textová verzia pre zrakovo postihnutých textová verzia | sobota 1. október 2022 | meniny: Arnold

Občan

vyhľadať spojenie MHD
pohotovosť lekární

Rozpis pohotovostných lekárenských služieb od 17.00 hod. do 22.00 hod.

celý rozpis
kam dnes

"Potulky krajinou" Krajská knižnica, Žilina

VINCENT HLOŽNÍK Stála expozícia venovaná 100. výročiu narodenia umelca Považská galéria umenia, Žilina

Osobnosti mesta - Ján Dadan, ml. Krajská knižnica, Žilina

„Svet fantázie inými rukami" Krajská knižnica, Žilina

ďaľšie podujatia
mailinglist
Prajete si dostávať aktuálne informácie a správy? Prihláste sa do nášho mailinglistu.

Odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ

Kontakt na zamestnancovOddelenie ľudských zdrojov a mzdovej učtárne

 • zabezpečuje personálny manažment zamestnancov mesta okrem mestskej polície, vedúcich zamestnancov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, účinkujúcich na občianskych obradoch a slávnostiach zabezpečovaných mestom, poslancov mestského zastupiteľstva a členov – neposlancov komisií mestského zastupiteľstva, členov okrskových volebných komisií pre potreby volieb a referenda,
 • vedie mzdové listy ako i všetku dokumentáciu spojenú so spracovaním miezd a odmien zamestnancov mesta (mestského úradu, jedálne pre dôchodcov, klubov dôchodcov, opatrovateliek, detských jasieľ, a odmien pre účinkujúcich na občianskych obradoch a slávnostiach zabezpečovaných mestom, poslancov mestského zastupiteľstva a členov – neposlancov komisií mestského zastupiteľstva, členov okrskových volebných komisií,
 • prihlasuje vyššie uvedených zamestnancov do Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní,
 • vedie evidenciu zamestnancov,
 • zakladá do osobného spisu zamestnanca vydané poverenia, týkajúce sa príslušného zamestnanca predložené nadriadeným zamestnancom,
 • zabezpečuje obsadzovanie voľných pracovných miest,
 • pripravuje a vedie všetky písomnosti týkajúce sa personálneho manažmentu,
 • pripravuje a zabezpečuje sociálny program pre zamestnancov,
 • pripravuje plán vzdelávania na základe podkladov od zamestnancov, zabezpečuje vzdelávanie a rozvoj zamestnancov, vyhodnocuje plnenie plánu vzdelávania,
 • zabezpečuje systém hmotného a nehmotného odmeňovania zamestnancov mesta Žilina,
 • spracováva mzdy, náhradu mzdy, odmeny, odvody a dane zo mzdy,
 • eviduje doklady pre priznanie dôchodkov, daňového bonusu, nemocenských dávok a zrážok zo mzdy,
 • spracováva výkazníctvo, štatistiku a hlásenia súvisiace so mzdovou oblasťou.


Oddelenie informatiky

 • zabezpečuje správu informačného systému samosprávy,
 • zabezpečuje prevádzku technického, systémového a aplikačného programového vybavenia informačného systému samosprávy, GIS a jeho administráciu,
 • riadi a kontroluje prevádzku informačných technológií a informačných systémov,
 • zabezpečuje nové softvérové aktivity pre mestský úrad, dopĺňa technické a programové vybavenie zamestnancov,
 • definuje koncepciu návrhu hardwarového a softwarového vybavenia, počítačovej siete, jej ochranu a selekciu prístupov do nej,
 • vedie evidenciu softvérového a hardvérového vybavenia,
 • zabezpečuje vzdelávanie zamestnancov v oblasti obsluhy aplikačného programového vybavenia a poskytuje im iné odborné informácie súvisiace s používaním výpočtovej techniky,
 • zabezpečuje zasadnutia mestskej rady ak je zriadená a mestského zastupiteľstva po technickej stránke (najmä ozvučenie, hlasovanie, zverejňovanie) v priamej súčinnosti s príslušnými organizačnými útvarmi,
 • definuje koncepciu návrhu tlačového prostredia, jej vybavenia, obnovy a správy,
 • zabezpečuje správu a prideľovanie mobilných dátových zariadení, mobilných telefónov,
 • zabezpečuje komunikáciu s dodávateľmi IT služieb a tovarov,
 • koordinuje, implementuje a zabezpečuje podporu prevádzky a udržateľnosti projektu Elektronizácia služieb Mestského úradu v Žiline (OPIS).


