textová verzia pre zrakovo postihnutých textová verzia | nedeľa 3. december 2023 | meniny: Oldrich
vyhľadať spojenie MHD
pohotovosť lekární

Rozpis pohotovostných lekárenských služieb od 17.00 hod. do 22.00 hod.

celý rozpis
kam dnes

Objekty ľudovej architektúry Čičmany - expozícia Čičmany

VINCENT HLOŽNÍK / Stála expozícia venovaná 100. výročiu narodenia umelca Považská galéria umenia, Žilina

PRVÉ MÚZEUM INTERMÉDIÍ III / Nežná sila Považská galéria umenia, Žilina

Múzeum dopravy Rajecké Teplice Železničná stanica, Rajecké Teplice

ďaľšie podujatia
mailinglist
Prajete si dostávať aktuálne informácie a správy? Prihláste sa do nášho mailinglistu.

Všeobecne záväzné nariadenia

  Rok 2021

 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2021 ( PDF )
  o výške finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2021 ( PDF )
  o podmienkach výberu pamätihodností mesta a ich zápise do zoznamu pamätihodností mesta Žilina
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2021 ( PDF )
  o podmienkach zriaďovania a prevádzkovania sezónnych vonkajších zariadení mesta Žilina
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2021 ( PDF )
  o určení a zmene názvov ulíc a iných verejných priestranstiev v meste Žilina a o zmene niektorých všeobecne záväzných nariadení
   
 • Rok 2020

 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 14/2020 ( PDF )
  ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 16/2018 o odpadoch v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 8/2020
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 13/2020 ( PDF )
  o dani za užívanie verejného priestranstva, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2011 o dani za užívanie verejného priestranstva
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 12/2020 ( PDF )
  ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie Mesta Žilina č. 11/2011 o podmienkach umiestňovania, povoľovania a prevádzkovania sezónnych vonkajších obslužných zariadení na území mesta Žilina
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 11/2020 ( PDF )
  ktorým sa mení Všeobecné záväzné nariadenie č. 18/2019 o prideľovaní nájomných bytov pre sociálne účely vo vlastníctve mesta Žilina
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2020 ( PDF )
  ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2019, ktorým sa určujú školské obvody základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina v znení VZN č. 3/2020
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2020 ( PDF )
  ktorým sa mení VZN č. 1/2018 o výške finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia v znení VZN č. 3/2019, VZN č. 24/2019 a VZN č. 2/2020
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2020 ( PDF )
  o odpadoch, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 16/2018 o odpadoch
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2020 ( PDF )
  o dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta a o dopravno-prevádzkovom režime v pešej zóne
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2020 ( PDF )
  ktorým sa ruší VZN č. 21/2009 upravujúce zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Žilina v znení VZN č. 2/2011, č. 16/2012 a č. 12/2013
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2020 ( PDF )
  mesta Žilina, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 13/2019 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina v znení VZN č. 25/2019, ktorým sa mení VZN č. 13/2019 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2020 ( PDF )
  ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2012, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚPN-M Žilina v znení VZN č. 9/2013, č. 14/2015, č. 21/2016, č. 5/2018 a č. 2/2019
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2020 ( PDF )
  ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2019, ktorým sa určujú školské obvody základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2020 ( PDF )
  ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2018 o výške finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia v znení VZN č. 3/2019 a VZN č. 24/2019
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2020 ( PDF )
  ktorým sa vyhlasuje obecné chránené územie „Sad SNP“
   
 • Rok 2019

 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 25/2019 ( PDF )
  ktorým sa mení VZN č. 13/2019 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 24/2019 ( PDF )
  ktorým sa dopĺňa VZN č. 1/2018 o výške finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia v znení VZN č. 3/2019
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 23/2019 ( PDF )
  o dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 22/2019 ( PDF )
  o poplatku
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 21/2019 ( PDF )
  o dani za ubytovanie
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 20/2019 ( PDF )
  o dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 19/2019 ( PDF )
  ktorým sa určujú Pravidlá participatívneho rozpočtu mesta Žilina
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 18/2019 ( PDF )
  o prideľovaní nájomných bytov pre sociálne účely vo vlastníctve mesta Žilina
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 17/2019 ( RTF , PDF )
  ktorým sa mení VZN č. 7/2010 Štatút mesta
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 16/2019 ( RTF , PDF )
  ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2016 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Žilina v znení neskorších zmien
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 15/2019 ( RTF , PDF )
  o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území mesta Žilina v určených dňoch v kalendárnom roku 2020
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 14/2019 ( RTF , PDF )
  o hazardných hrách na území mesta Žilina
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 13/2019 ( PDF )
  o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 12/2019 ( PDF )
  o podmienkach poskytovania finančných príspevkov mesta Žilina na vykonávanie opatrení podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov poskytované mestom Žilina
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 11/2019 ( PDF )
  ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2011 o dani za užívanie verejného priestranstva v znení neskorších zmien
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2019 ( PDF )
  o určení a zmene názvov ulíc a iných verejných priestranstiev v meste Žilina a o zmene niektorých všeobecne záväzných nariadení
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2019 ( PDF )
  ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu zóny Žilina – Bulvár
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2019 ( PDF )
  ktorým sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2016 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Žilina
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2019 ( PDF )
  o zrušení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Žilina č. 4/2011 o úprave správneho poplatku za zvláštne užívanie pozemných komunikácií
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2019 (zrušené) ( PDF )
  o dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2019 ( PDF )
  ktorým sa určujú školské obvody základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2019 (zrušené) ( PDF )
  ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 10/2017 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 8/2018
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2019 ( PDF )
  ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2018 o výške finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2019 ( PDF )
  ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2012, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Žilina, v znení VZN č. 9/2013, č. 14/2015, č. 21/2016 a č. 5/2018
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2019 ( PDF )
  o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Žilina
   
 • Rok 2018

 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 17/2018 ( PDF )
  o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 16/2018 ( PDF )
  o odpadoch
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 15/2018 ( PDF )
  o sociálnych službách, výške, spôsobe určenia a platenia úhrady za sociálne služby poskytované mestom Žilina
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 14/2018 ( PDF )
  ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 23/2016, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu zóny Žilina, IBV Hájik - Bradová
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 13/2018 ( PDF )
  ktorým sa mení a dopĺňa VZN o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta Žilina č. 14/2011
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 12/2018 ( PDF )
  ktorým sa dopĺňa VZN č. 5/2016 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Žilina
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 11/2018 (zrušené) ( PDF )
  o poplatku
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2018 ( PDF )
  ktorým sa mení VZN č. 7/2010 Štatút mesta Žilina v znení VZN č. 1/2011 a VZN č. 17/2017
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2018 ( PDF )
  ktorým sa dopĺňa VZN č. 9/2017 Prevádzkový poriadok pohrebísk Mesta Žilina
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2018 (zrušené) ( PDF )
  , ktorým sa dopĺňa VZN č. 10/2017 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2018 (zrušené) ( PDF )
  , ktorým sa dopĺňa VZN č. 18/2014 o dani za ubytovanie
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2018 ( PDF )
  o zrušení Elokovaného pracoviska, Hollého 66, ako súčasti ZŠ s MŠ, Do Stošky 8, Žilina, Školského klubu detí, Hollého 66, ako súčasti ZŠ s MŠ, Do Stošky 8, Žilina a Školskej jedálne, Hollého 66, ako súčasti ZŠ s MŠ, Do Stošky 8, Žilina
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2018 ( PDF )
  , ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2012, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Žilina, v znení VZN č. 9/2013, č. 14/2015 a č. 21/2016
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2018 (zrušené) ( PDF )
  , ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2017 o prideľovaní nájomných bytov vo vlastníctve mesta Žilina a č. 12/2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2017 o prideľovaní nájomných bytov vo vlastníctve mesta Žilina
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2018 ( PDF )
  , ktorým sa dopĺňaVZN č. 5/2016 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Žilina
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2018 ( PDF )
  o výške finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia
   
