestskej krytej plavárne v Žiline za obdobie 1.1.2008-31.12.2008
   
 • 22. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 5, 22. 6. 2009 ( RTF )
  Správa o činnosti Mestskej polície Žilina za rok 2008
   
 • 22. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 6, 22. 6. 2009 ( RTF )
  Návrh na poverenie výkonom funkcie sobášiaceho
   
 • 22. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 7, 22. 6. 2009 ( RTF )
  Návrh VZN o príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni
   
 • 22. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 8, 22. 6. 2009 ( PDF )
  Návrh VZN o podmienkach umiestňovania, povoľovania a prevádzkovania sezónnych vonkajších obslužných zariadení na území mesta Žilina
   
 • 22. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 9, 22. 6. 2009 ( RTF )
  Návrh VZN o určení a zmene názvu ulíc v meste Žilina (Okrová, Sivá, Na Veľký Diel)
   
 • 22. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 9, 22. 6. 2009 ( PDF )
  PRÍLOHA
   
 • 22. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 10, 22. 6. 2009 ( RTF )
  Návrh VZN, ktorým sa vymedzujú mestské časti v meste Žilina
   
 • 22. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 11, 22. 6. 2009 ( RTF )
  Žiadosť o nenávratný finančný príspevok z Regionálneho operačného programu, opatrenia 1.1 - infraštruktúry vzdelávania (výzva na rok 2009) pre projekt „Rekonštrukcia a modernizácia Základnej školy s materskou školou, Školská 49, Žilina za účelom zníženia energetickej náročnosti a zvýšenia jej kapacity“
   
 • 22. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 12, 22. 6. 2009 ( RTF )
  Žiadosť o nenávratný finančný príspevok z Regionálneho operačného programu, opatrenia 1.1 - infraštruktúry vzdelávania (výzva na rok 2009) pre projekt „Zvýšenie kvality vzdelávania prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie ZŠ Lichardova, Žilina“
   
 • 22. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 13, 22. 6. 2009 ( RTF )
  Žiadosť o nenávratný finančný príspevok z Regionálneho operačného programu, opatrenia 1.1 - infraštruktúry vzdelávania (výzva na rok 2009) pre projekt „Zvýšenie kvality vzdelávania prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie ZŠ Jarná, Žilina“
   
 • 22. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 14, 22. 6. 2009 ( RTF )
  Návrh zmluvy o výkone vo verejnom záujme
   
 • 22. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 15, 22. 6. 2009 ( RTF )
  Návrh na vysporiadanie pozemkov pod trolejbusovým depom
   
 • 22. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 16, 22. 6. 2009 ( RTF )
  Určenie všeobecnej hodnoty pozemkov vo vlastníctve mesta Žilina
   
 • 22. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 17, 22. 6. 2009 ( RTF )
  Návrh na uzavretie Zmluvy o budúcej nájomnej zmluve
   
 • 22. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 18, 22. 6. 2009 ( RTF )
  Projekt „Revitalizácia pozemných komunikácií v Meste Žilina“
   
 • 22. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 19, 22. 6. 2009 ( RTF )
  Návrh na odpredaj a kúpu nehnuteľností Mesta Žilina
   
 • 21. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 2, 24. 4. 2009 ( RTF )
  Kontrolná správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Žiline
   
 • 21. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 3, 24. 4. 2009 ( RTF )
  Žiadosť o schválenie dodatku k zriaďovacej listine (rozšírenie oprávnenia na podnikateľskú činnosť) Turistickej informačnej kancelárie (TIK) Mesta Žilina, príspevkovej organizácie, Republiky 1, 010 01 Žilina
   
 • 21. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 4, 24. 4. 2009 ( RTF )
  Voľba prísediacich Okresného súdu Žilina
   
 • 21. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 5, 24. 4. 2009 ( RTF )
  Koncepcia zníženia základného imania v spoločnosti MsHK Žilina, a.s. a spätného prevodu nehnuteľností vo vlastníctve spoločnosti na Mesto Žilina
   
 • 21. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 6, 24. 4. 2009 ( RTF )
  Personálne návrhy v MsHK Žilina, a.s.
   
 • 21. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 7, 24. 4. 2009 ( RTF )
  Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu mesta Žilina za rok 2008
   
 • 21. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 8, 24. 4. 2009 ( PDF )
  Záverečný účet mesta Žilina za rok 2008
   
 • 21. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 9, 24. 4. 2009 ( RTF )
  Stanovisko hlavného kontrolóra k materiálu Rozpočet mesta Žilina na rok 2009 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2009
   
 • 21. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 10, 24. 4. 2009 ( ZIP )
  Rozpočet Mesta Žilina na rok 2009 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2009
   
 • 21. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 11, 24. 4. 2009 ( RTF )
  Návrh VZN, ktorým sa ruší VZN č. 8/1996 o odchyte a likvidácii túlavých zvierat – činnosti mestského šarhu na území mesta Žilina a VZN č. 7/1996 o chove a držaní zvierat na území mesta Žilina
   
 • 21. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 12, 24. 4. 2009 ( RTF )
  Návrh VZN, ktorým sa určujú podmienky poskytovania opatrovateľskej služby, úhrada za opatrovateľskú službu a podmienky a úhrada za donášku stravy
   
 • 21. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 13, 24. 4. 2009 ( RTF )
  Prevod akcií Mesta Žilina v Letiskovej spoločnosti Žilina, a.s. na Slovenskú republiku v zastúpení Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky
   
 • 21. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 14, 24. 4. 2009 ( RTF )
  Projekt multifunkčného športového areálu na Karpatskej
   
 • 21. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 15, 24. 4. 2009 ( RTF )
  Súhrnná správa o stave ochrany pred požiarmi v meste Žilina za rok 2008
   
 • 21. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 16, 24. 4. 2009 ( PDF )
  Koncepcia rozvoja kultúry v meste Žilina a návrh systémových opatrení
   
 • 21. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 17, 24. 4. 2009 ( RTF )
  Žiadosť o nenávratný finančný príspevok z Regionálneho operačného programu, opatrenia 1.1 – infraštruktúry vzdelávania (výzva na rok 2009) pre projekt „Zvýšenie kvality vzdelávania prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie ZŠ Lichardova, Žilina“
   
 • 21. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 18, 24. 4. 2009 ( RTF )
  Žiadosť o nenávratný finančný príspevok z Regionálneho operačného programu, opatrenia 1.1 – infraštruktúry vzdelávania (výzva na rok 2009) pre projekt „Kvalitnejšie vzdelávanie na ZŠ Limbová, Žilina prostredníctvom jej rekonštrukcie a modernizácie“
   
 • 21. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 19, 24. 4. 2009 ( RTF )
  Žiadosť o nenávratný finančný príspevok z Regionálneho operačného programu, opatrenia 1.1 – infraštruktúry vzdelávania (výzva na rok 2009) pre projekt „Zvýšenie kvality vzdelávania prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie ZŠ Jarná, Žilina“
   
 • 21. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 20, 24. 4. 2009 ( RTF )
  Žiadosť o nenávratný finančný príspevok z Regionálneho operačného programu, opatrenia 1.1 – infraštruktúry vzdelávania (výzva na rok 2009) pre projekt „Zvýšenie kvality vzdelávania prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie ZŠ Gaštanová, Žilina“
   
 • 21. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 21, 24. 4. 2009 ( RTF )
  Žiadosť o nenávratný finančný príspevok z Regionálneho operačného programu, opatrenia 1.1 – infraštruktúry vzdelávania (výzva na rok 2009) pre projekt „Rekonštrukcia a modernizácia Základnej školy s materskou školu, Školská 49, Žilina za účelom zníženia energetickej náročnosti a zvýšenia jej kapacity“
   
 • 21. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 22, 24. 4. 2009 ( RTF )
  Návrh na odpredaj a kúpu nehnuteľností mesta Žilina
   
