textová verzia pre zrakovo postihnutých textová verzia | nedeľa 3. december 2023 | meniny: Oldrich
vyhľadať spojenie MHD
pohotovosť lekární

Rozpis pohotovostných lekárenských služieb od 17.00 hod. do 22.00 hod.

celý rozpis
kam dnes

PRVÉ MÚZEUM INTERMÉDIÍ III / Nežná sila Považská galéria umenia, Žilina

Objekty ľudovej architektúry Čičmany - expozícia Čičmany

Zvedavý sloník Bábkové divadlo, Žilina (16:00)

KONCERT MEDITAČNEJ HUDBY - SONGS OF THE SOUL Dom odborov, Žilina (19:30)

ďaľšie podujatia
mailinglist
Prajete si dostávať aktuálne informácie a správy? Prihláste sa do nášho mailinglistu.

Žiadosti a tlačivá

Matrika

 • Doklady potrebné k uzavretiu manželstva štátneho občana Slovenskej republiky a cudzinca na území Slovenskej republiky
  formát PDF
   
 • Doklady potrebné k vybaveniu rodného listu novorodenca
  formát PDF
   
 • Poučenie pre občanov k vybaveniu úmrtia
  formát PDF
   
 • Uzavretie manželstva slovenských štátnych občanov
  formát PDF
   
 • Žiadosť o zápis ženského priezviska bez koncovky slovenského prechyľovania
  formát PDF

Odbor ekonomický

 • Hlásenie o počte prenocovaní a počte ubytovaných hostí
  formát PDF
   
 • Ohlásenie k poplatkovej povinnosti za komunálny odpad a drobný stavebný odpad pre právnickú osobu a podnikateľa v meste Žilina
  formát RTF, formát PDF
   
 • Oznámenie k dani za ubytovanie (tzv. regisračný list)
  formát PDF
   
 • Oznámenie o dohode spoluvlastníkov
  formát RTF, formát PDF
   
 • Oznamovacia povinnosť k poplatku - FO
  formát RTF, formát PDF
   
 • Potvrdenie o podaní daňové priznania
  formát PDF
   
 • Poučenie
  formát PDF
   
 • Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje
  formát PDF
   
 • Strata známky - FO
  formát PDF
   
 • Strata známky - PO
  formát PDF

Odbor školstva, kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja

 • oddelenie školstva a mládeže / Čestné vyhlásenie pre rodičov, zákonných zástupcov poberajúcich dávku v hmotnej núdzi
  formát RTF, formát PDF
   
 • oddelenie školstva a mládeže / Žiadosť o odpustenie príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v materskej škole
  formát RTF, formát PDF
   
 • oddelenie školstva a mládeže / Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie - prijatie do materskej školy
  formát RTF, formát PDF
   
 • oddelenie školstva a mládeže / Žiadosť o zníženie alebo odpustenie príspevku rodičom, zákonným zástupcom ktorí sú poberateľmi dávky v hmotnej núdzi
  formát RTF, formát PDF
   
 • referát kultúry / oznámenie o konaní verejného kultúrneho podujatia
  formát RTF, formát PDF
   
 • referát kultúry / Oznámenie o konaní voľnej pouličnej aktivity
  formát RTF, formát PDF
   
 • referát miestneho rozvoja / Oznámenie o ukončení činnosti prevádzkarne v meste Žilina
  formát RTF, formát PDF
   
 • referát miestneho rozvoja / Oznámenie o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Žilina (VZN č.5/2016) - Jednorazová zmena všeobecného prevádzkového času
  formát RTF, formát PDF
   
 • referát miestneho rozvoja / Oznámenie o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Žilina (VZN č.5/2016) - zriadenie (umiestnenie) prevádzkarne na území mesta Žilina a určenie všeobecného prevádzkového času a zmenu všeobecného prevádzkového času
  formát RTF, formát PDF
   
 • referát miestneho rozvoja / Prechod s maturitným tablom po meste Žilina
  formát RTF, formát PDF
   
 • referát miestneho rozvoja / Žiadosť o distribúciu letákov na území mesta Žilina
  formát RTF, formát PDF
   
