textová verzia pre zrakovo postihnutých textová verzia | nedeľa 3. december 2023 | meniny: Oldrich
vyhľadať spojenie MHD
pohotovosť lekární

Rozpis pohotovostných lekárenských služieb od 17.00 hod. do 22.00 hod.

celý rozpis
kam dnes

Objekty ľudovej architektúry Čičmany - expozícia Čičmany

Sobášny palác v Bytči - expozícia Sobášny palác, Bytča

Budatínsky hrad - expozícia Budatínsky hrad, Žilina

KONCERT MEDITAČNEJ HUDBY - SONGS OF THE SOUL Dom odborov, Žilina (19:30)

ďaľšie podujatia
mailinglist
Prajete si dostávať aktuálne informácie a správy? Prihláste sa do nášho mailinglistu.

Návrhy všeobecne záväzných nariadení

K návrhom všeobecne záväzných nariadení mesta Žilina môžu v zmysle § 6 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení fyzické osoby a právnické osoby uplatniť svoje pripomienky, ktorými možno navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu; z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

Pripomienky možno uplatniť v desaťdňovej lehote, ktorá začína plynúť dňom vyvesenia návrhu:

- v písomnej forme na adresu: Mestský úrad v Žiline, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina (fyzicky musia byť doručené v posledný deň lehoty!)
- elektronicky na adresu: pripomienky.vzn@zilina.sk
- osobne do zápisnice na Mestskom úrade v Žiline

  Rok 2021

 • Návrh VZN, zverejnený, 09.04.2021 ( PDF )
  ktorým sa dopĺňa VZN č. 5/2019, ktorým sa určujú školské obvody základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina v znení VZN č. 3/2020 a VZN č. 10/2020
   
 • Návrh VZN, zverejnený, 09.04.2021 ( PDF )
  ktorým sa vyhlasuje obecné chránené územie „Lesopark Žilina – Chrasť“
   
 • Návrh VZN, zverejnený, 09.04.2021 ( PDF )
  ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2019 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Žilina
   
 • Návrh VZN, zverejnený, 09.04.2021 ( PDF )
  o prideľovaní nájomných bytov pre sociálne účely vo vlastníctve mesta Žilina
   
 • Návrh VZN, zverejnený, 09.02.2021 ( PDF )
  ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 18/2019 o prideľovaní nájomných bytov pre sociálne účely vo vlastníctve mesta Žilina v znení VZN č. 11/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 18/2019 o prideľovaní nájomných bytov pre sociálne účely vo vlastníctve mesta Žilina
   
 • Návrh VZN, zverejnený, 09.02.2021 ( PDF )
  o výške finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia
   
 • Návrh VZN, zverejnený, 09.02.2021 ( PDF )
  o určení a zmene názvov ulíc a iných verejných priestranstiev v meste Žilina a o zmene niektorých všeobecne záväzných nariadení
   
 • Návrh VZN, zverejnený, 09.02.2021 ( PDF )
  o podmienkach zriaďovania a prevádzkovania sezónnych vonkajších obslužných zariadení na území mesta Žilina
   
 • Návrh VZN, zverejnený, 09.02.2021 ( PDF )
  o podmienkach výberu pamätihodností mesta a ich zápise do Zoznamu pamätihodností mesta Žilina
   
 • Rok 2020

 • Návrh VZN, zverejnený, 26.11.2020 ( PDF )
  ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 16/2018 o odpadoch v znení VZN č. 8/2020
   
 • Návrh VZN, zverejnený, 15.10.2020 ( PDF )
  o dani za užívanie verejného priestranstva, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2011 o dani za užívanie verejného priestranstva
   
 • Návrh VZN, zverejnený, 15.10.2020 ( PDF )
  ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie Mesta Žilina č. 11/2011 o podmienkach umiestňovania, povoľovania a prevádzkovania sezónnych vonkajších obslužných zariadení na území mesta Žilina
   
 • Návrh VZN, zverejnený, 10.09.2020 ( PDF )
  ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 18/2019 o prideľovaní nájomných bytov pre sociálne účely vo vlastníctve mesta Žilina
   
 • Návrh VZN, zverejnený, 10.09.2020 ( PDF )
  o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Žilina
   
 • Návrh VZN, zverejnený, 10.09.2020 ( PDF )
  o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území mesta Žilina v určených dňoch v kalendárnom roku 2021
   
 • Návrh VZN, zverejnený 11.06.2020 ( PDF )
  ktorým sa ruší VZN č. 21/2009 upravujúce zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Žilina v znení VZN č. 2/2011, č. 16/2012 a č. 12/2013 a zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Žilina
   
 • Návrh VZN, zverejnený, 11.06.2020 ( PDF )
  o odpadoch, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 16/2018
   
 • Návrh VZN, zverejnený 11.06.2020 ( PDF )
  o dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta a o dopravno-prevádzkovom režime v pešej zóne
   
 • Návrh VZN, zverejnený 11.06.2020 ( PDF )
  ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2019, ktorým sa určujú školské obvody základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina v znení VZN č. 3/2020
   
 • Návrh VZN, zverejnený 11.06.2020 ( PDF )
  ktorým sa mení VZN č. 1/2018 o výške finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia v znení VZN č. 3/2019, VZN č. 24/2019 a VZN č. 2/2020
   
 • Návrh VZN, zverejnený 11.06.2020 ( PDF )
  ktorým sa mení VZN č. 15/2009 o udržiavaní všeobecnej čistoty, ochrany zelene a poriadku na území mesta Žiliny v znení VZN č. 20/2011 a VZN č. 4/2016
   
 • Návrh VZN, zverejnený, 22.04.2020 ( PDF )
  ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 13/2019 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina v znení VZN č. 25/2019, ktorým sa mení VZN č. 13/2019 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina
   
 • Návrh VZN, zverejnený, 22.04.2020 ( PDF )
  ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 15/2009 o udržiavaní všeobecnej čistoty, ochrany zelene a poriadku na území mesta Žiliny v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 20/2011 a všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2016
   
 • Návrh VZN, zverejnený, 22.04.2020 ( PDF )
  ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2012, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Žilina v znení VZN č. 9/2013, č. 14/2015, č. 21/2016, č. 5/2018 a č. 2/2019
   
 • Návrh VZN, zverejnený, 22.04.2020 ( PDF )
  ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 15/2009 o udržiavaní všeobecnej čistoty, ochrany zelene a poriadku na území mesta Žiliny
   
