textová verzia pre zrakovo postihnutých textová verzia | nedeľa 3. december 2023 | meniny: Oldrich

Občan

vyhľadať spojenie MHD
pohotovosť lekární

Rozpis pohotovostných lekárenských služieb od 17.00 hod. do 22.00 hod.

celý rozpis
kam dnes

KONCERT MEDITAČNEJ HUDBY - SONGS OF THE SOUL Dom odborov, Žilina (19:30)

PRVÉ MÚZEUM INTERMÉDIÍ III / Nežná sila Považská galéria umenia, Žilina

Objekty ľudovej architektúry Čičmany - expozícia Čičmany

MATINÉ PRE DETI A RODIČOV: SPEVAVÉ ZVONČEKY Dom umenia Fatra, Žilina (16:00)

ďaľšie podujatia
mailinglist
Prajete si dostávať aktuálne informácie a správy? Prihláste sa do nášho mailinglistu.

Odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ

Kontakt na zamestnancovOddelenie ľudských zdrojov a mzdovej učtárne

 • zabezpečuje personálny manažment zamestnancov mesta okrem mestskej polície, vedúcich zamestnancov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, účinkujúcich na občianskych obradoch a slávnostiach zabezpečovaných mestom, poslancov mestského zastupiteľstva a členov – neposlancov komisií mestského zastupiteľstva, členov okrskových volebných komisií pre potreby volieb a referenda,
 • vedie mzdové listy ako i všetku dokumentáciu spojenú so spracovaním miezd a odmien zamestnancov mesta (mestského úradu, jedálne pre dôchodcov, klubov dôchodcov, opatrovateliek, detských jasieľ, a odmien pre účinkujúcich na občianskych obradoch a slávnostiach zabezpečovaných mestom, poslancov mestského zastupiteľstva a členov – neposlancov komisií mestského zastupiteľstva, členov okrskových volebných komisií,
 • prihlasuje vyššie uvedených zamestnancov do Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní,
 • vedie evidenciu zamestnancov,
 • zakladá do osobného spisu zamestnanca vydané poverenia, týkajúce sa príslušného zamestnanca predložené nadriadeným zamestnancom,
 • zabezpečuje obsadzovanie voľných pracovných miest,
 • pripravuje a vedie všetky písomnosti týkajúce sa personálneho manažmentu,
 • pripravuje a zabezpečuje sociálny program pre zamestnancov,
 • pripravuje plán vzdelávania na základe podkladov od zamestnancov, zabezpečuje vzdelávanie a rozvoj zamestnancov, vyhodnocuje plnenie plánu vzdelávania,
 • zabezpečuje systém hmotného a nehmotného odmeňovania zamestnancov mesta Žilina,
 • spracováva mzdy, náhradu mzdy, odmeny, odvody a dane zo mzdy,
 • eviduje doklady pre priznanie dôchodkov, daňového bonusu, nemocenských dávok a zrážok zo mzdy,
 • spracováva výkazníctvo, štatistiku a hlásenia súvisiace so mzdovou oblasťou.


Oddelenie informatiky

 • zabezpečuje správu informačného systému samosprávy,
 • zabezpečuje prevádzku technického, systémového a aplikačného programového vybavenia informačného systému samosprávy, GIS a jeho administráciu,
 • riadi a kontroluje prevádzku informačných technológií a informačných systémov,
 • zabezpečuje nové softvérové aktivity pre mestský úrad, dopĺňa technické a programové vybavenie zamestnancov,
 • definuje koncepciu návrhu hardwarového a softwarového vybavenia, počítačovej siete, jej ochranu a selekciu prístupov do nej,
 • vedie evidenciu softvérového a hardvérového vybavenia,
 • zabezpečuje vzdelávanie zamestnancov v oblasti obsluhy aplikačného programového vybavenia a poskytuje im iné odborné informácie súvisiace s používaním výpočtovej techniky,
 • zabezpečuje zasadnutia mestskej rady ak je zriadená a mestského zastupiteľstva po technickej stránke (najmä ozvučenie, hlasovanie, zverejňovanie) v priamej súčinnosti s príslušnými organizačnými útvarmi,
 • definuje koncepciu návrhu tlačového prostredia, jej vybavenia, obnovy a správy,
 • zabezpečuje správu a prideľovanie mobilných dátových zariadení, mobilných telefónov,
 • zabezpečuje komunikáciu s dodávateľmi IT služieb a tovarov,
 • koordinuje, implementuje a zabezpečuje podporu prevádzky a udržateľnosti projektu Elektronizácia služieb Mestského úradu v Žiline (OPIS).


