textová verzia pre zrakovo postihnutých textová verzia | piatok 12. apríl 2024 | meniny: Estera

Občan

vyhľadať spojenie MHD
pohotovosť lekární

Rozpis pohotovostných lekárenských služieb od 17.00 hod. do 22.00 hod.

celý rozpis
kam dnes

VINCENT HLOŽNÍK / Stála expozícia venovaná 100. výročiu narodenia umelca Považská galéria umenia, Žilina

Hradné expozície Budatínsky hrad, Žilina

Králi oblohy Budatínsky hrad, Žilina

Drotárstvo – (ne)uveriteľný príbeh jedného remesla Budatínsky hrad, Žilina

ďaľšie podujatia
mailinglist
Prajete si dostávať aktuálne informácie a správy? Prihláste sa do nášho mailinglistu.

Projekty mesta - 2014


Tento projekt bol realizovaný s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE
Európsky fond regionálneho rozvoja
Investícia do vašej budúcnosti
 


Riadiaci orgán: Ministerstvo hospodárstva SR 
www.economy.gov.sk 
Sprostredkovateľský orgán: Slovenská inovačná a energetická agentúra 
www.siea.sk 

Názov projektu: Modernizácia a rekonštrukcia verejného osvetlenia vybraných mestských častí mesta Žilina
 • Miesto realizácie projektu: Mesto Žilina (mestské časti - Považský Chlmec, Zástranie a Vranie). Hlavným cieľom projektu je modernizácia a rekonštrukcia verejného osvetlenia vybraných mestských častí mesta Žilina, konkrétne sa jedná o nasledovné vybrané mestské časti mesta Žilina: Považský Chlmec, Zástranie a Vranie za účelom zlepšenia technického stavu verejného osvetlenia a zníženia jeho energetickej náročnosti.
   Cieľ projektu bude dosiahnutý prostredníctvom realizácie nasledovných aktivít:
  • výmena 347 ks svietidiel a svetelných zdrojov za energeticky menej náročné a doplnenie 13 svietidiel a svetelných zdrojov za účelom splnenia požiadaviek platných svetelno-technických noriem, Zároveň je v rámci úsekov, na ktorých sú svietidlá a svetelné zdroje vymieňané a doplnené zameraný aj na:
  • výmenu a inštaláciu nových elektrorozvádzačov,
  • rekonštrukciu káblových rozvodov.
 • Názov a sídlo prijímateľa: Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina
 • Dátum začatia realizácie projektu: 6.11.2014
 • Dátum ukončenia realizácie projektu: 30.09.2015
 • Výška schváleného nenávratného finančného príspevku: 244 910,00 EUR
 • Zmluvný zhotoviteľ: Siemens s.r.o.

Stav PRED realizáciou projektu:

Stav PO realizácii projektu:


Názov projektu: Elektronizácia služieb Mestského úradu v Žiline

Začiatok realizácie projektu: 05/2013
Skončenie realizácie projektu: 11/2015

Celkové oprávnené výdavky projektu: 2 394 481,61 EUR
Výška poskytnutého nenávratného finančného príspevku: 2 274 757,53 EUR

Hlavný cieľ projektu:
Vybudovanie efektívnej a modernej samosprávy elektronizáciou služieb MsÚ v Žiline v súlade s princípmi eGovernmentu.

Špecifické ciele projektu:

 1. Zníženie administratívneho zaťaženia občanov a podnikateľských subjektov elektronizáciou služieb MsÚ v Žiline.
 2. Zvýšenie dostupnosti služieb verejnej správy pre verejnosť s dôrazom na znevýhodnené skupiny obyvateľstva za účelom zvýšenia spokojnosti verejnosti.
 3. Zníženie nákladov na poskytované služby zefektívnením práce v dôsledku elektronizácie služieb MsÚ v Žiline.
 4. Zvýšenie kompetentnosti a výkonnosti verejnej správy optimalizáciou procesov.
 5. Zlepšenie kvality života občanov a podnikateľského prostredia v meste Žilina.
 6. Zvýšenie informovanosti verejnosti o elektronických službách poskytovaných MsÚ v Žiline a o činnosti samosprávy.

Výsledky a dopady projektu:

 • Zavedenie služieb elektronickej samosprávy pre občanov.
 • Sprístupnenie služieb úradu mesta Žilina pre občanov z ich domovov alebo z miest integrovaných obslužných miest.
 • Sprístupnenie služieb mesta obyvateľom bez potreby návštevy úradu.
 • Zjednodušenie komunikácie občanov s úradom mesta Žilina
 • Elektronizácia vnútorných procesov
 • Prepojenie na IS verejnej správy (registre)
 • Optimalizácia procesov a ich príprava na elektronizáciu
 • Príprava elektronizácie z legislatívneho pohľadu a z pohľadu vnútorných smerníc
 • Modernizácia IT

V rámci projektu bude zavedených 143 elektronických eGov služieb, poskytovanie ktorých sa bude neustále skvalitňovať. Zavedením elektronických služieb sa zabezpečí rovnocenný prístup k službám pre každého občana, vytvoria sa podmienky pre zlepšenie podnikateľského prostredia. Projekt prispeje aj k zvýšeniu počítačovej gramotnosti.

V rámci dopadov projektu očakávame zvýšenie efektivity a zlepšenie kvality poskytovaných služieb.


Viac informácií o programe: