textová verzia pre zrakovo postihnutých textová verzia | nedeľa 5. február 2023 | meniny: Agáta

Občan

vyhľadať spojenie MHD
pohotovosť lekární

Rozpis pohotovostných lekárenských služieb od 17.00 hod. do 22.00 hod.

celý rozpis
kam dnes

Múzeum dopravy Rajecké Teplice Železničná stanica, Rajecké Teplice

PRVÉ MÚZEUM INTERMÉDIÍ III / Nežná sila Považská galéria umenia, Žilina

Ivana Šáteková – Neznesiteľná ťažkosť bytia Považská galéria umenia, Žilina

Najlepšia rozprávka o Červenej čiapočke Bábkové divadlo, Žilina (16:00)

ďaľšie podujatia
mailinglist
Prajete si dostávať aktuálne informácie a správy? Prihláste sa do nášho mailinglistu.

Športové dotácie

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE ŠPORTOVEJ DOTÁCIE PRE ROK 2021

Podávanie žiadostí o grant cez elektronický formulár -  www.zilina.egrant.sk 

Systém poskytovania športových dotácií mesta Žilina vznikol za účelom:

 • podporovať činnosť športových klubov v Žiline,
 • podporovať registrovaných športovcov v Žiline,
 • zabezpečovať čo najväčšiu transparentnosť rozdeľovania mestských financií

Celková výška športových dotácií schválená Mestským zastupiteľstvom na rok 2021 je

 • 450.000,- € pre podporu žilinských športových klubov
 • 100.000,-€ pre vrcholový šport

Uzávierka podávania žiadostí
Uzávierka pre zaslanie formulárov je 23.04.2021. Financie športovej dotácie sa dajú použiť len na aktivity v kalendárnom roku 2021.

Oprávnení žiadatelia
Športovú dotáciu, možno poskytnúť právnickej osobe, ktorá spĺňa náležitosti športovej organizácie v zmysle Zákona o športe č. 440/2015 Z.z. a je zaregistrovaná v Registri právnických osôb v športe (Slovenský športový portál - www.sport.gov.sk ) najneskôr v roku 2020.

Podmienky pre oprávnených žiadateľov

 • športový klub pôsobí a je registrovaný na území mesta Žilina
 • v prípade športového klubu, ktorý má viac športových odvetví patriacich pod iný národný zväz, federáciu, úniu (ďalej len zväz), každé športové odvetvie si podáva žiadosť o dotáciu osobitne
 • o športovú dotáciu sa môžu uchádzať len kluby, ktoré nie sú financované z rozpočtu mesta a ktorých zriaďovateľom nie je mesto Žilina
 • má splnené povinnosti v zmysle zákona 346/2018 Z.z. o registri mimovládnych neziskových organizácii a má v registri uvedené príslušné údaje v zmysle § 6 ods. 1 tohto zákona, uvedené sa týka mimovládnych neziskových organizácií
 • má vysporiadané finančné vzťahy s mestom Žilina
 • nie je voči nemu vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v reštrukturalizácii a nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku
 • nie je politickou stranou, politickým hnutím alebo ich koalíciou 
 • nie je voči nemu vedený výkon rozhodnutia (vrátane exekúcií)
 • nemá evidované nedoplatky voči príslušnému daňovému úradu
 • nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové poistenie
 • nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, alebo prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie
 • neporušil v predchádzajúcich troch rokoch zákaz nelegálneho zamestnávania podľa zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
 • účet uvedený v žiadosti o grantovú dotáciu je účtom organizácie, ktorá podáva žiadosť a nie účtom súkromnej osoby