 • referát miestneho rozvoja / Žiadosť o povolenie záberu verejného priestranstva
  formát RTF, formát PDF
   
 • referát miestneho rozvoja / Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska mesta (lekárne)
  formát RTF, formát PDF
   
 • referát športu / Oznámenie o konaní športového podujatia
  formát RTF, formát PDF
   
 • referát športu / Oznámenie o zvolaní verejného zhromaždenia
  formát RTF, formát PDF

Odbor sociálny a bytový

 • Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu
  formát RTF, formát PDF
   
 • Potvrdenia k žiadosti o JDHN
  formát PDF
   
 • Potvrdenie - na účely pridelenia mestského nájomného bytu/opakovaného uzatvorenia nájomnej zmluvy
  formát PDF
   
 • Potvrdenie lekára u žiadateľa o bezbariérový byt
  formát PDF
   
 • Potvrdenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti
  formát PDF
   
 • Potvrdenie príjmu za predchádzajúci kalendárny rok od zamestnávateľa
  formát PDF
   
 • Vyhlásenie ZŠ k žiadosti o JDHN
  formát PDF
   
 • Výkaz o poskytnutej opatrovateľskej službe
  formát RTF, formát PDF
   
 • Žiadosť neverejného poskytovateľa sociálnej služby o poskytnutie finančného príspevku na prevádzku na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby
  formát RTF, formát PDF
   
 • Žiadosť o dovoz stravy
  formát PDF
   
 • Žiadosť o obnovenie žiadosti o pridelenie nájomného bytu
  formát PDF
   
 • Žiadosť o opakované uzatvorenie nájomnej zmluvy
  formát PDF
   
 • Žiadosť o poskytnutie jednorázovej dávky v hmotnej núdzi
  formát PDF
   
 • Žiadosť o poskytnutie prepravnej služby
  formát PDF
   
 • Žiadosť o poskytnutie stravovania v jedálni
  formát PDF
   
 • Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu - opatrovateľská služba a denný stacionár
  formát PDF
   
 • Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu - zariadenie pre seniorov a zariadenie opatrovateľskej služby
  formát PDF
   
 • Žiadosť o pridelenie nájomného bytu pre sociálne účely
  formát PDF
   
 • Žiadosť o prijatie dieťaťa do zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku
  formát PDF
   
 • Žiadosť o vydanie rozhodnutia na sociálnu službu
  formát PDF
   
 • Žiadosť o výmenu mestského nájomného bytu
  formát PDF
   
 • Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby - odľahčovacej služby
  formát PDF
   
 • Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby bezodkladne
  formát PDF
   
 • Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby u neverejného poskytovateľa sociálnej služby
  formát RTF, formát PDF
   
 • Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v dennom stacionári
  formát PDF

Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia

 • Nahlásenie údajov potrebných pre určenie výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia malých zdrojov v zmysle zákona č. 401/1998 Z.z. o ovzduší v znení jeho neskorších zmien a doplnkov
  formát RTF, formát PDF
   
 • Ohlásenie k poplatkovej povinnosti za komunálny odpad pre právnickú osobu a fyzickú osobu - podnikateľa v meste Žilina
  formát RTF, formát PDF
   
 • Oznámenie o spoluužívaní zbernej nádoby na zmesový komunálny odpad pre právnickú osobu a fyzickú osobu - podnikateľa v meste Žilina - 1 spoluužívateľ
  formát RTF, formát PDF
   
 • Oznámenie o spoluužívaní zbernej nádoby na zmesový komunálny odpad pre právnickú osobu a fyzickú osobu - podnikateľa v meste Žilina - viac spoluužívateľov
  formát RTF, formát PDF
   
 • Pešia zóna - tlačivo T01 (zasobovanie (20 eur za deň))
  formát PDF
   
 • Pešia zóna - tlačivo T02 (trvalý pobyt bez PM)
  formát PDF
   
 • Pešia zóna - tlačivo T03 (trvalý pobyt a vlastník nehnuteľnosti s PM)
  formát PDF
   
