textová verzia pre zrakovo postihnutých textová verzia | piatok 12. apríl 2024 | meniny: Estera

Občan

vyhľadať spojenie MHD
pohotovosť lekární

Rozpis pohotovostných lekárenských služieb od 17.00 hod. do 22.00 hod.

celý rozpis
kam dnes

Filemon alebo OzlomKŔŔK domov Bábkové divadlo, Žilina (09:00, 10:30)

Reggaeton party Stanica Žilina-Záriečie, Žilina (20:00)

VÝSTAVA: CESTA VODY / KRISTÍNA RAMBOUSEK X DÁTA V KRAJINE / JOZEF MATUŠKA Rosenfeldov palác

SVÄTOSŤ AKO OVOCIE DUCHA SVÄTÉHO budova spoločnosti HOUR, M. R. Štefánika 33, Žilina

ďaľšie podujatia
mailinglist
Prajete si dostávať aktuálne informácie a správy? Prihláste sa do nášho mailinglistu.

Projekty mesta - 2019

„Európsky fond regionálneho rozvoja“
Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou

Mesto Žilina zrealizovalo projekt spolufinancovaný Európskou úniou na základe podpísanej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (KZPPO4-SC431-2017-19/K211), ktorý spočíva v súbore opatrení vedúcich k zníženiu energetickej spotreby objektu budovy Materskej školy Petzvalova 8 v Žiline. Cieľom projektu bolo: zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Petzvalova 8 v Žiline, zabezpečenie bezbariérovosti budovy MŠ Petzvalova 8 v Žiline.

Realizované boli opatrenia:

 • zmena tepelno-technických vlastností jednotlivých stavebných konštrukcií – zateplenie obvodových stien, strešného plášťa a výmena pôvodných otvorových konštrukcií,
 • úpravy a modernizácia osvetlenia,
 • úpravy a modernizácia vykurovania a prípravy teplej vody,
 • dobudovanie núteného vetrania rekuperáciou,
 • stavebné úpravy na zabezpečenie bezbariérového prístupu do budovy.

Medzi merateľné ukazovatele, ktoré významne prispeli k naplneniu cieľa projektu, partia:

 • Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek: 2391,69 m2
 • Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie: 1
 • Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti: 141,239 MW/rok
 • Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách: 157 886 kWh/rok

Názov projektu: Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Petzvalova 8, Žilina

Hlavný cieľ projektu: zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Petzvalova 8 v Žiline, zabezpečenie bezbariérovosti budovy MŠ Petzvalova 8 v Žiline

Kontrahovaná výška NFP: 421 610,63 EUR

Webové sídlo RO www.op-kzp.sk

Webové sídlo SO www.siea.sk

Webové sídlo CKO www.partnerskadohoda.gov.sk


Názov projektu: Zriadenie bezplatných WIFI zón v meste Žilina

Názov a sídlo prijímateľa: Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina

Operačný program: Operačný program Integrovaná infraštruktúra

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Kód výzvy: OPII-2018/7/1-DOP

Cieľom projektu s názvom „Zriadenie bezplatných WIFI zón v meste Žilina“ je vybudovanie WIFI externých prístupových bodov na miestach komunitného života, ktoré poskytne bezplatné pripojenie občanom a návštevníkom mesta Žilina k širokopásmovému internetu o minimálnej rýchlosti 30 Mbit/s.

Špecifickým cieľom projektu je vybudovanie WIFI externých prístupových bodov v meste Žilina, pričom tento cieľ bude naplnený prostredníctvom realizácie jednej hlavnej aktivity:

Hlavná aktivita projektu: Nákup HW a krabicového softvéru

Podporné aktivity projektu: žiadne

Miesto realizácie projektu: je mesto Žilina a cieľovou skupinou sú najmä obyvatelia a návštevníci mesta

Krátky opis projektu: V meste Žilina sa v súčasnosti nenachádza žiadne verejné/komerčné/bezplatné dostupné WiFi pripojenie na internet na plánovaných miestach budovania externých prístupových bodov. Riešením je vybudovanie Access pointov na vybrané miesta v rámci vybraných budov a stĺpov VO v katastrálnom území mesta Žilina.

Celkové oprávnené výdavky projektu: 14 500,00 €

Nenávratný finančný príspevok z EÚ a ŠR: 13 775,00 €

Vlastné spolufinancovanie: 725,00 €

Obdobie realizácie: 02/2021 – 01/2022

Merateľné ukazovatele:

P0904: Počet prístupových bodov pre bezplatné WiFi pripojenie na verejných miestach – 10ks

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020 nájdete na www.opii.gov.sk

Webové sídlo riadiaceho orgánu: www.mindop.sk

Centrálny koordinačný orgán: www.eufondy.sk


Cyklistický chodník H2 (Solinky – centrum) – úsek I.

Mesto Žilina vybuduje úsek I. cyklochodníka H2 cez sídlisko Solinky v rámci schváleného projektu z Integrovaného regionálneho operačného programu s názvom „Cyklistický chodník H2 (Solinky – centrum) – úsek I.“, s kódom 302011P420.

Celkové schválené oprávnené výdavky projektu: 140 599,84 EUR
Nenávratný finančný príspevok z EÚ a ŠR: 133 569,85 EUR
Vlastné spolufinancovanie: 7 029,99 EUR

Mesto Žilina patrí k jedným z najznečistenejších miest Slovenska. Prioritou mesta je preto aj budovanie cyklotrás ako odpoveď na zvyšovanie dopravného zaťaženia priamo v meste a v jeho blízkom okolí. Jedným z nich je aj cyklochodník s označením H2 spájajúci sídlisko Solinky s centrom. Jedna jeho časť od nákupného centra Aupark po most na ulici Antona Bernoláka bola v minulosti mestom zrealizovaná cyklopiktogramami.

Riešením projektu je vybudovanie I. úseku doteraz chýbajúcej časti cyklotrasy H2 v meste Žilina tak, aby bol umožnený čo možno najcelistvejší dopravný ťah zo sídliska Solinky smerom k sídlisku Hliny. Uvedený úsek začína na sídlisku Solinky na ulici Obvodovej a končí pri pešej lávke. Stavba je rozdelená na výstavbu nového chodníka pre cyklistov a peších a rekonštrukciu s rozšírením už existujúcich chodníkov, ktoré nevyhovujú štandardom pre plynulý, bezpečný a pohodlný pohyb chodcov z dôvodu nedostatočného šírkového usporiadania a veľkého opotrebenia a porušenia krytu chodníkov.

Obdobie realizácie: 03/2020- 07/2020

Hlavný cieľ projektu:
1.2.2 Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb

Hlavná aktivita projektu: A.1. cyklistické komunikácie

Očakávane výsledky projektu:

 • Dĺžka nových úsekov cyklistických komunikácií: 0,835 km

Revitalizácia verejného priestoru vnútrobloku ul. Fatranská, Žilina – Vlčince

Na žilinskom sídlisku Vlčince – Fatranská ulica zrevitalizuje mesto Žilina vnútroblok, v rámci schváleného projektu z Integrovaného regionálneho operačného programu s názvom „Revitalizácia verejného priestoru vnútrobloku ul. Fatranská, Žilina - Vlčince“, s kódom 302041U410.

Celkové schválené oprávnené výdavky projektu: 446 108,12 EUR
Nenávratný finančný príspevok z EÚ a ŠR: 423 802,71 EUR
Vlastné spolufinancovanie: 22 305,41 EUR

Predmetom riešenia projektu je revitalizácia vybraných plôch vnútrobloku na ulici Fatranská na sídlisku Vlčince, ktorý ako najväčšie sídlisko v Žiline má výbornú dostupnosť do centra mesta a bohatú občiansku vybavenosť. Primárnou myšlienkou je vytvorenie voľne prístupného verejného priestranstva v zastavanom území za účelom poskytnutia možností aktívneho trávenie voľného času s dôrazom na environmentálne riešenie situácie a zlepšenie životného prostredia. V rámci realizácie projektu dôjde k odstráneniu nezdravých alebo poškodených drevín, výsadbe novej zelene, rastlín, krov a stromov, rekonštrukcií spevnených plôch - chodníkov, osadeniu mestského mobiliáru, inštalácií stĺpového osvetlenia a vybudovaniu športových zón pre všetky vekové kategórie.

Obdobie realizácie: 04/2020- 03/2021

Hlavný cieľ projektu:
Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom
budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku

Hlavná aktivita projektu: Regenerácia vnútrobloku na ulici Fatranská v Žiline s uplatnením ekologických princípov tvorby a ochrany zelene

Očakávane výsledky projektu:

 • Vytvorené alebo obnovené otvorené priestranstvá v mestských oblastiach: 32 930 m2

Mesto Žilina získa NFP na realizáciu projektu s názvom „Zriadenie novej jazykovej učebne a modernizácia učebne fyziky a knižnice na ZŠ Lichardova v Žiline“ v rámci výzvy IROP-PO2-SC222-2016-13 na základe Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej medzi Mestom Žilina a Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ktorá nadobudla účinnosť dňa 05.09.2019.