Oddelenie organizačné

Referát vnútorných vecí

 • vedie evidenciu vnútroorganizačných noriem,
 • zabezpečuje prípravu a uskutočnenie volieb, referenda, sčítavania obyvateľov,
 • organizuje miestne referendum o dôležitých otázkach života a rozvoja mesta,
 • vybavuje žiadosti o poskytnutie súčinnosti súdnym exekútorom a iným orgánom týkajúce sa pôsobnosti viacerých organizačných útvarov mestského úradu, sumarizuje stanoviská príslušných organizačných útvarov,
 • vypracúva správy o povesti občanov,
 • vybavuje žiadosti orgánov verejnej správy a iných štátnych orgánov o poskytnutie informácií z evidencie obyvateľov vedenej mestským úradom,
 • zabezpečuje po organizačnej stránke požiadavky na uzavretie manželstva pred matričným úradom a občianske rozlúčky,
 • zabezpečuje oslavy jubileí a uvítanie detí do života,
 • zabezpečuje vysielanie mestského rozhlasu po personálnej a obsahovej stránke,
 • odstupuje okresnému úradu straty a nálezy doručené mestskému úradu,
 • zabezpečuje zverejňovanie na úradnej tabuli mesta vrátane úradnej tabule na internetovej stránke mesta a vedie evidenciu zverejnených oznamov, vybavuje súvisiacu agendu,
 • doručuje písomnosti od orgánov verejnej správy a iných štátnych orgánov občanom s trvalým pobytom iba Žilina.

Referát osvedčovania

 • vykonáva osvedčovanie listín a podpisov v zmysle zákona č. 599/2001 Z. z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách okresnými úradmi a obcami,
 • plní úlohy integrovaného obslužného miesta,
 • vydáva hlasovacie preukazy .

Referát evidencie obyvateľov

 • vykonáva ucelenú agendu ako prenesený výkon štátnej správy ohlasovne pobytu v zmysle zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR,
 • vedie a aktualizuje evidenciu obyvateľov v informačnom systéme samosprávy a v manuálnej evidencii,
 • vedie a aktualizuje stály zoznam voličov.

Referát matričného úradu

 • vykonáva ucelenú agendu ako prenesený výkon štátnej správy v zmysle zákona č. 154/1994 Z. z. o matrikách v nadväznosti na osobitné právne predpisy upravujúce výkon matričnej agendy.

Referát informácií, sťažností a petícií a ochrany osobných údajov

 • vedie centrálnu evidenciu sťažností,
 • zabezpečuje v spolupráci s vecne príslušnými organizačnými útvarmi mestského úradu vybavovanie sťažností smerujúcich mestskému úradu ako aj predstaviteľom rozpočtových a príspevkových organizácií, ku ktorým má mesto zriaďovateľskú funkciu,
 • vedie evidenciu petícií vo veciach územnej samosprávy,
 • zabezpečuje v spolupráci s vecne príslušnými organizačnými útvarmi vybavovanie petícií,
 • zabezpečuje úlohy na úseku poskytovania informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z.,
 • zabezpečuje úlohy v súvislosti s ochranou osobných údajov,
 • zabezpečuje styk s Úradom na ochranu osobných údajov a uchovávanie agendy týkajúcej sa Bezpečnostného projektu Mesta Žilina,
 • vedie štatistiku a zabezpečuje aktualizáciu interných predpisov v zmysle platnej legislatívy v súvislosti s vybavovaním sťažností, petícií a žiadostí podľa zákona č. 211/2000 Z. z.