 • Rok 2017

 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 22/2017 ( PDF )
  o určení a zmene názvov ulíc a iných verejných priestranstiev v meste Žilina a o zmene niektorých všeobecne záväzných nariadení
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 21/2017 ( PDF )
  ktorým sa dopĺňa VZN č. 5/2016 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Žilina
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 20/2017 (zrušené) ( PDF )
  o výške finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 19/2017 ( PDF )
  ktorým sa mení VZN č. 10/2016 ktorým sa určujú podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v meste Žilina
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 18/2017 ( PDF )
  ktorým sa mení VZN č. 3/2011 o chove, vodení a držaní psov na území Mesta Žilina v znení VZN č. 14/2012
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 17/2017 ( PDF )
  ktorým sa mení VZN č. 7/2010 – Štatút mesta Žilina v znení VZN č. 1/2011
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 16/2017 (zrušené) ( PDF )
  ktorým sa mení VZN Mesta Žilina č. 2/2012 o podmienkach poskytovania dotácií právnickým a fyzickým osobám pôsobiacim na území mesta Žilina v znení VZN mesta Žilina č. 5/2015
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 15/2017 ( PDF )
  o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane na území mesta Žilina
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 14/2017 ( PDF )
  ktorým sa dopĺňa VZN č. 5/2016 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Žilina
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 13/2017 (zrušené) ( PDF )
  ktorým sa dopĺňa VZN č. 15/2014 o sociálnych službách a o podmienkach ich poskytovania mestom Žilina v znení VZN č. 1/2016
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 12/2017 (zrušené) ( PDF )
  ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2017 o prideľovaní nájomných bytov vo vlastníctve mesta Žilina
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 11/2017 (zrušené) ( PDF )
  ktorým sa mení VZN č. 28/2016 o výške finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2017 (zrušené) ( PDF )
  o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2017 ( PDF )
  ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebísk Mesta Žilina
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2017 ( PDF )
  o podmienkach umiestňovania plagátov na území mesta Žilina
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2017 (zrušené) ( PDF )
  o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane na území mesta Žilina
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2017 ( PDF )
  ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu zóny Žilina - Žilinská univerzita
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2017 ( PDF )
  ktorým sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2016, ktorým sa určujú podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v meste Žilina
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2017 (zrušené) ( PDF )
  o prideľovaní nájomných bytov vo vlastníctve mesta Žilina
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2017 ( PDF )
  ktorým sa dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2016 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Žilina
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 02/2017 (zrušené) ( PDF )
  Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2017, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2014 o prideľovaní nájomných bytov vo vlastníctve mesta Žilina
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 01/2017 ( PDF )
  Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2017, ktorým sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2016 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Žilina
   
 • Rok 2016

 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 29/2016 (zrušené) ( PDF )
  o odpadoch
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 28/2016 (zrušené) ( PDF )
  o výške finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 27/2016 ( PDF )
  ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2016 o výške finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 26/2016 ( PDF )
  ktorým sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2016 o určení pravidiel času predaja v obchode a času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Žilina
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 25/2016 ( PDF )
  Všeobecne záväzné nariadenie č. 25/2016 o udeľovaní ocenení mesta Žilina
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 24/2016 ( PDF )
  ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2012 o reklamných, informačných a propagačných zariadeniach na území mesta Žilina
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 23/2016 ( PDF )
  ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu zóny Žilina, IBV Hájik - Bradová
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 22/2016 (zrušené) ( PDF )
  ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2016 o výške finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 21/2016 ( PDF )
  ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2012, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Žilina, v znení VZN č. 9/2013 a č. 14/2015
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 20/2016 (zrušené) ( PDF )
  o výške príspevku na úhradu nákladov na nákup potravín a výške príspevku na čiastočnú úhradu režijných nákladov detí, žiakov, zamestnancov škôl a školských zariadení a iných fyzických osôb v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 19/2016 ( PDF )
  ktorým sa mení VZN č. 8/2016 o výške finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 18/2016 ( PDF )
  ktorým sa dopĺňa VZN č. 5/2016 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Žilina
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 17/2016 ( PDF )
  ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Žilina č. 19/2015 o dočasnom obmedzení alebo zákaze užívania pitnej vody na iné účely ako je nevyhnutné na zabezpečenie zásobovania pitnou vodou v meste počas jej nedostatku, o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území mesta Žilina
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 16/2016 (zrušené) ( PDF )
  o podmienkach vylepovania a umiestňovania plagátov
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 15/2016 ( PDF )
  ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2016 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Žilina
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 14/2016 (zrušené) ( PDF )
  o odpadoch
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 13/2016 ( PDF )
  ktorým sa vydáva trhový poriadok pre príležitostný trh FARMÁRSKY TRH
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 12/2016 ( PDF )
  o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 11/2016 ( PDF )
  ktorým sa vydáva Trhový poriadok pre Trhovisko pri autobusovej stanici
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2016 ( PDF )
  ktorým sa určujú podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v meste Žilina
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2016 (zrušené) ( PDF )
  ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2015 o poskytovaní starostlivosti a úhradách za poskytovanú starostlivosť a stravné v zariadeniach detských jaslí
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2016 (zrušené) ( PDF )
  o výške finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2016 (zrušené) ( PDF )
  ktorým sa určujú školské obvody základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2016 ( PDF )
  o organizácii miestneho referenda v meste Žilina
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2016 ( PDF )
  o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Žilina
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2016 ( PDF )
  ktorým sa dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 15/2009 o udržiavaní všeobecnej čistoty, ochrany zelene a poriadku na území mesta Žiliny
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2016 ( PDF )
  ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2013 o odpadoch
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2016 (zrušené) ( PDF )
  o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2016 (zrušené) ( PDF )
  ktorým sa dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 15/2014 o sociálnych službách a o podmienkach ich poskytovania mestom Žilina
   
 • Rok 2015

 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 23/2015 (zrušené) ( PDF )
  o podmienkach vylepovania a umiestňovania plagátov
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 22/2015 ( PDF )
  o poskytovaní elektronických služieb
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 21/2015 (zrušené) ( PDF )
  o poplatku
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 20/2015 ( PDF )
  Všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 25/2012 o dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 19/2015 ( PDF )
  Všeobecne záväzné nariadenie o dočasnom obmedzení alebo zákaze užívania pitnej vody na iné účely ako je nevyhnutné na zabezpečenie zásobovania pitnou vodou v meste počas jej nedostatku, o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území mesta Žilina
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 18/2015 ( PDF )
  Všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa vymedzujú mestské časti v meste Žilina
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 17/2015 ( PDF )
  Všeobecne záväzné nariadenie o určení a zmene názvov ulíc a iných verejných priestranstiev v meste Žilina a o zmene niektorých všeobecne záväzných nariadení
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 16/2015 ( PDF )
  Všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2015 o výške finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na rok 2015 na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy, alebo školského zariadenia
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 14/2015 ( PDF )
  Všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2012, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚPN-M Žilina v znení VZN č. 9/2013
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 13/2015 (zrušené) ( PDF )
  Všeobecne záväzné nariadenie o príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov spojených so štúdiom v Základnej umeleckej škole
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 12/2015 ( PDF )
  Všeobecne záväzné nariadenie o zriadení Základnej školy s materskou školou, Do Stošky 8, Žilina, rozpočtovej organizácie
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 11/2015 ( PDF )
  Všeobecne záväzné nariadenie o zrušení Základnej školy, Do Stošky 8, Žilina a jej súčastí, Školského klubu detí, Do Stošky 8, Žilina, Školského klubu detí, Hollého 66, Žilina, Školskej jedálne, Do Stošky 8, Žilina, Školskej jedálne, Hollého 66, Žilina, Elokovaného pracoviska, Hollého 66, Žilina, rozpočtovej organizácie
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2015 ( PDF )
  Všeobecne záväzné nariadenie o zrušení Materskej školy, Do Stošky 5, Žilina a jej súčasti, Školskej jedálne, Do Stošky 5, Žilina, rozpočtovej organizácie
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2015 (zrušené) ( PDF )
  Všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebísk mesta Žilina
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2015 ( PDF )
  o zrušení všeobecne záväzné nariadenia mesta Žilina č. 29/2011, ktorým sa dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Žilina č. 15/2009 o udržiavaní všeobecnej čistoty, ochrany zelene a poriadku na území mesta Žiliny
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2015 (zrušené) ( PDF )
  o poskytovaní starostlivosti a úhradách za poskytovanú starostlivosť a stravné v zariadeniach detských jaslí
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2015 (zrušené) ( PDF )
  ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebísk mesta Žilina
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2015 (zrušené) ( PDF )
  ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2012 o podmienkach poskytovania dotácií právnickým a fyzickým osobám pôsobiacim na území mesta Žilina
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2015 ( PDF )
  o zrušení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Žilina č. 2/1992 k používaniu symbolov mesta Žilina
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2015 (zrušené) ( PDF )
  o výške finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na rok 2015 na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy alebo školského zariadenia
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2015 (zrušené) ( PDF )
  ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2009 o podnikateľskej činnosti a určení času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Žilina
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 01/2015 (zrušené) ( PDF )
  o odpadoch (ktorým sa mení a dopĺňa VZN č 06/2013 o odpadoch)
   