Identifikácia projektu

Názov: Zriadenie novej jazykovej učebne a modernizácia učebne fyziky a knižnice na ZŠ Lichardova v Žiline

Kód projektu v ITMS2014+: 302021J171

Miesto realizácie: Žilina

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Špecifický cieľ: 2.2.2 Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl

NFP: maximálne do výšky 56 632,70 EUR

Krátky opis projektu
Predmetom projektu je zriadenie novej jazykovej učebne a modernizácia učebne fyziky a knižnice na ZŠ Lichardova v Žiline:

Hlavný cieľ projektu je zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy na ulici Lichardova v Žiline.

Špecifické ciele sa zhodujú s očakávanými výsledkami:

 • Zlepšenie čitateľskej gramotnosti žiakov prostredníctvom modernizácie knižnice,
 • Zlepšenie prípravy v prírodných vedách prostredníctvom obstarania učebne fyziky,
 • Zlepšenie prípravy v oblasti cudzích jazykov prostredníctvom obstarania jazykovej učebne,
 • Podpora celoživotného vzdelávania prostredníctvom modernizácie knižnice.

Mesto Žilina získa NFP na realizáciu projektu s názvom „Modernizácia odborných učební na ZŠ Jarná v Žiline“ v rámci výzvy IROP-PO2-SC222-2016-13 na základe Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej medzi Mestom Žilina a Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ktorá nadobudla účinnosť dňa 26.09.2019.

Identifikácia projektu

Názov: Modernizácia odborných učební na ZŠ Jarná v Žiline

Kód projektu v ITMS2014+: 302021J374

Miesto realizácie: Žilina

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Špecifický cieľ: 2.2.2 Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl

NFP: maximálne do výšky 73 302,39 EUR

Krátky opis projektu
Predmetom projektu je modernizácia odborných učební na ZŠ Jarná v Žiline:

 • prírodovednej učebne,
 • IKT učebne

Hlavný cieľ projektu zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy na ulici Jarná v Žiline.

Špecifické ciele sa zhodujú s očakávanými výsledkami:

 • Zlepšenie prípravy v prírodných vedách prostredníctvom obstarania prírodovedných učební
 • Zlepšenie počítačovej gramotnosti prostredníctvom obstarania IKT učebne
 • Podpora celoživotného vzdelávania prostredníctvom zriadenia prírodovednej učebne a IKT učebne.

Mesto Žilina získa NFP na realizáciu projektu s názvom „Modernizácia odbornej učebne na ZŠ Do Stošky v Žiline“ v rámci výzvy IROP-PO2-SC222-2016-13 na základe Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej medzi Mestom Žilina a Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ktorá nadobudla účinnosť dňa 17.09.2019.

Identifikácia projektu

Názov: Modernizácia odbornej učebne na ZŠ Do Stošky v Žiline

Kód projektu v ITMS2014+: 302021J378

Miesto realizácie: Žilina

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Špecifický cieľ: 2.2.2 Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl

NFP: maximálne do výšky 9 364,42 EUR

Krátky opis projektu
Predmetom projektu je zlepšenie počítačovej gramotnosti prostredníctvom obstarania IKT učebne.
Hlavný cieľ projektu je zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Do Stošky v Žiline.


Mesto Žilina realizuje projekt s názvom „Nadstavba a stavebné úpravy budovy materská škola, Námestie Janka Borodáča 6, Žilina“ v rámci výzvy IROP-PO2-SC221-2018-35 na základe Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej medzi Mestom Žilina a Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ktorá nadobudla účinnosť dňa 5.12.2019 (číslo zmluvy: IROP-Z-302021V686-221-35).

Názov projektu: Nadstavba a stavebné úpravy budovy materská škola, Námestie Janka Borodáča 6, Žilina

Kód projektu v ITMS2014+: 302021V686

Miesto realizácie: Mesto Žilina

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Špecifický cieľ: 2.2.1 – Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách

NFP: maximálne do výšky 366 510,00 EUR

Krátky opis projektu
Hlavným cieľom projektu s názvom Nadstavba a stavebné úpravy budovy materská škola, Námestie Janka Borodáča 6, Žilina je rozšíriť súčasnú kapacitu materskej školy pre potreby prijatia nových detí s ohľadom na prvky inkluzívneho vzdelávania.
Predkladaný projektový zámer je plne v súlade s globálnym cieľom IROP, ktorým je: prispieť k zlepšeniu kvality života a zabezpečiť udržateľné poskytovanie verejných služieb s dopadom na vyvážený a udržateľný územný rozvoj, hospodársku, územnú a sociálnu súdržnosť regiónov, miest a obcí.

