textová verzia pre zrakovo postihnutých textová verzia | streda 27. september 2023 | meniny: Cyprián

Občan

vyhľadať spojenie MHD
pohotovosť lekární

Rozpis pohotovostných lekárenských služieb od 17.00 hod. do 22.00 hod.

celý rozpis
kam dnes

Klub spoločenských hier pokračuje aj po prázdninách! Krajská knižnica, Žilina

Sobášny palác v Bytči - expozícia Sobášny palác, Bytča

Múzeum dopravy Rajecké Teplice Železničná stanica, Rajecké Teplice

Imrich Turzo Krajská knižnica, Žilina

ďaľšie podujatia
mailinglist
Prajete si dostávať aktuálne informácie a správy? Prihláste sa do nášho mailinglistu.

Odbor ekonomický

Kontakt na zamestnancovOddelenie správy daní


 • vykonáva činnosti v oblasti správy miestnych daní a poplatkov (spracovanie rozhodnutí, výziev, odvolaní a iných podaní a pod.) v zmysle platných zákonov,
 • podieľa sa na vymáhaní daňových nedoplatkov, najmä vyhotovuje výzvy na zaplatenie nedoplatku na jednotlivých daniach a poplatkoch a zasiela ich daňovníkom/poplatníkom,
 • vyhotovuje výkazy daňových nedoplatkov a postupuje ich na odbor právny, majetkový a verejného obstarávania k ďalšiemu vymáhaniu prostredníctvom exekútora,
 • sleduje Obchodný vestník a v prípade zistenia, že bol vyhlásený konkurz na majetok daňovníka/poplatníka, resp. povolená reštrukturalizácia, riadne a včas postupuje daňové pohľadávky mesta na odbor právny, majetkový a verejného obstarávania za účelom vypracovania sumárnej prihlášky za mesto a jej postúpenia na príslušný okresný súd a správcu konkurznej podstaty, všetky činnosti vykonáva v súčinnosti s odborom odbor právny, majetkový a verejného obstarávania,
 • zabezpečuje daňové nedoplatky zriadením záložného práva pri žiadostiach o povolenie odkladu platenia dane alebo platenia dane v splátkach,
 • vyhotovuje a zasiela daňovníkom rozhodnutia o vyrubení sankčného úroku na miestnych daniach a poplatku,
 • zabezpečuje priamu komunikáciu s občanmi v Klientskom centre, po dohode aj na inom mieste v rámci mestského úradu, podľa príslušnej agendy daných referátov,
 • zabezpečuje zber a metodickú podporu pri vypĺňaní daňových tlačív a iných úradných listín, ktoré súvisia s miestnymi daňami,
 • zabezpečuje vybavovanie podaní, odvolaní, sťažností a inej korešpondencie,
 • zabezpečuje komunikáciu s Finančným riaditeľstvom SR ako druhostupňovým odvolacím orgánom,
 • vykonáva činnosti spojené s overením skutočností v daňovom priznaní, skutočností uvedených v oznámení, odvolaní,
 • zabezpečuje zverejňovanie daňových dlžníkov a ich aktualizáciu v súčinnosti s oddelením informatiky,
 • zabezpečuje ad hoc výkazníctvo v oblasti miestnych daní a poplatkov,
 • vykonáva vyhľadávaciu činnosť, v prípade potreby aj miestne zisťovanie a vyrubenie miestnej dane a poplatku podľa vlastných pomôcok v súlade so zákonom č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • vymáha nedoplatky na ostatných miestnych daniach prostredníctvom výziev, výkazov daňových nedoplatkov, prihlasovaním do dedičského konania, konkurzu a reštrukturalizácie,
 • poskytuje súčinnosť tretím osobám (Finančné riaditeľstvo, a pod.),
 • zasiela žiadosti o vyhotovenie kópií listín zo súdneho spisu obchodných spoločností za účelom riešenia daňových nedoplatkov,
 • rieši odvolania voči rozhodnutiam vyrubeným po určení dane podľa vlastných pomôcok,
 • vykonáva činnosti spojené s overením skutočností v daňovom priznaní,
 • rieši agendu pri konaniach o riadnych a mimoriadnych opravných prostriedkoch (obnova konania, preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania a iné),
 • podieľa sa na vymáhaní daňových nedoplatkov,
 • podieľa sa na zabezpečení zistených daňových nedoplatkov zriadením záložného práva,
 • podieľa sa na vyhotovovaní a zasielaní rozhodnutí o vyrubení sankčného úroku na miestnych daniach a poplatku.