 • Rok 2014

 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 19/2014 (zrušené) ( PDF )
  o poplatku
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 18/2014 (zrušené) ( PDF )
  o dani za ubytovanie
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 17/2014 (zrušené) ( PDF )
  o dani z nehnuteľnosti, dani za psa, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 16/2014 (zrušené) ( PDF )
  ktorým sa vydáva Trhový poriadok pre príležitostný trh FARMÁRSKY TRH
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 15/2014 (zrušené) ( PDF )
  o sociálnych službách a o podmienkach ich poskytovania mestom Žilina
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 14/2014 (zrušené) ( PDF )
  ktorým sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2012, ktorým sa určujú podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v meste Žilina v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 18/2013
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 13/2014 ( PDF )
  o zrušení Strediska služieb škole, Suvorovova 2797/20, Žilina, rozpočtovej organizácie
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 12/2014 ( PDF )
  o zriadení Základnej školy s materskou školou, Gaštanová 56, Žilina, rozpočtovej organizácie
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 11/2014 ( PDF )
  o zrušení Základnej školy, Gaštanová 56, Žilina, a jej súčastí, Školského klubu detí, Gaštanová 56, Žilina, Školskej jedálne, Gaštanová 56, Žilina, rozpočtovej organizácie
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2014 ( PDF )
  o zrušení Základnej školy s materskou školou, Na stanicu 27, Žilina, a jej súčastí, Školského klubu detí, Na stanicu 27, Žilina, Výdajnej školskej jedálne, Na stanicu 27, Žilina, rozpočtovej organizácie
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2014 ( PDF )
  o zrušení Základnej školy, Hollého 66, Žilina, a jej súčastí, Školského klubu detí, Hollého 66, Žilina, Školskej jedálne, Hollého 66, Žilina, rozpočtovej organizácie
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2014 ( PDF )
  o zrušení Základnej umeleckej školy, Gaštanová 8327/56A, Žilina, a jej súčastí, Elokovaného pracoviska, Bajzova 9, Žilina, Elokovaného pracoviska, Dedinská 1/1, Žilina, Elokovaného pracoviska, Martinská 20, Žilina, Elokovaného pracoviska, Pionierska 95, Rajecké Teplice, rozpočtovej organizácie
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2014 ( PDF )
  o zriadení Materskej školy, Zádubnie 196, rozpočtovej organizácie, Výdajnej školskej jedálne, Zádubnie 196, Žilina, ako súčasť Materskej školy, Zádubnie 196, Žilina
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2014 ( PDF )
  o zrušení Základnej školy s materskou školou, Zádubnie 196, Žilina, Školskej jedálne pri Základnej škole s materskou školou, Zádubnie 196, Žilina, Školského klubu detí pri Základnej škole s materskou školou, Zádubnie 196, Žilina, rozpočtovej organizácie
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2014 (zrušené) ( PDF )
  ktorým sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 12/2012 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2014 ( PDF )
  ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 23/2013 o výške finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na rok 2014 na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školského zariadenia
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2014 ( PDF )
  ktorým sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 11/2011 o podmienkach umiestňovania, povoľovania a prevádzkovania sezónnych vonkajších obslužných zariadení na území mesta Žilina
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 02/2014 (zrušené) ( RTF , PDF )
  o prideľovaní nájomných bytov vo vlastníctve mesta Žilina
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 01/2014 ( PDF )
  ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu zóny Žilina Centrum Rudiny I – Na Hlinách Žilina, schváleného uznesením Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 22/2014 zo dňa 24.03.2014
   
 • Rok 2013

 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 24/2013 ( RTF , PDF )
  o určení názvov ulíc v meste Žilina – v mestskej časti Zástranie
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 23/2013 (zrušené) ( RTF , PDF )
  o výške finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na rok 2014 na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy, alebo školského zariadenia
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 22/2013 ( RTF , PDF )
  o zrušení všeobecne záväzného nariadenia Mesta Žilina č. 18/2011
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 21/2013 ( RTF , PDF )
  ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 25/2012 o dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 20/2013 ( RTF , PDF )
  TRHOVÝ PORIADOK pre príležitostné trhy Mesta Žilina
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 19/2013 ( RTF , PDF )
  TRHOVÝ PORIADOK pre Trhovisko na Ranči pri Oškerde
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 18/2013 (zrušené) ( RTF , PDF )
  ktorým sa dopĺňa VZN č. 5/2012 ktorým sa určujú podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v meste Žilina
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 17/2013 (zrušené) ( RTF , PDF )
  ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 10 / 2013 o sociálnych službách a úhradách za sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 16/2013 (zrušené) ( RTF , PDF )
  Mesta Žilina o podmienkach vylepovania plagátov
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 15/2013 ( RTF , PDF )
  ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2013 o výške dotácie na prevádzku a mzdy na rok 2013 na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 14/2013 ( RTF , PDF )
  o zrušení Základnej školy, Rybie námestie 1, Žilina a školskej jedálne ako súčasti Základnej školy, Rybie námestie 1, žilina, rozpočtovej organizácie
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 13/2013 (zrušené) ( RTF , PDF )
  o organizácii miestneho referenda v meste Žilina
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 12/2013 ( RTF , PDF )
  ktorým sa mení nariadenie č. 21/2009 upravujúce zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Žilina v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2011 a č. 16/2012
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 11/2013 (zrušené) ( RTF , PDF )
  ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2013 o výške dotácie na prevádzku a mzdy na rok 2013 na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy, alebo školského zariadenia
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2013 (zrušené) ( RTF , PDF )
  o sociálnych službách a úhradách za sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2013 ( PDF )
  ktoré mení všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2012, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu mesta Žilina
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 08/2013 ( RTF , PDF )
  o zrušení Centra voľného času, Horný val 24, Žilina
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 07/2013 ( RTF , PDF )
  ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2012 o reklamných, informačných a propagačných zariadeniach na území mesta Žilina
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 06/2013 (zrušené) ( RTF , PDF )
  o odpadoch
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 05/2013 ( PDF )
  o určení názvu ulice v meste Žilina
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 04/2013 ( RTF , PDF )
  ktorým sa mení nariadenie č. 19/2007 o používaní iných výstrojných súčiastok príslušníkmi Mestskej polície Žilina, okrem súčiastok rovnošaty uvedených v § 22, bode 2 zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších dodatkov
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 03/2013 ( RTF , PDF )
  o určení názvu ulíc v meste Žilina v jeho mestských častiach (Pod univerzitou, Pod univerzitou I, Pod univerzitou II, úprave názvu ulice (Požiarnická), správneho priradenia ulice a orientačného čísla vchodu (Černovská 1669/5)
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 02/2013 (zrušené) ( RTF , PDF )
  o výške dotácie na prevádzku a mzdy na rok 2013 na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy, alebo školského zariadenia
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 01/2013 ( RTF , PDF )
  ktorým sa mení nariadenie č. 15/2012 o úprave podmienok predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov
   
