textová verzia pre zrakovo postihnutých textová verzia | piatok 12. apríl 2024 | meniny: Estera

Občan

vyhľadať spojenie MHD
pohotovosť lekární

Rozpis pohotovostných lekárenských služieb od 17.00 hod. do 22.00 hod.

celý rozpis
kam dnes

Hradné expozície Hrad Strečno

Expozícia Jánošík a Terchová Obecný úrad Terchová

Čo drôt spojil, čas nerozdelí… Budatínsky hrad, Žilina

VÝSTAVA: CESTA VODY / KRISTÍNA RAMBOUSEK X DÁTA V KRAJINE / JOZEF MATUŠKA Rosenfeldov palác

ďaľšie podujatia
mailinglist
Prajete si dostávať aktuálne informácie a správy? Prihláste sa do nášho mailinglistu.

Odbor ekonomický

Kontakt na zamestnancovOddelenie správy daní


 • vykonáva činnosti v oblasti správy miestnych daní a poplatkov (spracovanie rozhodnutí, výziev, odvolaní a iných podaní a pod.) v zmysle platných zákonov,
 • podieľa sa na vymáhaní daňových nedoplatkov, najmä vyhotovuje výzvy na zaplatenie nedoplatku na jednotlivých daniach a poplatkoch a zasiela ich daňovníkom/poplatníkom,
 • vyhotovuje výkazy daňových nedoplatkov a postupuje ich na odbor právny, majetkový a verejného obstarávania k ďalšiemu vymáhaniu prostredníctvom exekútora,
 • sleduje Obchodný vestník a v prípade zistenia, že bol vyhlásený konkurz na majetok daňovníka/poplatníka, resp. povolená reštrukturalizácia, riadne a včas postupuje daňové pohľadávky mesta na odbor právny, majetkový a verejného obstarávania za účelom vypracovania sumárnej prihlášky za mesto a jej postúpenia na príslušný okresný súd a správcu konkurznej podstaty, všetky činnosti vykonáva v súčinnosti s odborom odbor právny, majetkový a verejného obstarávania,
 • zabezpečuje daňové nedoplatky zriadením záložného práva pri žiadostiach o povolenie odkladu platenia dane alebo platenia dane v splátkach,
 • vyhotovuje a zasiela daňovníkom rozhodnutia o vyrubení sankčného úroku na miestnych daniach a poplatku,
 • zabezpečuje priamu komunikáciu s občanmi v Klientskom centre, po dohode aj na inom mieste v rámci mestského úradu, podľa príslušnej agendy daných referátov,
 • zabezpečuje zber a metodickú podporu pri vypĺňaní daňových tlačív a iných úradných listín, ktoré súvisia s miestnymi daňami,
 • zabezpečuje vybavovanie podaní, odvolaní, sťažností a inej korešpondencie,
 • zabezpečuje komunikáciu s Finančným riaditeľstvom SR ako druhostupňovým odvolacím orgánom,
 • vykonáva činnosti spojené s overením skutočností v daňovom priznaní, skutočností uvedených v oznámení, odvolaní,
 • zabezpečuje zverejňovanie daňových dlžníkov a ich aktualizáciu v súčinnosti s oddelením informatiky,
 • zabezpečuje ad hoc výkazníctvo v oblasti miestnych daní a poplatkov,
 • vykonáva vyhľadávaciu činnosť, v prípade potreby aj miestne zisťovanie a vyrubenie miestnej dane a poplatku podľa vlastných pomôcok v súlade so zákonom č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • vymáha nedoplatky na ostatných miestnych daniach prostredníctvom výziev, výkazov daňových nedoplatkov, prihlasovaním do dedičského konania, konkurzu a reštrukturalizácie,
 • poskytuje súčinnosť tretím osobám (Finančné riaditeľstvo, a pod.),
 • zasiela žiadosti o vyhotovenie kópií listín zo súdneho spisu obchodných spoločností za účelom riešenia daňových nedoplatkov,
 • rieši odvolania voči rozhodnutiam vyrubeným po určení dane podľa vlastných pomôcok,
 • vykonáva činnosti spojené s overením skutočností v daňovom priznaní,
 • rieši agendu pri konaniach o riadnych a mimoriadnych opravných prostriedkoch (obnova konania, preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania a iné),
 • podieľa sa na vymáhaní daňových nedoplatkov,
 • podieľa sa na zabezpečení zistených daňových nedoplatkov zriadením záložného práva,
 • podieľa sa na vyhotovovaní a zasielaní rozhodnutí o vyrubení sankčného úroku na miestnych daniach a poplatku.

