textová verzia pre zrakovo postihnutých textová verzia | pondelok 26. február 2024 | meniny: Viktor
vyhľadať spojenie MHD
pohotovosť lekární

Rozpis pohotovostných lekárenských služieb od 17.00 hod. do 22.00 hod.

celý rozpis
kam dnes

Hradné expozície Budatínsky hrad, Žilina

Čo drôt spojil, čas nerozdelí… Budatínsky hrad, Žilina

PRVÉ MÚZEUM INTERMÉDIÍ III / Nežná sila Považská galéria umenia, Žilina

Vnímať bielu - výstava Moniky Pascoe Mikyškovej (19.12.2023 - 10.3.2024) Nová synagóga v Žiline

ďaľšie podujatia
mailinglist
Prajete si dostávať aktuálne informácie a správy? Prihláste sa do nášho mailinglistu.

Žiadosti a tlačivá

Matrika

 • Doklady potrebné k uzavretiu manželstva štátneho občana Slovenskej republiky a cudzinca na území Slovenskej republiky
  formát PDF
   
 • Doklady potrebné k vybaveniu rodného listu novorodenca
  formát PDF
   
 • Poučenie pre občanov k vybaveniu úmrtia
  formát PDF
   
 • Uzavretie manželstva slovenských štátnych občanov
  formát PDF
   
 • Žiadosť o zápis ženského priezviska bez koncovky slovenského prechyľovania
  formát PDF

Odbor ekonomický

 • Hlásenie o počte prenocovaní a počte ubytovaných hostí
  formát PDF
   
 • Ohlásenie k poplatkovej povinnosti za komunálny odpad a drobný stavebný odpad pre právnickú osobu a podnikateľa v meste Žilina
  formát RTF, formát PDF
   
 • Oznámenie k dani za ubytovanie (tzv. regisračný list)
  formát PDF
   
 • Oznámenie o dohode spoluvlastníkov
  formát RTF, formát PDF
   
 • Oznamovacia povinnosť k poplatku - FO
  formát RTF, formát PDF
   
 • Potvrdenie o podaní daňové priznania
  formát PDF
   
 • Poučenie
  formát PDF
   
 • Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje
  formát PDF
   
 • Strata známky - FO
  formát PDF
   
 • Strata známky - PO
  formát PDF

Odbor školstva, kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja

 • oddelenie školstva a mládeže / Čestné vyhlásenie pre rodičov, zákonných zástupcov poberajúcich dávku v hmotnej núdzi
  formát RTF, formát PDF
   
 • oddelenie školstva a mládeže / Žiadosť o odpustenie príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v materskej škole
  formát RTF, formát PDF
   
 • oddelenie školstva a mládeže / Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie - prijatie do materskej školy
  formát RTF, formát PDF
   
 • oddelenie školstva a mládeže / Žiadosť o zníženie alebo odpustenie príspevku rodičom, zákonným zástupcom ktorí sú poberateľmi dávky v hmotnej núdzi
  formát RTF, formát PDF
   
 • referát kultúry / oznámenie o konaní verejného kultúrneho podujatia
  formát RTF, formát PDF
   
 • referát kultúry / Oznámenie o konaní voľnej pouličnej aktivity
  formát RTF, formát PDF
   
 • referát miestneho rozvoja / Oznámenie o ukončení činnosti prevádzkarne v meste Žilina
  formát RTF, formát PDF
   
 • referát miestneho rozvoja / Oznámenie o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Žilina (VZN č.5/2016) - Jednorazová zmena všeobecného prevádzkového času
  formát RTF, formát PDF
   
 • referát miestneho rozvoja / Oznámenie o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Žilina (VZN č.5/2016) - zriadenie (umiestnenie) prevádzkarne na území mesta Žilina a určenie všeobecného prevádzkového času a zmenu všeobecného prevádzkového času
  formát RTF, formát PDF
   
 • referát miestneho rozvoja / Prechod s maturitným tablom po meste Žilina
  formát RTF, formát PDF
   
 • referát miestneho rozvoja / Žiadosť o distribúciu letákov na území mesta Žilina
  formát RTF, formát PDF
   