 • 21. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 14, 24. 4. 2009 ( MS Excel )
  Príloha č. 1 k Projektu multifunkčného športového areálu na Karpatskej
   
 • 21. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 14, 24. 4. 2009 ( MS Excel )
  Príloha č. 2 k Projektu multifunkčného športového areálu na Karpatskej
   
 • 21. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 14, 24. 4. 2009 ( PDF )
  Príloha č. 3 k Projektu multifunkčného športového areálu na Karpatskej
   
 • 20. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 1, 25. 2. 2009 ( RTF , MS Word )
  Otvorenie, schválenie programu, voľba návrhovej komisie
   
 • 20. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 2, 25. 2. 2009 ( RTF , MS Word )
  Kontrolná správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Žiline
   
 • 20. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 3, 25. 2. 2009 ( RTF , MS Word )
  Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Žilina za rok 2008
   
 • 20. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 4, 25. 2. 2009 ( RTF , MS Word )
  Návrh Dodatku č. 1 k Štatútu mesta Žilina
   
 • 20. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 4, 25. 2. 2009 ( PDF )
  Návrh Dodatku č. 1 k Štatútu mesta Žilina - príloha
   
 • 20. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 5, 25. 2. 2009 ( RTF , MS Word )
  Pohotovostné zdroje z rozpočtu mesta Žilina pre výbory v mestských častiach pre rok 2009 – zásady stanovenia ich použitia a výšky
   
 • 20. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 6, 25. 2. 2009 ( RTF , MS Word )
  Upozornenie prokurátora č. Pd 245/08-13 zo dňa 16.1.2009
   
 • 20. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 7, 25. 2. 2009 ( RTF , MS Word )
  Správa k protestu prokurátora proti Všeobecne záväznému nariadeniu č. 8/1996 o odchyte a likvidácii túlavých zvierat – činnosti mestského šarhu na území mesta Žilina
   
 • 20. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 8, 25. 2. 2009 ( RTF , MS Word )
  Správa k protestu prokurátora proti Všeobecne záväznému nariadeniu č. 4/2008 o chove, vodení a držaní psov na území mesta Žilina
   
 • 20. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 9, 25. 2. 2009 ( RTF , MS Word )
  Žiadosť o nenávratný finančný príspevok z Regionálneho operačného programu, opatrenia 1.1 – infraštruktúry vzdelávania (výzva na rok 2009) pre projekt „Kvalitnejšie vzdelávanie na ZŠ Limbová, Žilina prostredníctvom jej rekonštrukcie a modernizácie“
   
 • 20. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 10, 25. 2. 2009 ( RTF , MS Word )
  Návrh na prevod výkonu správy parkoviska spolu s parkovacím zariadením pred budovou MsÚ
   
 • 20. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 11, 25. 2. 2009 ( RTF , MS Word )
  Návrh na prevod výkonu správy budovy Horný Val
   
 • 20. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 12, 25. 2. 2009 ( RTF , MS Word )
  Návrh na odpredaj nehnuteľností Mesta Žilina
   
 • 19. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 1, 21. 1. 2009 ( RTF , MS Word )
  Otvorenie, schválenie programu, voľba návrhovej komisie
   
 • 19. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 2, 21. 1. 2009 ( RTF , MS Word )
  Kontrolná správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Žiline
   
 • 19. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 3, 21. 1. 2009 ( RTF , MS Word )
  Správa o počte nevyužívaných budov, ktoré sú v majetku Mesta Žilina
   
 • 19. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 4, 21. 1. 2009 ( RTF , MS Word )
  Správa o kontrole použitia finančných prostriedkov v rámci údržby mestských komunikácií
   
 • 19. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 6, 21. 1. 2009 ( MS Word , PDF )
  Štatút mesta Žilina
   
 • 19. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 7, 21. 1. 2009 ( RTF , MS Word )
  Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Žiline
   
 • 19. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 8, 21. 1. 2009 ( RTF , MS Word )
  Návrh na zmenu Poriadku odmeňovania dodatkom č. 1
   
 • 19. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 9, 21. 1. 2009 ( RTF , MS Word )
  Rozpočet Mesta Žilina na rok 2008 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 6/2008 – informatívna správa
   
 • 19. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 9, 21. 1. 2009 ( MS Excel )
  Príloha k Rozpočtu Mesta Žilina na rok 2008 - zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 6 2008
   
 • 19. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 10, 21. 1. 2009 ( RTF , MS Word )
  Všeobecne záväzné nariadenie o podnikateľskej činnosti a určení času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Žilina
   
 • 19. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 11, 21. 1. 2009 ( RTF , MS Word )
  Voľba prísediacich Okresného súdu Žilina
   
 • 19. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 12, 21. 1. 2009 ( RTF , MS Word )
  Návrh na vyplatenie odmeny hlavnej kontrolórke mesta Žilina
   
 • 19. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 5, 21. 1. 2009 ( ZIP )
  Plán činnosti Turistickej informačnej kancelárie mesta Žilina, príspevkovej organizácie, na rok 2009
   
 • Rok 2008

 • 17. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 1, 3. 12. 2008 ( RTF , MS Word )
  Otvorenie, schválenie programu, voľba návrhovej komisie
   
 • 17. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 2, 3. 12. 2008 ( RTF , MS Word )
  Kontrolná správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Žiline
   
 • 17. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 3, 3. 12. 2008 ( RTF , MS Word )
  Správa o výsledku kontroly použitia dotácií z vlastných zdrojov mesta vykonanej zo strany NKÚ
   
 • 17. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 4, 3. 12. 2008 ( RTF , MS Word )
  Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Žilina na I. polrok 2009
   
 • 17. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 5, 3. 12. 2008 ( RTF , MS Word )
  Návrh harmonogramu zasadnutí Mestského zastupiteľstva a Mestskej rady v Žiline na rok 2009
   
 • 17. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 6, 3. 12. 2008 ( RTF , MS Word )
  Tarifa mestskej hromadnej dopravy v Žiline
   
 • 17. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 8, 3. 12. 2008 ( RTF , MS Word )
  Stanovisko hlavného kontrolóra k materiálu Návrh programového rozpočtu Mesta Žilina na rok 2009 a viacročný rozpočet na roky 2009-2011
   
 • 17. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 9, 3. 12. 2008 ( PDF )
  Návrh programového rozpočtu mesta Žilina na rok 2009-2011
   
 • 17. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 10, 3. 12. 2008 ( RTF , MS Word )
  Správa o plnení úloh súvisiacich so zavedením eura v podmienkach mesta Žilina
   
 • 17. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 11, 3. 12. 2008 ( RTF , MS Word )
  Návrh VZN o určení času a miesta zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole
   
 • 17. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 12, 3. 12. 2008 ( RTF , MS Word )
  Návrh VZN, ktorým sa určujú obvody základných škôl v Žiline
   
 • 17. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 13, 3. 12. 2008 ( RTF , MS Word )
  Všeobecne záväzné nariadenie o dani z nehnuteľností
   
 • 17. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 14, 3. 12. 2008 ( RTF , MS Word )
  Všeobecne záväzné nariadenie o dani za psa
   
 • 17. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 15, 3. 12. 2008 ( RTF , MS Word )
  VZN o dani za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje
   
 • 17. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 16, 3. 12. 2008 ( RTF , MS Word )
  VZN o zbere, preprave, zhodnocovaní a zneškodňovaní komunálnych odpadov a miestnom poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov na území mesta Žilina
   
 • 17. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 17, 3. 12. 2008 ( RTF , MS Word , MS Excel )
  Návrh na udelenie čestného občianstva mesta Žilina a vyznamenania mesta – verejné uznanie za zásluhy
   
 • 17. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 18, 3. 12. 2008 ( RTF , MS Word )
  Voľba prísediacich Okresného súdu Žilina
   