Referát dane z nehnuteľnosti

Vykonáva správu dane z nehnuteľnosti, a to najmä:

 • spracováva štatistiku a výkazníctvo súvisiace so správou dane z nehnuteľnosti,
 • pripravuje návrh všeobecne záväzných nariadení mesta v oblasti dane z nehnuteľnosti,
 • zabezpečuje preberanie priznaní a metodickú podporu pri ich vypĺňaní,
 • potvrdzuje žiadosti pre rôzne inštitúcie o úhrade dane z nehnuteľnosti,
 • poskytuje súčinnosť tretím osobám (Finančné riaditeľstvo a pod.),
 • eviduje zmeny nehnuteľností v zmysle podaných priznaní (kúpa, predaj, dedičstvo, dražba, úľavy ZŤP a pod.),
 • poskytuje informácie o dani z nehnuteľnosti, zachováva daňové tajomstvo,
 • vymáha nedoplatky na dani z nehnuteľnosti prostredníctvom výziev, výkazov daňových nedoplatkov, prihlasovaním do dedičského konania, konkurzu a reštrukturalizácie,
 • zasiela žiadosti o vyhotovenie kópií listín zo súdneho spisu obchodných spoločností za účelom riešenia daňových nedoplatkov,
 • vykonáva správu dane z nehnuteľnosti v zmysle platnej legislatívy.

Referát poplatku za komunálny odpad

Vykonáva správu miestnych poplatkov za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, a to najmä:

 • eviduje zmeny - evidencia prihlášok/odhlášok zberných nádob a následne zapracováva zmeny do konečnej sumy poplatku v súčinnosti s odborom správy verejného priestranstva a správy životného prostredia,
 • pripravuje návrh všeobecne záväzných nariadení mesta v oblasti výberu a správy poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady,
 • spracováva štatistiku a výkazníctvo súvisiace so správou poplatku,
 • poskytuje informácie o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady,
 • preberá doklady v zmysle platného všeobecne záväzného nariadenia mesta o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta,
 • poskytuje súčinnosť tretím osobám (Finančné riaditeľstvo a pod.),
 • potvrdzuje žiadosti pre rôzne inštitúcie o úhrade poplatku za komunálny odpad,
 • vymáha nedoplatky na poplatku prostredníctvom výziev, výkazov daňových nedoplatkov, prihlasovaním do dedičského konania, konkurzu a reštrukturalizácie,
 • zasiela žiadosti o vyhotovenie kópií listín zo súdneho spisu obchodných spoločností za účelom riešenia nedoplatkov na poplatku,
 • vykonáva správu poplatku v zmysle platnej legislatívy.

Referát ostatných daní

 • vykonáva správu miestnej dane za psa,
 • vykonáva správu miestnej dane za nevýherné hracie prístroje,
 • vykonáva správu miestnej dane za predajné automaty,
 • vykonáva správu miestnej dane za ubytovanie,
 • spracováva štatistiku a výkazníctvo súvisiace s miestnou správou týchto miestnych daní,
 • zabezpečuje prípravu všeobecne záväzných nariadení v oblasti správy týchto daní,
 • eviduje zmeny v evidencii ostatných miestnych daní v zmysle podaných priznaní (pes, predajné automaty, nevýherné hracie prístroje),
 • poskytuje informácie o ostatných miestnych daniach,
 • vykonáva správu ostatných daní v zmysle platnej legislatívy.


V Klientskom centre zabezpečuje:

 • preberanie priznaní k všetkým miestnym daniam,
 • vydáva evidenčné známky pre psov.


