textová verzia pre zrakovo postihnutých textová verzia | utorok 6. jún 2023 | meniny: Norbert

Občan

vyhľadať spojenie MHD
pohotovosť lekární

Rozpis pohotovostných lekárenských služieb od 17.00 hod. do 22.00 hod.

celý rozpis
kam dnes

VINCENT HLOŽNÍK / Stála expozícia venovaná 100. výročiu narodenia umelca Považská galéria umenia, Žilina

Slippery Mnemosyne Považská galéria umenia, Žilina

Múzeum dopravy Rajecké Teplice Železničná stanica, Rajecké Teplice

Čarbi farby Krajská knižnica, Žilina

ďaľšie podujatia
mailinglist
Prajete si dostávať aktuálne informácie a správy? Prihláste sa do nášho mailinglistu.

Projekty mesta - 2019

„Európsky fond regionálneho rozvoja“
Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou

Mesto Žilina zrealizovalo projekt spolufinancovaný Európskou úniou na základe podpísanej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (KZPPO4-SC431-2017-19/K211), ktorý spočíva v súbore opatrení vedúcich k zníženiu energetickej spotreby objektu budovy Materskej školy Petzvalova 8 v Žiline. Cieľom projektu bolo: zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Petzvalova 8 v Žiline, zabezpečenie bezbariérovosti budovy MŠ Petzvalova 8 v Žiline.

Realizované boli opatrenia:

 • zmena tepelno-technických vlastností jednotlivých stavebných konštrukcií – zateplenie obvodových stien, strešného plášťa a výmena pôvodných otvorových konštrukcií,
 • úpravy a modernizácia osvetlenia,
 • úpravy a modernizácia vykurovania a prípravy teplej vody,
 • dobudovanie núteného vetrania rekuperáciou,
 • stavebné úpravy na zabezpečenie bezbariérového prístupu do budovy.

Medzi merateľné ukazovatele, ktoré významne prispeli k naplneniu cieľa projektu, partia:

 • Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek: 2391,69 m2
 • Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie: 1
 • Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti: 141,239 MW/rok
 • Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách: 157 886 kWh/rok

Názov projektu: Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Petzvalova 8, Žilina

Hlavný cieľ projektu: zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Petzvalova 8 v Žiline, zabezpečenie bezbariérovosti budovy MŠ Petzvalova 8 v Žiline

Kontrahovaná výška NFP: 421 610,63 EUR

Webové sídlo RO www.op-kzp.sk

Webové sídlo SO www.siea.sk

Webové sídlo CKO www.partnerskadohoda.gov.sk


Názov projektu: Zriadenie bezplatných WIFI zón v meste Žilina

Názov a sídlo prijímateľa: Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina

Operačný program: Operačný program Integrovaná infraštruktúra

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Kód výzvy: OPII-2018/7/1-DOP

Cieľom projektu s názvom „Zriadenie bezplatných WIFI zón v meste Žilina“ je vybudovanie WIFI externých prístupových bodov na miestach komunitného života, ktoré poskytne bezplatné pripojenie občanom a návštevníkom mesta Žilina k širokopásmovému internetu o minimálnej rýchlosti 30 Mbit/s.

Špecifickým cieľom projektu je vybudovanie WIFI externých prístupových bodov v meste Žilina, pričom tento cieľ bude naplnený prostredníctvom realizácie jednej hlavnej aktivity:

Hlavná aktivita projektu: Nákup HW a krabicového softvéru

Podporné aktivity projektu: žiadne

Miesto realizácie projektu: je mesto Žilina a cieľovou skupinou sú najmä obyvatelia a návštevníci mesta

Krátky opis projektu: V meste Žilina sa v súčasnosti nenachádza žiadne verejné/komerčné/bezplatné dostupné WiFi pripojenie na internet na plánovaných miestach budovania externých prístupových bodov. Riešením je vybudovanie Access pointov na vybrané miesta v rámci vybraných budov a stĺpov VO v katastrálnom území mesta Žilina.