 • 17. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 19, 3. 12. 2008 ( RTF , MS Word )
  Návrh na vymenovanie predsedov a členov grantových komisií mesta na rok 2009
   
 • 17. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 20, 3. 12. 2008 ( RTF , MS Word )
  Informatívna správa o priebehu projektu „Progresívne opatrenia pre spoločnosti (firmy) na zvýšenie používania hromadnej dopravy zo strany ich zamestnancov – Benefit“
   
 • 17. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 21, 3. 12. 2008 ( RTF , MS Word )
  Žiadosť o nenávratný finančný príspevok z Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, opatrenia 2.2 Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky pre projekt: „Modernizácia a rekonštrukcia verejného osvetlenia vybraných prímestských častí Mesta Žilina“
   
 • 17. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 22, 3. 12. 2008 ( RTF , MS Word )
  Žiadosť o nenávratný finančný príspevok z Regionálneho operačného programu, opatrenia 1.1. – infraštruktúry vzdelávania (výzva na rok 2009) pre projekt „Zvýšenie kvality vzdelávania prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie ZŠ Lichardova, Žilina“
   
 • 17. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 23, 3. 12. 2008 ( RTF , MS Word )
  Žiadosť o nenávratný finančný príspevok z Regionálneho operačného programu, opatrenia 1.1 – infraštruktúry vzdelávania (výzva na rok 2009) pre projekt „Zvýšenie kvality vzdelávania prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie ZŠ Jarná, Žilina“
   
 • 17. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 24, 3. 12. 2008 ( RTF , MS Word )
  Návrh na prevod majetkovej účasti (obchodného podielu) Mesta Žilina v spoločnosti MIS Žilina, s.r.o. na spoločnosť ITS, spol. s.r.o.
   
 • 17. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 25, 3. 12. 2008 ( RTF , MS Word )
  Návrh na zrušenie uznesenia mestského zastupiteľstva
   
 • 17. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 26, 3. 12. 2008 ( RTF , MS Word )
  Návrh na prevod verejného osvetlenia do nájmu
   
 • 17. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 27, 3. 12. 2008 ( RTF , MS Word )
  Návrh na odpredaj mestských bytov formou dražby
   
 • 17. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 28, 3. 12. 2008 ( RTF , MS Word )
  Návrh na odpredaj nehnuteľností Mesta Žilina
   
 • 17. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 29, 3. 12. 2008 ( RTF , MS Word )
  Návrh na dlhodobý prenájom nehnuteľností Mesta Žilina
   
 • 17. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 30, 3. 12. 2008 ( RTF , MS Word )
  Návrh na určenie odmeny pre zástupcu primátora
   
 • 17. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 7, 3. 12. 2008 ( RTF , MS Word )
  Zmena a doplnenie Organizačného poriadku Mestskej polície v Žiline
   
 • 17. zasadnutie MZ v Žiline, 3. 12. 2008 ( PDF )
  Správa o výsledku kontroly použitia dotácií z vlastných príjmov mesta Žilina poskytnutých právnickým osobám na podporu všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov a na podporu podnikania a zamestnanosti
   
 • 16. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.1, 9. 10. 2008 ( RTF , MS Word )
  Otvorenie, schválenie programu, voľba návrhovej komisie
   
 • 16. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.2, 9. 10. 2008 ( RTF , MS Word )
  Kontrolná správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Žiline
   
 • 16. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.3, 9. 10. 2008 ( RTF , MS Word )
  Správa o výsledku kontroly vykonanej zo strany Najvyššieho kontrolného úradu SR v Meste Žilina, prijatých opatreniach a ich následného plnenia
   
 • 16. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.4, 9. 10. 2008 ( RTF , MS Word )
  Správa o kontrole prác vykonaných na cintorínoch v prímestských častiach
   
 • 16. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.5, 9. 10. 2008 ( RTF , MS Word )
  Návrh na vyhlásenie pamätihodností mesta Žilina a ich zápis do zoznamu evidovaných pamätihodností mesta Žilina
   
 • 16. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.5, 9. 10. 2008 ( MS Word , PDF )
  Návrh na vyhlásenie pamätihodností mesta Žilina a ich zápis do zoznamu evidovaných pamätihodností mesta Žilina - Ciachovňa
   
 • 16. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.5, 9. 10. 2008 ( MS Word , PDF )
  Návrh na vyhlásenie pamätihodností mesta Žilina a ich zápis do zoznamu evidovaných pamätihodností mesta Žilina - Dom Smútku
   
 • 16. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.5, 9. 10. 2008 ( MS Word , PDF )
  Návrh na vyhlásenie pamätihodností mesta Žilina a ich zápis do zoznamu evidovaných pamätihodností mesta Žilina - Krytá plaváreň
   
 • 16. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.5, 9. 10. 2008 ( MS Word , PDF )
  Návrh na vyhlásenie pamätihodností mesta Žilina a ich zápis do zoznamu evidovaných pamätihodností mesta Žilina - Mestská vila na Hálkovej
   
 • 16. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.5, 9. 10. 2008 ( MS Word , PDF )
  Návrh na vyhlásenie pamätihodností mesta Žilina a ich zápis do zoznamu evidovaných pamätihodností mesta Žilina - Obytný dom
   
 • 16. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.5, 9. 10. 2008 ( MS Word , PDF )
  Návrh na vyhlásenie pamätihodností mesta Žilina a ich zápis do zoznamu evidovaných pamätihodností mesta Žilina - Spojené elektrárne SZ Slovenska
   
 • 16. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.5, 9. 10. 2008 ( MS Word , PDF )
  Návrh na vyhlásenie pamätihodností mesta Žilina a ich zápis do zoznamu evidovaných pamätihodností mesta Žilina - Športová hala
   
 • 16. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.6, 9. 10. 2008 ( RTF , MS Word )
  Koncepcia rozvoja mesta Žiliny v oblasti tepelnej energetiky
   
 • 16. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.7, 9. 10. 2008 ( RTF , MS Word )
  Koncepcia rozvoja IS MsÚ v Žiline
   
 • 16. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.8, 9. 10. 2008 ( MS Word , PDF )
  Správa o činnosti MsHK Žilina, a.s.
   
 • 16. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.9, 9. 10. 2008 ( RTF , MS Word )
  Zmena v orgánoch obchodnej spoločnosti s účasťou Mesta Žilina
   
 • 16. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.10, 9. 10. 2008 ( RTF , MS Word )
  Doplnenie správy o činnosti Mestského divadla Žilina v sezóne 2007/2008
   
 • 16. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.11, 9. 10. 2008 ( ZIP )
  Správa o činnosti Mestskej krytej plavárne Žilina za obdobie 1.1.-31.8.2008
   
 • 16. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.12, 9. 10. 2008 ( RTF , MS Word )
  Informatívna správa o činnosti TIK mesta Žilina, p. o., za I. polrok 2008
   
 • 16. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.13, 9. 10. 2008 ( RTF , MS Word )
  Správa o pripravenosti škôl a školských zariadení v pôsobnosti Mesta Žilina v školskom roku 2008/2009
   
 • 16. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.14, 9. 10. 2008 ( RTF , MS Word )
  Rozpis položky nájom rozpočtu Centra voľného času na obdobie od 1.9.2008 do 31.12.2008
   
 • 16. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.15, 9. 10. 2008 ( RTF , MS Word )
  Informatívna správa o plnení rozpočtu mesta Žilina k 30.6.2008
   
 • 16. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.15, 9. 10. 2008 ( MS Word , PDF )
  Informatívna správa o plnení rozpočtu mesta Žilina k 30.6.2008 - Príloha č. 1
   
 • 16. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.15, 9. 10. 2008 ( MS Word , PDF )
  Informatívna správa o plnení rozpočtu mesta Žilina k 30.6.2008 - Príloha č. 2
   
 • 16. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.15, 9. 10. 2008 ( MS Excel )
  Informatívna správa o plnení rozpočtu mesta Žilina k 30.6.2008 - Prílohy
   