Oddelenie organizačné

Referát vnútorných vecí

 • vedie evidenciu vnútroorganizačných noriem,
 • zabezpečuje prípravu a uskutočnenie volieb, referenda, sčítavania obyvateľov,
 • organizuje miestne referendum o dôležitých otázkach života a rozvoja mesta,
 • vybavuje žiadosti o poskytnutie súčinnosti súdnym exekútorom a iným orgánom týkajúce sa pôsobnosti viacerých organizačných útvarov mestského úradu, sumarizuje stanoviská príslušných organizačných útvarov,
 • vypracúva správy o povesti občanov,
 • vybavuje žiadosti orgánov verejnej správy a iných štátnych orgánov o poskytnutie informácií z evidencie obyvateľov vedenej mestským úradom,
 • zabezpečuje po organizačnej stránke požiadavky na uzavretie manželstva pred matričným úradom a občianske rozlúčky,
 • zabezpečuje oslavy jubileí a uvítanie detí do života,
 • zabezpečuje vysielanie mestského rozhlasu po personálnej a obsahovej stránke,
 • odstupuje okresnému úradu straty a nálezy doručené mestskému úradu,
 • zabezpečuje zverejňovanie na úradnej tabuli mesta vrátane úradnej tabule na internetovej stránke mesta a vedie evidenciu zverejnených oznamov, vybavuje súvisiacu agendu,
 • doručuje písomnosti od orgánov verejnej správy a iných štátnych orgánov občanom s trvalým pobytom iba Žilina.

Referát osvedčovania

 • vykonáva osvedčovanie listín a podpisov v zmysle zákona č. 599/2001 Z. z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách okresnými úradmi a obcami,
 • plní úlohy integrovaného obslužného miesta,
 • vydáva hlasovacie preukazy .

Referát evidencie obyvateľov

 • vykonáva ucelenú agendu ako prenesený výkon štátnej správy ohlasovne pobytu v zmysle zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR,
 • vedie a aktualizuje evidenciu obyvateľov v informačnom systéme samosprávy a v manuálnej evidencii,
 • vedie a aktualizuje stály zoznam voličov.

Referát matričného úradu

 • vykonáva ucelenú agendu ako prenesený výkon štátnej správy v zmysle zákona č. 154/1994 Z. z. o matrikách v nadväznosti na osobitné právne predpisy upravujúce výkon matričnej agendy.

Referát informácií, sťažností a petícií a ochrany osobných údajov

 • vedie centrálnu evidenciu sťažností,
 • zabezpečuje v spolupráci s vecne príslušnými organizačnými útvarmi mestského úradu vybavovanie sťažností smerujúcich mestskému úradu ako aj predstaviteľom rozpočtových a príspevkových organizácií, ku ktorým má mesto zriaďovateľskú funkciu,
 • vedie evidenciu petícií vo veciach územnej samosprávy,
 • zabezpečuje v spolupráci s vecne príslušnými organizačnými útvarmi vybavovanie petícií,
 • zabezpečuje úlohy na úseku poskytovania informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z.,
 • zabezpečuje úlohy v súvislosti s ochranou osobných údajov,
 • zabezpečuje styk s Úradom na ochranu osobných údajov a uchovávanie agendy týkajúcej sa Bezpečnostného projektu Mesta Žilina,
 • vedie štatistiku a zabezpečuje aktualizáciu interných predpisov v zmysle platnej legislatívy v súvislosti s vybavovaním sťažností, petícií a žiadostí podľa zákona č. 211/2000 Z. z.


