textová verzia pre zrakovo postihnutých textová verzia | streda 27. október 2021 | meniny: Sabína

Občan

vyhľadať spojenie MHD
pohotovosť lekární

Rozpis pohotovostných lekárenských služieb od 17.00 hod. do 22.00 hod.

celý rozpis
kam dnes

Putovná výstava víťazných kníh Kniha roka 2020 Krajská knižnica, Žilina

PREMIETANIA: Alchymická pec (r. Adam Oľha, Jan Daňhel, 2020) Rosenfeldov palác (18:00)

Julián Filo – Filozofia gesta Považská galéria umenia, Žilina

BÁBKY V PODKROVÍ Rosenfeldov palác

ďaľšie podujatia
mailinglist
Prajete si dostávať aktuálne informácie a správy? Prihláste sa do nášho mailinglistu.

Projekty mesta - 2014


Tento projekt bol realizovaný s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE
Európsky fond regionálneho rozvoja
Investícia do vašej budúcnosti
 


Riadiaci orgán: Ministerstvo hospodárstva SR 
www.economy.gov.sk 
Sprostredkovateľský orgán: Slovenská inovačná a energetická agentúra 
www.siea.sk 

Názov projektu: Modernizácia a rekonštrukcia verejného osvetlenia vybraných mestských častí mesta Žilina
 • Miesto realizácie projektu: Mesto Žilina (mestské časti - Považský Chlmec, Zástranie a Vranie). Hlavným cieľom projektu je modernizácia a rekonštrukcia verejného osvetlenia vybraných mestských častí mesta Žilina, konkrétne sa jedná o nasledovné vybrané mestské časti mesta Žilina: Považský Chlmec, Zástranie a Vranie za účelom zlepšenia technického stavu verejného osvetlenia a zníženia jeho energetickej náročnosti.
   Cieľ projektu bude dosiahnutý prostredníctvom realizácie nasledovných aktivít:
  • výmena 347 ks svietidiel a svetelných zdrojov za energeticky menej náročné a doplnenie 13 svietidiel a svetelných zdrojov za účelom splnenia požiadaviek platných svetelno-technických noriem, Zároveň je v rámci úsekov, na ktorých sú svietidlá a svetelné zdroje vymieňané a doplnené zameraný aj na:
  • výmenu a inštaláciu nových elektrorozvádzačov,
  • rekonštrukciu káblových rozvodov.
 • Názov a sídlo prijímateľa: Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina
 • Dátum začatia realizácie projektu: 6.11.2014
 • Dátum ukončenia realizácie projektu: 30.09.2015
 • Výška schváleného nenávratného finančného príspevku: 244 910,00 EUR
 • Zmluvný zhotoviteľ: Siemens s.r.o.

Stav PRED realizáciou projektu:

Stav PO realizácii projektu:


Názov projektu: Elektronizácia služieb Mestského úradu v Žiline

Začiatok realizácie projektu: 05/2013
Skončenie realizácie projektu: 11/2015

Celkové oprávnené výdavky projektu: 2 394 481,61 EUR
Výška poskytnutého nenávratného finančného príspevku: 2 274 757,53 EUR

Hlavný cieľ projektu:
Vybudovanie efektívnej a modernej samosprávy elektronizáciou služieb MsÚ v Žiline v súlade s princípmi eGovernmentu.

Špecifické ciele projektu:

 1. Zníženie administratívneho zaťaženia občanov a podnikateľských subjektov elektronizáciou služieb MsÚ v Žiline.
 2. Zvýšenie dostupnosti služieb verejnej správy pre verejnosť s dôrazom na znevýhodnené skupiny obyvateľstva za účelom zvýšenia spokojnosti verejnosti.
 3. Zníženie nákladov na poskytované služby zefektívnením práce v dôsledku elektronizácie služieb MsÚ v Žiline.
 4. Zvýšenie kompetentnosti a výkonnosti verejnej správy optimalizáciou procesov.
 5. Zlepšenie kvality života občanov a podnikateľského prostredia v meste Žilina.
 6. Zvýšenie informovanosti verejnosti o elektronických službách poskytovaných MsÚ v Žiline a o činnosti samosprávy.

Výsledky a dopady projektu:

 • Zavedenie služieb elektronickej samosprávy pre občanov.
 • Sprístupnenie služieb úradu mesta Žilina pre občanov z ich domovov alebo z miest integrovaných obslužných miest.
 • Sprístupnenie služieb mesta obyvateľom bez potreby návštevy úradu.
 • Zjednodušenie komunikácie občanov s úradom mesta Žilina
 • Elektronizácia vnútorných procesov
 • Prepojenie na IS verejnej správy (registre)
 • Optimalizácia procesov a ich príprava na elektronizáciu
 • Príprava elektronizácie z legislatívneho pohľadu a z pohľadu vnútorných smerníc
 • Modernizácia IT

V rámci projektu bude zavedených 143 elektronických eGov služieb, poskytovanie ktorých sa bude neustále skvalitňovať. Zavedením elektronických služieb sa zabezpečí rovnocenný prístup k službám pre každého občana, vytvoria sa podmienky pre zlepšenie podnikateľského prostredia. Projekt prispeje aj k zvýšeniu počítačovej gramotnosti.

V rámci dopadov projektu očakávame zvýšenie efektivity a zlepšenie kvality poskytovaných služieb.


Viac informácií o programe: