textová verzia pre zrakovo postihnutých textová verzia | pondelok 26. február 2024 | meniny: Viktor

Občan

vyhľadať spojenie MHD
pohotovosť lekární

Rozpis pohotovostných lekárenských služieb od 17.00 hod. do 22.00 hod.

celý rozpis
kam dnes

PRVÉ MÚZEUM INTERMÉDIÍ III / Nežná sila Považská galéria umenia, Žilina

Králi oblohy Budatínsky hrad, Žilina

Drotárstvo – (ne)uveriteľný príbeh jedného remesla Budatínsky hrad, Žilina

Stredoveká dedina Paseka Hrad Strečno

ďaľšie podujatia
mailinglist
Prajete si dostávať aktuálne informácie a správy? Prihláste sa do nášho mailinglistu.

Odbor sociálny a bytový

Webová stránka mesta Žilina o sociálnych službách


Kontakt na zamestnancov • v súčinnosti s vecne príslušnými organizačnými útvarmi vypracováva a predkladá návrhy všeobecne záväzných nariadení v sociálnej a bytovej oblasti,
 • pripravuje podklady pre verejné obstarávanie v sociálnej a bytovej oblasti,
 • vypracováva pre vecne príslušný organizačný útvar odborné stanoviská a podklady v zmysle platných právnych predpisov a stanoviská súvisiace s interpeláciou poslancov mestského zastupiteľstva v sociálnej a bytovej oblasti,
 • spolupracuje s vecne príslušným organizačným útvarom pri príprave projektov z oblasti sociálnej a bytovej,
 • V klientskom centre poskytuje občanom základné poradenstvo v sociálnej a bytovej oblasti.


Referát sociálnoprávnej ochrany a sociálnej pomoci

V zmysle zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) plní úlohy vyplývajúce pre samosprávne orgány:

 • vykonáva opatrenia zamerané na predchádzanie vzniku porúch psychického, fyzického a sociálneho vývinu detí a plnoletých fyzických osôb,
 • organizuje výchovné/sociálne programy pre deti, ktorým bolo uložené výchovné opatrenie,
 • organizuje programy na pomoc ohrozeným deťom a plnoletým fyzickým osobám a rodinám,
 • spolupôsobí pri výkone výchovných opatrení, podieľa sa na spracovaní a plnení plánu sociálnej práce s dieťaťom a jeho rodinou, pri úprave a obnove rodinných pomerov finančnou podporou,
 • poskytuje informácie o náhradnej rodinnej starostlivosti (ďalej len „NRS“) a o subjektoch vykonávajúcich NRS,
 • poskytuje štatistické údaje z oblasti sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately (ďalej len „SPO a SK“) štátnym orgánom na účely spracovania štatistických zisťovaní,
 • poskytuje príspevok na dopravu do a z centra, v ktorom je vykonávané pobytové opatrenie súdu, alebo v ktorom sa vykonáva opatrenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately pobytovou formou pre dieťa na základe dohody s rodičom alebo osobou, ktorá sa osobne stará o dieťa,
 • poskytuje jednorazový príspevok na uľahčenie osamostatnenia sa mladého dospelého,
 • poskytuje príspevok akreditovanému subjektu, ktorý nie je centrom a právnickej osobe alebo fyzickej osobe podľa § 71 ods. 1 písm. e) zákona
 • poskytuje pomoc dieťaťu, plnoletej fyzickej osobe v naliehavých prípadoch, na zachovanie a úpravu vzájomných vzťahov medzi dieťaťom a rodičom, mladému dospelému po skončení ústavnej starostlivosti,
 • poskytuje súčinnosť štátnym orgánom SPO a SK pri zisťovaní rodinných pomerov, bytových pomerov a sociálnych pomerov, zariadeniu pri zabezpečení osamostatnenia sa mladého dospelého,
 • utvára podmienky na prácu s komunitou,
 • vyhľadáva fyzické osoby, ktorým by bolo možné zveriť dieťa do starostlivosti, vyjadruje sa k spôsobu života fyzickej osoby, ktorá má záujem sa stať pestúnom alebo osvojiteľom,
 • vedie evidenciu detí, rodín a plnoletých fyzických osôb, pre ktoré vykonáva opatrenia SPO a SK,
 • plní ďalšie úlohy podľa zákona SPO a SK,
 • pri výkone SPO a SK spolupracuje s orgánmi verejnej správy, mimovládnymi organizáciami a podobne,
 • zabezpečuje výkon inštitútu osobitného príjemcu v zmysle zákona č. 417/2013 Z. z., zákona č. 600/2003 Z. z., zákona č. 453/2003 Z. z. ... ,
 • poskytuje nevyhnutnú okamžitú pomoc fyzickej osobe v jeho náhlej núdzi v zmysle zákona č. 369/1990 Zb.,
 • poskytuje sociálne poradenstvo, sociálnu službu fyzickej osobe ohrozenej sociálnym vylúčením, z dôvodu jej obmedzenia schopnosti sa spoločensky začleniť a samostatne riešiť svoje problémy,
 • priebežne aktualizuje internetovú stránku www.socialne.zilina.sk.