Celkové oprávnené výdavky projektu: 14 500,00 €

Nenávratný finančný príspevok z EÚ a ŠR: 13 775,00 €

Vlastné spolufinancovanie: 725,00 €

Obdobie realizácie: 02/2021 – 01/2022

Merateľné ukazovatele:

P0904: Počet prístupových bodov pre bezplatné WiFi pripojenie na verejných miestach – 10ks

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020 nájdete na www.opii.gov.sk

Webové sídlo riadiaceho orgánu: www.mindop.sk

Centrálny koordinačný orgán: www.eufondy.sk


Cyklistický chodník H2 (Solinky – centrum) – úsek I.

Mesto Žilina vybuduje úsek I. cyklochodníka H2 cez sídlisko Solinky v rámci schváleného projektu z Integrovaného regionálneho operačného programu s názvom „Cyklistický chodník H2 (Solinky – centrum) – úsek I.“, s kódom 302011P420.

Celkové schválené oprávnené výdavky projektu: 140 599,84 EUR
Nenávratný finančný príspevok z EÚ a ŠR: 133 569,85 EUR
Vlastné spolufinancovanie: 7 029,99 EUR

Mesto Žilina patrí k jedným z najznečistenejších miest Slovenska. Prioritou mesta je preto aj budovanie cyklotrás ako odpoveď na zvyšovanie dopravného zaťaženia priamo v meste a v jeho blízkom okolí. Jedným z nich je aj cyklochodník s označením H2 spájajúci sídlisko Solinky s centrom. Jedna jeho časť od nákupného centra Aupark po most na ulici Antona Bernoláka bola v minulosti mestom zrealizovaná cyklopiktogramami.

Riešením projektu je vybudovanie I. úseku doteraz chýbajúcej časti cyklotrasy H2 v meste Žilina tak, aby bol umožnený čo možno najcelistvejší dopravný ťah zo sídliska Solinky smerom k sídlisku Hliny. Uvedený úsek začína na sídlisku Solinky na ulici Obvodovej a končí pri pešej lávke. Stavba je rozdelená na výstavbu nového chodníka pre cyklistov a peších a rekonštrukciu s rozšírením už existujúcich chodníkov, ktoré nevyhovujú štandardom pre plynulý, bezpečný a pohodlný pohyb chodcov z dôvodu nedostatočného šírkového usporiadania a veľkého opotrebenia a porušenia krytu chodníkov.

Obdobie realizácie: 03/2020- 07/2020

Hlavný cieľ projektu:
1.2.2 Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb

Hlavná aktivita projektu: A.1. cyklistické komunikácie

Očakávane výsledky projektu:

 • Dĺžka nových úsekov cyklistických komunikácií: 0,835 km

Revitalizácia verejného priestoru vnútrobloku ul. Fatranská, Žilina – Vlčince

Na žilinskom sídlisku Vlčince – Fatranská ulica zrevitalizuje mesto Žilina vnútroblok, v rámci schváleného projektu z Integrovaného regionálneho operačného programu s názvom „Revitalizácia verejného priestoru vnútrobloku ul. Fatranská, Žilina - Vlčince“, s kódom 302041U410.

Celkové schválené oprávnené výdavky projektu: 446 108,12 EUR
Nenávratný finančný príspevok z EÚ a ŠR: 423 802,71 EUR
Vlastné spolufinancovanie: 22 305,41 EUR

Predmetom riešenia projektu je revitalizácia vybraných plôch vnútrobloku na ulici Fatranská na sídlisku Vlčince, ktorý ako najväčšie sídlisko v Žiline má výbornú dostupnosť do centra mesta a bohatú občiansku vybavenosť. Primárnou myšlienkou je vytvorenie voľne prístupného verejného priestranstva v zastavanom území za účelom poskytnutia možností aktívneho trávenie voľného času s dôrazom na environmentálne riešenie situácie a zlepšenie životného prostredia. V rámci realizácie projektu dôjde k odstráneniu nezdravých alebo poškodených drevín, výsadbe novej zelene, rastlín, krov a stromov, rekonštrukcií spevnených plôch - chodníkov, osadeniu mestského mobiliáru, inštalácií stĺpového osvetlenia a vybudovaniu športových zón pre všetky vekové kategórie.