Povinné prílohy k podávaniu elektronickej žiadosti na www.zilina.egrant.sk

 • originál zoznamu aktívnych členov športového klubu potvrdený národným zväzom (aktívny člen - športovec, ktorý sa v roku 2020 zúčastnil najmenej na troch súťažiach organizovaných národným zväzom daného športového odvetvia a súčasne je členom športového klubu v roku 2021)
 • z dôvodu mimoriadnej situácie spôsobenej pandémiou COVID-19 a tým aj výrazne obmedzenými možnosťami klubov zúčastňovať sa na súťažiach organizovaných národným zväzom v roku 2020 môžu kluby za aktívneho športovca považovať aj člena klubu, ktorý sa v roku 2019 zúčastnil na 3 rôznych súťažiach organizovaných národným zväzom a zároveň je členom klubu v roku 2021
 • menný zoznam členov podľa kategórií
 • originálny zoznam licencovaných trénerov potvrdený národným zväzom
 • doklad o právnej subjektivite (napr. štatút alebo stanovy alebo zriaďovacia listina v aktuálnom znení). V prípade, ak žiadateľ preukazuje svoju právnu subjektivitu živnostenským listom alebo výpisom z obchodného registra, poskytne mestu Žilina údaje potrebné na overenie (podľa zákona č. 177/2018 Z. z. – Zákon proti byrokracii)
 • doklady o voľbe alebo menovaní štatutárneho zástupcu/zástupcov, príp. iný doklad dokumentujúci oprávnenie konať v mene žiadateľa, ak to nevyplýva z dokladov o právnej subjektivite

Postup vypĺňania žiadosti

 • žiadateľ vyplní žiadosť o poskytnutie športovej dotácie na základe formulára dostupného na webovej stránke zilina.egrant.sk
 • vyplnený, vytlačený a podpísaný formulár v 1 origináli odošle resp. osobne doručí v pracovný deň spolu s povinnými prílohami (súpisky a zoznam licencovaných trénerov potvrdené národným zväzom) v zalepenej obálke na adresu: Mestský úrad Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 01131 Žilina najneskôr v deň uzávierky 23.04.2021 (pri doručovaní poštou je rozhodujúci dátum pečiatky pošty),
 • obálku je potrebné označiť heslom „Žiadosť o podporu športových klubov 2021“ + uviesť názov športového klubu, ktorý žiada o športovú dotáciu,.

Pre hodnotenie žiadosti je potrebné elektronické podanie žiadosti a súčasne doručenie vytlačeného, vyplneného a štatutárnym zástupcom/zástupcami podpísaného formuláru zo stránky zilina.egrant.sk spolu s povinnými prílohami (súpisky a zoznam licencovaných trénerov potvrdené národným zväzom). V prípade, že žiadateľ nesplní obidve podmienky, nebude žiadosť hodnotená.

Kritéria hodnotenia žiadostí (bodovanie a koeficienty)
Mesto Žilina (ďalej len „mesto“) si vyhradzuje právo neposkytnúť dotáciu žiadateľovi, ktorý v predchádzajúcom kalendárnom roku porušil podmienky týkajúce sa pridelenia dotácie, ktoré sú uvedené v zmluve o poskytnutí dotácie v zmysle VZN 1/2019 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Žilina.

 • členská základňa - 10 až 75 bodov
 • úspechy - 1,0 až 1,3
 • neolympijský a olympijský šport - 1,0 až 1,1
 • spolupráca, filantropia - 1,0 až 1,1
 • trénerská odbornosť - 1,0 až 1,3
 • kategórie - 1,0 až 1,2

Výška športovej dotácie mesta Žilina závisí od získaných bodov a počtu prijatých žiadostí. Uchádzači, ktorí získajú menej ako 15 bodov, alebo majú menej ako 10 aktívnych členov nemajú nárok na športovú dotáciu.

Vyhodnotenie žiadostí

 • Rozhodnutie o pridelení/nepridelení športových dotácií bude zverejnené na stránke mesta www.zilina.sk – výsledky športových dotácií. Zároveň každému žiadateľovi bude táto informácia zaslaná v mailovej podobe.
 • Uchádzanie sa o podporu mesta je založené na základe vopred stanovených kritérií, v ktorých je zohľadnená členská základňa, úspechy, neolympijský a olympijský šport, spolupráca s mestom Žilina a filantropia, trénerská odbornosť a kategórie. Žiadosti o športovú dotáciu sú hodnotené odbornou komisiou schválenou Mestským zastupiteľstvom.

Uzatvorenie zmluvy o poskytnutí dotácie

 • S úspešnými žiadateľmi, ktorým bola pridelená športová dotácia, bude uzatvorená zmluva o poskytnutí športovej dotácie.