Referát sociálnych služieb a ekonomiky

 • za podmienok ustanovených zákonom o sociálnych službách poskytuje alebo zabezpečuje poskytovanie sociálnych služieb na území mesta, 
 • poskytuje sociálnu – prepravnú službu, 
 • v správnom konaní rozhoduje podľa zákona č. 417/2013 Z. z. o jednorazovej dávke v hmotnej núdzi, 
 • poskytuje základné sociálne poradenstvo pre občanov v hmotnej núdzi s trvalým pobytom na území mesta, 
 • administratívne zabezpečuje poskytovanie podpornej sociálnej služby – donáška obedov na území mesta, 
 • plní úlohy mesta vyplývajúce zo zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve,
 • riadi a koordinuje činnosť zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta bez právnej subjektivity, 
 • v zmysle zákona o sociálnych službách vypracúva komunitný plán sociálnych služieb vo svojom územnom obvode,
 • utvára podmienky na podporu komunitného rozvoja,
 • poskytuje sociálne poradenstvo,
 • v spolupráci s vecne príslušným organizačným útvarom pripravuje podklady k uzatvoreniu zmluvy o poskytovaní sociálnej služby, 
 • v spolupráci s vecne príslušným organizačným útvarom pripravuje podklady k uzatvoreniu zmluvy o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby na území mesta,
 • v spolupráci s vecne príslušným organizačným útvarom pripravuje podklady k uzatvoreniu zmluvy o poskytnutí finančného príspevku z rozpočtu MPSVaR SR pre Úsmev - Zariadenie pre seniorov, Osiková 26, Žilina a pre zariadenie Denného stacionára, Námestie J. Borodáča 1, Žilina, 
 • kontroluje hospodárenie s finančným príspevkom poskytnutým mestom Žilina na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby,
 • spolupracuje s vecne príslušným organizačným útvarom pri príprave potrebných podkladov k zriadeniu, založeniu zariadení sociálnych služieb,
 • poskytuje štatistické údaje z oblasti poskytovania sociálnych služieb štátnym orgánom sociálnych služieb na účely spracovania štatistických zisťovaní, 
 • v informačnom systéme samosprávy vedie evidenciu žiadateľov o poskytnutie sociálnej služby v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, 
 • plní ďalšie úlohy vyplývajúce pre samosprávne orgány podľa zákona o sociálnych službách, 
 • poskytuje alebo zabezpečuje sociálne služby na území mesta v spolupráci s orgánmi verejnej správy, mimovládnymi organizáciami a podobne,
 • zodpovedá za prepočet a vyhodnocovanie ekonomicky oprávnených nákladov za poskytované sociálne služby,
 • kontroluje zúčtovanie platieb a plnenie úhrad za poskytnutie sociálnej služby, 
 • pripravuje podklady k vymáhaniu pohľadávok,
 • kontroluje peňažné denníky a mesačné vyúčtovanie preddavkov v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta bez právnej subjektivity, 
 • v spolupráci s vecne príslušnými organizačnými útvarmi zabezpečuje materiálno –technické vybavenie pre zariadenia sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta bez právnej subjektivity,
 • v zmysle platných právnych predpisov pripravuje za odbor návrh rozpočtu na nasledujúci kalendárny rok,
 • priebežne sleduje plnenie čerpania rozpočtu, v prípade mimoriadnej/havarijnej udalosti pripravuje návrh na zmenu rozpočtu, 
 • vystavuje objednávky a platobné poukazy za odbor a za zariadenia sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta bez právnej subjektivity, 
 • priebežne zabezpečuje spracovanie faktúr za poskytované služby a dodaný tovar k úhrade na vecne príslušný útvar, 
 • vykonáva inventarizáciu majetku zvereného do správy,
 • poverený zamestnanec plní funkciu koordinátora Rady seniorov mesta Žilina ako poradného, iniciatívneho a koordinačného orgánu primátora mesta, spolupracuje so Základnými organizáciami Jednoty dôchodcov na území mesta a podobne,