Obdobie realizácie: 04/2020- 03/2021

Hlavný cieľ projektu:
Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom
budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku

Hlavná aktivita projektu: Regenerácia vnútrobloku na ulici Fatranská v Žiline s uplatnením ekologických princípov tvorby a ochrany zelene

Očakávane výsledky projektu:

 • Vytvorené alebo obnovené otvorené priestranstvá v mestských oblastiach: 32 930 m2

Mesto Žilina získa NFP na realizáciu projektu s názvom „Zriadenie novej jazykovej učebne a modernizácia učebne fyziky a knižnice na ZŠ Lichardova v Žiline“ v rámci výzvy IROP-PO2-SC222-2016-13 na základe Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej medzi Mestom Žilina a Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ktorá nadobudla účinnosť dňa 05.09.2019.

Identifikácia projektu

Názov: Zriadenie novej jazykovej učebne a modernizácia učebne fyziky a knižnice na ZŠ Lichardova v Žiline

Kód projektu v ITMS2014+: 302021J171

Miesto realizácie: Žilina

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Špecifický cieľ: 2.2.2 Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl

NFP: maximálne do výšky 56 632,70 EUR

Krátky opis projektu
Predmetom projektu je zriadenie novej jazykovej učebne a modernizácia učebne fyziky a knižnice na ZŠ Lichardova v Žiline:

Hlavný cieľ projektu je zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy na ulici Lichardova v Žiline.

Špecifické ciele sa zhodujú s očakávanými výsledkami:

 • Zlepšenie čitateľskej gramotnosti žiakov prostredníctvom modernizácie knižnice,
 • Zlepšenie prípravy v prírodných vedách prostredníctvom obstarania učebne fyziky,
 • Zlepšenie prípravy v oblasti cudzích jazykov prostredníctvom obstarania jazykovej učebne,
 • Podpora celoživotného vzdelávania prostredníctvom modernizácie knižnice.

Mesto Žilina získa NFP na realizáciu projektu s názvom „Modernizácia odborných učební na ZŠ Jarná v Žiline“ v rámci výzvy IROP-PO2-SC222-2016-13 na základe Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej medzi Mestom Žilina a Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ktorá nadobudla účinnosť dňa 26.09.2019.

Identifikácia projektu

Názov: Modernizácia odborných učební na ZŠ Jarná v Žiline

Kód projektu v ITMS2014+: 302021J374

Miesto realizácie: Žilina

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Špecifický cieľ: 2.2.2 Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl

NFP: maximálne do výšky 73 302,39 EUR

Krátky opis projektu
Predmetom projektu je modernizácia odborných učební na ZŠ Jarná v Žiline:

 • prírodovednej učebne,
 • IKT učebne

Hlavný cieľ projektu zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy na ulici Jarná v Žiline.

Špecifické ciele sa zhodujú s očakávanými výsledkami:

 • Zlepšenie prípravy v prírodných vedách prostredníctvom obstarania prírodovedných učební
 • Zlepšenie počítačovej gramotnosti prostredníctvom obstarania IKT učebne
 • Podpora celoživotného vzdelávania prostredníctvom zriadenia prírodovednej učebne a IKT učebne.

Mesto Žilina získa NFP na realizáciu projektu s názvom „Modernizácia odbornej učebne na ZŠ Do Stošky v Žiline“ v rámci výzvy IROP-PO2-SC222-2016-13 na základe Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej medzi Mestom Žilina a Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ktorá nadobudla účinnosť dňa 17.09.2019.

Identifikácia projektu

Názov: Modernizácia odbornej učebne na ZŠ Do Stošky v Žiline

Kód projektu v ITMS2014+: 302021J378

Miesto realizácie: Žilina

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Špecifický cieľ: 2.2.2 Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl

NFP: maximálne do výšky 9 364,42 EUR

Krátky opis projektu
Predmetom projektu je zlepšenie počítačovej gramotnosti prostredníctvom obstarania IKT učebne.
Hlavný cieľ projektu je zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Do Stošky v Žiline.