 • Pešia zóna - tlačivo T04 (vlastník nehnuteľnosti bez PM)
  formát PDF
   
 • Pešia zóna - tlačivo T05 (vlastník PM)
  formát PDF
   
 • Pešia zóna - tlačivo T06 (prevádzka bez PM)
  formát PDF
   
 • Pešia zóna - tlačivo T07 (zasobovanie (350 eur za rok))
  formát PDF
   
 • Pešia zóna - tlačivo T08 (SBS)
  formát PDF
   
 • Pešia zóna - tlačivo T09 (oslobodené od dane)
  formát PDF
   
 • Pešia zóna - tlačivo T10 (zásobovanie (50 eur za deň))
  formát PDF
   
 • Pešia zóna - tlačivo T11 (všetky jednorázové)
  formát PDF
   
 • Podnet na výrub, orezanie drevín rastúcich na pozemku vo vlastníctve Mesta Žilina
  formát RTF, formát PDF
   
 • Správne poplatky
  formát RTF, formát PDF
   
 • Záznam zo zápisničného prevzatia vykonaných prác (rozkopávky)
  formát RTF, formát PDF
   
 • Zberná nádoba - FO
  formát RTF, formát PDF
   
 • Žiadosť o povolenie na osobitné užívanie verejného priestranstva
  formát PDF
   
 • Žiadosť o povolenie na vjazd motorového vozidla na Národnú ulicu v Žiline
  formát PDF
   
 • Žiadosť o súhlas na povolenie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia v zmysle § 17 ods. 1 písm. a) c) a f) zákona 137/2010 Z. z. o ochrane ovzdušia
  formát RTF, formát PDF
   
 • Žiadosť o súhlas na užívanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia v zmysle § 17 ods. 1 písm. a) c) a f) zákona 137/2010 Z. z. o ochrane ovzdušia
  formát RTF, formát PDF
   
 • Žiadosť o trvalé vyhradenie parkovacieho miesta
  formát PDF
   
 • Žiadosť o úľavu na dani za užívanie trvale vyhradeného parkovacieho miesta
  formát PDF
   
 • Žiadosť o vrátenie pomernej časti dane za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta
  formát PDF
   
 • Žiadosť o vydanie náhradného UHF tagu (z dôvodu straty / poškodenia)
  formát PDF
   
 • Žiadosť o vydanie potvrdenia o zápise do evidencie samostatne hospodáriaceho roľníka (SHR)
  formát RTF, formát PDF
   
 • Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny v zmysle § 47 ods.3) zák.č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny a krajiny
  formát RTF, formát PDF
   
 • Žiadosť o zápis do evidencie samostatne hospodáriaceho roľníka (SHR)
  formát RTF, formát PDF
   
 • Žiadosť o zmenu/ doplnenie EČV na trvale vyhradenom parkovacom mieste
  formát PDF
   
 • Žiadosť o zrušenie Osvedčenia o zápise do evidencie samostatne hospodáriaceho roľníka (SHR)
  formát RTF, formát PDF
   
 • Žiadosť o zrušenie trvale vyhradeného parkovacieho miesta
  formát PDF

Odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ

Ohlasovňa pobytu

Osvedčovanie listín a podpisov na listinách

Stavebný úrad

 • Doplnenie žiadosti
  formát RTF, formát PDF
   
 • Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby podľa ust. § 21 vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona
  formát RTF, formát PDF
   
 • Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia podľa ust. § 17 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona
  formát RTF, formát PDF
   
 • Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia reklamných stavieb (RS), na ktorých najväčšia informačná plocha je väčšia ako 20 m2 (vrátane)
  formát RTF, formát PDF
   
 • Návrh na vydanie územného rozhodnutia podľa ust. § 3 vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona
  formát RTF, formát PDF
   
 • Ohlásenie drobnej stavby podľa ust. § 5 vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona
  formát RTF, formát PDF
   
 • Ohlásenie reklamnej stavby (RS), na ktorej najväčšia informačná plocha je menšia ako 3 m2
  formát RTF, formát PDF
   
 • Ohlásenie stavebných úprav podľa ust. § 6 vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona
  formát RTF, formát PDF
   