Špecifickými cieľmi projektu sú:

 • Zvýšenie kapacity MŠ prostredníctvom nadstavby budovy MŠ a stavebno-technických úprav objektu o 24 miest
 • Rozšírenie prvkov inkluzívneho vzdelávania
 • Zníženie energetickej náročnosti budovy

Mesto Žilina realizuje projekt s názvom „Nadstavba a stavebné úpravy budovy Materská škola, Bajzova 9, Žilina“ v rámci výzvy IROP-PO2-SC221-2018-35 na základe Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej medzi Mestom Žilina a Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ktorá nadobudla účinnosť dňa 29.11.2019 (číslo zmluvy: IROP-Z-302021V684-221-35).

Názov projektu: Nadstavba a stavebné úpravy budovy Materská škola, Bajzova 9, Žilina

Kód projektu v ITMS2014+: 302021V684

Miesto realizácie: Mesto Žilina

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Špecifický cieľ: 2.2.1 – Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách

NFP: maximálne do výšky 302 385,00 EUR

Krátky opis projektu
Celkovým cieľom projektu je rozšíriť kapacitu Materskej školy Bajzova 9 v Žiline o 24 detí, a tým prispieť k naplneniu špecifického cieľa IROP 2.2.1. - Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl. Cieľ projektu súvisí s globálnym cieľom IROP - Prispieť k zlepšeniu kvality života a zabezpečiť udržateľné poskytovanie verejných služieb s dopadom na vyvážený a udržateľný územný rozvoj, hospodársku, územnú a sociálnu súdržnosť regiónov, miest a obcí.

Špecifické ciele projektu sú tri.

 • Špecifický cieľ projektu 1 – Rozšírenie kapacity a rekonštrukcia materskej školy.
 • Špecifický cieľ projektu 2 – Zavedenie prvkov inkluzívneho vzdelávania.
 • Špecifický cieľ projektu 3 – Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ.

V roku 2019 mesto Žilina realizovalo stavebné úpravy požiarnej zbrojnice v mestskej časti Bytčica z dotácie Ministerstva vnútra SR.

Názov projektu: Hasičská zbrojnica, Žilina – Bytčica, stavebné úpravy
Celkový objem investícií: 22 313,66 EUR,
Výška dotácie Ministerstva vnútra SR: 20 817,98 EUR
Vlastné zdroje mesta Žilina: 1 495,68 EUR

Objekt hasičskej zbrojnice sa nachádza v Žilinskej mestskej časti Bytčica. Koncom roka 2015 prebehla zbrojnica rekonštrukciou, v rámci ktorej bola vymenená elektroinštalácia, vytvorené podkrovie, osadená nová strecha a fasáda.

Ku kompletnej obnove chýbalo už len napojenie na kanalizáciu, dobudovanie hygienického zariadenia a pridanie rezervy studenej vody. Tieto práce boli vďaka získanej dotácií v roku 2019 z Ministerstva vnútra SR zrealizované z projektu „Hasičská zbrojnica, Žilina – Bytčica, stavebné úpravy“. Zároveň z vlastných zdrojov mesta boli z dôvodu bezpečnosti dobudované vonkajšie dvere do hygienického zariadenia, pre účely užívania verejnosťou v rámci plánovaných spoločenských akcií na poschodí zbrojnice.

Modernizácia priestorov a priebežná obnova technického vybavenia je veľmi dôležitá pre efektívnu prácu hasičov a ich zázemie. Realizáciou stavebných prác projektu mesto Žilina prispelo k zefektívneniu a skvalitneniu služieb v oblasti bezpečnosti jeho obyvateľov, ktorej dôležitou súčasťou je aj protipožiarna ochrana.


Revitalizácia verejného priestoru vo vnútrobloku Hliny I. Žilina

Na žilinskom sídlisku Hliny I zrevitalizuje mesto Žilina vnútroblok, v rámci schváleného projektu z Integrovaného regionálneho operačného programu s názvom „Revitalizácia verejného priestoru vo vnútrobloku Hliny I. Žilina“, s kódom 302041Q826.