Mesto Žilina realizuje projekt s názvom „Nadstavba a stavebné úpravy budovy materská škola, Námestie Janka Borodáča 6, Žilina“ v rámci výzvy IROP-PO2-SC221-2018-35 na základe Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej medzi Mestom Žilina a Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ktorá nadobudla účinnosť dňa 5.12.2019 (číslo zmluvy: IROP-Z-302021V686-221-35).

Názov projektu: Nadstavba a stavebné úpravy budovy materská škola, Námestie Janka Borodáča 6, Žilina

Kód projektu v ITMS2014+: 302021V686

Miesto realizácie: Mesto Žilina

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Špecifický cieľ: 2.2.1 – Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách

NFP: maximálne do výšky 366 510,00 EUR

Krátky opis projektu
Hlavným cieľom projektu s názvom Nadstavba a stavebné úpravy budovy materská škola, Námestie Janka Borodáča 6, Žilina je rozšíriť súčasnú kapacitu materskej školy pre potreby prijatia nových detí s ohľadom na prvky inkluzívneho vzdelávania.
Predkladaný projektový zámer je plne v súlade s globálnym cieľom IROP, ktorým je: prispieť k zlepšeniu kvality života a zabezpečiť udržateľné poskytovanie verejných služieb s dopadom na vyvážený a udržateľný územný rozvoj, hospodársku, územnú a sociálnu súdržnosť regiónov, miest a obcí.

Špecifickými cieľmi projektu sú:

 • Zvýšenie kapacity MŠ prostredníctvom nadstavby budovy MŠ a stavebno-technických úprav objektu o 24 miest
 • Rozšírenie prvkov inkluzívneho vzdelávania
 • Zníženie energetickej náročnosti budovy

Mesto Žilina realizuje projekt s názvom „Nadstavba a stavebné úpravy budovy Materská škola, Bajzova 9, Žilina“ v rámci výzvy IROP-PO2-SC221-2018-35 na základe Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej medzi Mestom Žilina a Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ktorá nadobudla účinnosť dňa 29.11.2019 (číslo zmluvy: IROP-Z-302021V684-221-35).

Názov projektu: Nadstavba a stavebné úpravy budovy Materská škola, Bajzova 9, Žilina

Kód projektu v ITMS2014+: 302021V684

Miesto realizácie: Mesto Žilina

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Špecifický cieľ: 2.2.1 – Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách

NFP: maximálne do výšky 302 385,00 EUR

Krátky opis projektu
Celkovým cieľom projektu je rozšíriť kapacitu Materskej školy Bajzova 9 v Žiline o 24 detí, a tým prispieť k naplneniu špecifického cieľa IROP 2.2.1. - Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl. Cieľ projektu súvisí s globálnym cieľom IROP - Prispieť k zlepšeniu kvality života a zabezpečiť udržateľné poskytovanie verejných služieb s dopadom na vyvážený a udržateľný územný rozvoj, hospodársku, územnú a sociálnu súdržnosť regiónov, miest a obcí.

Špecifické ciele projektu sú tri.

 • Špecifický cieľ projektu 1 – Rozšírenie kapacity a rekonštrukcia materskej školy.
 • Špecifický cieľ projektu 2 – Zavedenie prvkov inkluzívneho vzdelávania.
 • Špecifický cieľ projektu 3 – Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ.

V roku 2019 mesto Žilina realizovalo stavebné úpravy požiarnej zbrojnice v mestskej časti Bytčica z dotácie Ministerstva vnútra SR.

Názov projektu: Hasičská zbrojnica, Žilina – Bytčica, stavebné úpravy
Celkový objem investícií: 22 313,66 EUR,
Výška dotácie Ministerstva vnútra SR: 20 817,98 EUR
Vlastné zdroje mesta Žilina: 1 495,68 EUR

Objekt hasičskej zbrojnice sa nachádza v Žilinskej mestskej časti Bytčica. Koncom roka 2015 prebehla zbrojnica rekonštrukciou, v rámci ktorej bola vymenená elektroinštalácia, vytvorené podkrovie, osadená nová strecha a fasáda.