Oddelenie vnútornej správy

Referát hospodárskej správy

 • spravuje rozpočet odboru, vrátane rozpočtu preneseného výkonu štátnej správy na úseku matriky a evidencie obyvateľov,
 • priebežne sleduje čerpanie rozpočtu príjmov a výdavkov a podáva návrhy na tvorbu rozpočtu a jeho zmeny,
 • na základe vnútorného predpisu mesta priebežne zabezpečuje spracovanie faktúr za poskytované služby a dodaný tovar k úhrade na vecne príslušný odbor,
 • zabezpečuje a sleduje čerpanie pohotovostného fondu poslancov mestského zastupiteľstva,
 • vyhotovuje zmluvy o poskytnutí dotácií z pohotovostného fondu poslancov mestského zastupiteľstva,
 • sleduje čerpanie sociálneho fondu,
 • vedie evidenciu pečiatok,
 • vedie evidenciu periodík a kníh,
 • zabezpečuje nákup občerstvenia pre zasadnutia mestského zastupiteľstva, mestskej rady ak je zriadená, chod sekretariátu primátora mesta a prednostu mestského úradu,
 • zabezpečuje nákup po materiálnej stránke pre fungovanie mestského úradu, Radnice mesta, Útvaru hlavného kontrolóra zabezpečuje stravné lístky pre zamestnancov,
 • zabezpečuje a vedie skladové hospodárstvo tovarov a vedie evidenciu pohybu stavu zásob na sklade,
 • zabezpečuje darčekové balíky, kvety pre jubilantov, novonarodených občanov mesta, smútočné vence a kvety na pietne a spomienkové akty,
 • vystavuje objednávky a pripravuje podklady pre verejné obstarávanie za odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ,
 • vedie evidenciu a správu drobného hmotného majetku, drobného nehmotného majetku a majetku v operatívno-technickej evidencii mesta v užívaní mestského úradu,
 • vyhotovuje inventarizačné súpisy pre inventarizačné komisie,
 • vykonáva odsúhlasenie fyzickej inventúry s účtovným stavom,
 • vedie evidenciu žiadaniek na prepravu,
 • vedie záznamy o prevádzke motorových vozidiel,
 • vyhodnocuje a pripravuje výkazy o čerpaní pohonných hmôt a olejov,
 • koordinuje činnosť s maklérom pre poistenie,
 • spolupracuje pri likvidácii poistných zmlúv,
 • koordinuje činnosť registratúrneho strediska,
 • zabezpečuje chod a prenájom zasadacích miestností vo vestibule mestského úradu,
 • zabezpečuje distribúciu pošty jednotlivým zamestnancom odboru,
 • zabezpečuje distribúciu interných noriem.

Referát prevádzkovo - technický a správy budov

 • zabezpečuje a vykonáva bežnú údržbu objektov v užívaní mestského úradu,
 • zabezpečuje upratovanie na mestskom úrade a Radnici mesta,
 • zabezpečuje vykonávanie revízií technických zariadení na mestskom úrade, Radnici mesta a v Dielni Budatín,
 • zabezpečuje bežnú údržbu a bežnú opravu mestských rozhlasov,
 • zabezpečuje prevádzku, bežné opravy, kontroly a údržby vozového parku mestského úradu,
 • zabezpečuje odvoz vyradeného majetku určeného na likvidáciu,
 • zabezpečuje činnosť informátorov,
 • zabezpečuje rozvoz stravy pre dôchodcov,
 • zabezpečuje rozdelenie listových zásielok na príslušné organizačné útvary,
 • zabezpečuje frankovanie a zapisovanie zásielok do podacieho hárku,
 • zabezpečuje odoslanie listových zásielok.

Podateľňa

 • zabezpečuje preberanie pošty pre mesto,
 • preberá poštu z klientskeho centra,
 • eviduje všetku došlú poštu,
 • podľa pokynov rozdeľuje poštu na jednotlivé organizačné útvary a zabezpečuje jej distribúciu.