Celkové schválené oprávnené výdavky projektu: 209 999,92 EUR
Nenávratný finančný príspevok z EÚ a ŠR: 199 499,92 EUR
Vlastné spolufinancovanie: 10 500,00 EUR

Predmetom riešenia projektu je revitalizácia a obnova verejného priestoru v meste Žilina, časť Hliny I., vo vnútrobloku pri križovatke ulíc Komenského a Juraja Fándlyho. Plocha riešenej časti je 2755 m2, na ktorej vznikne nová multifunkčná plocha určená pre oddych, zábavu i rôzne športové aktivity.

V súčasnosti tvorí podstatnú časť vnútrobloku na Hlinách I staré basketbalové ihrisko. Revitalizáciou sa odstráni prevažujúca asfaltová plocha a vytvorí sa trávnik s vysokou zeleňou. Vo zvyšnej časti vznikne viacero funkčných častí. Najmenší sa môžu tešiť na nové detské ihrisko s pieskoviskom, hojdačkami, šmýkačkou, tých starších určite poteší workout aréna a spevnená plocha s kardio strojmi na cvičenie pre seniorov.
Súčasťou priestoru budú po revitalizácii dve nové športové plochy, a to streetbalové ihrisko a volejbalové ihrisko so športovým akrylátovým farebným povrchom, ktorý bude tlmiť nárazy a prispeje tak k zníženiu hluku.
Časť prírody do vnútrobloku prinesie nová vegetácia. Tá doplní pôvodnú vysokú zeleň, ktorá je v súčasnosti v dobrom stave. Vysadia sa nové stromy a trávnik, vytvorí sa herný kopec pre deti a vzniknú záhony s trvalkami, ktoré celý priestor zatraktívnia. V rámci obnovy sa počíta aj s opravou oplotenia. Jeho poškodené časti sa doplnia a celý plot sa ošetrí a natrie.
Výmenou prejdú tiež zábrany proti parkovaniu. Súčasné chátrajúce vymení samospráva za nové. Pribudnú i nové sušiaky na bielizeň a prístrešok na smetné nádoby. Modernizovať sa bude aj pôvodné osvetlenie. Súčasných 7 lámp nahradia nové ekologické a ich počet sa navýši na 13 kusov.

Obdobie realizácie: 11/2019 - 05/2020

Hlavný cieľ projektu:
Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom
budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku

Hlavná aktivita projektu: Regenerácia vnútrobloku Hliny I. s uplatnením ekologických princípov tvorby a ochrany zelene

Očakávane výsledky projektu:

 • Vytvorené alebo obnovené otvorené priestranstvá v mestských oblastiach: 2 755 m2

Mesto Žilina realizuje projekt s názvom „Nadstavba hospodárskeho pavilónu, prístavba a stavebné úpravy Materskej školy Trnavská v Žiline“ v rámci výzvy IROP-PO2-SC221-2016-10 na základe Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej medzi Mestom Žilina a Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ktorá nadobudla účinnosť dňa 08.11.2017.

Názov projektu: Nadstavba hospodárskeho pavilónu, prístavba a stavebné úpravy Materskej školy Trnavská v Žiline

Kód projektu v ITMS2014+: 302021H962

Miesto realizácie: Mesto Žilina

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Špecifický cieľ: 2.2.1 – Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách

NFP: maximálne do výšky 666 825,71 EUR

Krátky opis projektu

Predmetom projektu sú:

 • Zvýšenie kapacity MŠ prostredníctvom nadstavby a rekonštrukcie o 50 miest.
 • Rozšírenie prvkov inkluzívneho vzdelávania.


Hlavný cieľ projektu je rozšíriť súčasnú kapacitu materskej školy pre potreby prijatia nových detí s ohľadom na prvky inkluzívneho vzdelávania.

Špecifický cieľ sa zhoduje s očakávanými výsledkami:

 • Rozšírenie kapacít MŠ prostredníctvom nadstavby hospodárskeho pavilónu, prístavby jedálne so schodiskom a stavebno-technické úpravy objektu.
 • Revitalizácia detského ihriska a areálu.
 • Zvyšovanie energetickej efektívnosti budovy MŠ..

Mesto Žilina realizuje projekt s názvom „Nadstavba a stavebné úpravy Materskej školy Čajakova v Žiline“ v rámci výzvy IROP-PO2-SC221-2016-10 na základe Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej medzi Mestom Žilina a Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ktorá nadobudla účinnosť dňa 22.11.2017.