 • referát miestneho rozvoja / Žiadosť o povolenie záberu verejného priestranstva
  formát RTF, formát PDF
   
 • referát miestneho rozvoja / Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska mesta (lekárne)
  formát RTF, formát PDF
   
 • referát športu / Oznámenie o konaní športového podujatia
  formát RTF, formát PDF
   
 • referát športu / Oznámenie o zvolaní verejného zhromaždenia
  formát RTF, formát PDF

Odbor sociálny a bytový

 • Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu
  formát RTF, formát PDF
   
 • Potvrdenia k žiadosti o JDHN
  formát PDF
   
 • Potvrdenie - na účely pridelenia mestského nájomného bytu/opakovaného uzatvorenia nájomnej zmluvy
  formát PDF
   
 • Potvrdenie lekára u žiadateľa o bezbariérový byt
  formát PDF
   
 • Potvrdenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti
  formát PDF
   
 • Potvrdenie príjmu za predchádzajúci kalendárny rok od zamestnávateľa
  formát PDF
   
 • Vyhlásenie ZŠ k žiadosti o JDHN
  formát PDF
   
 • Výkaz o poskytnutej opatrovateľskej službe
  formát RTF, formát PDF
   
 • Žiadosť neverejného poskytovateľa sociálnej služby o poskytnutie finančného príspevku na prevádzku na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby
  formát RTF, formát PDF
   
 • Žiadosť o dovoz stravy
  formát PDF
   
 • Žiadosť o obnovenie žiadosti o pridelenie nájomného bytu
  formát PDF
   
 • Žiadosť o opakované uzatvorenie nájomnej zmluvy
  formát PDF
   
 • Žiadosť o poskytnutie jednorázovej dávky v hmotnej núdzi
  formát PDF
   
 • Žiadosť o poskytnutie prepravnej služby
  formát PDF
   
 • Žiadosť o poskytnutie stravovania v jedálni
  formát PDF
   
 • Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu - opatrovateľská služba a denný stacionár
  formát PDF
   
 • Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu - zariadenie pre seniorov a zariadenie opatrovateľskej služby
  formát PDF
   
 • Žiadosť o pridelenie nájomného bytu pre sociálne účely
  formát PDF
   
 • Žiadosť o prijatie dieťaťa do zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku
  formát PDF
   
 • Žiadosť o vydanie rozhodnutia na sociálnu službu
  formát PDF
   
 • Žiadosť o výmenu mestského nájomného bytu
  formát PDF
   
 • Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby - odľahčovacej služby
  formát PDF
   
 • Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby bezodkladne
  formát PDF
   
 • Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby u neverejného poskytovateľa sociálnej služby
  formát RTF, formát PDF
   
 • Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v dennom stacionári
  formát PDF

Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia

 • Nahlásenie údajov potrebných pre určenie výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia malých zdrojov v zmysle zákona č. 401/1998 Z.z. o ovzduší v znení jeho neskorších zmien a doplnkov
  formát RTF, formát PDF
   
 • Ohlásenie k poplatkovej povinnosti za komunálny odpad pre právnickú osobu a fyzickú osobu - podnikateľa v meste Žilina
  formát RTF, formát PDF
   
 • Oznámenie o spoluužívaní zbernej nádoby na zmesový komunálny odpad pre právnickú osobu a fyzickú osobu - podnikateľa v meste Žilina - 1 spoluužívateľ
  formát RTF, formát PDF
   
 • Oznámenie o spoluužívaní zbernej nádoby na zmesový komunálny odpad pre právnickú osobu a fyzickú osobu - podnikateľa v meste Žilina - viac spoluužívateľov
  formát RTF, formát PDF
   
 • Pešia zóna - tlačivo T01 (zasobovanie (20 eur za deň))
  formát PDF
   
 • Pešia zóna - tlačivo T02 (trvalý pobyt bez PM)
  formát PDF
   
 • Pešia zóna - tlačivo T03 (trvalý pobyt a vlastník nehnuteľnosti s PM)
  formát PDF
   