 • 16. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.16, 9. 10. 2008 ( RTF , MS Word )
  Stanovisko hlavného kontrolóra k materiálu Rozpočet mesta Žilina na rok 2008 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 5/2008
   
 • 16. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.17, 9. 10. 2008 ( RTF , MS Word )
  Rozpočet mesta Žilina na rok 2008 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 5/2008
   
 • 16. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.17, 9. 10. 2008 ( MS Excel )
  Rozpočet mesta Žilina na rok 2008 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 5/2008 - Príloha
   
 • 16. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.18, 9. 10. 2008 ( RTF , MS Word )
  Správa o plnení úloh súvisiacich so zavedením eura v podmienkach mesta Žilina
   
 • 16. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.19, 9. 10. 2008 ( RTF , MS Word )
  Návrh VZN Mesta Žilina, ktorým sa dopĺňa VZN Mesta Žilina č. 6/1992
   
 • 16. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.20, 9. 10. 2008 ( RTF , MS Word )
  Návrh VZN Mesta Žilina, ktorým sa mení VZN Mesta Žilina č. 14/2007
   
 • 16. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.21, 9. 10. 2008 ( RTF , MS Word )
  Zmena Pracovného poriadku zamestnancov Mesta Žilina
   
 • 16. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.22, 9. 10. 2008 ( RTF , MS Word )
  Výška spolufinancovania na realizáciu projektu „Lepšie služby verejnosti v meste Žilina prostredníctvom rozvoja ľudských zdrojov v treťom sektore a samospráve“
   
 • 16. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.23, 9. 10. 2008 ( RTF , MS Word )
  Dohoda o spolupráci medzi mestami Žilina (Slovenská republika) a Plzeň (Česká republika)
   
 • 16. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.24, 9. 10. 2008 ( RTF , MS Word )
  Dohoda o spolupráci partnerských miest uzatvorená medzi Mestom Žilina (Slovenská republika) a Mestom Czechowice-Dziedzice (Poľská republika)
   
 • 16. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.25, 9. 10. 2008 ( RTF , MS Word )
  Ocenenie osobností Mesta Žilina pri príležitosti 800. výročia prvej písomnej zmienky o Žiline
   
 • 16. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.26, 9. 10. 2008 ( RTF , MS Word )
  Voľba prísediacich Okresného súdu Žilina
   
 • 16. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.27, 9. 10. 2008 ( RTF , MS Word )
  Prevod správy nehnuteľného majetku Mesta Žilina Byttermu, a.s. Žilina
   
 • 16. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.28, 9. 10. 2008 ( RTF , MS Word )
  Návrh zmluvy o záložnom práve k nehnuteľnému majetku
   
 • 16. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.29, 9. 10. 2008 ( RTF , MS Word )
  Návrh na odpredaj nehnuteľností Mesta Žilina
   
 • 16. zasadnutie MZ v Žiline, 9. 10. 2008 ( PDF )
  Správa o výsledku kontroly uplatňovania práv mesta ako vlastníka obchodnej spoločnosti a kontroly hospodárenia obchodnej spoločnosti, v ktorej má mesto vlastnícky podiel
   
 • 14. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.1, 6. 8. 2008 ( RTF , MS Word )
  Otvorenie, schválenie programu, voľba návrhovej komisie
   
 • 14. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.2, 6. 8. 2008 ( RTF , MS Word )
  Kontrolná správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Žiline
   
 • 14. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.3, 6. 8. 2008 ( RTF , MS Word )
  Správa o činnosti Mestskej polície Žilina za I. polrok 2008
   
 • 14. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.4, 6. 8. 2008 ( RTF , MS Word )
  Správa o činnosti Mestského divadla Žilina v sezóne 2007/2008
   
 • 14. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.5, 6. 8. 2008 ( MS Word , PDF )
  Rekonštrukcia zastávkových označníkov MHD v Žiline
   
 • 14. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.6, 6. 8. 2008 ( MS Word , PDF )
  Projekt presťahovania autobusovej dopravy z ulice Košická do areálu na ulici Kvačalova
   
 • 14. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.7, 6. 8. 2008 ( RTF , MS Word )
  Stanovisko hlavného kontrolóra k materiálu Rozpočet Mesta Žilina na rok 2008 - 4. zmena
   
 • 14. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.8, 6. 8. 2008 ( RTF , MS Word )
  Zmena rozpočtu mesta Žilina na rok 2008 rozpočtovým opatrením č. 4/2008
   
 • 14. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.9, 6. 8. 2008 ( RTF , MS Word )
  Správa o plnení úloh súvisiacich so zavedením eura v podmienkach mesta Žilina
   
 • 14. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.10, 6. 8. 2008 ( RTF , MS Word )
  Informatívna správa k protestu prokurátora
   
 • 14. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.11, 6. 8. 2008 ( RTF , MS Word )
  Návrh VZN o chove, vodení a držaní psov na území mesta Žilina
   
 • 14. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.12, 6. 8. 2008 ( RTF , MS Word )
  Návrh VZN o príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v materskej škole
   
 • 14. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.13, 6. 8. 2008 ( RTF , MS Word )
  Návrh VZN o príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole
   
 • 14. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.14, 6. 8. 2008 ( RTF , MS Word )
  Návrh VZN o príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni
   
 • 14. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.15, 6. 8. 2008 ( RTF , MS Word )
  Návrh VZN o príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí
   
 • 14. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.16, 6. 8. 2008 ( RTF , MS Word )
  Návrh VZN o príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti centra voľného času
   
 • 14. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.17, 6. 8. 2008 ( RTF , MS Word )
  Návrh na zriadenie Centra voľného času, Pivovarská 1, Žilina, Rozpočtovej organizácie
   
 • 14. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.18, 6. 8. 2008 ( RTF , MS Word )
  Projekt „Progresívne opatrenia pre spoločnosti (firmy) na zvýšenie používania hromadnej dopravy zo strany ich zamestnancov – Benefit“ – Nenávratný finančný príspevok z programu „Intelligent Energy Europe“, oblasť „Energy and Transport – STEER“
   
 • 14. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.19, 6. 8. 2008 ( RTF , MS Word )
  Žiadosť o nenávratný finančný príspevok z Regionálneho operačného programu, opatrenia 1.1 – infraštruktúry vzdelávania pre projekt „Rekonštrukcia a modernizácia Základnej školy s materskou školou, Školská 49, Žilina, za účelom zníženia energetickej náročnosti a zvýšenia jej kapacity“
   
 • 14. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.20, 6. 8. 2008 ( RTF , MS Word )
  Žiadosť o nenávratný finančný príspevok z Recyklačného fondu, pre projekt „Intenzifikácia separovaného zberu v meste Žilina“
   
 • 14. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.21, 6. 8. 2008 ( RTF , MS Word )
  Informatívna správa o ukončenom projekte „Územná prognóza strategického rozvoja mesta Žilina“
   
 • 14. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.22, 6. 8. 2008 ( RTF , MS Word )
  Poriadok odmeňovania
   
 • 14. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.24, 6. 8. 2008 ( RTF , MS Word )
  Návrh na odpredaj nehnuteľností Mesta Žilina
   
 • 14. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.23, 6. 8. 2008 ( PDF )
  Koncepcia rozvoja odborov Mestského úradu v Žiline do roku 2010
   
 • 13. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.1, 11. 6. 2008 ( RTF , MS Word )
  Otvorenie, schválenie programu, voľba návrhovej komisie
   
 • 13. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.2, 11. 6. 2008 ( RTF , MS Word )
  Kontrolná správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Žiline
   
 • 13. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.3, 11. 6. 2008 ( RTF , MS Word )
  Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Žilina na II. polrok 2008
   
 • 13. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.7, 11. 6. 2008 ( RTF , MS Word )
  Súhrnná správa o stave ochrany pred požiarmi v meste Žilina za rok 2007
   