 • Rok 2012

 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 26/2012 (zrušené) ( PDF )
  ktorým sa vydáva Prevádzkový poriadok pohrebísk mesta Žilina
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 25/2012 (zrušené) ( RTF , PDF )
  o dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 24/2012 (zrušené) ( RTF , PDF )
  ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 28/2011 o výške dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rozpočtový rok 2012
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 23/2012 (zrušené) ( RTF , PDF )
  ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie č. 27/2011 o výške dotácie na prevádzku a mzdy v zariadeniach školského stravovania na žiaka školy na rozpočtový rok 2012
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 22/2012 (zrušené) ( RTF , PDF )
  o poplatku za odpad
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 21/2012 (zrušené) ( RTF , PDF )
  o dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 20/2012 ( PDF )
  o určení názvu verejného priestranstva v meste Žilina v jeho mestskej časti Bôrik - (Park Ľudovíta Štúra)
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 19/2012 ( PDF )
  o určení názvu ulíc v meste Žilina a jeho mestských častiach (úpravy niektorých názvov ulíc, pokračovanie ulice - Antona Bernoláka)
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 18/2012 (zrušené) ( RTF , PDF )
  o podmienkach poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe určenia a výške úhrad za sociálne služby
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 17/2012 (zrušené) ( RTF , PDF )
  o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 16/2012 ( RTF , PDF )
  ktorým sa mení nariadenie č. 21/2009 upravujúce zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Žilina v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2011
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 15/2012 ( PDF )
  o úprave podmienok predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 14/2012 ( RTF , PDF )
  ktorým sa mení nariadenie č. 3/2011 o chove, vodení a držaní psov na území Mesta Žilina
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 13/2012 (zrušené) ( RTF , PDF )
  o spôsobe prideľovania nájomných bytov
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 12/2012 (zrušené) ( RTF , PDF )
  o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 11/2012 (zrušené) ( RTF , PDF )
  o výške príspevku na úhradu režijných nákladov v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni (zrušené)
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2012 ( RTF , PDF )
  o zrušení všeobecne záväzného nariadenia Mesta Žilina č. 3/1996
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2012 (zrušené) ( RTF , PDF )
  ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2011 o podmienkach, spôsobe poskytovania sociálnej služby v jedálni a výške úhrady za stravný lístok v jedálni
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2012 (zrušené) ( RTF , PDF )
  o podmienkach poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe určenia a výške úhrad za sociálne služby
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2012 ( PDF )
  o určení názvu ulice a verejného priestranstva v meste Žilina
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2012 (zrušené) ( RTF , PDF )
  o špecifikácii platieb miestnych daní a miestneho poplatku a ktorým sa dopĺňajú niektoré všeobecne záväzné nariadenia Mesta Žilina, týkajúce sa miestnych daní a miestnych poplatkov
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2012 (zrušené) ( PDF )
  ktorým sa určujú podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v meste Žilina
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2012 ( RTF , PDF )
  ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu mesta Žilina Formát ZIP
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2012 ( RTF , PDF )
  o reklamných, informačných a propagačných zariadeniach na území mesta
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2012 (zrušené) ( RTF , PDF )
  o podmienkach poskytovania dotácií právnickým a fyzickým osobám pôsobiacim na území mesta Žilina
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2012 ( RTF , PDF )
  o zrušení niektorých všeobecne záväzných nariadení Mesta Žilina
   
 • Rok 2011

 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 29/2011 (zrušené) ( RTF , PDF )
  ktorým sa dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie Mesta Žilina č. 15/2009 o udržiavaní všeobecnej čistoty, ochrany zelene a poriadku na území mesta Žiliny
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 28/2011 (zrušené) ( RTF , PDF )
  o výške dotácie na prevádzku a mzdy na rok 2012 na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 27/2011 (zrušené) ( RTF , PDF )
  o výške dotácie na prevádzku a mzdy na rok 2012 v zariadeniach školského stravovania na žiaka školy
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 26/2011 (zrušené) ( RTF , PDF )
  o dani za ubytovanie
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 25/2011 (zrušené) ( RTF , PDF )
  o dani za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 24/2011 (zrušené) ( RTF , PDF )
  o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Žilina
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 23/2011 (zrušené) ( RTF , PDF )
  o dani za psa
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 22/2011 (zrušené) ( RTF , PDF )
  o dani z nehnuteľností
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 21/2011 (zrušené) ( RTF , PDF )
  o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 20/2011 ( RTF , PDF )
  ktorým sa dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie Mesta Žilina č. 15/2009 o udržiavaní všeobecnej čistoty, ochrany zelene a poriadku na území mesta Žiliny
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 19/2011 ( RTF , PDF )
  ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2011 o dani za užívanie verejného priestranstva
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 18/2011 (zrušené) ( RTF , PDF )
  o verejných kultúrnych podujatiach, voľných pouličných aktivitách a hudobnej produkcii na letných terasách na území mesta Žilina
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 17/2011 (zrušené) ( RTF , PDF )
  o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni (zrušené)
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 16/2011 ( RTF , PDF )
  ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie Mesta Žilina č. 11/2011 o podmienkach umiestňovania, povoľovania a prevádzkovania sezónnych vonkajších obslužných zariadení na území mesta Žilina
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 15/2011 (zrušené) ( RTF , PDF )
  o dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 14/2011 ( RTF , PDF )
  o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta Žilina
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 13/2011 ( RTF , PDF )
  o Zariadení dočasného bývania
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 12/2011 (zrušené) ( RTF , PDF )
  o výške príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v materskej škole
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 11/2011 ( PDF )
  o podmienkach umiestňovania, povoľovania a prevádzkovania sezónnych vonkajších obslužných zariadení na území mesta Žilina
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2011 (zrušené) ( RTF , PDF )
  o reklamných, informačných a propagačných zariadeniach na území mesta
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2011 (zrušené) ( RTF , PDF )
  o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2011 (zrušené) ( RTF , PDF )
  o rozsahu a poskytovaní starostlivosti v detských jasliach a úhradách za poskytovanú starostlivosť v detských jasliach
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2011 (zrušené) ( RTF , PDF )
  ktorým sa určujú podmienky, spôsob poskytovania sociálnej služby v jedálni a výška úhrady za stravný lístok v jedálni
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2011 (zrušené) ( RTF , PDF )
  o úprave podmienok predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2011 ( RTF , PDF )
  o dani za užívanie verejného priestranstva
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2011 (zrušené) ( RTF , PDF )
  o úprave správneho poplatku za zvláštne užívanie pozemných komunikácií
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2011 ( RTF , PDF )
  o chove, vodení a držaní psov na území mesta Žilina
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2011 ( RTF , PDF )
  ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie Mesta Žilina č. 21/2009, upravujúce zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Žilina
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2011 ( RTF , PDF )
  ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2010 - Štatút mesta Žilina
   
 • Rok 2010

 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2010 ( RTF , PDF )
  o správe, tvorbe, údržbe a ochrane zelene na území mesta Žilina
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2010 ( RTF , PDF )
  Štatút mesta Žilina
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2010 ( RTF , PDF )
  ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie Mesta Žilina č. 4/2007 o podmienkach výberu pamätihodností mesta a ich zápisu do Zoznamu evidovaných pamätihodností mesta Žilina
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2010 (zrušené) ( RTF , PDF )
  ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2009 o podmienkach umiestňovania, povoľovania a prevádzkovania sezónnych vonkajších obslužných zariadení na území Mesta Žilina
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2010 ( RTF , PDF )
  o zrušení niektorých všeobecne záväzných nariadení mesta Žilina
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2010 (zrušené) ( RTF , PDF )
  Všeobecne záväzného nariadenia č. 9/2009, ktorým sa vymedzujú mestské časti v meste Žilina
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2010 ( RTF , PDF )
  o určení názvu verejného priestranstva v meste Žilina (Námestie Žilinskej synody) a o doplnení Všeobecne záväzného nariadenia č. 9/2009, ktorým sa vymedzujú mestské časti v meste Žilina
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2010 - Príloha ( PDF )
  o určení názvu verejného priestranstva v meste Žilina (Námestie Žilinskej synody) a o doplnení Všeobecne záväzného nariadenia č. 9/2009, ktorým sa vymedzujú mestské časti v meste Žilina
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2010 (zrušené) ( PDF )
  ktorým sa vyhlasuje úplné znenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2009 o podmienkach umiestňovania, povoľovania a prevádzkovania sezónnych vonkajších obslužných zariadení na území mesta Žilina
   