 • Oznámenie o začatí stavby
  formát RTF, formát PDF
   
 • Prehlásenie o vzdaní sa zákonnej lehoty
  formát RTF, formát PDF
   
 • Sadzobník poplatkov
  formát RTF, formát PDF
   
 • Stiahnutie žiadosti
  formát RTF, formát PDF
   
 • Vyhlásenie stavebného dozoru
  formát RTF, formát PDF
   
 • Žiadosť o neurčenie súpisného čísla a orientačného čísla pre stavbu (sklad, hospodárska budova, garáž, záhradná chatka, atď., ak sú to vedľajšie stavby k hlavnej budove)
  formát RTF, formát PDF
   
 • Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby podľa § 24 vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona
  formát RTF, formát PDF
   
 • Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením podľa ust. § 11 vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona
  formát RTF, formát PDF
   
 • Žiadosť o predĺženie lehoty na predloženie dokladov
  formát RTF, formát PDF
   
 • Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia
  formát RTF, formát PDF
   
 • Žiadosť o predĺženie platnosti územného rozhodnutia
  formát RTF, formát PDF
   
 • Žiadosť o stavebné povolenie reklamnej stavby (RS), ktorej najväčšia informačná plocha má veľkosť od 3 m2 (vrátane)
  formát RTF, formát PDF
   
 • Žiadosť o uloženie opatrenia na susednom pozemku (vstup na pozemok)
  formát RTF, formát PDF
   
 • Žiadosť o určenie súpisného čísla a orientačného čísla pre stavbu (rodinný dom, bytový dom, administratívna budova, sklad, polyfunkčný dom, ostatné budovy, garáž, záhradná chatka, atď. )
  formát RTF, formát PDF
   
 • Žiadosť o vydanie dodatočného stavebného povolenia podľa ust. § 8 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona
  formát RTF, formát PDF
   
 • Žiadosť o vydanie potvrdenia o pridelení súpisného a orientačného čísla
  formát RTF, formát PDF
   
 • Žiadosť o vydanie stanoviska k vyňatiu z poľnohospodárskeho (lesného) fondu
  formát RTF, formát PDF
   
 • Žiadosť o vydanie stavebného povolenia podľa ust. § 8 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona
  formát RTF, formát PDF
   
 • Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska stavebného úradu podľa § 120, 140b zákona 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon ) v znení neskorších predpisov
  formát RTF, formát PDF
   
 • Žiadosť o vyhľadanie spisu z archívu stavebného úradu Žilina
  formát RTF, formát PDF
   
 • Žiadosť o vyjadrenie Útvaru hlavného architekta
  formát RTF, formát PDF
   
 • Žiadosť o vyznačenie právoplatnosti na vydané rozhodnutie
  formát RTF, formát PDF
   
 • Žiadosť o zmenu doby trvania reklamnej stavby
  formát RTF, formát PDF
   
 • Žiadosť o zmenu lehoty dokončenia stavby
  formát RTF, formát PDF
   
 • Žiadosť o zrušenie súpisného čísla a orientačného čísla pre stavbu (rodinný dom, bytový dom, administratívna budova, sklad, polyfunkčný dom, garáž, záhradná chatka, ostatné budovy atď.)
  formát RTF, formát PDF

Stavebný úrad / Referát špeciálneho SÚ na úseku Dopravy

 • Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutie podľa § 79 a 80 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších zmien a doplnkov
  formát RTF, formát PDF
   
 • Žiadosť o povolenie na zriadenie vjazdu z pozemnej komunikácie na susedné nehnuteľnosti
  formát RTF, formát PDF
   
 • Žiadosť o vydanie povolenia na zvláštne užívanie komunikácie, chodníka, zelene (rozkopové povolenie)
  formát RTF, formát PDF
   
 • Žiadosť o vydanie stavebného povolenia – dopravná stavba
  formát RTF, formát PDF
   
 • Žiadosť o vyjadrenie k projektovej dokumentácii
  formát RTF, formát PDF

Stavebný úrad / Referát špeciálneho SÚ na úseku Životného prostredia