 • 13. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.8, 11. 6. 2008 ( RTF , MS Word )
  Stanovisko hlavného kontrolóra k materiálu Rozpočet mesta Žilina na rok 2008 – 2.zmena
   
 • 13. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.9, 11. 6. 2008 ( RTF , MS Word )
  Finančné vysporiadanie výsledku hospodárenia mesta Žilina za rok 2007
   
 • 13. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.10, 11. 6. 2008 ( RTF , MS Word , MS Excel )
  Rozpočet Mesta Žilina na rok 2008 – 2. zmena
   
 • 13. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.11, 11. 6. 2008 ( RTF , MS Word )
  Správa o plnení úloh súvisiacich so zavedením eura v podmienkach mesta Žilina
   
 • 13. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.12, 11. 6. 2008 ( PDF )
  Návrh na zmenu zriaďovateľa Súkromného centra voľného času, Pivovarská 1, 010 01 Žilina
   
 • 13. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.13, 11. 6. 2008 ( PDF )
  Návrh na zmenu v sieti škôl a školských zariadení
   
 • 13. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.14, 11. 6. 2008 ( RTF , MS Word )
  Žiadosť o schválenie dodatku k zriaďovacej listine TIK mesta Žilina, p.o.
   
 • 13. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.15, 11. 6. 2008 ( RTF , MS Word )
  Všeobecne záväzné nariadenie o chove, vodení a držaní psov na území mesta Žilina
   
 • 13. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.16, 11. 6. 2008 ( RTF , MS Word )
  Všeobecne záväzné nariadenie o dani za užívanie verejného priestranstva a o správnom poplatku za zvláštne užívanie pozemných komunikácií
   
 • 13. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.17, 11. 6. 2008 ( RTF , MS Word , PDF )
  Aktualizácia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Žilina 2008-2013
   
 • 13. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.18, 11. 6. 2008 ( RTF , MS Word )
  Deklarácia o partnerstve a spolupráci medzi mestami Žilina a Frýdek – Místek /ČR/
   
 • 13. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.19, 11. 6. 2008 ( RTF , MS Word )
  Návrh na odpredaj a kúpu nehnuteľností Mesta Žilina
   
 • 13. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.20, 11. 6. 2008 ( RTF , MS Word )
  Návrh na dlhodobý prenájom pozemkov Mesta Žilina
   
 • 13. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.21, 11. 6. 2008 ( RTF , MS Word )
  Návrh na prevod nájmu verejného osvetlenia
   
 • 13. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.4, 11. 6. 2008 ( RTF , MS Word )
  Plán práce Mestského zastupiteľstva a Mestskej rady na II. polrok 2008
   
 • 12. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 2, 9. 4. 2008 ( RTF , MS Word )
  Kontrolná správa o plnení uznesení Mestského zatsupiteľstva v Žiline
   
 • 12. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 3, 9. 4. 2008 ( RTF , MS Word )
  Súhrnná správa o stave ochrany pred požiarmi v meste Žilina za rok 2007
   
 • 12. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 4, 9. 4. 2008 ( RTF , MS Word )
  Návrh Doplnenie štatútu Mestskej polície Žilina
   
 • 12. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 5, 9. 4. 2008 ( RTF , MS Word )
  Tarifa mestskej hromadnej dopravy v Žiline
   
 • 12. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 6, 9. 4. 2008 ( RTF , MS Word )
  Vysporiadanie pohľadávky DPMŽ, s.r.o. voči Mestu Žilina
   
 • 12. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 7, 9. 4. 2008 ( RTF , MS Word )
  VZN o spôsobe prideľovania nájomných bytov s nižšim štandardom
   
 • 12. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 8, 9. 4. 2008 ( RTF , MS Word )
  Vyhodnotenie zimnej údržby komunikácií v meste Žilina za zimné obdobie
   
 • 12. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 9, 9. 4. 2008 ( RTF , MS Word )
  Informatívna správa k protestu prokurátora proti uzneseniu Mestského zastupiteľstva
   
 • 12. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 10, 9. 4. 2008 ( RTF , MS Word , PDF )
  VZN o určení a zmene názvu ulíc v meste Žilina
   
 • 12. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 11, 9. 4. 2008 ( RTF , MS Word )
  Návrh na vykonanie voľby hlavného kontrolóra mesta Žilina
   
 • 12. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 11, 9. 4. 2008 ( PDF )
  príloha 1
   
 • 12. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 11, 9. 4. 2008 ( PDF )
  príloha 2
   
 • 12. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 12, 9. 4. 2008 ( RTF , MS Word )
  Stanovisko hlavného kontrolóra k plneniu rozpočtu a záverečného účtu Mesta Žilina za rok 2007
   
 • 12. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 13, 9. 4. 2008 ( RTF , MS Word )
  Záverečný účet mesta Žilina za rok 2007
   
 • 12. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 13, 9. 4. 2008 ( MS Excel )
  PLNENIE ROZPOČTU MESTA ŽILINA ZA ROK 2007
   
 • 12. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 14, 9. 4. 2008 ( RTF , MS Word )
  Rozpočet mesta Žilina na rok 2008 - 1. zmena
   
 • 12. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 14, 9. 4. 2008 ( MS Excel )
  Rozpočet na rok 2008 - 1. zmena
   
 • 12. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 15, 9. 4. 2008 ( RTF , MS Word )
  1. Návrh na odpredaj nehnuteľností Mesta Žilina
   
 • 12. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 15, 9. 4. 2008 ( RTF , MS Word )
  2. Návrh na prenájom nehnuteľností Mesta Žilina
   
 • 12. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 16, 9. 4. 2008 ( RTF , MS Word )
  Analýza územného plánu Mesta Žilina vo vzťahu k výstavbe objektu AUPARK ŽILINA-SHOPPING CENTER
   
 • 12. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 17, 9. 4. 2008 ( RTF , MS Word )
  Správa o plnení úloh súvisiach so zavedením eura v podmienkach mesta Žilina
   
 • 12. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 1, 9. 4. 2008 ( RTF , MS Word )
  Program
   
 • Mimoriande zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline, 4. 3. 2008 ( RTF , MS Word )
  pozn.: Zvolávam mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline
   
 • Mimoriande zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline, bod č. 1, 4. 3. 2008 ( RTF , MS Word )
  pozn.: Dohoda o spolupráci partnerských miest uzatvorená medzi
   
 • Mimoriande zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline, bod č. 2, 4. 3. 2008 ( RTF , MS Word )
  pozn.: Plán Mesta Žilina na zavedenie eura
   
 • Mimoriande zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline, bod č. 3, 4. 3. 2008 ( RTF , MS Word )
  Žiadosť o nenávratný finančný príspevok z Regionálneho operačného programu, opatrenia 1.1 - infraštruktúry vzdelávania pre projekt „Zvýšenie energetickej hospodárnosti a rozšírenie ZŠ Námestie mladosti 1, Žilina za účelom zlepšenia kvality vzdelávania“
   
 • Mimoriande zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline, bod č. 4, 4. 3. 2008 ( RTF , MS Word )
  Žiadosť o nenávratný finančný príspevok z Regionálneho operačného programu, opatrenia 1.1 - infraštruktúry vzdelávania pre projekt „Zvýšenie kvality služieb vzdelávania a zlepšenie energetickej hospodárnosti prostredníctvom rekonštrukcie ZŠ V. Javorku 32, Žilina“
   
 • Mimoriande zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline, bod č. 5, 4. 3. 2008 ( RTF , MS Word )
  Žiadosť o nenávratný finančný príspevok z Regionálneho operačného programu, opatrenia 1.1 - infraštruktúry vzdelávania pre projekt „Rekonštrukciou a modernizáciou Materskej školy Jarná v Žiline k zníženiu energetickej náročnosti a zlepšeniu výchovného prostredia detí“
   