 • Rok 2009

 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 25/2009 (zrušené) ( RTF , PDF )
  o odpadoch
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 21/2009 ( RTF , PDF )
  upravujúce zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Žilina
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 18/2009 - Príloha č. 1 ( PDF )
  o určení názvu verejného priestranstva v meste Žilina a o doplnení Všeobecne záväzného nariadenia č. 9/2009, ktorým sa vymedzujú mestské časti v meste Žilina
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 18/2009 ( RTF , PDF )
  o určení názvu verejného priestranstva v meste Žilina a o doplnení Všeobecne záväzného nariadenia č. 9/2009, ktorým sa vymedzujú mestské časti v meste Žilina
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 19/2009 (zrušené) ( RTF , PDF )
  o výške dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 20/2009 (zrušené) ( RTF , PDF )
  ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2009 o príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni.
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 22/2009 (zrušené) ( RTF , PDF )
  o dani z nehnuteľností
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 23/2009 (zrušené) ( RTF , PDF )
  o dani za ubytovanie
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 24/2009 (zrušené) ( RTF , PDF )
  o dani za psa
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 26/2009 (zrušené) ( RTF , PDF )
  o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Mesta Žilina
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 15/2009 (zrušená II. časť ) ( RTF , PDF )
  o udržiavaní všeobecnej čistoty, ochrany zelene a poriadku na území mesta Žiliny
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 16/2009 (zrušené) ( RTF , PDF )
  o podmienkach poskytovania finančných príspevkov na vykonávanie opatrení podľa zákona č. 305/2005 Z.z.
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 17/2009 (zrušené) ( RTF , PDF )
  ktorým sa určujú podmienky, spôsob poskytovania stravovania a výška úhrady za stravný lístok v jedálni v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2009 ( RTF , PDF )
  o určení názvu ulíc v meste Žilina
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2009 - Príloha č. 1,2,3 ( PDF )
  o určení názvu ulíc v meste Žilina
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 12/2009 (zrušené) ( RTF , PDF )
  o príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 13/2009 (zrušené) ( RTF , PDF )
  o príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 14/2009 (zrušené) ( RTF , PDF )
  o príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti centra voľného času
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 11/2009 (zrušené) ( RTF , PDF )
  o príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v materskej škole
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2009 (zrušené) ( PDF )
  o podmienkach umiestňovania, povoľovania a prevádzkovania sezónnych vonkajších obslužných zariadení na území mesta Žilina
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2009 ( RTF , PDF )
  o určení a zmene názvu ulíc v meste Žilina (Okrová, Bordová, Na Veľký Diel)
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2009 (zrušené) ( RTF , PDF )
  ktorým sa vymedzujú mestské časti v meste Žilina
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2009 - Príloha č. 1 a č. 2 ( PDF )
  o určení a zmene názvu ulíc v meste Žilina (Okrová, Bordová, Na Veľký Diel)
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2009 (zrušené) ( RTF , PDF )
  o príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2009 ( RTF , PDF )
  ktorým sa ruší všeobecne záväzné nariadenie č. 8/1996 o odchyte a likvidácii túlavých zvierat – činnosti mestského šarhu na území mesta Žilina a všeobecne záväzné nariadenie č. 7/1996 o chove a držaní zvierat na území mesta Žilina
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2009 (zrušené) ( RTF , PDF )
  ktorým sa určujú podmienky poskytovania opatrovateľskej služby, úhrada za opatrovateľskú službu a podmienky a úhrada donášky stravy
   
 • Dodatok č. 1 k Štatútu mesta Žilina, Štatút mesta Žilina v znení Dodatku č. 1 - 03/2009 (zrušené) ( RTF , PDF )
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2009 (zrušené) ( RTF , MS Excel , PDF )
  o podnikateľskej činnosti a určení času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Žilina
   
 • Štatút mesta Žilina 01/2009 (zrušené) ( MS Excel , PDF )
   
 • Rok 2008

 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 15/2008 (zrušené) ( RTF , MS Word , PDF )
  o dani za psa
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 14/2008 (zrušené) ( RTF , MS Word , PDF )
  o dani z nehnuteľností
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 13/2008 (zrušené) ( RTF , MS Excel , PDF )
  ktorým sa určujú obvody základných škôl v Žiline
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 12/2008 (zrušené) ( RTF , MS Excel , PDF )
  o určení času a miesta zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 16/2008 (zrušené) ( RTF , PDF )
  o dani za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 17/2008 (zrušené) ( RTF , PDF )
  o zbere, preprave, zhodnocovaní a zneškodňovaní komunálnych odpadov a miestnom poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov na území mesta Žilina
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 11/2008 (zrušené) ( RTF , MS Word , PDF )
  ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie Mesta Žilina č. 14/2007 o reklamných, informačných a propagačných zariadeniach na území mesta Žilina
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2008 (zrušené) ( RTF , MS Word , PDF )
  ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie Mesta Žilina č. 6/1992 o udržiavaní všeobecnej čistoty, ochrany zelene a likvidácie odpadu na území mesta Žiliny v znení neskorších zmien a doplnkov
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2008 (zrušené) ( RTF , MS Word , PDF )
  o príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2008 (zrušené) ( RTF , MS Word , PDF )
  o príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v materskej škole
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2008 (zrušené) ( RTF , PDF )
  o chove, vodení a držaní psov na území mesta Žilina
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2008 (zrušené) ( RTF , PDF )
  o príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2008 (zrušené) ( RTF , PDF )
  o príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2008 (zrušené) ( RTF , PDF )
  o príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti centra voľného času
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2008 (zrušené) ( RTF , PDF )
  o dani za užívanie verejného priestranstva a o správnom poplatku za zvláštne užívanie pozemných komunikácií
   
 • Všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2008 (zrušené) ( RTF , MS Excel , PDF )
  o spôsobe prideľovania nájomných bytov s nižším štandardom pre sociálne slabšiu vrstvu obyvateľov mesta Žilina
   
 • Všeobecné záväzné nariadenie č. 2/2008 ( RTF , MS Word , PDF )
  o určení a zmene názvu ulíc v meste Žilina
   
 • Rok 2007

 • Všeobecné záväzné nariadenie č. 19 / 2007 ( RTF , MS Word , PDF )
  o používaní iných výstrojných súčiastok príslušníkmi Mestskej polície Žilina, okrem súčiastok rovnošaty uvedených v § 22, bode 2 zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších dodatkov
   
 • Všeobecné záväzné nariadenie č. 18 / 2007 (zrušené) ( MS Word , PDF )
  O záväzných častiach Doplnku ÚPN–SÚ Žilina – IBV Považský Chlmec
   
 • Všeobecné záväzné nariadenie č. 17 / 2007 (zrušené) ( RTF , MS Word , PDF )
  ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie č. 9/2001 o zbere, preprave, zhodnocovaní a zneškodňovaní komunálnych odpadov a miestnom poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov na území mesta Žilina
   
 • Všeobecné záväzné nariadenie č. 15 / 2007 (zrušené) ( RTF , PDF )
  o dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta
   
 • Všeobecné záväzné nariadenie č. 16 / 2007 (zrušené) ( RTF , PDF )
  o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom
   
 • Všeobecné záväzné nariadenie č. 13 / 2007 (zrušené) ( RTF , MS Word , PDF )
  o dani z nehnuteľností
   
 • Všeobecné záväzné nariadenie č. 12 / 2007 ( RTF , MS Word , PDF )
  POŽIARNY PORIADOK MESTA
   
 • Všeobecné záväzné nariadenie č. 11 / 2007 (zrušené) ( RTF , MS Word , PDF )
  mesta Žilina o spôsobe prideľovania nájomných bytov
   
 • Všeobecné záväzné nariadenie č. 9 / 2007 (zrušené) ( RTF , MS Word , PDF )
  ktorým sa mení spôsob určenia úhrady a výška úhrady za stravný lístok v jedálni pre dôchodcov
   
 • Všeobecné záväzné nariadenie č. 8 / 2007 (zrušené) ( RTF , MS Word , PDF )
  ZÁSADY PREVÁDZKOVANIA POHREBÍSK V MESTE ŽILINA
   
 • Všeobecné záväzné nariadenie č. 7 / 2007 (zrušené) ( RTF , MS Word , PDF )
  Dodatok k VZN č. 9/2004 o dani za užívanie verejného priestranstva
   
 • Všeobecné záväzné nariadenie č. 10 / 2007 (zrušené) ( RTF , PDF )
  mesta Žilina o zriadení Zariadenia dočasného bývania
   
 • Všeobecné záväzné nariadenie č. 14 / 2007 (zrušené) ( RTF , PDF )
  O reklamných, informačných a propagačných zariadeniach na území mesta Žilina
   
 • Všeobecné záväzné nariadenie č. 3 / 2007 (zrušené) ( RTF , MS Excel )
  opatrovateľská služba
   
 • Všeobecné záväzné nariadenie č. 5 / 2007 (zrušené) ( RTF , PDF )
  o dezinsekcii a deratizácii na území mesta Žilina
   
 • Všeobecné záväzné nariadenie č. 6 / 2007 (zrušené) ( RTF , PDF )
  Zásady hospodárenia s majetkom mesta Žilina
   