 • Pešia zóna - tlačivo T04 (vlastník nehnuteľnosti bez PM)
  formát PDF
   
 • Pešia zóna - tlačivo T05 (vlastník PM)
  formát PDF
   
 • Pešia zóna - tlačivo T06 (prevádzka bez PM)
  formát PDF
   
 • Pešia zóna - tlačivo T07 (zasobovanie (350 eur za rok))
  formát PDF
   
 • Pešia zóna - tlačivo T08 (SBS)
  formát PDF
   
 • Pešia zóna - tlačivo T09 (oslobodené od dane)
  formát PDF
   
 • Pešia zóna - tlačivo T10 (zásobovanie (50 eur za deň))
  formát PDF
   
 • Pešia zóna - tlačivo T11 (všetky jednorázové)
  formát PDF
   
 • Podnet na výrub, orezanie drevín rastúcich na pozemku vo vlastníctve Mesta Žilina
  formát RTF, formát PDF
   
 • Správne poplatky
  formát RTF, formát PDF
   
 • Záznam zo zápisničného prevzatia vykonaných prác (rozkopávky)
  formát RTF, formát PDF
   
 • Zberná nádoba - FO
  formát RTF, formát PDF
   
 • Žiadosť o povolenie na osobitné užívanie verejného priestranstva
  formát PDF
   
 • Žiadosť o povolenie na vjazd motorového vozidla na Národnú ulicu v Žiline
  formát PDF
   
 • Žiadosť o súhlas na povolenie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia v zmysle § 17 ods. 1 písm. a) c) a f) zákona 137/2010 Z. z. o ochrane ovzdušia
  formát RTF, formát PDF
   
 • Žiadosť o súhlas na užívanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia v zmysle § 17 ods. 1 písm. a) c) a f) zákona 137/2010 Z. z. o ochrane ovzdušia
  formát RTF, formát PDF
   
 • Žiadosť o trvalé vyhradenie parkovacieho miesta
  formát PDF
   
 • Žiadosť o úľavu na dani za užívanie trvale vyhradeného parkovacieho miesta
  formát PDF
   
 • Žiadosť o vrátenie pomernej časti dane za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta
  formát PDF
   
 • Žiadosť o vydanie náhradného UHF tagu (z dôvodu straty / poškodenia)
  formát PDF
   
 • Žiadosť o vydanie potvrdenia o zápise do evidencie samostatne hospodáriaceho roľníka (SHR)
  formát RTF, formát PDF
   
 • Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny v zmysle § 47 ods.3) zák.č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny a krajiny
  formát RTF, formát PDF
   
 • Žiadosť o zápis do evidencie samostatne hospodáriaceho roľníka (SHR)
  formát RTF, formát PDF
   
 • Žiadosť o zmenu/ doplnenie EČV na trvale vyhradenom parkovacom mieste
  formát PDF
   
 • Žiadosť o zrušenie Osvedčenia o zápise do evidencie samostatne hospodáriaceho roľníka (SHR)
  formát RTF, formát PDF
   
 • Žiadosť o zrušenie trvale vyhradeného parkovacieho miesta
  formát PDF

Odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ

Ohlasovňa pobytu

Osvedčovanie listín a podpisov na listinách

Stavebný úrad

 • Doplnenie žiadosti
  formát RTF, formát PDF
   
 • Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby podľa ust. § 21 vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona
  formát RTF, formát PDF
   
 • Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia podľa ust. § 17 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona
  formát RTF, formát PDF
   
 • Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia reklamných stavieb (RS), na ktorých najväčšia informačná plocha je väčšia ako 20 m2 (vrátane)
  formát RTF, formát PDF
   
 • Návrh na vydanie územného rozhodnutia podľa ust. § 3 vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona
  formát RTF, formát PDF
   
 • Ohlásenie drobnej stavby podľa ust. § 5 vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona
  formát RTF, formát PDF
   
 • Ohlásenie reklamnej stavby (RS), na ktorej najväčšia informačná plocha je menšia ako 3 m2
  formát RTF, formát PDF
   
 • Ohlásenie stavebných úprav podľa ust. § 6 vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona
  formát RTF, formát PDF
   