Oddelenie rozpočtu a účtovníctva


Referát rozpočtu

 • zostavuje rozpočet mesta a zabezpečuje jeho zmeny prostredníctvom rozpočtových opatrení,
 • zostavuje výročnú správu mesta a konsolidovanú výročnú správu mesta,
 • vykonáva finančné usporiadanie hospodárenia, zabezpečuje kontrolu plnenia rozpočtu, zostavuje záverečný účet mesta,
 • spracováva ekonomické analýzy pre zostavovanie rozpočtu a dlhodobých rozvojových zámerov, riadi manažment hotovosti na základe koordinácie finančných činností,
 • navrhuje postupy a stratégie pre dosiahnutie finančných cieľov a dosiahnutie súladu krátkodobých a rozvojových programov,
 • koordinuje rozpočtový proces originárnych a prenesených kompetencií mesta v súlade s platným zákonom,
 • spolupracuje na príprave grantových projektov,
 • vypracúva ad hoc finančné analýzy podľa presného zadania požadujúcej organizačnej zložky,
 • poskytuje súčinnosť a podporu pri výkone kontroly účelnosti použitia poskytnutých prostriedkov z rozpočtu mesta,
 • zabezpečuje zostavenie a podporu pri overovaní účtovnej závierky, individuálnej a konsolidovanej, výročnej správy, individuálnej a konsolidovanej, záverečného účtu,
 • predkladá požadované údaje v zmysle zákona Ministerstvu financií SR prostredníctvom RISSAM a vyúčtovanie poskytnutých návratných a nenávratných finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu,
 • zabezpečuje podporu pri výkone kontroly zo strany NKÚ, resp. iných kontrolných orgánov.

Referát účtovníctva

 • vedie účtovníctvo podľa platných predpisov,
 • spracúva ročnú individuálnu účtovnú závierku a konsolidovanú účtovnú závierku,
 • zostavuje štvrťročné účtovné výkazy mesta pre daňový úrad,
 • zabezpečuje platobný styk a zúčtovací styk vrátane pokladničných operácií,
 • vedie evidenciu dodávateľských a odberateľských faktúr, zabezpečuje finančné plnenie faktúr a zmlúv na základe rozhodnutia vecne príslušného organizačného útvaru,
 • sleduje úhrady pokút udelených mestom,
 • vykonáva archiváciu účtovných dokladov mesta,
 • koordinuje účtovníctvo rozpočtových organizácií,
 • na základe žiadostí vyhotovuje potvrdenia, ktoré sa týkajú záväzkov voči mestu,
 • komunikuje a spolupracuje s nezávislým audítorom pri overovaní účtovnej závierky individuálnej a konsolidovanej, výročnej správy individuálnej a konsolidovanej, záverečného účtu a poskytuje podporu pri výkone kontroly NKÚ, resp. iných kontrolných orgánov,
 • zabezpečuje výber poplatkov, daní a iných platieb v hotovosti,
 • zabezpečuje s odborom právnym, majetkovým a verejného obstarávania spracovanie podkladov a návrhov pre odpis nevymožiteľných nedaňových pohľadávok,
 • zabezpečuje riadnu a mimoriadnu inventarizáciu majetku, pohľadávok a záväzkov,
 • vedie projektové účtovníctvo o prostriedkoch dotácie, vrátane vlastných zdrojov, účtuje v analytickej evidencii na analytických účtoch,
 • informuje projektových manažérov, na základe požiadania, formou správ o priebežnom čerpaní rozpočtu projektov a o finančných tokoch projektov na bankovom účte,
 • ak na záver realizácie projektu je potrebné vykonať audit výdavkov, v spolupráci s projektovým/finančným manažérom zabezpečuje prípravu podkladov pre audit a odsúhlasuje ich správnosť.

Kontroling ekonomiky mesta

 • zabezpečuje systém činností v oblasti manažérskeho účtovníctva a sledovania nákladov,
 • vykonáva činnosti v oblasti spracovania analýz a reportov spojených s tokom financií v rámci mestského úradu aj subjektov patriacich do zriaďovateľskej a zakladateľskej pôsobnosti mesta,
 • v oblasti financovania spolupracuje na spracovaní viacročného strategického plánu mesta,
 • participuje na tvorbe zásad, pravidiel a nástrojov ekonomického riadenia,
 • participuje na tvorbe zásad a stratégií sadzieb daní a poplatkov,
 • navrhuje opatrenia na zníženie nákladov mesta,
 • vytvára metodiku plánovaných ukazovateľov a navrhuje opatrenia na dosiahnutie týchto ukazovateľov,
 • poukazuje na rezervy v rozpočtoch a navrhuje možnosti ich využívania,
 • vykonáva rozbory a analýzy hospodárskej činnosti mestských organizácií a útvarov,
 • predkladá kvartálne reporty finančných ukazovateľov vedeniu mesta,
 • vydáva usmernenia, postupy a metodické pokyny pre oblasť kontrolingu v rámci mesta.