Ku kompletnej obnove chýbalo už len napojenie na kanalizáciu, dobudovanie hygienického zariadenia a pridanie rezervy studenej vody. Tieto práce boli vďaka získanej dotácií v roku 2019 z Ministerstva vnútra SR zrealizované z projektu „Hasičská zbrojnica, Žilina – Bytčica, stavebné úpravy“. Zároveň z vlastných zdrojov mesta boli z dôvodu bezpečnosti dobudované vonkajšie dvere do hygienického zariadenia, pre účely užívania verejnosťou v rámci plánovaných spoločenských akcií na poschodí zbrojnice.

Modernizácia priestorov a priebežná obnova technického vybavenia je veľmi dôležitá pre efektívnu prácu hasičov a ich zázemie. Realizáciou stavebných prác projektu mesto Žilina prispelo k zefektívneniu a skvalitneniu služieb v oblasti bezpečnosti jeho obyvateľov, ktorej dôležitou súčasťou je aj protipožiarna ochrana.


Revitalizácia verejného priestoru vo vnútrobloku Hliny I. Žilina

Na žilinskom sídlisku Hliny I zrevitalizuje mesto Žilina vnútroblok, v rámci schváleného projektu z Integrovaného regionálneho operačného programu s názvom „Revitalizácia verejného priestoru vo vnútrobloku Hliny I. Žilina“, s kódom 302041Q826.

Celkové schválené oprávnené výdavky projektu: 209 999,92 EUR
Nenávratný finančný príspevok z EÚ a ŠR: 199 499,92 EUR
Vlastné spolufinancovanie: 10 500,00 EUR

Predmetom riešenia projektu je revitalizácia a obnova verejného priestoru v meste Žilina, časť Hliny I., vo vnútrobloku pri križovatke ulíc Komenského a Juraja Fándlyho. Plocha riešenej časti je 2755 m2, na ktorej vznikne nová multifunkčná plocha určená pre oddych, zábavu i rôzne športové aktivity.

V súčasnosti tvorí podstatnú časť vnútrobloku na Hlinách I staré basketbalové ihrisko. Revitalizáciou sa odstráni prevažujúca asfaltová plocha a vytvorí sa trávnik s vysokou zeleňou. Vo zvyšnej časti vznikne viacero funkčných častí. Najmenší sa môžu tešiť na nové detské ihrisko s pieskoviskom, hojdačkami, šmýkačkou, tých starších určite poteší workout aréna a spevnená plocha s kardio strojmi na cvičenie pre seniorov.
Súčasťou priestoru budú po revitalizácii dve nové športové plochy, a to streetbalové ihrisko a volejbalové ihrisko so športovým akrylátovým farebným povrchom, ktorý bude tlmiť nárazy a prispeje tak k zníženiu hluku.
Časť prírody do vnútrobloku prinesie nová vegetácia. Tá doplní pôvodnú vysokú zeleň, ktorá je v súčasnosti v dobrom stave. Vysadia sa nové stromy a trávnik, vytvorí sa herný kopec pre deti a vzniknú záhony s trvalkami, ktoré celý priestor zatraktívnia. V rámci obnovy sa počíta aj s opravou oplotenia. Jeho poškodené časti sa doplnia a celý plot sa ošetrí a natrie.
Výmenou prejdú tiež zábrany proti parkovaniu. Súčasné chátrajúce vymení samospráva za nové. Pribudnú i nové sušiaky na bielizeň a prístrešok na smetné nádoby. Modernizovať sa bude aj pôvodné osvetlenie. Súčasných 7 lámp nahradia nové ekologické a ich počet sa navýši na 13 kusov.