 • Oznámenie o začatí stavby
  formát RTF, formát PDF
   
 • Prehlásenie o vzdaní sa zákonnej lehoty
  formát RTF, formát PDF
   
 • Sadzobník poplatkov
  formát RTF, formát PDF
   
 • Stiahnutie žiadosti
  formát RTF, formát PDF
   
 • Vyhlásenie stavebného dozoru
  formát RTF, formát PDF
   
 • Žiadosť o neurčenie súpisného čísla a orientačného čísla pre stavbu (sklad, hospodárska budova, garáž, záhradná chatka, atď., ak sú to vedľajšie stavby k hlavnej budove)
  formát RTF, formát PDF
   
 • Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby podľa § 24 vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona
  formát RTF, formát PDF
   
 • Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením podľa ust. § 11 vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona
  formát RTF, formát PDF
   
 • Žiadosť o predĺženie lehoty na predloženie dokladov
  formát RTF, formát PDF
   
 • Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia
  formát RTF, formát PDF
   
 • Žiadosť o predĺženie platnosti územného rozhodnutia
  formát RTF, formát PDF
   
 • Žiadosť o stavebné povolenie reklamnej stavby (RS), ktorej najväčšia informačná plocha má veľkosť od 3 m2 (vrátane)
  formát RTF, formát PDF
   
 • Žiadosť o uloženie opatrenia na susednom pozemku (vstup na pozemok)
  formát RTF, formát PDF
   
 • Žiadosť o určenie súpisného čísla a orientačného čísla pre stavbu (rodinný dom, bytový dom, administratívna budova, sklad, polyfunkčný dom, ostatné budovy, garáž, záhradná chatka, atď. )
  formát RTF, formát PDF
   
 • Žiadosť o vydanie dodatočného stavebného povolenia podľa ust. § 8 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona
  formát RTF, formát PDF
   
 • Žiadosť o vydanie potvrdenia o pridelení súpisného a orientačného čísla
  formát RTF, formát PDF
   
 • Žiadosť o vydanie stanoviska k vyňatiu z poľnohospodárskeho (lesného) fondu
  formát RTF, formát PDF
   
 • Žiadosť o vydanie stavebného povolenia podľa ust. § 8 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona
  formát RTF, formát PDF
   
 • Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska stavebného úradu podľa § 120, 140b zákona 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon ) v znení neskorších predpisov
  formát RTF, formát PDF
   
 • Žiadosť o vyhľadanie spisu z archívu stavebného úradu Žilina
  formát RTF, formát PDF
   
 • Žiadosť o vyjadrenie Útvaru hlavného architekta
  formát RTF, formát PDF
   
 • Žiadosť o vyznačenie právoplatnosti na vydané rozhodnutie
  formát RTF, formát PDF
   
 • Žiadosť o zmenu doby trvania reklamnej stavby
  formát RTF, formát PDF
   
 • Žiadosť o zmenu lehoty dokončenia stavby
  formát RTF, formát PDF
   
 • Žiadosť o zrušenie súpisného čísla a orientačného čísla pre stavbu (rodinný dom, bytový dom, administratívna budova, sklad, polyfunkčný dom, garáž, záhradná chatka, ostatné budovy atď.)
  formát RTF, formát PDF

Stavebný úrad / Referát špeciálneho SÚ na úseku Dopravy

 • Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutie podľa § 79 a 80 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších zmien a doplnkov
  formát RTF, formát PDF
   
 • Žiadosť o povolenie na zriadenie vjazdu z pozemnej komunikácie na susedné nehnuteľnosti
  formát RTF, formát PDF
   
 • Žiadosť o vydanie povolenia na zvláštne užívanie komunikácie, chodníka, zelene (rozkopové povolenie)
  formát RTF, formát PDF
   
 • Žiadosť o vydanie stavebného povolenia – dopravná stavba
  formát RTF, formát PDF
   
 • Žiadosť o vyjadrenie k projektovej dokumentácii
  formát RTF, formát PDF

Stavebný úrad / Referát špeciálneho SÚ na úseku Životného prostredia