Referát opatrovateľskej služby a posudkových činností

 • zabezpečuje poskytovanie sociálnej služby fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy, pri úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách v zmysle prílohy č. 3 a prílohy č. 4 zákona o sociálnych službách,
 • vykonáva terénnu sociálnu prácu v domácom prostredí žiadateľa o poskytovanie sociálnej služby vo svojom územnom obvode, 
 • žiadateľom poskytuje základné sociálne poradenstvo, 
 • vyhotovuje posudok o odkázanosti na sociálnu službu, 
 • v zmysle uzavretej zmluvy o zabezpečení lekárskej posudkovej činnosti spolupracuje s príslušným posudzujúcim zdravotným pracovníkom – lekárom, priebežne kontroluje predložený zoznam posúdených žiadateľov o sociálnu službu vo svojom územnom obvode, 
 • spolupracuje s obvodnými lekármi, FNsP v Žiline, neverejnými poskytovateľmi sociálnej služby mimo mesta,
 • rozhoduje o odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre seniorov, v zariadení opatrovateľskej služby, v zariadení denného stacionára a opatrovateľskej služby,
 • rozhoduje o zániku odkázanosti na sociálnu službu,
 • vybavuje žiadosti fyzických osôb o bezodkladné umiestnenie v zariadení pre seniorov, 
 • pripravuje podklady k uzatvoreniu zmluvy o poskytovaní sociálnej služby medzi prijímateľom sociálnej služby a mestom, 
 • administratívne/organizačne zabezpečuje poskytovanie sociálnej - opatrovateľskej služby, 
 • prostredníctvom opatrovateliek/ľov poskytuje sociálnu službu - opatrovateľskú službu v domácom prostredí prijímateľa na území mesta, vrátane sociálnej podpornej služby - donášky obedov pre fyzické osoby v zmysle zákona o sociálnych službách, 
 • priebežne kontroluje úroveň poskytovania sociálnej - opatrovateľskej služby v domácom prostredí prijímateľa,
 • vedie evidenciu rozhodnutí a prijímateľov sociálnej - opatrovateľskej služieb vo svojom územnom obvode, 
 • vedie spisovú dokumentáciu prijímateľov sociálnej - opatrovateľskej služby vo svojom územnom obvode, 
 • pripravuje podklady k uzatvoreniu zmluvy o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby,
 • štvrťročne kontroluje hospodárenie s finančným príspevkom v zmysle uzavretého zmluvného vzťahu s neštátnym poskytovateľom sociálnej služby, 
 • pripravuje podklady pre štatistické spracovanie údajov, týkajúcich sa poskytovania opatrovateľskej služby,
 • plní ďalšie úlohy vyplývajúce zo zákona o sociálnych službách na úseku poskytovania opatrovateľskej služby,