 • Všeobecné záväzné nariadenie č. 4 / 2007 ( RTF , MS Word )
  pamätihodnosti mesta
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 2 / 2007 (zrušené) ( RTF , MS Excel )
  zmena Štatútu mesta Žilina
   
 • Všeobecné záväzné nariadenie č. 1 / 2007 (zrušené) ( RTF , PDF )
  mesta Žilina o spôsobe prideľovania nájomných bytov – žrebovaním, na zabezpečenie jeho vykonania
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 7 / 2005 platné aj pre rok 2007 (zrušené) ( RTF , MS Excel )
  o dani z nehnuteľností na rok 2007
   
 • Rok 2006

 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 3 / 2006 (zrušené) ( RTF , MS Word )
  Zmena všeobecne záväzného nariadenia o podmienkach poskytovania dotácií právnickým a fyzickým osobám, pôsobiacim na území mesta Žilina č.6/2005
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 2 / 2006 (zrušené) ( RTF , MS Word )
  Zmena všeobecne záväzného nariadenia o dani za psov č.11/2004
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 1 / 2006 (zrušené) ( RTF , MS Word )
  Zmena Štatútu mesta Žilina
   
 • Rok 2005

 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 1 / 2005 (zrušené) ( RTF , MS Word )
  o zmene všeobecne záväzného nariadenia mesta Žilina č. 9/2004 o dani za užívanie verejného priestranstva
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 2 / 2005 (zrušené) ( RTF , MS Word )
  o záväzných častiach zmeny ÚPN – SÚ Žilina „Obytný súbor IBV Malý Diel“
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 3 / 2005 (zrušené) ( RTF , MS Word )
  ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2004 o dani za ubytovanie
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 4 / 2005 ( RTF , MS Word )
  Trhový poriadok
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 5 / 2005 (zrušené) ( RTF , MS Word )
  o podmienkach poskytnutia a použitia dotácie pre mestskú verejnú dopravu v meste Žilina
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 6 / 2005 (zrušené) ( RTF , MS Word )
  o podmienkach poskytovania dotácií právnickým a fyzickým osobám, pôsobiacim na území mesta Žilina
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 7 / 2005 (zrušené) ( RTF , MS Excel )
  o dani z nehnuteľností na rok 2006
   
 • Rok 2004

 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 12 / 2004 (zrušené) ( RTF , PDF )
  ktorým sa mení nariadenie č. 1/2004, ktorým sa určujú obvody základných škôl v meste Žilina
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 13/2004 ( PDF )
  VZN, ktoré ruší VZN č.2/1991
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 1 / 2004 (zrušené) ( RTF , PDF )
  ktorým sa určujú obvody základných škôl v meste Žilina
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 2 / 2004 (zrušené) ( RTF , MS Excel )
  ktorým sa mení nariadenie č. 4/1998 o vymedzovaní miest na vylepovanie volebných plagátov
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 3 / 2004 (zrušené) ( RTF , MS Word )
  ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 4 / 2004 (zrušené) ( RTF , MS Word )
  o dezinsekcii a deratizácii na území mesta Žilina
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 5 / 2004 (zrušené) ( RTF , MS Word )
  o dani z nehnuteľností
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 6 / 2004 (zrušené) ( RTF , MS Word )
  o dani za ubytovanie
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 7 / 2004 (zrušené) ( RTF , MS Word )
  o dani za nevýherné hracie prístroje
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 8 / 2004 (zrušené) ( RTF , MS Word )
  o dani za predajné automaty
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 9 / 2004 (zrušené) ( RTF , MS Word )
  o dani za užívanie verejného priestranstva
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 10 / 2004 (zrušené) ( RTF , MS Word )
  o dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 11 / 2004 (zrušené) ( RTF , MS Word )
  o dani za psov
   
 • Rok 2003

 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 12/2003 (zrušené) ( PDF )
  o miestnych poplatkoch
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 10 / 2003 (zrušené) ( RTF , PDF )
  ktorým sa stanovuje, spôsob určenia úhrady, spôsob platenia úhrady a výška úhrady za poskytovanie opatrovateľskej služby od 1. 1. 2004
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 2 / 2003 (zrušené) ( RTF , PDF )
  ktorým sa dopĺňa § 9 všeobecného záväzného nariadenia č. 3/1992 o mestskej pamiatkovej rezervácii mesta Žilina
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 1 / 2003 (zrušené) ( RTF , MS Word )
  o pravidlách hospodárenie s rozpočtovými prostriedkami mesta Žiliny a hospodárenia rozpočtových a príspevkových organizácií mesta
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 3 / 2003 (zrušené) ( RTF , MS Word )
  Štatút mesta Žilina
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 4 / 2003 (zrušené) ( RTF , MS Word )
  ktorým sa stanovuje výška úhrad za poskytovanie opatrovateľskej služby
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 5 / 2003 (zrušené) ( RTF , MS Word )
  ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie č. 1/1991 o miestnych poplatkoch
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 6 / 2003 (zrušené) ( RTF , MS Word )
  ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie č. 2/1991 o parkovaní a státi vozidiel na pozemných komunikáciách a ostatných verejných priestranstvách mesta a o vjazde do historického jadra mesta
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 7 / 2003 (zrušené) ( RTF , MS Word )
  ktorým sa dopĺňa nariadenie č. 12/1992 doplnené uznesením č. 9/1994 o usmerňovaní podnikateľskej činnosti na území mesta
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 8 / 2003 (zrušené) ( RTF , MS Word )
  ktorým sa vydáva doplnok č. 11 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/1991 o miestnych poplatkoch
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 9 / 2003 (zrušené) ( RTF , MS Word )
  o dani z nehnuteľností
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 11 / 2003 (zrušené) ( RTF , MS Word )
  o zbere, preprave, zhodnocovaní a zneškodňovaní komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov a miestnom poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov na území mesta Žilina č. 9/2001 o prílohu č. 3 – ceny zneškodňovania komunálnych odpadov platné pre rok 2004
   
 • Rok 2002

 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 1 / 2002 (zrušené) ( RTF , MS Word )
  ktorým sa mení nariadenie č. 2/2002 a dopĺňa sa § 9 nariadenia č. 3 o mestskej pamiatkovej rezervácii mesta Žilina
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 2 / 2002 (zrušené) ( RTF , MS Word )
  ktorým sa mení nariadenie č. 39/1999 o záväzných častiach zmeny územného plánu sídelného útvaru Žilina - dopravné prepojenie Vlčince - Solinky
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 3 / 2002 (zrušené) ( RTF , MS Word )
  ktorým sa dopĺňa Štatút mesta Žilina z roku 1995 § 13
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 4 / 2002 (zrušené) ( RTF , MS Word )
  o dani z nehnuteľností na rok 2003
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 5 / 2002 (zrušené) ( RTF , MS Word )
  ktorým sa dopĺňa nariadenie č. 9/2001 o zbere preprave, zhodnocovaní a zneškodňovaní komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov a miestnom poplatku za zber, prepravu a znečisťovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov na území mesta Žilina o prílohu č. 2 - Poplatok na tvorbu účelovej finančnej rezervy
   
 • Rok 2001

 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 10 / 2001 (zrušené) ( RTF , PDF )
  Mesto Žilina na základe § l0 odst.2 zák. NR SR č.124/l996 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení zák. NR SR č.1/l997 Z.z., zákona č.76/2000 Z.z. a zákona č.l48/2001 Z.z. s použitím §6 ods.1 prvá veta zákona č.369/l990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva tieto zásady prideľovania nájomných bytov na území Mesta Žilina
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 6 / 2001 (zrušené) ( RTF , PDF )
  Trhový poriadok - O podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na mieste KRYTÁ TRŽNICA „SMER“ - ARON, s.r.o.
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 7 / 2001 (zrušené) ( RTF , PDF )
  NARIADENIE, ktorým sa mení a doplna § 9a nariadenia č. 3/1992 o mestskej pamiatkovej rezervácii mesta Žilina
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 1 / 2001 (zrušené) ( RTF , PDF )
  ktorým sa mení nariadenie č. 1/1992 a 2/1993 o usmerňovaní obchodnej činnosti na území mesta Žilina
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 2 / 2001 (zrušené) ( MS Word , PDF )
  ktorým sa dopĺňa § 9 Nariadenia č.3/1992 o mestskej pamiatkovej rezervácii mesta Žilina
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 3 / 2001 (zrušené) ( RTF , MS Word )
  ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie č.1/1991 o miestnych poplatkoch
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 4 / 2001 (zrušené) ( RTF , MS Word )
  ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie č. 9/1998 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 5 / 2001 ( RTF , MS Word )
  ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie č. 2,3,4/1999 T r h o v ý p o r i a d o k o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 8 / 2001 (zrušené) ( RTF , MS Word )
  o dani z nehnuteľností č. 8
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 9 / 2001 (zrušené) ( RTF , MS Word )
  o zbere, preprave, zhodnocovaní a zneškodňovaní komunálnych odpadov a miestnom poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov na území mesta Žilina
   