 • Návrh VZN, zverejnený, 30.01.2020 ( PDF )
  ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2018 o výške finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia v znení VZN č. 3/2019 a VZN č. 24/2019
   
 • Návrh VZN, zverejnený, 30.01.2020 ( PDF )
  ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2019, ktorým sa určujú školské obvody základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina
   
 • Návrh VZN, zverejnený, 30.01.2020 ( PDF )
  ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2012, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Žilina v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 9/2013, č. 14/2015, č. 21/2016, č. 5/2018 a č. 2/2019
   
 • Návrh VZN, zverejnený, 30.01.2020 ( PDF )
  ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 15/2009 o udržiavaní všeobecnej čistoty, ochrany zelene a poriadku na území mesta Žiliny
   
 • Návrh VZN, zverejnený, 30.01.2020 ( PDF )
  ktorým sa vyhlasuje obecné chránené územie "Sad SNP"
   
 • Rok 2019

 • Návrh VZN, zverejnený, 14.11.2019 ( PDF )
  ktorým sa dopĺňa VZN č. 1/2018 o výške finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia v znení VZN č. 3/2019
   
 • Návrh VZN, zverejnený, 14.11.2019 ( PDF )
  ktorým sa mení VZN č. 13/2019 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina
   
 • Návrh VZN, zverejnený, 14.11.2019 ( PDF )
  o prideľovaní nájomných bytov pre sociálne účely vo vlastníctve mesta Žilina
   
 • Návrh VZN, zverejnený, 14.11.2019 ( PDF )
  ktorým sa určujú Pravidlá participatívneho rozpočtu mesta Žilina
   
 • Návrh VZN, zverejnený, 14.11.2019 ( PDF )
  o dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje
   
 • Návrh VZN, zverejnený, 14.11.2019 ( PDF )
  o dani za ubytovanie
   
 • Návrh VZN, zverejnený, 14.11.2019 ( PDF )
  o poplatku
   
 • Návrh VZN, zverejnený, 14.11.2019 ( PDF )
  o dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta
   
 • Návrh VZN, zverejnený, 14.11.2019 ( PDF )
  o miestnom poplatku za rozvoj
   
 • Návrh VZN, zverejnený, 30.08.2019 ( PDF )
  Návrh VZN, ktorým sa mení VZN č. 7/2010 – Štatút mesta Žilina v znení VZN č. 1/2011, VZN č. 17/2017, VZN č. 10/2018
   
 • Návrh VZN, zverejnený, 30.08.2019 ( PDF )
  Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2016 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Žilina v znení neskorších zmien
   
 • Návrh VZN, zverejnený, 30.08.2019 ( PDF )
  Návrh VZN o hazardných hrách na území mesta Žilina
   
 • Návrh VZN, zverejnený, 30.08.2019 ( PDF )
  Návrh VZN o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území mesta Žilina v určených dňoch v kalendárnom roku 2020
   
 • Návrh VZN, zverejnený, 07.06.2019 ( PDF )
  Návrh VZN, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu zóny Žilina – Bulvár
   
 • Návrh VZN, zverejnený, 07.06.2019 ( PDF )
  Návrh VZN o určení a zmene názvov ulíc a iných verejných priestranstiev v meste Žilina a o zmene niektorých všeobecne záväzných nariadení
   
 • Návrh VZN, zverejnený, 07.06.2019 ( PDF )
  Návrh VZN mesta Žilina o podmienkach poskytovania finančných príspevkov mesta Žilina na vykonávanie opatrení podľa zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákona“) poskytované mestom Žilina
   
 • Návrh VZN, zverejnený, 07.06.2019 ( PDF )
  Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2011 o dani za užívanie verejného priestranstva v znení neskorších zmien
   
 • Návrh VZN, zverejnený, 07.06.2019 ( PDF )
  Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2016 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Žilina v znení neskorších zmien
   
 • Návrh VZN, zverejnený, 07.06.2019 ( PDF )
  Návrh VZN o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina
   
 • Návrh VZN, zverejnený 28.03.2019 ( PDF )
  Návrh VZN, ktorým sa dopĺňa VZN č. 5/2016 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Žilina
   
 • Návrh VZN, zverejnený 28.03.2019 ( PDF )
  Návrh VZN o zrušení VZN č. 4/2011 o úprave správneho poplatku za zvláštne užívanie pozemných komunikácií
   
 • Návrh VZN, zverejnený, 23.01.2019 ( PDF )
  ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2012, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Žilina v znení VZN č. 9/2013, č. 14/2015, č. 21/2016 a č. 5/2018
   
 • Návrh VZN, zverejnený, 23.01.2019 ( PDF )
  ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2018 o výške finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia
   
 • Návrh VZN, zverejnený, 23.01.2019 ( PDF )
  ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 10/2017 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 8/2018
   
 • Návrh VZN, zverejnený, 23.01.2019 ( PDF )
  ktorým sa určujú školské obvody základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina
   
 • Návrh VZN, zverejnený, 23.01.2019 ( PDF )
  o dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta
   
 • Návrh VZN, zverejnený, 23.01.2019 ( PDF )
  o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Žilina
   
 • Rok 2018

 • Návrh VZN, zverejnený, 22.11.2018 ( PDF )
  Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2012, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Žilina, v znení VZN č. 9/2013, č. 14/2015, č. 21/2016 a č. 5/2018
   
 • Návrh VZN, zverejnený 06.09.2018 ( PDF )
  Návrh VZN o dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje
   
 • Návrh VZN, zverejnený 06.09.2018 ( PDF )
  Návrh VZN o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom
   
 • Návrh VZN, zverejnený 06.09.2018 ( PDF )
  Návrh VZN o odpadoch
   
 • Návrh VZN, zverejnený 06.09.2018 ( PDF )
  Návrh VZN o sociálnych službách, výške, spôsobe určenia a platenia úhrady za sociálne služby poskytované mestom Žilina
   
 • Návrh VZN, zverejnený, 07.06.2018 ( PDF )
  ktorým sa mení VZN č. 7/2010 Štatút mesta Žilina v znení VZN č. 1/2011 a VZN č. 17/2017
   
 • Návrh VZN, zverejnený, 07.06.2018 ( PDF )
  o dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje
   
 • Návrh VZN, zverejnený, 07.06.2018 ( PDF )
  o miestnom poplatku za rozvoj
   
 • Návrh VZN, zverejnený, 07.06.2018 ( PDF )
  o poplatku a Návrh VZN, ktorým sa dopĺňa Prevádzkový poriadok pohrebísk Mesta Žilina č. 9/2017
   
 • Návrh VZN, zverejnený, 07.06.2018 ( PDF )
  ktorým sa mení a dopĺňa VZN o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta Žilina č. 14/2011
   
 • Návrh VZN, zverejnený, 07.06.2018 ( PDF )
  ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 23/2016, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu zóny Žilina, IBV Hájik – Bradová
   
 • Návrh VZN, zverejnený, 07.06.2018 ( PDF )
  o umiestňovaní, výstavbe a modernizácii telekomunikačných stavieb a meraní intenzity elektromagnetického vyžarovania týchto stavieb a zariadení, ktorých intenzita žiarenia v prevádzke týchto zariadení ohrozuje zdravie ľudí
   
 • Návrh VZN, zverejnený, 07.06.2018 ( PDF )
  ktorým sa dopĺňa VZN č. 5/2016 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Žilina
   
 • Návrh VZN, zverejnený 05.04.2018 ( PDF )
  o prideľovaní nájomných bytov vo vlastníctve mesta Žilina a č. 12/2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2017 o prideľovaní nájomných bytov vo vlastníctve mesta Žilina
   
 • Návrh VZN, zverejnený 05.04.2018 ( PDF )
  ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2012, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚPN-M Žilina v znení VZN č. 9/2013, č. 14/2015 a č. 21/2016
   
 • Návrh VZN, zverejnený 05.04.2018 ( PDF )
  o zrušení Elokovaného pracoviska, Hollého 66, Školského klubu detí, Hollého 66 a Školskej jedálne, Hollého 66, ako súčastí Základnej školy s materskou školou, Do Stošky 8, Žilina
   
 • Návrh VZN, zverejnený 05.04.2018 ( PDF )
  ktorým sa dopĺňa VZN č. 18/2014 o dani za ubytovanie
   
 • Návrh VZN, zverejnený 05.04.2018 ( PDF )
  ktorým sa dopĺňa VZN č. 10/2017 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina
   
 • Návrh VZN, zverejnený 26.01.2018 ( PDF )
  o podmienkach umiestňovania, povoľovania a prevádzkovania sezónnych vonkajších obslužných zariadení na území mesta Žilina
   
 • Návrh VZN, zverejnený 25.01.2018 ( PDF )
  ktorým sa dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2016 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Žilina
   
 • Návrh VZN, zverejnený 25.01.2018 ( PDF )
  o výške finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia
   
 • Rok 2017

 • Návrh VZN, zverejnený 16.11.2017 ( PDF )
  ktorým sa dopĺňa VZN č. 5/2016 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Žilina
   
 • Návrh VZN, zverejnený 16.11.2017 ( PDF )
  o určení a zmene názvov ulíc a iných verejných priestranstiev v meste Žilina a o zmene niektorých všeobecne záväzných nariadení
   
 • Návrh VZN, zverejnený 16.11.2017 ( PDF )
  o výške finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia
   
 • Návrh VZN, zverejnený 13.10.2017 ( PDF )
  o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina
   
 • Návrh VZN, zverejnený 12.10.2017 ( PDF )
  ktorým sa mení VZN č. 10/2016 ktorým sa určujú podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v meste Žilina
   
 • Návrh VZN, zverejnený 21.09.2017 ( PDF )
  ktorým sa mení VZN č. 28/2016 o výške finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia
   
 • Návrh VZN, zverejnený 30.08.2017 ( PDF )
  o zrušení Elokovaného pracoviska, Hollého 66, Školského klubu detí, Hollého 66 a Školskej jedálne, Hollého 66, ako súčastí Základnej školy s materskou školou, Do Stošky 8, Žilina
   
 • Návrh VZN, zverejnený 30.08.2017 ( PDF )
  ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 28/2016 o výške finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia
   
 • Návrh VZN, zverejnený 30.08.2017 ( PDF )
  ktorým sa mení VZN č. 3/2011 o chove, vodení a držaní psov na území mesta Žilina
   
 • Návrh VZN, zverejnený 30.08.2017 ( PDF )
  ktorým sa mení VZN č. 2/2012 o podmienkach poskytovania dotácií právnickým a fyzickým osobám pôsobiacim na území mesta v znení VZN č. 5/2015
   
 • Návrh VZN, zverejnený 30.08.2017 ( PDF )
  ktorým sa mení VZN č. 7/2010 – Štatút mesta Žilina v znení VZN č. 1/2011
   
 • Návrh VZN, zverejnený 08.06.2017 ( PDF )
  ktorým sa mení VZN č. 28/2016 o výške finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia
   
 • Návrh VZN, zverejnený 08.06.2017 ( PDF )
  o výške príspevkov a čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina
   
 • Návrh VZN, zverejnený 08.06.2017 ( PDF )
  o zrušení elokovaného pracoviska, Hollého 66 ako súčasti Základnej školy s materskou Školou, Do Stošky 8, Žilina, Školského klubu detí, Hollého 66, ako súčasti Základnej školy s materskou Školou, Do Stošky 8, Žilina a Školskej jedálne, Hollého 66, ako súčasti Základnej školy s materskou školou, Do Stošky 8, Žilina
   
 • Návrh VZN, zverejnený 08.06.2017 ( PDF )
  ktorým sa dopĺňa VZN č. 15/2014 o sociálnych službách a o podmienkach ich poskytovania mestom Žilina v znení VZN č. 1/2016
   
 • Návrh VZN, zverejnený 08.06.2017 ( PDF )
  ktorým sa dopĺňa VZN č. 5/2016 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Žilina
   
 • Návrh VZN, zverejnený 08.06.2017 ( PDF )
  ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2017 o prideľovaní nájomných bytov vo vlastníctve mesta Žilina
   
 • Návrh VZN, zverejnený 08.06.2017 ( PDF )
  ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebísk mesta Žilina
   
 • Návrh VZN, zverejnený 08.06.2017 ( PDF )
  o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane na území mesta Žilina
   
 • Návrh VZN, zverejnený 06.04.2017 ( PDF )
  ktorým sa dopĺňa VZN č. 5/2016 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Žilina
   
 • Návrh VZN, zverejnený 06.04.2017 ( PDF )
  o prideľovaní nájomných bytov vo vlastníctve mesta Žilina
   
 • Návrh VZN, zverejnený 06.04.2017 ( PDF )
  ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 10/2016, ktorým sa určujú podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v meste Žilina
   
 • Návrh VZN, zverejnený 06.04.2017 ( PDF )
  ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 25/2012 o dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta
   
 • Návrh VZN, zverejnený 06.04.2017 ( PDF )
  ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu zóny Žilina – Žilinská univerzita
   
 • Návrh VZN, zverejnený 06.04.2017 ( PDF )
  o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane na území mesta Žilina
   
 • Návrh VZN, zverejnený 06.04.2017 ( PDF )
  o podmienkach umiestňovania plagátov na území mesta Žilina
   
 • Návrh VZN, zverejnený 06.04.2017 ( PDF )
  ktorým sa mení VZN č. 7/2010 – Štatút mesta Žilina v znení VZN č. 1/2011
   
 • Návrh VZN, zverejnený 02.02.2017 ( PDF )
  ktorým sa dopĺňa VZN č. 5/2016 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Žilina
   
 • Návrh VZN, zverejnený 02.02.2017 ( PDF )
  ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2014 o prideľovaní nájomných bytov vo vlastníctve mesta Žilina
   
 • Návrh VZN, zverejnený 02.02.2017 ( PDF )
  ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2012 v znení VZN č. 5/2015 o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom pôsobiacim na území mesta Žilina
   
 • Rok 2016

 • Návrh VZN, zverejnený 24.11.2016 ( PDF )
  ktorým sa dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2016 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Žilina
   
 • Návrh VZN, zverejnený 24.11.2016 ( PDF )
  ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2016 o výške finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia
   
 • Návrh VZN, zverejnený 24.11.2016 ( PDF )
  o výške finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia
   
 • Návrh VZN, zverejnený 24.11.2016 ( PDF )
  ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 25/2012 o dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta
   
 • Návrh VZN, zverejnený 24.11.2016 ( PDF )
  o odpadoch
   
 • Návrh VZN, zverejnený 20.10.2016 ( PDF )
  o udeľovaní ocenení mesta Žilina
   
 • Návrh VZN, zverejnený 09.06.2016 ( PDF )
  ktorým sa dopĺňa VZN č. 5/2016 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Žilina
   
 • Návrh VZN, zverejnený 09.06.2016 ( PDF )
  ktorým sa mení VZN č. 8/2016 o výške finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia
   
 • Návrh VZN, zverejnený 09.06.2016 ( PDF )
  o výške príspevku na úhradu nákladov na nákup potravín a výške príspevku na čiastočnú úhradu režijných nákladov detí, žiakov, zamestnancov škôl a školských zariadení a iných fyzických osôb v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni
   
 • Návrh VZN, zverejnený 09.06.2016 ( PDF )
  ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu zóny Žilina, IBV Hájik - Bradová
   
 • Návrh VZN, zverejnený 09.06.2016 ( PDF )
  ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2012, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Žilina, v znení VZN č. 9/2013 a č. 14/2015
   
 • Návrh VZN, zverejnený 09.06.2016 ( PDF )
  ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2010 - Štatút mesta Žilina v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2011
   
 • Návrh VZN ( PDF )
  ktorým sa vydáva trhový poriadok pre príležitostný trh FARMÁRSKY TRH
   
 • Návrh VZN ( PDF )
  o odpadoch
   
 • Návrh VZN ( PDF )
  ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2016 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Žilina
   
 • Návrh VZN ( PDF )
  o podmienkach vylepovania a umiestňovania plagátov
   
 • Návrh VZN ( PDF )
  ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mesta Žilina č. 19/2015 o dočasnom obmedzení alebo zákaze užívania pitnej vody na iné účely ako je nevyhnutné na zabezpečenie zásobovania pitnou vodou v meste počas jej nedostatku, o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní žúmp na území mesta Žilina
   
 • Návrh VZN ( PDF )
  o organizácii miestneho referenda v meste Žilina
   
 • Návrh VZN ( PDF )
  ktorým sa určujú školské obvody základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina
   
 • Návrh VZN ( PDF )
  o výške finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia
   
 • Návrh VZN ( PDF )
  ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2015 o poskytnutí starostlivosti a úhradách za poskytovanú starostlivosť a stravné v zariadeniach detských jaslí
   
 • Návrh VZN ( PDF )
  ktorým sa určujú podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v meste Žilina
   
 • Návrh VZN ( PDF )
  ktorým sa vydáva Trhový poriadok pre Trhovisko pri autobusovej stanici
   
 • Návrh VZN ( PDF )
  o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole
   
 • Návrh VZN ( PDF )
  ktorým sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 15/2014 o sociálnych službách a o podmienkach ich poskytovania mestom Žilina
   
 • Návrh VZN ( PDF )
  o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole
   
 • Návrh VZN ( PDF )
  ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2013 o odpadoch
   
 • Návrh VZN ( PDF )
  ktorým sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Žilina č. 15/2009 o udržiavaní všeobecnej čistoty, ochrany zelene a poriadku na území mesta Žiliny
   
 • Návrh VZN ( PDF )
  o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Žilina
   
 • Rok 2015

 • Návrh VZN ( PDF )
  o poplatku
   
 • Návrh VZN ( PDF )
  o poskytovaní elektronických služieb
   
 • Návrh VZN ( PDF )
  o podmienkach vylepovania a umiestňovania plagátov
   
 • Návrh VZN ( PDF )
  ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2015 o výške finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na rok 2015 na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy, alebo školského zariadenia
   
 • Návrh VZN ( PDF )
  o určení a zmene názvov ulíc a iných verejných priestranstiev v meste Žilina a o zmene niektorých všeobecne záväzných nariadení
   
 • Návrh VZN ( PDF )
  ktorým sa vymedzujú mestské časti v meste Žilina a o zmene niektorých všeobecne záväzných nariadení
   
 • Návrh VZN ( PDF )
  ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu zóny Žilina - Centrum Rudiny II
   
 • Návrh VZN ( PDF )
  o dočasnom obmedzení alebo zákaze užívania pitnej vody na iné účely ako je nevyhnutné na zabezpečenie zásobovania pitnou vodou v meste počas jej nedostatku, o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a zneškodňovaní obsahu žúmp na území mesta Žilina
   