Referát bytový

 • spracováva prijaté žiadosti o pridelenie nájomných bytov a kontroluje spĺňanie podmienok pre zaradenie do poradovníka žiadateľov o pridelenie nájomného bytu,
 • písomne informuje žiadateľov o zaradení/nezaradení do poradovníka žiadateľov o pridelenie nájomného bytu,
 • vedie evidenciu žiadostí o pridelenie nájomných bytov a pravidelne aktualizuje túto evidenciu, zverejňuje tzv. poradovník na web stránke mesta, 
 • predkladá Komisii sociálnej, zdravotnej a bytovej Mestského zastupiteľstva v Žiline návrhy na pridelenie mestských nájomných bytov žiadateľom z poradovníka, návrhy na výmenu nájomných bytov,
 • spolupracuje so správcovskou spoločnosťou ŽILBYT, s.r.o.,
 • zasiela výzvy nájomníkom, ktorým končí platná nájomná zmluva,
 • spracováva žiadosti k predĺženiu doby nájmu, 
 • kontroluje spĺňanie podmienok v súlade s platným všeobecne záväzným nariadením o prideľovaní nájomných bytov vo vlastníctve mesta,
 • kontroluje neoprávnené prenajímanie bytov vo vlastníctve mesta v spolupráci s Mestskou políciou Žilina,
 • prešetruje podnety a sťažnosti od občanov a nájomníkov mestských nájomných bytov súvisiacich s dodržiavaním domového poriadku, 
 • vypracováva a spracováva doklady potrebné k prihláseniu/odhláseniu z trvalého a prechodného pobytu nájomníkov do/z mestských nájomných bytov, 
 • vedie evidenciu žiadostí o výmeny mestských nájomných bytov,
 • spolupracuje s vecne príslušnými organizačnými útvarmi v rámci spracovávania platobných poukazov súvisiacich s činnosťou oddelenia,
 • pravidelne predkladá po odsúhlasení vedúcim odboru vecne príslušnému organizačnému útvaru návrhy a úpravy rozpočtu program 12 - Bývanie,
 • spolupracuje s vecne príslušnými organizačnými útvarmi vo veci plánovanej výstavby, rekonštrukcie budov určených na bývanie v rôznych lokalitách,
 • vypracováva žiadosti o dotácie pre Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky,
 • vedie evidenciu žiadostí o odpredaj bytov vo vlastníctve mesta,
 • vydáva rozhodnutia k prideleniu a opakovanému predĺženiu doby nájmu,


Zariadenia sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta bez právnej subjektivity


Zariadenie krízovej intervencie

Komunitné centrum, Bratislavská 8612, Žilina

 • poskytuje prostredníctvom terénnych sociálnych pracovníkov sociálne poradenstvo a služby krízovej intervencie fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii - ohrozenej sociálnym vylúčením, obmedzením jej schopnosti sa spoločensky začleniť, samostatne riešiť svoje problémy z dôvodu pre zotrvávanie v priestorovo segregovanej lokalite s prítomnosťou koncentrovanej a generačne reprodukovanej chudoby, v prirodzenom sociálnom prostredí fyzickej osoby odkázanej na sociálnu službu krízovej intervencie alebo v domácom prostredí na území mesta,
 • poskytuje pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,
 • poskytuje pomoc pri príprave na školskú dochádzku a školské vyučovanie a sprevádzanie dieťaťa do a zo školského zariadenia,
 • vykonáva preventívne aktivity, zabezpečuje záujmovú činnosť, vykonáva komunitnú prácu a komunitnú rehabilitáciu.

Sociálne zariadenie poskytujúce podpornú sociálnu službu
Denné centrum, Andreja Kmeťa 38, Žilina
Denné centrum, Dedinská 1, Žilina – Strážov
Denné centrum, Námestie J. Borodáča 1, Žilina
Denné centrum, Dlhá 1, Žilina – Bytčica

 • poskytujú sociálnu službu počas dňa fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek, s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom, rodičovi s dieťaťom alebo starému rodičovi s vnukom, vnučkou,
 • poskytujú sociálne poradenstvo, zabezpečujú záujmovú činnosť.

Jedáleň, Námestie J. Borodáča 1, Žilina
Jedáleň, Lichardova 44, Žilina

 • poskytujú stravovanie fyzickej osobe, ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, má ťažké zdravotné postihnutie, alebo nepriaznivý zdravotný stav, alebo dovŕšila dôchodkový vek.

Zariadenia pre fyzické osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek
Denný stacionár, Námestie J. Borodáča 1, Žilina

 • poskytuje sociálne služby v zmysle zákona o sociálnych službách.

Zariadenia detských jaslí v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina
Detské jasle, Veľká okružná 82, Žilina
Detské jasle, Puškinova 14, Žilina

 • poskytovanie starostlivosti pre deti vo veku od 1 roku veku do 3 rokov veku v záujme všestranného fyzického vývinu a psychického vývinu dieťaťa, poskytovanie starostlivosti primeranej veku dieťaťa, zdravotnému stavu podľa individuálnych potrieb a schopností dieťaťa, s cieľom rozvíjať schopnosti dieťaťa, osobnosť dieťaťa, osvojovanie návykov a jeho socializáciu.
 • poskytovanie odborných činností zameraných na podporu a rozvoj samostatnosti dieťaťa, formovanie sociálnych návykov, zručností, rozvoj myslenia, podpora kreativity, motoriky, fyzickej aktivity, formovanie stravovacích návykov dieťaťa,
 • v prípade zdravotnej indikácie individuálne cvičenia s deťmi na ortoptických prístrojoch.