 • 10. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.9, 8. 2. 2008 ( PDF )
  Doplnenie navrhu na odpredaj nehnutelnosti
   
 • 10. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.2, 5. 2. 2008 ( RTF , MS Word )
  Kontrolná správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Žiline
   
 • 10. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.3, 5. 2. 2008 ( RTF , MS Word )
  Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Ž i l i n a
   
 • 10. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.4, 5. 2. 2008 ( RTF , MS Word )
  Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Žilina na 1.polrok 2008
   
 • 10. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.5, 5. 2. 2008 ( RTF , MS Word )
  Informatívna správa o súčasnom stave sociálnej politiky v meste Žilina
   
 • 10. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.6, 5. 2. 2008 ( MS Word , PDF )
  Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z Finančného mechanizmu EHP, Nórskeho finančného mechanizmu a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky
   
 • 10. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.7, 5. 2. 2008 ( RTF , MS Word )
  Správa k žiadostiam o poskytnutie dotácie v súlade s výnosom MVaRR SR zo 07.12.2006 č. V-1/2006 v znení výnosu MVaRR SR z 28. novembra 2007 č. V-1/2007 o poskytovaní dotácií na rozvoj bývania a o poskytnutie úverov a nenávratného príspevku ŠFRB v súlade so zákonom NR SR č. 607/2003 Z.z. o štátnom fonde rozvoja bývania v znení zákona č. 523/2004 Z.z., zákona č. 536/2004 Z.z. a Správa k žiadostiam o poskytnutie dotácie v súlade s výnosom MVaRR SR zo 07.12.2006 č. V-1/2006 v znení výnosu MVaRR SR z 28. novembra 2007 č. V-1/2007 o poskytovaní dotácií na rozvoj bývania a o poskytnutie úverov a nenávratného príspevku ŠFRB v súlade so zákonom NR SR č. 607/2003 Z.z. o štátnom fonde rozvoja bývania v znení zákona č. 523/2004 Z.z., zákona č. 536/2004 Z.z. a zákona č. 349/2007 Z.z.. (Stavba bytových domov na sídlisku Žilina Hájik – 2. Stavba)
   
 • 10. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.7, 5. 2. 2008 ( RTF , MS Word )
  Správa k žiadostiam o poskytnutie dotácie v súlade s výnosom MVaRR SR zo 07.12.2006 č. V-1/2006 v znení výnosu MVaRR SR z 28. novembra 2007 č. V-1/2007 o poskytovaní dotácií na rozvoj bývania a o poskytnutie úverov a nenávratného príspevku ŠFRB v súlade so zákonom NR SR č. 607/2003 Z.z. o štátnom fonde rozvoja bývania v znení zákona č. 523/2004 Z.z., zákona č. 536/2004 Z.z. a zákona č. 349/2007 Z.z.. (Stavba bytového domu na Bratislavskej ulici v Žiline)
   
 • 10. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.8, 5. 2. 2008 ( RTF , MS Word )
  Návrh na dlhodobý prenájom nehnuteľnosti Mesta Žilina
   
 • 10. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.9, 5. 2. 2008 ( RTF , MS Word )
  Návrh na odpredaj nehnuteľností Mesta Žilina
   
 • 10. zasadnutie MZ v Žiline, 23. 1. 2008 ( RTF , MS Word , PDF )
  Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Žilina na 1.polrok 2008
   
 • Rok 2007

 • 9. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.3, 4. 12. 2007 ( RTF , MS Word , MS Excel )
  Návrh rozpočtu na rok 2008 - 2010
   
 • 9. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.4, 4. 12. 2007 ( RTF , MS Word )
  ZMENA ROZPOČTU MESTA ŽILINA NA ROK 2007 ROZPOČTOVÝM OPATRENÍM
   
 • 9. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.5, 4. 12. 2007 ( RTF , MS Word )
  Všeobecne záväzné nariadenie o dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta - Materiál na rokovanie pre Mestské zastupiteľstvo v Žiline
   
 • 9. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.5, 4. 12. 2007 ( RTF , MS Word )
  Všeobecne záväzné nariadenie o dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta
   
 • 9. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.6, 4. 12. 2007 ( RTF , MS Word )
  NARIADENIE o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom
   
 • 9. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.7, 4. 12. 2007 ( RTF , MS Word )
  DODATOK k VZN č. 9/2001 o zbere, preprave, zhodnocovaní a zneškodňovaní komunálnych odpadov a miestnom poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov na území mesta Žilina
   
 • 9. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.7, 4. 12. 2007 ( RTF , MS Word )
  Materiál na rokovanie pre MZ - dodatok nar. č.9 r.2001
   
 • 9. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.8, 4. 12. 2007 ( RTF , MS Word )
  Doplnok ÚPN–SÚ Žilina – IBV Považský Chlmec - Materiál na rokovanie MZ - hlavička
   
 • 9. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.8, 4. 12. 2007 ( RTF , MS Word )
  Doplnok ÚPN–SÚ Žilina – IBV Považský Chlmec - dôvodová_správa
   
 • 9. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.8, 4. 12. 2007 ( RTF , MS Word )
  Doplnok ÚPN–SÚ Žilina – IBV Považský Chlmec - pripomienky + vyhodnotenie
   
 • 9. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.8, 4. 12. 2007 ( RTF , MS Word )
  Doplnok ÚPN–SÚ Žilina – IBV Považský Chlmec - VZN návrh
   
 • 9. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.9, 4. 12. 2007 ( RTF , MS Word )
  Všeobecne záväzné nariadenie mesta o používaní iných výstrojných súčiastok príslušníkmi Mestskej polície Žilina - materiál
   
 • 9. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.9, 4. 12. 2007 ( RTF , MS Word )
  Všeobecne záväzné nariadenie mesta o používaní iných výstrojných súčiastok príslušníkmi Mestskej polície Žilina
   
 • 9. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.10, 4. 12. 2007 ( RTF , MS Word )
  Pohotovostné zdroje z rozpočtu mesta Žilina pre výbory v mestských častiach pre rok 2008 – zásady stanovenia ich použitia a výšky.
   
 • 9. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.11, 4. 12. 2007 ( RTF , MS Word )
  Návrh na zástupcov mesta do orgánov spoločnosti Žilinská parkovacia spoločnosť, s.r.o.
   
 • 9. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.14, 4. 12. 2007 ( RTF , MS Word )
  PLÁN PRÁCE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA A MESTSKEJ RADY NA I. POLROK 2008
   
 • 9. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.15, 4. 12. 2007 ( RTF , MS Word )
  Návrh na prevod správy budovy na Predmestskej ul. č. s. 1610
   
 • 9. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.16, 4. 12. 2007 ( RTF , MS Word )
  Návrh na odpredaj nehnuteľností Mesta Žilina
   
 • 9. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.17, 4. 12. 2007 ( RTF , MS Word )
  Návrh na dlhodobý prenájom nehnuteľností Mesta Žilina
   
 • 9. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.12, 4. 12. 2007 ( RTF , MS Word )
  Návrh na vymenovanie členov grantových komisií na rok 2008
   
 • 9. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.13, 4. 12. 2007 ( RTF , MS Word )
  Návrh na vymenovanie zástupcov mesta do orgánov Žilinského kumunitného fondu, n.f.
   