Referát dane z nehnuteľnosti

Vykonáva správu dane z nehnuteľnosti, a to najmä:

 • spracováva štatistiku a výkazníctvo súvisiace so správou dane z nehnuteľnosti,
 • pripravuje návrh všeobecne záväzných nariadení mesta v oblasti dane z nehnuteľnosti,
 • zabezpečuje preberanie priznaní a metodickú podporu pri ich vypĺňaní,
 • potvrdzuje žiadosti pre rôzne inštitúcie o úhrade dane z nehnuteľnosti,
 • poskytuje súčinnosť tretím osobám (Finančné riaditeľstvo a pod.),
 • eviduje zmeny nehnuteľností v zmysle podaných priznaní (kúpa, predaj, dedičstvo, dražba, úľavy ZŤP a pod.),
 • poskytuje informácie o dani z nehnuteľnosti, zachováva daňové tajomstvo,
 • vymáha nedoplatky na dani z nehnuteľnosti prostredníctvom výziev, výkazov daňových nedoplatkov, prihlasovaním do dedičského konania, konkurzu a reštrukturalizácie,
 • zasiela žiadosti o vyhotovenie kópií listín zo súdneho spisu obchodných spoločností za účelom riešenia daňových nedoplatkov,
 • vykonáva správu dane z nehnuteľnosti v zmysle platnej legislatívy.

Referát poplatku za komunálny odpad

Vykonáva správu miestnych poplatkov za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, a to najmä:

 • eviduje zmeny - evidencia prihlášok/odhlášok zberných nádob a následne zapracováva zmeny do konečnej sumy poplatku v súčinnosti s odborom správy verejného priestranstva a správy životného prostredia,
 • pripravuje návrh všeobecne záväzných nariadení mesta v oblasti výberu a správy poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady,
 • spracováva štatistiku a výkazníctvo súvisiace so správou poplatku,
 • poskytuje informácie o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady,
 • preberá doklady v zmysle platného všeobecne záväzného nariadenia mesta o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta,
 • poskytuje súčinnosť tretím osobám (Finančné riaditeľstvo a pod.),
 • potvrdzuje žiadosti pre rôzne inštitúcie o úhrade poplatku za komunálny odpad,
 • vymáha nedoplatky na poplatku prostredníctvom výziev, výkazov daňových nedoplatkov, prihlasovaním do dedičského konania, konkurzu a reštrukturalizácie,
 • zasiela žiadosti o vyhotovenie kópií listín zo súdneho spisu obchodných spoločností za účelom riešenia nedoplatkov na poplatku,
 • vykonáva správu poplatku v zmysle platnej legislatívy.

Referát ostatných daní

 • vykonáva správu miestnej dane za psa,
 • vykonáva správu miestnej dane za nevýherné hracie prístroje,
 • vykonáva správu miestnej dane za predajné automaty,
 • vykonáva správu miestnej dane za ubytovanie,
 • spracováva štatistiku a výkazníctvo súvisiace s miestnou správou týchto miestnych daní,
 • zabezpečuje prípravu všeobecne záväzných nariadení v oblasti správy týchto daní,
 • eviduje zmeny v evidencii ostatných miestnych daní v zmysle podaných priznaní (pes, predajné automaty, nevýherné hracie prístroje),
 • poskytuje informácie o ostatných miestnych daniach,
 • vykonáva správu ostatných daní v zmysle platnej legislatívy.


V Klientskom centre zabezpečuje:

 • preberanie priznaní k všetkým miestnym daniam,
 • vydáva evidenčné známky pre psov.