Informácia pre úspešných žiadateľov

 • úspešní žiadatelia musia dodržať podmienky zmluvy, s ktorými sa oboznámia pri jej podpisovaní
 • vyúčtovanie športovej dotácie musia predložiť najneskôr do 15. novembra 2021 podľa podmienok v Zmluve o poskytnutí športovej dotácie (pri doručovaní poštou je rozhodujúci dátum pečiatky pošty).

Vyúčtovanie poskytnutej dotácie
Povinné prílohy

 • kópie faktúr dodávateľa s priloženými výpismi účtu, kde bude vyznačená úhrada faktúry v prípade bezhotovostného styku (akceptované budú len platby z účtov organizácie, ktorej bola dotácia poskytnutá)
 • kópie faktúr dodávateľa s priloženými pokladničnými výdavkovými dokladmi a príjmovými pokladničnými dokladmi dodávateľa v prípade, že platba prebehla v hotovosti
 • kópie dokladov z registračnej pokladne s priloženými pokladničnými výdavkovými dokladmi organizácie alebo podpísané kópie dokladov štatutárom organizácie v prípade, že platba prebehla v hotovosti
 • pri platbách uskutočnených platobnou kartou je povolené použiť len platobnú kartu organizácie, ktorá je prijímateľom grantovej dotácie
 • pri platbách nie je možné používať zľavové karty a registrácie u obchodníkov vedené na súkromné osoby, len na organizáciu, ktorá je prijímateľom športovej dotácie (napr. Metro karta, A3 karta a rôzne iné zľavové karty.)

Oprávnené výdavky

 • nájom priestorov pre činnosť športového klubu spojený so službami (úhrada energií),
 • úhrada elektrickej energie, vodné a stočné vo vlastných priestoroch,
 • nákup športového náradia, náčinia a súčasti športového výstroja a oblečenia,
 • cestovné náklady na súťaže,
 • náklady na regeneráciu (sauna, bazén, masáže, fyzioterapia) - zoznam osôb, jednotkové ceny,
 • náklady na údržbu športovísk súvisiacich s činnosťou klubu na základe fakturácie autorizovanou spoločnosťou
 • náklady na sústredenie, súťaž, turnaj organizované mimo mesta Žilina – zoznam zúčastnených členov klubu, presná definícia miesta a termínu, jednotkové ceny za ubytovanie a stravu,
 • poplatky národného zväzu za členské, štartovné, rozhodcov, delegované osoby, prestupy,
 • poistenie, štartovné a stravné spojené s účasťou na súťaži, turnaji,
 • školenia trénerov organizované národným zväzom (zvyšovanie alebo obnova licencie trénerov športového klubu),
 • náklady na zdravotnú službu,
 • služby spojené s trénerskou a rozhodcovskou činnosťou.

Prijímateľovi dotácie, ktorý je platiteľom dane z pridanej hodnoty, ak si môže uplatniť odpočítanie dane z pridanej hodnoty, nemôže byť pri zúčtovaní dotácie poskytnutej z rozpočtu mesta uznaný výdavok na úhradu dane z pridanej hodnoty.

Neoprávnené výdavky

 • výdavky bez priameho vzťahu k športu ( napr. benzín, farby, hnojivo),
 • mzdy, dohody, odmeny v klube, splácanie úverov, pôžičiek, úrokov z prijatých úverov a pôžičiek,
 • investičné náklady,
 • nákup alkoholických a tabakových výrobkov,
 • úhrada daní a poplatkov (správnych, súdnych, miestnych),
 • úhrada záväzkov z minulých rokov,
 • IT služby, telekomunikačné služby, nákup elektrotechniky
 • Nákup výživových doplnkov a športovej výživy

Iné

 • športový klub sa môže súčasne uchádzať aj o grantovú dotáciu mesta Žilina v príslušnom roku, ktorá je určená pre športové podujatia a projekty amatérskeho športu na území mesta Žilina,
 • v prípade získania dotácie má mesto Žilina právo monitorovať priebeh aktivít.

Otázky žiadateľov a ďalšie informácie
e-mail: sportovedotacie@zilina.sk, tel. : 0908 930 093, 041/7063 319 (v pracovné dni do 15:00)