 • Návrh VZN ( PDF )
  ktorým sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Žilina č. 25/2012 o dani za vjazd a zotrvanie v historickej časti mesta
   
 • Návrh VZN ( PDF )
  ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu zóny Žilina – Centrum Rudiny II
   
 • Návrh VZN ( PDF )
  ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebísk mesta Žilina
   
 • Návrh VZN ( PDF )
  o zrušení Materskej školy, Do Stošky 5, Žilina a jej súčasti, Školskej jedálne, Do Stošky 5, Žilina, rozpočtovej organizácie
   
 • Návrh VZN ( PDF )
  o zrušení Základnej školy, Do Stošky 8, Žilina a jej súčastí, Školského klubu detí, Do Stošky 8, Žilina, Školského klubu detí, Hollého 66, Žilina, Školskej jedálne, Do Stošky 8, Žilina, Školskej jedálne, Hollého 66, Žilina, Elokovaného pracoviska, Hollého 66, Žilina, rozpočtovej organizácie
   
 • Návrh VZN ( PDF )
  o zriadení Základnej školy s materskou školou, Do Stošky 8, Žilina, rozpočtovej organizácie
   
 • Návrh VZN ( PDF )
  o príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov spojených so štúdiom v Základnej umeleckej škole
   
 • Návrh VZN ( PDF )
  ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2012, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Žilina, v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 9/2013
   
 • Návrh VZN ( PDF )
  o zrušení všeobecne záväzné nariadenia mesta Žilina č. 29/2011, ktorým sa dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Žilina č. 15/2009 o udržiavaní všeobecnej čistoty, ochrany zelene a poriadku na území mesta Žiliny
   
 • Návrh VZN ( PDF )
  ktorým sa mení VZN č. 2/2012 o podmienkach poskytovania dotácií právnickým a fyzickým osobám pôsobiacim na území mesta Žilina
   
 • Návrh VZN ( PDF )
  ktorým sa scvhvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebísk mesta Žilina
   
 • Návrh VZN ( PDF )
  o poskytovaní starostlivosti a úhradách za poskytovanú starostlivosť a stravné v zariadeniach detských jaslí
   
 • Návrh VZN ( PDF )
  ktorým sa mení VZN č. 2 2009 o podnikateľskej činnosti a určení času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Žilina
   
 • Návrh VZN ( PDF )
  o výške finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na rok 2015 na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy alebo školského zariadenia
   
 • Návrh VZN ( PDF )
  ktorým sa ruší VZN mesta Žilina č. 2 1992 k používaniu symbolov mesta Žilina
   
 • Návrh VZN ( PDF )
  mesta Žilina, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2013 o odpadoch
   
 • Rok 2014

 • Návrh VZN ( PDF )
  o poplatku
   
 • Návrh VZN ( PDF )
  o dani za ubytovanie
   
 • Návrh VZN ( PDF )
  o dani z nehnuteľnosti, dani za psa, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje
   
 • Návrh VZN ( PDF )
  ktorým sa dopĺňa VZN č. 23/2013 o výške finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na rok 2014 na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy alebo školského zariadenia
   
 • Návrh VZN ( PDF )
  ktorým sa vydáva Trhový poriadok pre príležitostný trh "Farmársky trh"
   
 • Návrh VZN ( PDF )
  ktorým sa dopĺňa VZN č 5/2012 ktorým sa určujú podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v meste Žilina v znení VZN č. 18/2013
   
 • Návrh VZN ( PDF )
  o sociálnych službách a o podmienkach ich poskytovania mestom Žilina
   
 • Návrh VZN ( PDF )
  o zrušení Strediska služieb škole, Suvorovova 2797/20, Žilina, rozpočtovej organizácie
   
 • Návrh VZN ( RTF , PDF )
  o zrušení ZUŠ Gaštanová 8327 - 56, ZA, a jej súčastí Elokovaného pracoviska Bajzova 9, ZA, EP Dedinská 1-1 ZA, EP Martinská 20, ZA, EP
   
 • Návrh VZN ( RTF , PDF )
  o zriadení ZŠ s MŠ Gaštanová 56, Žilina, rozpočtovej organizácie
   
 • Návrh VZN ( RTF , PDF )
  o zrušení ZŠ Gaštanová 56, ZA, a jej súčastí, ŠKD, Gaštanova 56, ZA, ŠJ, Gaštanová 56, ZA, rozpočtovej organizácie
   
 • Návrh VZN ( RTF , PDF )
  o zrušení ZŠ s MŠ, Na stanicu 27, ZA, a jej súčastí, ŠKD, Na stanicu 27, ZA, Výdajnej ŠJ, Na stanicu 27, ZA, rozpočtovej organizácie
   
 • Návrh VZN ( RTF , PDF )
  o zrušení ZŠ, Hollého 66, ZA, a jej súčastí, ŠKD, Hollého 66, ZA, ŠJ, Hollého 66, ZA, rozpočtovej organizácie
   
 • Návrh VZN ( RTF , PDF )
  o zriadení MŠ, Zádubnie 196, Žilina, rozpočtovej organizácie, Výdajnej školskej jedálne, Zádubnie 196, Žilina, ako súčasť Materskej školy, Zádubnie 196, Žilina
   
 • Návrh VZN ( RTF , PDF )
  o zrušení ZŠ s MŠ, Zádubnie 196, Žilina, Školskej jedálne pri ZŠ s MŠ, Školského klubu detí pri ZŠ s MŠ, Zádubnie 196, Žilina, rozpočtovej organizácie
   
 • Návrh VZN ( RTF , PDF )
  ktorý sa dopĺňa VZN č. 12 2012 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti šklolského klubu detí
   
 • Návrh VZN ( RTF , PDF )
  ktorým sa dopĺňa VZN č. 11 2011 o podmienkach umiestňovnia, povoľovania a prevádzkovania sezónnych vonkajších obslužných zariadení na území mesta Žilina
   
 • Návrh VZN ( RTF , PDF )
  ktorým sa mení VZN č. 23 2013 o výške finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na rok 2014 na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ, alebo školského zariadenia
   
 • Návrh na schválenie VZN ( RTF , PDF )
  mesta žilina o spôsobe prideľovania nájomných bytov
   
 • Návrh VZN ( PDF )
  mesta Žilina ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu zóny Žilina Centrum Rudiny I – Na Hlinách Žilina
   