 • 9. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.1, 4. 12. 2007 ( RTF , MS Word )
  Kontrolná správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Žiline
   
 • 9. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.2, 4. 12. 2007 ( RTF , MS Word )
  S T A N O V I S K O hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu Mesta Žilina na roky 2008-2010 a návrhu rozpočtu Mesta Žilina na rok 2008
   
 • 8. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline, 24. 10. 2007 ( RTF , MS Word )
  Návrh poslanca Patrika Gromu
   
 • 8. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline, 24. 10. 2007 ( RTF , MS Word )
  Návrh poslanca Patrika Gromu
   
 • 8. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline, 24. 10. 2007 ( RTF , MS Word )
  Návrh poslanca Patrika Gromu
   
 • 8. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline, 19. 10. 2007 ( RTF , MS Word )
  VZN o dani z nehnuteľností - doplnené
   
 • 8. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline, 19. 10. 2007 ( RTF , MS Word )
  VZN o spôsobe prideľovania nájomných bytov - doplnené
   
 • 8. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline, 19. 10. 2007 ( RTF , MS Word )
  Návrh na úpravu ekonomického nájmu v bezbariérových bytoch
   
 • 8. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline, 19. 10. 2007 ( RTF , MS Word )
  ŽIADOSŤ O ZMENU NÁZVU ŠKOLY ZÁKLADNÁ ŠKOLA , DO STOŠKY 8, 010 04 ŽILINA
   
 • 8. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline, 19. 10. 2007 ( RTF , MS Word )
  Kontrolná správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Ž i l i n e
   
 • 8. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline, 19. 10. 2007 ( RTF , MS Word )
  Organizačný poriadok Mestského úradu v Žiline
   
 • 8. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline, 19. 10. 2007 ( RTF , MS Word )
  ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA MESTSKÉHO ÚRADU V ŽILINE
   
 • 8. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline, 19. 10. 2007 ( RTF , MS Word )
  Návrh na dlhodobý prenájom nehnuteľnosti Mesta Žilina
   
 • 8. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline, 19. 10. 2007 ( RTF , MS Word )
  Návrh na odpredaj nehnuteľností Mesta Žilina
   
 • 8. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline, 19. 10. 2007 ( RTF , MS Word )
  Zásady prevádzkovania pohrebísk Žilina - doplnené
   
 • 8. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline, 19. 10. 2007 ( RTF , MS Word )
  Informatívna správa o vecnom odpočte plnenia mimoriadnych úloh primátora a zástupcu primátora v prvom polroku 2007
   
 • 8. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline, 19. 10. 2007 ( RTF , MS Word )
  Informatívna správa o príprave na údržbu komunikácií v zimnom období 2007 – 2008
   
 • 8. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline, 19. 10. 2007 ( RTF , MS Word )
  NÁVRH NA VYMENOVANIE DO FUNKCIE RIADITEĽA MESTSKÉHO DIVADLA V ŽILINE
   
 • 8. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline, 19. 10. 2007 ( ZIP )
  Správa o činnosti Mestskej krytej plavárne a Športcentra 1.1. – 30.6.2007
   
 • 8. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline, 19. 10. 2007 ( RTF , MS Word )
  Návrh na zmenu rozpočtu Dotácia spojená s prevádzkou a činnosťou MsHK Žilina
   
 • 8. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline, 19. 10. 2007 ( RTF , MS Word )
  Správa o činnosti MsHK Žilina a.s.
   
 • 8. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline, 19. 10. 2007 ( RTF , MS Word )
  Predaj akcií Dexia Banka
   
 • 8. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline, 19. 10. 2007 ( RTF , MS Word )
  Prevzatie úveru od Žilinskej parkovacej spoločnosti s.r.o.
   
 • 8. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline, 19. 10. 2007 ( RTF , MS Word )
  NÁVRH NA VYMENOVANIE DO FUNKCIE RIADITEĽA TURISTICKEJ INFORMAČNEJ KANCELÁRIE MESTA ŽILINA
   
 • 8. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline, 19. 10. 2007 ( RTF , MS Word )
  Informácia k poslaneckému návrhu o doplnenie webovej stránky mesta Žilina o ďalšie informácie a poskytovanie informácií o službách spojených s údržbou vykonávaných pre mesto Žilina
   
 • 8. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline, 19. 10. 2007 ( RTF , MS Word )
  Dodatok k VZN č.9/2004
   
 • 8. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline, 12. 10. 2007 ( RTF , MS Word )
  Zmena rozpočtu Mesta Žilina na rok 2007
   
 • 8. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline, 12. 10. 2007 ( MS Excel )
  Zmena rozpočtu Mesta Žilina na rok 2007 - tabuľka
   
 • 8. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline, 12. 10. 2007 ( RTF , MS Word )
  VZN - požiarny poriadok mesta
   
 • 8. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline, 12. 10. 2007 ( RTF , MS Word )
  VZN - O reklamných, informačných a propagačných zariadeniach na území mesta Žilina
   
 • 8. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline, 12. 10. 2007 ( RTF , MS Word )
  VZN - ktorým sa mení spôsob určenia úhrady a výška úhrady za stravný lístok v jedálni pre dôchodcov
   
 • 8. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline, 12. 10. 2007 ( RTF , MS Word )
  Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Žilina o zriadení Zariadenia dočasného bývania
   
 • Štatút Mestskej polície Žilina - príloha č.5, 23. 8. 2007 ( MS Excel )
  Grafické vyobrazenie hodností používaných v MP Žilina
   
 • ORGANIZAČNÝ PORIADOK Mestskej polície Žilina - schéma, 23. 8. 2007 ( MS Excel )
   
 • Návrh na zriadenie Turistickej informačnej kancelárie mesta Žilina, príspevkovej organizácie - hlavička, 23. 8. 2007 ( RTF , MS Word )
   
 • Návrh na zriadenie Turistickej informačnej kancelárie mesta Žilina, príspevkovej organizácie - uznesenie, 23. 8. 2007 ( RTF , MS Word )
   
 • Návrh na zriadenie Turistickej informačnej kancelárie mesta Žilina, príspevkovej organizácie, 23. 8. 2007 ( RTF , MS Word )
  Dôvodová správa, ZRIAĎOVACIA LISTINA, ŠTATÚT
   
 • Návrh na zriadenie Turistickej informačnej kancelárie mesta Žilina, príspevkovej organizácie, 23. 8. 2007 ( MS Excel )
  Rozpočet 2007 a 2008
   
 • Návrh na zriadenie Turistickej informačnej kancelárie mesta Žilina, príspevkovej organizácie, 23. 8. 2007 ( RTF , MS Word )
  Zmluva o prevode správy majetku Mesta Žiliny č. 139/Právne/2007
   
 • SPRÁVA O ČINNOSTI MESTSKÉHO DIVADLA, 23. 8. 2007 ( RTF , MS Word )
  hlavička
   
 • SPRÁVA O ČINNOSTI MESTSKÉHO DIVADLA, 23. 8. 2007 ( RTF , MS Word )
  Návrh na uznesenie
   
 • SPRÁVA O ČINNOSTI MESTSKÉHO DIVADLA, 23. 8. 2007 ( RTF , MS Word )
  Správa - 2006-2007
   
 • SPRÁVA O ČINNOSTI MESTSKÉHO DIVADLA, 23. 8. 2007 ( RTF , MS Word )
  Činnosť Mestského divadla v - ku správe
   
 • Návrh na odvolanie riaditeľky Mestského divadla v Žiline Ing. Eleny Dikošovej dňom 31. 08. 2007, 23. 8. 2007 ( RTF , MS Word )
   
 • NÁVRH NA VYPLATENIE ODMIEN PRIMÁTOROVI MESTA, ZÁSTUPCOVI PRIMÁTORA MESTA A HLAVNÉMU KONTROLÓROVI MESTA ŽILINA, 23. 8. 2007 ( RTF , MS Word )
   
 • Kontrolná správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Žiline, 23. 8. 2007 ( RTF , MS Word )
   
 • Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Ž i l i n a za prvý polrok 2007, 23. 8. 2007 ( RTF , MS Word )
   
 • Prehľad podaných sťažností, žiadostí a petícií za prvý polrok 2007, 23. 8. 2007 ( RTF , MS Word )
   
 • ORGANIZAČNÝ PORIADOK Mestskej polície Žilina, 20. 8. 2007 ( RTF , MS Word )
   
 • Platový poriadok Mestskej polície Žilina, 20. 8. 2007 ( RTF , MS Word )
   
 • Štatút Mestskej polície Žilina, 20. 8. 2007 ( RTF , MS Word )
   