 • Rok 2000

 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 1 / 2000 (zrušené) ( RTF , MS Word )
  o podmienkach poskytnutia a použitia dotácie a návratných finančných výpomocí pre mestskú verejnú dopravu v meste Žilina
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 2 / 2000 (zrušené) ( RTF , MS Word )
  o záväzných častiach zmeny územného plánu sídelného utvára Žilina - Obchodnospoločenské centrum a IBV
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 3 / 2000 (zrušené) ( RTF , MS Word )
  ktorým sa dopĺňa článok 2 nariadenia č.6/1992 o udržiavaní všeobecnej čistoty, ochrany zelene a likvidácii odpadu na území mesta Žilina
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 4 / 2000 ( RTF , MS Word )
  Zrušenie nariadenia č. 4/1991 k zamedzeniu nepovoleného predaja a inej činnosti na území mesta
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 5 / 2000 (zrušené) ( RTF , MS Word )
  ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie č. 1/1991 o miestnych poplatkoch
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 6 / 2000 (zrušené) ( RTF , MS Word )
  ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie č. 1/1991 o miestnych poplatkoch
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 7 / 2000 (zrušené) ( RTF , MS Word )
  ktorým sa dopĺňa {I. II, nariadenia č. 12/1992 o usmerňovaní podnikateľskej činnosti na území mesta Žilina
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 8 / 2000 (zrušené) ( RTF , MS Word )
  o dani z nehnuteľností
   
 • Rok 1999

 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 6 / 1999 (zrušené) ( RTF , PDF )
  TRHOVÝ PORIADOK a podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste - príležitostný trh v interiérových priestoroch Domu odborov, Ľ. Štúra č. l. Žilina
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 7 / 1999 (zrušené) ( RTF , PDF )
  TRHOVÝ PORIADOK a podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste - príležitostný trh v interiérových priestoroch (vestibul) Domu odborov, Ľ. Štúra č. l. Žilina
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 8 / 1999 (zrušené) ( RTF , PDF )
  TRHOVÝ PORIADOK a podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste – na Sládkovičovej ulici v Žiline
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 9 / 1999 (zrušené) ( RTF , PDF )
  TRHOVÝ PORIADOK a podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste – na Smrekovej ulici v Žiline
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 1 / 1999 ( RTF , MS Word )
  Zmenu všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 10/1993 o správe, údržbe, vlastníctve, užívaní a odpredaji obecných bytov, nebytových priestorov a vytváraní bytových spoločenstiev
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 2 / 1999 ( RTF , MS Word )
  Trhový poriadok o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste Trhovisko I - ŽILTRH
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 3 / 1999 ( RTF , MS Excel )
  Trhový poriadok o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste Trhovisko II - S.H.D.T.
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 4 / 1999 ( RTF , MS Word )
  Trhový poriadok o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste Trhovisko III - E.L.C.
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 5 / 1999 (zrušené) ( RTF , MS Word )
  Trhový poriadok o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste "Nové trhovisko - Richter"
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 10 / 1999 (zrušené) ( RTF , MS Word )
  o záväzných častiach zmeny územného plánu) sídelného útvaru Žilina - dopravné prepojenie Vlčince - Solinky
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 11 / 1999 (zrušené) ( RTF , MS Word )
  o dani z nehnuteľností
   
 • Rok 1998

 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 3 / 1998 (zrušené) ( RTF , PDF )
  Úprava tarify a tarifného vybavovania cestujúcich v MHD v Žiline
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 1 / 1998 (zrušené) ( RTF , MS Word )
  Zmenu nariadenia mesta č. 2/1991 o parkovaní a státí vozidiel na pozemných komunikáciách a ostatných verejných priestranstvách mesta a o vjazde do historického jadra mesta
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 2 / 1998 (zrušené) ( RTF , MS Word )
  o záväzných častiach zmeny územného plánu sídelného útvaru Žilina - motodrom
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 4 / 1998 (zrušené) ( RTF , MS Excel )
  o vymedzení miest na vylepovanie volebných plagátov
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 5 / 1998 ( RTF , MS Word )
  Zmenu nariadenie mesta Žilina č. 10/1993 o správe, údržbe, vlastníctve, užívaní a odpredaji bytov a nebytových priestorov v bytovom dome a vytváraní bytových spoločenstiev
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 6 / 1998 (zrušené) ( RTF , MS Word )
  ktorým určuje podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta Žilina
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 7 / 1998 (zrušené) ( RTF , MS Word )
  o sadzbách a úľavách dane z nehnuteľností na rok 1999
   
 • Rok 1997

 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 4 / 1997 (zrušené) ( RTF , PDF )
  o záväzných Častiach územného plánu zóny Žilina - Hájik
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 1 / 1997 (zrušené) ( RTF , MS Word )
  ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie č. 1/1991 o miestnych poplatkoch
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 2 / 1997 ( RTF , MS Word )
  ktorým sa dopĺňa nariadenie č. 10/1993 o správe, údržbe, vlastníctve, užívaní a odpredaji obecných bytov, nebytových priestorov v bytovom dome a vytváraní bytových spoločenstiev
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 3 / 1997 (zrušené) ( RTF , MS Word )
  Zmenu VZN Mesta Žiliny č. 6/1992 o udržiavaní všeobecnej čistoty ochrany zelene a likvidácii odpadu na území mesta Žiliny v znení Doplnenia a zmeny tohto nariadenia č. 9/1993
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 5 / 1997 (zrušené) ( RTF , MS Word )
  ktorým sa dopĺňa nariadenie č. 1/1991 o miestnych poplatkoch
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 6 / 1997 (zrušené) ( RTF , MS Word )
  o dani z nehnuteľnosti
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 7 / 1997 (zrušené) ( RTF , MS Word )
  ktorým sa mení nariadenie č. 1/1991 o miestnych poplatkoch
   
 • Rok 1996

 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 7 / 1996 (zrušené) ( RTF , PDF )
  o chove a držaní zvierat na území mesta Žilina
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 8 / 1996 (zrušené) ( RTF , PDF )
  o odchyte a likvidácii túlavých zvierat - činnosti mestského šarhu na území mesta Žilina
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 6 / 1996 (zrušené) ( RTF , PDF )
  o mestskom prepravnom poriadku
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 2 / 1996 (zrušené) ( RTF , PDF )
  o pravidlách hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami mesta Ži¬liny a hospodárenia rozpočtových a príspevkových organizácií mesta v súlade so zákonom č. 303/95 o rozpočtových pravidlách
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 1 / 1996 (zrušené) ( RTF , PDF )
  mesta o cintorínskom poriadku a poplatkoch za cintorínske služby
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 3 / 1996 (zrušené) ( RTF , MS Word )
  o zásadách hospodárenia s prostriedkami na pohostenie a dary
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 4 / 1996 (zrušené) ( RTF , MS Word )
  Pracovný poriadok
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 5 / 1996 ( RTF , MS Word )
  ktorým sa vydávajú rámcové zásady pre prideľovanie mestských bytov obyvateľom pre blok B5 Žilina - Hájik
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 9 / 1996 ( RTF , MS Word )
  ktorým sa dopĺňa nariadenie č. 10/1993 o správe, údržbe, vlastníctve, užívaní a odpredaji bytov a nebytových priestorov v bytovom dome a vytváraní bytových spoločenstiev
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 10 / 1996 (zrušené) ( RTF , MS Word )
  o sadzbách a úľavách na dani z nehnuteľností na rok 1997
   