 • Rok 2013

 • Návrh VZN ( RTF , PDF )
  O VÝŠKE DOTÁCIE NA PREVÁDZKU A MZDY NA ROK 2014 NA ŽIAKA ZÁKLADNEJ UMELECKEJ ŠKOLY, DIEŤA MATERSKEJ ŠKOLY A DIEŤA ŠKOLSKÉHO ZARIADENIA
   
 • Návrh VZN ( RTF , PDF )
  o určení názvov ulíc v meste Žilina – v mestskej časti Zástranie
   
 • Návrh VZN ( RTF , PDF )
  ktorým sa mení VZN č. 10-2013 o sociálnych službách a úhradách za sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina
   
 • Návrh VZN ( RTF , PDF )
  ktorým sa dopĺňa VZN č. 5-2012 ktorým sa určujú podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v meste Žilina
   
 • Návrh VZN ( RTF , PDF )
  ktorým sa vydáva Trhový poriadok pre Trhovisko na Ranči pri Oškrde
   
 • Návrh VZN ( RTF , PDF )
  ktorým sa vydáva Trhový poriadok pre príležitostné trhy mesta Žilina
   
 • Návrh VZN ( RTF , PDF )
  ktorým sa mení VZN č. 25-2012 o dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti
   
 • Návrh VZN ( RTF , PDF )
  o zrušení všeobecne záväzného nariadenia Mesta Žilina č. 18-2011
   
 • Návrh VZN ( RTF , PDF )
  Mesta Žilina č. 2-2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na rok 2013 na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy, alebo školského zariadenia
   
 • Návrh VZN ( RTF , PDF )
  Mesta Žilina o zrušení Základnej školy, Rybie námestie 1, Žilina.doc
   
 • Návrh VZN ( RTF , PDF )
  Mesta Žilina o organizácii miestneho referenda v meste Žilina
   
 • Návrh VZN ( RTF , PDF )
  Mesta Žilina o podmienkach vylepovania plagátov
   
 • Návrh VZN ( RTF , PDF )
  ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie Mesta Žilina č. 21-2009, upravujúce zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta
   
 • Návrh VZN ( RTF , PDF )
  Mesta Žilina, ktorým sa mení VZN č. 2-2013
   
 • Návrh VZN ( RTF , PDF )
  mesta Žilina o sociálnych službách a úhradách za sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina
   
 • Návrh VZN ( PDF )
  ktoré mení VZN č. 4-2012, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Žilina
   
 • Návrh VZN ( RTF , PDF )
  o zrušení Centra voľného času, Horný val 24, Žilina
   
 • Návrh VZN ( RTF , PDF )
  O ZRUŠENÍ CENTRA VOĽNÉHO ČASU, HORNÝ VAL 24, ŽILINA, ROZPOČTOVEJ ORGANIZÁCIE
   
 • Návrh VZN ( PDF )
  o zrušení Centra voľného času, Horný val 24, Žilina
   
 • Návrh VZN ( PDF )
  o určení názvu ulice v meste Žilina
   
 • Návrh VZN ( RTF , PDF )
  Mesta Žilina o odpadoch
   
 • Návrh VZN ( RTF , PDF )
  Návrh na schválenie zmeny všeobecne záväzného nariadenia číslo 3-2012 o reklamných, informačných a propagačných zariadeniach na území mesta Žilina
   
 • Návrh VZN ( RTF , PDF )
  o výške dotácie na prevádzku a mzdy na rok 2013 na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia
   
 • Návrh VZN ( RTF , PDF )
  o určení názvu ulíc v meste Žilina
   
 • Návrh VZN ( RTF , PDF )
  na schválenie zmeny všeobecne záväzného nariadenia Mesta Žilina č. 19-2007 o používaní iných výstrojných súčiastok príslušníkmi Mestskej polície Žilina
   
 • Návrh VZN ( RTF , PDF )
  na schválenie zmeny VZN mesta Žilina č. 15-2012 o úprave podmienok predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov
   
 • Rok 2012

 • Návrh VZN ( RTF , PDF )
  o dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta
   
 • Návrh VZN ( RTF , PDF )
  ktorým sa vydáva Prevádzkový poriadok pohrebísk mesta Žilina
   
 • Návrh VZN ( PDF )
  o dani z nehnutelnosti, dani za psa, dani za predajne automaty a dani za nevyherne hracie pristroje
   
 • Návrh VZN ( RTF , PDF )
  o poplatku
   
 • Návrh VZN ( RTF , PDF )
  ktorým sa mení VZN 27-2011 o výške dotácie na prevádzku a mzdy v zariadeniach
   
 • Návrh VZN ( RTF , PDF )
  ktorým sa mení VZN č. 28-2011 o výške dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy
   
 • Návrh VZN ( RTF , PDF )
  Návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa vydáva Prevádzkový poriadok pohrebísk mesta Žilina
   
 • Návrh VZN ( RTF , PDF )
  o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole
   
 • Návrh VZN ( RTF , PDF )
  o podmienkach poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe určenia a výške úhrad za sociálne služby
   
 • Návrh VZN ( PDF )
  o určení názvu ulíc v meste Žilina a jeho mestských častiach - (úpravy niektorých názvov ulíc) (pokračovanie ulíc - Antona Bernoláka, Dunajská)
   
 • Návrh VZN ( RTF , PDF )
  Návrh na schválenie zmeny VZN Mesta Žilina č. 21-2009 upravujúce zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta
   
 • Návrh VZN ( RTF , PDF )
  o vymedzení miest na vylepovanie volebných plagátov
   
 • Návrh VZN ( PDF )
  o úprave podmienok predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov
   
 • Návrh VZN ( RTF , PDF )
  ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie Mesta Žilina č. 3-2011 o chove, vodení a držaní psov na území Mesta Žilina
   
 • Návrh VZN ( RTF , PDF )
  o spôsobe prideľovania nájomných bytov
   
 • Návrh VZN ( RTF , PDF )
  o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole
   
 • Návrh VZN ( RTF , PDF )
  o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí
   
 • Návrh VZN ( RTF , PDF )
  o výške príspevku na úhradu režijných nákladov v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni
   
 • Návrh VZN ( RTF , PDF )
  o zrušení všeobecne záväzného nariadenia mesta Žilina č. 31996
   