Oddelenie rozpočtu a účtovníctva


Referát rozpočtu

 • zostavuje rozpočet mesta a zabezpečuje jeho zmeny prostredníctvom rozpočtových opatrení,
 • zostavuje výročnú správu mesta a konsolidovanú výročnú správu mesta,
 • vykonáva finančné usporiadanie hospodárenia, zabezpečuje kontrolu plnenia rozpočtu, zostavuje záverečný účet mesta,
 • spracováva ekonomické analýzy pre zostavovanie rozpočtu a dlhodobých rozvojových zámerov, riadi manažment hotovosti na základe koordinácie finančných činností,
 • navrhuje postupy a stratégie pre dosiahnutie finančných cieľov a dosiahnutie súladu krátkodobých a rozvojových programov,
 • koordinuje rozpočtový proces originárnych a prenesených kompetencií mesta v súlade s platným zákonom,
 • spolupracuje na príprave grantových projektov,
 • vypracúva ad hoc finančné analýzy podľa presného zadania požadujúcej organizačnej zložky,
 • poskytuje súčinnosť a podporu pri výkone kontroly účelnosti použitia poskytnutých prostriedkov z rozpočtu mesta,
 • zabezpečuje zostavenie a podporu pri overovaní účtovnej závierky, individuálnej a konsolidovanej, výročnej správy, individuálnej a konsolidovanej, záverečného účtu,
 • predkladá požadované údaje v zmysle zákona Ministerstvu financií SR prostredníctvom RISSAM a vyúčtovanie poskytnutých návratných a nenávratných finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu,
 • zabezpečuje podporu pri výkone kontroly zo strany NKÚ, resp. iných kontrolných orgánov.

Referát účtovníctva

 • vedie účtovníctvo podľa platných predpisov,
 • spracúva ročnú individuálnu účtovnú závierku a konsolidovanú účtovnú závierku,
 • zostavuje štvrťročné účtovné výkazy mesta pre daňový úrad,
 • zabezpečuje platobný styk a zúčtovací styk vrátane pokladničných operácií,
 • vedie evidenciu dodávateľských a odberateľských faktúr, zabezpečuje finančné plnenie faktúr a zmlúv na základe rozhodnutia vecne príslušného organizačného útvaru,
 • sleduje úhrady pokút udelených mestom,
 • vykonáva archiváciu účtovných dokladov mesta,
 • koordinuje účtovníctvo rozpočtových organizácií,
 • na základe žiadostí vyhotovuje potvrdenia, ktoré sa týkajú záväzkov voči mestu,
 • komunikuje a spolupracuje s nezávislým audítorom pri overovaní účtovnej závierky individuálnej a konsolidovanej, výročnej správy individuálnej a konsolidovanej, záverečného účtu a poskytuje podporu pri výkone kontroly NKÚ, resp. iných kontrolných orgánov,
 • zabezpečuje výber poplatkov, daní a iných platieb v hotovosti,
 • zabezpečuje s odborom právnym, majetkovým a verejného obstarávania spracovanie podkladov a návrhov pre odpis nevymožiteľných nedaňových pohľadávok,
 • zabezpečuje riadnu a mimoriadnu inventarizáciu majetku, pohľadávok a záväzkov,
 • vedie projektové účtovníctvo o prostriedkoch dotácie, vrátane vlastných zdrojov, účtuje v analytickej evidencii na analytických účtoch,
 • informuje projektových manažérov, na základe požiadania, formou správ o priebežnom čerpaní rozpočtu projektov a o finančných tokoch projektov na bankovom účte,
 • ak na záver realizácie projektu je potrebné vykonať audit výdavkov, v spolupráci s projektovým/finančným manažérom zabezpečuje prípravu podkladov pre audit a odsúhlasuje ich správnosť.

Kontroling ekonomiky mesta

 • zabezpečuje systém činností v oblasti manažérskeho účtovníctva a sledovania nákladov,
 • vykonáva činnosti v oblasti spracovania analýz a reportov spojených s tokom financií v rámci mestského úradu aj subjektov patriacich do zriaďovateľskej a zakladateľskej pôsobnosti mesta,
 • v oblasti financovania spolupracuje na spracovaní viacročného strategického plánu mesta,
 • participuje na tvorbe zásad, pravidiel a nástrojov ekonomického riadenia,
 • participuje na tvorbe zásad a stratégií sadzieb daní a poplatkov,
 • navrhuje opatrenia na zníženie nákladov mesta,
 • vytvára metodiku plánovaných ukazovateľov a navrhuje opatrenia na dosiahnutie týchto ukazovateľov,
 • poukazuje na rezervy v rozpočtoch a navrhuje možnosti ich využívania,
 • vykonáva rozbory a analýzy hospodárskej činnosti mestských organizácií a útvarov,
 • predkladá kvartálne reporty finančných ukazovateľov vedeniu mesta,
 • vydáva usmernenia, postupy a metodické pokyny pre oblasť kontrolingu v rámci mesta.