 • Rok 1995

 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 6 / 1995 (zrušené) ( RTF , PDF )
  Požiarny poriadok mesta Žilina
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 4 / 1995 (zrušené) ( RTF , PDF )
  o podmienkach poskytovania dotácií a návratných bezúročných finančných výpomocí právnickým a fyzickým osobám, pôsobiacim na území mesta Žilina
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 1 / 1995 ( RTF , MS Word )
  ktorým sa dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 10/1993 o správe, údržbe, vlastníctve, užívaní a odpredaji obecných bytov, nebytových priestorov v bytovom dome a vytváraní bytových spoločenstiev
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 2 / 1995 (zrušené) ( RTF , MS Word )
  ktorým sa mení nariadenie č. 1/1991 o miestnych poplatkoch
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 5 / 1995 (zrušené) ( RTF , MS Word )
  ktorým sa mení nariadenie č. 6/1992 o udržiavaní všeobecnej čistoty, ochrany zelene a likvidácii odpadu na území mesta Žilina
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 7 / 1995 ( RTF , MS Word )
  ktorým sa mení nariadenie č. 10/1993 o správe, údržbe, vlastníctve, užívaní a odpredaji bytov a nebytových priestorov v bytovom dome a vytváraní bytových spoločenstiev
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 8 / 1995 (zrušené) ( RTF , MS Word )
  o dani z nehnuteľností
   
 • Rok 1994

 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 10 / 1994 (zrušené) ( RTF , PDF )
  o uplatňovaní mestského prepravného poriadku v mestskej hromadnej doprave na území mesta Žilina
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 8 / 1994 (zrušené) ( RTF , PDF )
  o záväzných častiach územného plánu Mestskej pamiatkovej rezervácie Žilina, spracovaného Stavoprojektom Žilina, schváleného uznesením Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 4/1992 zo dňa 10. 7. 1992
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 2 / 1994 (zrušené) ( RTF , PDF )
  o trhovom poriadku v meste Žilina
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 1 / 1994 (zrušené) ( RTF , PDF )
  o dani z nehnuteľnosti
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 3 / 1994 (zrušené) ( RTF , MS Word )
  o záväzných častiach územného plánu sídelného útvaru Žilina
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 4 / 1994 ( RTF , MS Word )
  ktorým sa mení nariadenie č. 10/1993 o správe, údržbe, vlastníctve, užívaní a odpredaji obecných bytov, nebytových priestorov v bytovom dome a vytváraní bytových spoločenstiev
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 5 / 1994 (zrušené) ( RTF , MS Word )
  ktorým sa dopĺňa čl. IV. nariadenia č. 12/1992 o usmerňovaní podnikateľskej činnosti na území mesta v znení zmien a doplnkov
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 6 / 1994 (zrušené) ( RTF , MS Word )
  ktorým sa mení nariadenie č. 2/1991 o parkovanía státí vozidiel na pozemných komunikáciách a ostatných verejných priestranstvách mesta a o vjazde do historického jadra mesta
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 7 / 1994 (zrušené) ( RTF , MS Word )
  ktorým sa mení nariadenie č. 3/1993 o pravidlách hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami mesta a hospodárenia rozpočtových a príspevkových organizácií mesta
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 9 / 1994 (zrušené) ( RTF , MS Word )
  ktorým sa mení nariadenie o usmerňovaní podnikateľskej činnosti na území mesta Žilina č. 12/1992 v znení zmien a doplnkov
   
 • Rok 1993

 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 13 / 1993 (zrušené) ( RTF , PDF )
  mesta o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 6 / 1993 (zrušené) ( RTF , PDF )
  mesta o kontrole vykonávanej mestskou správou
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 1 / 1993 (zrušené) ( RTF , MS Word )
  o chove a držaní zvierat na území mesta Žiliny
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 2 / 1993 (zrušené) ( RTF , MS Word )
  o usmerňovaní obchodnej činnosti
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 3 / 1993 (zrušené) ( RTF , MS Word )
  ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie o miestnych poplatkoch
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 4 / 1993 (zrušené) ( RTF , MS Word )
  o dani z nehnuteľnosti
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 5 / 1993 (zrušené) ( RTF , MS Word )
  o pravidlách hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami mesta Žiliny a hospodárenia rozpočtových a príspevkových organizácií mesta
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 7 / 1993 (zrušené) ( RTF , MS Excel )
  o pravidlách vykonania referenda v meste Žilina
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 8 / 1993 (zrušené) ( RTF , MS Word )
  o usmerňovaní podnikateľskej činnosti na území mesta Žilina
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 9 / 1993 (zrušené) ( RTF , MS Word )
  o udržiavaní všeobecnej čistoty, ochrany zelene a likvidácie odpadu na území mesta Žiliny
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 10 / 1993 ( RTF , MS Word )
  o správe, údržbe, vlastníctve, užívaní a o odpredaji obecných bytov, nebytových priestorov v bytovom dome a vytváraní bytových spoločenstiev
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 11 / 1993 (zrušené) ( RTF , MS Word )
  o záväzných častiach schválenej zmeny územného plánu sídelného útvaru Žilina - Vodné dielo
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 12 / 1993 (zrušené) ( RTF , MS Word )
  Doplnok k poriadku pre cintoríny
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 14 / 1993 (zrušené) ( RTF , MS Word )
  o parkovaní a státí vozidiel na pozemných komunikáciách a ostatných verejných priestranstvách mesta a o vjazde do historického jadra mesta
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 15 / 1993 (zrušené) ( RTF , MS Excel )
  o vylepovaní plagátov a o živelných nápisoch v meste Žilina
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie 1993 (zrušené) ( RTF , MS Excel )
  ktorým sa dopĺňa NARIADENIE o usmerňovaní podnikateľskej činnosti na území mesta Žilina č. 12/1992
   
 • Rok 1992

 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 12 / 1992 (zrušené) ( RTF , PDF )
  o usmerňovaní podnikateľskej činnosti na území mesta Žilina
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 10 / 1992 (zrušené) ( RTF , PDF )
  o odpredaji obecných bytov na území mesta Žiliny
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 6 / 1992 (zrušené) ( RTF , PDF )
  mesta Žiliny o udržiavaní všeobecnej čistoty, ochrany zelene a likvidácie odpadu na území mesta Žiliny
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 1 / 1992 (zrušené) ( RTF , PDF )
  o usmerňovaní obchodnej činnosti na území mesta Žiliny
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 4 / 1992 (zrušené) ( RTF , PDF )
  o pravidlách hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami mesta Žiliny a hospodárenia rozpočtových a príspevkových organizácií mesta
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 2 / 1992 (zrušené) ( RTF , MS Excel )
  k používaniu symbolov mesta Žilina
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 3 / 1992 ( RTF , MS Word )
  o mestskej pamiatkovej rezervácii mesta Žilina
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 5 / 1992 ( RTF , MS Word )
  o usmerňovaní mzdových prostriedkov v rozpočtových a príspevkových organizáciách, ktorých zriaďovateľom je mesto Žilina
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 7 / 1992 (zrušené) ( RTF , MS Word )
  o odťahovaní vozidiel
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 8 / 1992 (zrušené) ( RTF , MS Word )
  ktorým sa dopĺňa nariadenie o miestnych poplatkoch č. 1/1991
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 9 / 1992 (zrušené) ( RTF , MS Word )
  o odchyte a likvidácii túlavých zvierat – činnosť mestského šarhu
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 11 / 1992 (zrušené) ( RTF , MS Word )
  o dani z nehnuteľností
   
 • Rok 1991

 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 4 / 1991 (zrušené) ( RTF , PDF )
  k zamedzeniu nepovoleného predaja a inej činnosti na území mesta
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 6 / 1991 (zrušené) ( RTF , PDF )
  o organizovaní verejných búrz na území mesta v zmysle zákona SNR č. 130/1981 Zb. o vnútornom obchode, v znení zákona č. 108/1988 Zb.
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 2 / 1991 (zrušené) ( RTF , PDF )
  o parkovaní a státí vozidiel na pozemných komunikáciách a ostatných verejných priestranstvách mesta a o vjazde do historického jadra mesta
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 1 / 1991 (zrušené) ( RTF , MS Word )
  o miestnych poplatkoch
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 3 / 1991 (zrušené) ( RTF , MS Word )
  o vnútornom obchode
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 5 / 1991 (zrušené) ( RTF , MS Excel )
  ktorým sa dopĺňa nariadenie Mestského národného výboru v Žiline zo dňa 22. 5.1990 č. 17/90, ktorým sa upravujú podrobnosti o udržiavaní všeobecnej čistoty a ochrany zelene na území mesta Žiliny
   
 • Všeobecne záväzné nariadenie 1991 (zrušené) ( RTF , MS Excel )
   

Zobraziť dokumenty z archívu