 • Návrh VZN ( RTF , PDF )
  o špecifikácii platieb miestnych daní a miestneho poplatku ktorým sa dopĺňajú niektoré všeobecne záväzné nariadenia Mesta Žilina, týkajúce sa miestnych daní
   
 • Návrh VZN ( PDF )
  o určení a názvu ulice a verejného priestranstva v meste Žilina (Blankytná, Chlmecké námestie, Katedrálne námestie)
   
 • Návrh VZN ( RTF , PDF )
  o podmienkach poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe určenia a výške úhrad za sociálne služby
   
 • Návrh VZN ( RTF , PDF )
  ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie č. 7-2011 o podmienkach, spôsobe poskytovania sociálnej služby v jedálni a výške úhrady za stravný lístok v jedálni
   
 • Návrh VZN ( RTF , PDF )
  ktorým sa určujú podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v meste Žilina
   
 • Návrh VZN ( RTF , PDF )
  o reklamných, informačných a propagačných zariadeniach na území mesta Žilina
   
 • Návrh VZN ()
  ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu mesta Žilina Formát ZIP
   
 • Návrh VZN ( PDF )
  (o záväzných častiach Územného plánu mesta Žilina)
   
 • Návrh VZN ( RTF , PDF )
  (o podmienkach poskytovania dotácií právnickým a fyzickým osobám pôsobiacim na území mesta Žilina)
   
 • Návrh VZN ( RTF , PDF )
  o zrušení niektorých všeobecne záväzných nariadení Mesta Žilina
   
 • Rok 2011

 • Návrh VZN ( RTF , PDF )
  o výške dotácie na prevádzku a mzdy na rok 2012 v zariadeniach školského stravovania na žiaka školy
   
 • Návrh VZN ( RTF , PDF )
  o výške dotácie na prevádzku a mzdy na rok 2012 na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia
   
 • Návrh VZN ( RTF , PDF )
  ktorým sa dopĺňa VZN Mesta Žilina č. 15-2009 o udržiavaní všeobecnej čistoty, ochrany zelene a poriadku na území Mesta Žiliny
   
 • Návrh VZN ( RTF , PDF )
  o dani z nehnuteľnosti
   
 • Návrh VZN ( RTF , PDF )
  o dani za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje
   
 • Návrh VZN ( RTF , PDF )
  o dani za psa
   
 • Návrh VZN ( RTF , PDF )
  o dani za ubytovanie
   
 • Návrh VZN ( RTF , PDF )
  o miestnom poplatku zakomunálne odpady a drobné stavebné odpady na uzemí Mesta Žilina
   
 • Návrh VZN ( RTF , PDF )
  ktorým sa dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie Mesta Žilina č. 15/2009 o udržiavaní všeobecnej čistoty, ochrany zelene a poriadku na území mesta Žiliny
   
 • Návrh VZN ( RTF , PDF )
  ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2011 o dani za užívanie verejného priestranstva
   
 • Návrh VZN ( RTF , PDF )
  o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom
   
 • Návrh VZN ( RTF , PDF )
  o výške dotácie na prevádzku a mzdy na rok 2012 na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia
   
 • Návrh VZN ( RTF , PDF )
  o výške dotácie na prevádzku a mzdy na rok 2012 v zariadeniach školského stravovania na žiaka školy
   
 • Návrh VZN ( PDF )
  (1526) Návrh VZN ktorým sa mení a dopĺňa záväzné nariadenie Mesta Žilina o podmienkach umiestňovania, povoľovania a prevádzkovania vonkajších obslužných zariadení na území mesta Žilina
   
 • Návrh VZN ( PDF )
  (1527) Návrh VZN o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni
   
 • Návrh VZN ( PDF )
  (1528) Návrh VZN o verejných kultúrnych podujatiach, voľných pouličných aktivitách a hudobnej produkcii na letných terasách na území mesta Žilina
   
 • Návrh VZN ( PDF )
  (1401) Návrh VZN o dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta
   
 • Návrh VZN ( PDF )
  (1402) Návrh VZN o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Žilina
   
 • Návrh VZN ( PDF )
  (1403) Návrh VZN o výške príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v materskej škole
   
 • Návrh VZN ( PDF )
  (1404) Návrh VZN o zariadení dočasného bývania
   
 • Návrh VZN ( RTF , PDF )
  o úprave podmienok predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov
   
 • Návrh VZN ( RTF , PDF )
  o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby
   
 • Návrh VZN ( RTF , PDF )
  o rozsahu a poskytovaní starostlivosti v detských jasliach a úhradách za poskytovanú starostlivosť v detských jasliach
   
 • Návrh VZN ( RTF , PDF )
  ktorým sa určujú podmienky, spôsob poskytovania sociálnej služby v jedálni a výška úhrady za stravný lístok v jedálni
   
 • Návrh VZN ( RTF , PDF )
  o dani za užívanie verejného priestranstva
   
 • Návrh VZN ( RTF , PDF )
  o dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta
   
 • Návrh VZN ( RTF , PDF )
  o chove, vodení a držaní psov na území mesta Žilina
   
 • Návrh VZN ( PDF )
  o podmienkach umiestňovania, povoľovania a prevádzkovania
   
 • Návrh VZN ( PDF )
  o reklamných, informačných a propagačných zariadeniach na území mesta Žilina
   
 • Návrh VZN ( RTF , PDF )
  o úprave správneho poplatku za zvláštne užívanie pozemných komunikácií
   
 • Návrh VZN ( RTF , PDF )
  ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2010 - Štatút mesta Žilina
   
 • Návrh VZN ( RTF , PDF )
  ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie Mesta Žilina č. 21/2009, upravujúce zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Žilina
   
 • Rok 2010

 • Návrh VZN ( RTF , PDF )
  o správe, tvorbe, údržbe a ochrane zelene na území mesta Žilina
   
 • Návrh VZN ( PDF )
  ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie Mesta Žilina č. 4/2007 o podmienkach výberu pamätihodností mesta a ich zápisu do Zoznamu evidovaných pamätihodností mesta Žilina
   
 • Návrh VZN ( RTF , PDF )
  o určení názvu verejného priestranstva v meste Žilina (Námestie Žilinskej synody) a o doplnení Všeobecne záväzného nariadenia č. 9/2009, ktorým sa vymedzujú mestské časti v meste Žilina
   