Názov projektu: Nadstavba a stavebné úpravy Materskej školy Čajakova v Žiline

Kód projektu v ITMS2014+: 302021H873

Miesto realizácie: Mesto Žilina

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Špecifický cieľ: 2.2.1 – Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách

NFP: maximálne do výšky 342 450,15 EUR

Krátky opis projektu

Predmetom projektu sú:

 • Rozšírenie kapacity a rekonštrukcia materskej školy.
 • Zavedenie prvkov inkluzívneho vzdelávania.
 • Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ.

Hlavný cieľ projektu je rozšíriť kapacitu Materskej školy Čajakova v Žiline o 23 detí, a tým prispieť k naplneniu špecifického cieľa IROP 2.2.1. – Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl..

Špecifický cieľ sa zhoduje s očakávanými výsledkami:

 • Rozširovanie kapacít existujúcich objektov materských škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov.
 • Stavebno-technické úpravy areálu materskej školy vrátane detských ihrísk, športových zariadení pre deti – uzavretých aj otvorených areálov s možnosťou celoročnej prevádzky, záhrad vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania.
 • Zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov materských škôl.

Mesto Žilina získa NFP na realizáciu projektu s názvom „Zriadenie odborných učební a školskej knižnice, Karpatská, Žilina“ v rámci výzvy IROP-PO2-SC222-2016-13 na základe Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej medzi Mestom Žilina a Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ktorá nadobudla účinnosť dňa 05.04.2019.

Identifikácia projektu
Názov: Zriadenie odborných učební a školskej knižnice, Karpatská, Žilina
Kód projektu v ITMS2014+: 302021J465
Miesto realizácie: Žilina
Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja
Špecifický cieľ: 2.2.2 Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl
NFP: maximálne do výšky 178 783,26 EUR

Krátky opis projektu
Predmetom projektu je zriadenie odborných učební a školskej knižnice, Karpatská, Žilina:

 • jazykovej učebne,
 • školskej knižnice,
 • prírodovednej učebne (biologicko-chemická učebňa),
 • polytechnickej učebne,
 • 2 IKT učební.

Hlavný cieľ projektu je zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy na ulici Karpatská v Žiline. 
Špecifické ciele sa zhodujú s očakávanými výsledkami:

 • zlepšenie čitateľskej gramotnosti žiakov prostredníctvom obstarania knižnice,
 • zlepšenie prípravy v prírodných a technických vedách prostredníctvom obstarania prírodovednej učebne a polytechnickej učebne,
 • zlepšenie prípravy v oblasti cudzích jazykov prostredníctvom obstarania jazykovej učebne,
 • zlepšenie počítačovej gramotnosti prostredníctvom obstarania IKT učební,
 • podpora celoživotného vzdelávania prostredníctvom zriadenia knižnice a IKT učební.

„Európsky fond regionálneho rozvoja“
Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou

Mesto Žilina realizuje projekt spolufinancovaný Európskou úniou na základe podpísanej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (KZPPO4-SC431-2017-19/K211), ktorý spočíva v súbore opatrení vedúcich k zníženiu energetickej spotreby objektu budovy Materskej školy Petzavalova 8 v Žiline. Cieľom projektu je: zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Petzvalova 8 v Žiline, zabezpečennie bezbariérovosti budovy MŠ Petzavalova 8 v Žiline.

Realizované budú nasledovné opatrenia:

 • zmena tepelno-technických vlastností jednotlivých stavebných konštrukcií – zateplenie obvodových stien, strešného plášťa a výmena pôvodných otvorových konštrukcií,
 • úpravy a modernizácia osvetlenia,
 • úpravy a modernizácia vykurovania a prípravy teplej vody,
 • dobudovanie núteného vetrania rekuperáciou,
 • stavebné úpravy na zabezppečenie bezbariérového prístupu do budovy.

Medzi merateľné ukazovatele, ktoré významne prispejú k naplneniu cieľa projektu, partia:

 • Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek: 2391,69 m2
 • Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie: 1
 • Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti: 141,239 MW/rok
 • Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách: 157 886 kWh/rok

Názov projektu: Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Petzvalova 8, Žilina
Hlavný cieľ projektu: zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Petzvalova 8 v Žiline, zabezpečennie bezbariérovosti budovy MŠ Petzavalova 8 v Žiline
Kontrahovaná výška NFP: 421 610,63 EUR
Webové sídlo RO: www.op-kzp.sk
Webové sídlo SO: www.siea.sk
Webové sídlo CKO: www.partnerskadohoda.gov.sk