 • ŠTATÚT, ORGANIZAČNÝ PORIADOK, PLATOVÝ PORIADOK, MESTSKEJ POLÍCIE V ŽILINE, 20. 8. 2007 ( RTF , MS Word )
  Materiál na rokovanie pre Mestské zastupiteľstvo v Žiline
   
 • PLNENIE ROZPOČTU MESTA ŽILINA K 30.6.2007, 17. 8. 2007 ( RTF , MS Word )
  VZOR hlavičky mat. na rokovanie
   
 • PLNENIE ROZPOČTU K 30.6.2007, 17. 8. 2007 ( MS Excel )
   
 • Plnenie rozpočtu Mesta Žilina k 30.6. 2007 - konečná správa, 17. 8. 2007 ( RTF , MS Word )
   
 • Zásady hospodárenia s majetkom mesta Žilina, 17. 8. 2007 ( RTF , MS Word )
   
 • 6. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.2, 25. 6. 2007 ( RTF , MS Word )
  kontrola plnenia uznesení MZ
   
 • 6. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.3, 25. 6. 2007 ( RTF , MS Word )
  správa o činnoti MP za rok 2006
   
 • 6. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.4, 25. 6. 2007 ( RTF , MS Word )
  VZN opatrovateľská služba
   
 • 6. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.5, 25. 6. 2007 ( RTF , MS Word )
  zásady hosp. s majetkom mesta
   
 • 6. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.6, 25. 6. 2007 ( RTF , MS Word )
  VZN pamätihodnosti
   
 • 6. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.7, 25. 6. 2007 ( RTF , MS Word )
  VZN o dezinsekcii a deratizácii
   
 • 6. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.8, 25. 6. 2007 ( RTF , MS Word )
  úprava ekonomického nájmu bytov
   
 • 6. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.12, 25. 6. 2007 ( RTF , MS Word )
  predaj akcií Letisko Žilina
   
 • 6. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.13, 25. 6. 2007 ( RTF , MS Word )
  predaj akcií Garáže Žilina
   
 • 6. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.14, 25. 6. 2007 ( RTF , MS Word )
  memorandum o spoločnom postupe medzi mestom ZA a SIRS
   
 • 6. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.15, 25. 6. 2007 ( RTF , MS Word )
  plán práce MR, MZ a kom. MZ
   
 • 6. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.16, 25. 6. 2007 ( RTF , MS Word )
  plán práce hlavného kontrolóra
   
 • 5. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.2, 17. 4. 2007 ( RTF , MS Word )
  Kontrólna správa o plnení uznesení MZ
   
 • 5. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.3, 17. 4. 2007 ( RTF , MS Word )
  Správa o plnení rozpočtu - 1. časť
   
 • 5. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.3, 17. 4. 2007 ( RTF , MS Word )
  Správa o plnení rozpočtu - 2. časť
   
 • 5. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.3, 17. 4. 2007 ( MS Excel )
  Správa o plnení rozpočtu - 3. časť
   
 • 5. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.3, 17. 4. 2007 ( RTF , MS Word )
  Záverečný účet - stanovisko
   
 • 5. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.4, 17. 4. 2007 ( RTF , MS Word )
  Správa o činnosti DPMŽ - 1. časť
   
 • 5. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.4, 17. 4. 2007 ( MS Word , PDF )
  Správa o činnosti DPMŽ - 2. časť
   
 • 5. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.6, 17. 4. 2007 ( RTF , MS Word )
  VZN o spôsobe prideľovania nájomných bytov
   
 • 5. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.7, 17. 4. 2007 ( RTF , MS Word )
  Zmena štatútu M ZA
   
 • 5. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.8, 17. 4. 2007 ( RTF , MS Word )
  Celkový model štruktúry a riadenia MsHK- 1. časť
   
 • 5. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.8, 17. 4. 2007 ( RTF , MS Word )
  Celkový model štruktúry a riadenia MsHK Žilina - 2. časť
   
 • 5. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.8, 17. 4. 2007 ( MS Excel )
  Rozpočet sumárna tabuľka - 3. časť
   
 • 5. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.8, 17. 4. 2007 ( RTF , MS Word )
  Organizačný poriadok MsHK - 4. časť
   
 • 5. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.8, 17. 4. 2007 ( MS Excel )
  Organizačná štruktúra MsHK - 5. časť
   
 • 5. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.9, 17. 4. 2007 ( RTF , MS Word )
  Grantové komisie pre rok 2007
   
 • 5. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.10, 17. 4. 2007 ( RTF , MS Word )
  Personálne zmeny v OS s podielom M ZA
   
 • 5. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.11, 17. 4. 2007 ( MS Word , PDF )
  Návrh na vymenovanie náčelníka MP
   
 • 5. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.13, 17. 4. 2007 ( RTF , MS Word )
  Návrh zliav v MHD - 1. časť
   
 • 5. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.13, 17. 4. 2007 ( RTF , MS Word )
  Návrh zliav v MHD - 2. časť
   
 • 4. mimoriadne zasadnutie MZ v Žiline - bod č.2, 23. 3. 2007 ( RTF , MS Word )
  Prijatie úveru
   
 • 4. mimoriadne zasadnutie MZ v Žiline - bod č.3, 23. 3. 2007 ( RTF , MS Word )
  Vymenovanie riad. MKP
   
 • 4. mimoriadne zasadnutie MZ v Žiline - bod č.4, 23. 3. 2007 ( RTF , MS Word )
  Odvolanie náčelníka MP
   
 • 4. mimoriadne zasadnutie MZ v Žiline - bod č.5, 23. 3. 2007 ( RTF , MS Word )
  Personálna zmena v DR spol. SEVAK
   
 • 3. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.2, 23. 2. 2007 ( RTF , MS Word )
  kontrolná správa - kontrolór
   
 • 3. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.3, 23. 2. 2007 ( RTF , MS Word )
  stanovisko k rozpočtu
   
 • 3. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.4, 23. 2. 2007 ( RTF , MS Word )
  Správa o hospodárení organizácií školstva zriadených Mestom Žilina
   
 • 3. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.4, 23. 2. 2007 ( MS Excel )
  Správa o hospodárení organizácií školstva zriadených Mestom Žilina
   
 • 3. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.4, 23. 2. 2007 ( MS Excel )
  Správa o hospodárení organizácií školstva zriadených Mestom Žilina
   
 • 3. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.4, 23. 2. 2007 ( MS Excel )
  Správa o hospodárení organizácií školstva zriadených Mestom Žilina
   
 • 3. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.5, 23. 2. 2007 ( RTF , MS Word )
  Súhrnná správa o stave ochrany pred požiarmi v meste Žilina za rok 2006 - časť 1.
   
 • 3. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.5, 23. 2. 2007 ( RTF , MS Word )
  Súhrnná správa o stave ochrany pred požiarmi v meste Žilina za rok 2006 - časť 2.
   
 • 3. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.5, 23. 2. 2007 ( RTF , MS Word )
  Súhrnná správa o stave ochrany pred požiarmi v meste Žilina za rok 2006 - časť 3.
   
 • 3. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.6, 23. 2. 2007 ( RTF , MS Word )
  správa o činnosti - kontrolór
   
 • 3. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.7, 23. 2. 2007 ( RTF , MS Word )
  Informatívna správa o súčasnom stave sociálnej politiky v meste
   
 • 3. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.8, 23. 2. 2007 ( RTF , MS Word )
  Návrh na zmenu výšky nájomného za pozemky pod sezónnym posedením (letné terasy) v meste Žilina
   
 • 3. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.10, 23. 2. 2007 ( RTF , MS Word )
  Útvar hlavného architekta mesta Žilina
   
 • 3. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.11, 23. 2. 2007 ( RTF , MS Word )
  Návrh na zmenu Organizačného poriadku Mestského úradu v Žiline
   

Zobraziť dokumenty z archívu