 • Návrh VZN - Príloha č. 1 ( PDF )
  o určení názvu verejného priestranstva v meste Žilina (Námestie Žilinskej synody) a o doplnení Všeobecne záväzného nariadenia č. 9/2009, ktorým sa vymedzujú mestské časti v meste Žilina
   
 • Návrh VZN ( RTF , PDF )
  o zrušení niektorých všeobecne záväzných nariadení mesta Žilina
   
 • Návrh VZN ( RTF , PDF )
  ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie Mesta Žilina č. 7/2009 o podmienkach umiestňovania, povoľovania a prevádzkovania sezónnych vonkajších obslužných zariadení na území Mesta Žilina
   
 • Rok 2009

 • Návrh VZN ( RTF , PDF )
  o určení názvu verejného priestranstva v meste Žilina a o doplnení Všeobecne záväzného nariadenia č. 9/2009, ktorým sa vymedzujú mestské časti v meste Žilina
   
 • Návrh VZN ( PDF )
  o určení názvu verejného priestranstva v meste Žilina a o doplnení Všeobecne záväzného nariadenia č. 9/2009, ktorým sa vymedzujú mestské časti v meste Žilina - Príloha
   
 • Návrh VZN ( RTF , PDF )
  o výške dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia
   
 • Návrh VZN ( RTF , PDF )
  ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2009 o príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni
   
 • Návrh VZN ( RTF , PDF )
  upravujúce zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Žilina
   
 • Návrh VZN ( RTF , PDF )
  o dani za ubytovanie
   
 • Návrh VZN ( RTF , PDF )
  o dani z nehnuteľností
   
 • Návrh VZN ( RTF , PDF )
  o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Mesta Žilina
   
 • Návrh VZN ( RTF , PDF )
  o odpadoch
   
 • Návrh VZN ( RTF , PDF )
  o dani za psa
   
 • Návrh VZN ( RTF , PDF )
  o dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta
   
 • Návrh Plánu ( RTF , PDF )
  kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Žilina na 1. polrok 2010 predložený na rokovaní MZ v Žiline, konanom dňa 14. 12. 2009
   
 • Odborné stanovisko hlavného kontrolóra ( RTF , PDF )
  k Programovému rozpočtu Mesta Žilina na rok 2010-2012
   
 • Návrh programového rozpočtu na rok 2010 - 2012 ( PDF )
   
 • Rozpočtové opatrenie č. 4/2009 – 4. úprava rozpočtu na rok 2009 ( RTF , PDF )
   
 • Návrh VZN ( RTF , PDF )
  o podmienkach poskytovania finančných príspevkov na vykonávanie opatrení podľa zákona č. 305 2005
   
 • Návrh VZN ( RTF , PDF )
  ktorým sa určujú podmienky, spôsob poskytovania stravovania a výška úhrady za stravný lístok v jedálni
   
 • Návrh VZN ( RTF , PDF )
  o udržiavaní všeobecnej čistoty, ochrany zelene a poriadku na území mesta Žilina
   
 • Návrh VZN ( RTF , PDF )
  o príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v materskej škole
   
 • Návrh VZN ( RTF , PDF )
  o príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí
   
 • Návrh VZN ( RTF , PDF )
  o príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole
   
 • Návrh VZN ( RTF , PDF )
  o príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti centra voľného času
   
 • Návrh VZN ( RTF , PDF )
  o určení názvu ulíc v meste Žilina
   
 • Návrh VZN ( RTF , PDF )
  o príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni
   
 • Návrh VZN ( PDF )
  o podmienkach umiestňovania, povoľovania a prevádzkovania sezónnych vonkajších obslužných zariadení na území mesta Žilina
   
 • Návrh VZN ( RTF , PDF )
  o určení a zmene názvu ulíc v meste Žilina (Okrová, Sivá, Na Veľký Diel)
   
 • Návrh VZN - Príloha č. 1 ( PDF )
  o určení a zmene názvu ulíc v meste Žilina (Okrová, Sivá, Na Veľký Diel)
   
 • Návrh VZN ( RTF , PDF )
  ktorým sa vymedzujú mestské časti v meste Žilina
   
 • Návrh VZN ( RTF , PDF )
  ktorým sa ruší všeobecne záväzné nariadenie č. 8/1996 o odchyte a likvidácii túlavých zvierat – činnosti mestského šarhu na území mesta Žilina a všeobecne záväzné nariadenie č. 7/1996 o chove a držaní zvierat na území mesta Žilina
   
 • Návrh VZN ( RTF , PDF )
  ktorým sa určujú podmienky poskytovania opatrovateľskej služby, úhrada za opatrovateľskú službu a podmienky a úhrada donášky stravy
   
 • DODATOK č. 1 k Štatútu mesta Žilina ( RTF , MS Word , PDF )
  Návrh
   
 • Návrh VZN ( RTF , MS Word , PDF )
  o podnikateľskej činnosti a určení času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Žilina
   
 • Návrh - Štatút mesta Žilina ( RTF , MS Word , PDF )
   
 • Rok 2008

 • Návrh VZN ( PDF )
  o dani za psa
   
 • Návrh VZN ( PDF )
  o dani z nehnuteľností
   
 • Návrh VZN ( PDF )
  ktorým sa určujú obvody základných škôl v Žiline
   
 • Návrh VZN ( PDF )
  o určení času a miesta zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole
   
 • Návrh VZN ( PDF )
  Návrh VZN, ktorým sa mení VZN Mesta Žilina č. 14/2007 o reklamných, informačných a propagačných zariadeniach na území mesta Žilina
   
 • Návrh VZN ( PDF )
  Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Žilina č. 6/1992 o udržiavaní všeobecnej čistoty, ochrany zelene a likvidácie odpadu na území mesta Žiliny v znení neskorších zmien a doplnkov
   
 • Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti centra voľného času ( RTF , MS Word )
  Pripomienky k návrhu VZN možno uplatniť do 04.08.2008
   
 • Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni ( RTF , MS Word )
  Pripomienky k návrhu VZN možno uplatniť do 04.08.2008
   
 • Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole ( RTF , MS Word )
  Pripomienky k návrhu VZN možno uplatniť do 04.08.2008
   
 • Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskom klube detí ( RTF , MS Word )
  Pripomienky k návrhu VZN možno uplatniť do 04.08.2008
   
 • Príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov v materskej škole ( RTF , MS Word )
  Pripomienky k návrhu VZN možno uplatniť do 04.08.2008
   

Zobraziť dokumenty z archívu