Oddelenie vnútornej správy

Referát hospodárskej správy

 • spravuje rozpočet odboru, vrátane rozpočtu preneseného výkonu štátnej správy na úseku matriky a evidencie obyvateľov,
 • priebežne sleduje čerpanie rozpočtu príjmov a výdavkov a podáva návrhy na tvorbu rozpočtu a jeho zmeny,
 • na základe vnútorného predpisu mesta priebežne zabezpečuje spracovanie faktúr za poskytované služby a dodaný tovar k úhrade na vecne príslušný odbor,
 • zabezpečuje a sleduje čerpanie pohotovostného fondu poslancov mestského zastupiteľstva,
 • vyhotovuje zmluvy o poskytnutí dotácií z pohotovostného fondu poslancov mestského zastupiteľstva,
 • sleduje čerpanie sociálneho fondu,
 • vedie evidenciu pečiatok,
 • vedie evidenciu periodík a kníh,
 • zabezpečuje nákup občerstvenia pre zasadnutia mestského zastupiteľstva, mestskej rady ak je zriadená, chod sekretariátu primátora mesta a prednostu mestského úradu,
 • zabezpečuje nákup po materiálnej stránke pre fungovanie mestského úradu, Radnice mesta, Útvaru hlavného kontrolóra zabezpečuje stravné lístky pre zamestnancov,
 • zabezpečuje a vedie skladové hospodárstvo tovarov a vedie evidenciu pohybu stavu zásob na sklade,
 • zabezpečuje darčekové balíky, kvety pre jubilantov, novonarodených občanov mesta, smútočné vence a kvety na pietne a spomienkové akty,
 • vystavuje objednávky a pripravuje podklady pre verejné obstarávanie za odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ,
 • vedie evidenciu a správu drobného hmotného majetku, drobného nehmotného majetku a majetku v operatívno-technickej evidencii mesta v užívaní mestského úradu,
 • vyhotovuje inventarizačné súpisy pre inventarizačné komisie,
 • vykonáva odsúhlasenie fyzickej inventúry s účtovným stavom,
 • vedie evidenciu žiadaniek na prepravu,
 • vedie záznamy o prevádzke motorových vozidiel,
 • vyhodnocuje a pripravuje výkazy o čerpaní pohonných hmôt a olejov,
 • koordinuje činnosť s maklérom pre poistenie,
 • spolupracuje pri likvidácii poistných zmlúv,
 • koordinuje činnosť registratúrneho strediska,
 • zabezpečuje chod a prenájom zasadacích miestností vo vestibule mestského úradu,
 • zabezpečuje distribúciu pošty jednotlivým zamestnancom odboru,
 • zabezpečuje distribúciu interných noriem.

Referát prevádzkovo - technický a správy budov

 • zabezpečuje a vykonáva bežnú údržbu objektov v užívaní mestského úradu,
 • zabezpečuje upratovanie na mestskom úrade a Radnici mesta,
 • zabezpečuje vykonávanie revízií technických zariadení na mestskom úrade, Radnici mesta a v Dielni Budatín,
 • zabezpečuje bežnú údržbu a bežnú opravu mestských rozhlasov,
 • zabezpečuje prevádzku, bežné opravy, kontroly a údržby vozového parku mestského úradu,
 • zabezpečuje odvoz vyradeného majetku určeného na likvidáciu,
 • zabezpečuje činnosť informátorov,
 • zabezpečuje rozvoz stravy pre dôchodcov,
 • zabezpečuje rozdelenie listových zásielok na príslušné organizačné útvary,
 • zabezpečuje frankovanie a zapisovanie zásielok do podacieho hárku,
 • zabezpečuje odoslanie listových zásielok.

Podateľňa

 • zabezpečuje preberanie pošty pre mesto,
 • preberá poštu z klientskeho centra,
 • eviduje všetku došlú poštu,
 • podľa pokynov rozdeľuje poštu na jednotlivé organizačné útvary a zabezpečuje jej distribúciu.