Obdobie realizácie: 11/2019 - 05/2020

Hlavný cieľ projektu:
Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom
budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku

Hlavná aktivita projektu: Regenerácia vnútrobloku Hliny I. s uplatnením ekologických princípov tvorby a ochrany zelene

Očakávane výsledky projektu:

 • Vytvorené alebo obnovené otvorené priestranstvá v mestských oblastiach: 2 755 m2

Mesto Žilina realizuje projekt s názvom „Nadstavba hospodárskeho pavilónu, prístavba a stavebné úpravy Materskej školy Trnavská v Žiline“ v rámci výzvy IROP-PO2-SC221-2016-10 na základe Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej medzi Mestom Žilina a Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ktorá nadobudla účinnosť dňa 08.11.2017.

Názov projektu: Nadstavba hospodárskeho pavilónu, prístavba a stavebné úpravy Materskej školy Trnavská v Žiline

Kód projektu v ITMS2014+: 302021H962

Miesto realizácie: Mesto Žilina

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Špecifický cieľ: 2.2.1 – Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách

NFP: maximálne do výšky 666 825,71 EUR

Krátky opis projektu

Predmetom projektu sú:

 • Zvýšenie kapacity MŠ prostredníctvom nadstavby a rekonštrukcie o 50 miest.
 • Rozšírenie prvkov inkluzívneho vzdelávania.


Hlavný cieľ projektu je rozšíriť súčasnú kapacitu materskej školy pre potreby prijatia nových detí s ohľadom na prvky inkluzívneho vzdelávania.

Špecifický cieľ sa zhoduje s očakávanými výsledkami:

 • Rozšírenie kapacít MŠ prostredníctvom nadstavby hospodárskeho pavilónu, prístavby jedálne so schodiskom a stavebno-technické úpravy objektu.
 • Revitalizácia detského ihriska a areálu.
 • Zvyšovanie energetickej efektívnosti budovy MŠ..

Mesto Žilina realizuje projekt s názvom „Nadstavba a stavebné úpravy Materskej školy Čajakova v Žiline“ v rámci výzvy IROP-PO2-SC221-2016-10 na základe Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej medzi Mestom Žilina a Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ktorá nadobudla účinnosť dňa 22.11.2017.

Názov projektu: Nadstavba a stavebné úpravy Materskej školy Čajakova v Žiline

Kód projektu v ITMS2014+: 302021H873

Miesto realizácie: Mesto Žilina

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Špecifický cieľ: 2.2.1 – Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách

NFP: maximálne do výšky 342 450,15 EUR

Krátky opis projektu

Predmetom projektu sú:

 • Rozšírenie kapacity a rekonštrukcia materskej školy.
 • Zavedenie prvkov inkluzívneho vzdelávania.
 • Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ.

Hlavný cieľ projektu je rozšíriť kapacitu Materskej školy Čajakova v Žiline o 23 detí, a tým prispieť k naplneniu špecifického cieľa IROP 2.2.1. – Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl..

Špecifický cieľ sa zhoduje s očakávanými výsledkami:

 • Rozširovanie kapacít existujúcich objektov materských škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov.
 • Stavebno-technické úpravy areálu materskej školy vrátane detských ihrísk, športových zariadení pre deti – uzavretých aj otvorených areálov s možnosťou celoročnej prevádzky, záhrad vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania.
 • Zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov materských škôl.

Mesto Žilina získa NFP na realizáciu projektu s názvom „Zriadenie odborných učební a školskej knižnice, Karpatská, Žilina“ v rámci výzvy IROP-PO2-SC222-2016-13 na základe Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej medzi Mestom Žilina a Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ktorá nadobudla účinnosť dňa 05.04.2019.

Identifikácia projektu
Názov: Zriadenie odborných učební a školskej knižnice, Karpatská, Žilina
Kód projektu v ITMS2014+: 302021J465
Miesto realizácie: Žilina
Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja
Špecifický cieľ: 2.2.2 Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl
NFP: maximálne do výšky 178 783,26 EUR

Krátky opis projektu
Predmetom projektu je zriadenie odborných učební a školskej knižnice, Karpatská, Žilina:

 • jazykovej učebne,
 • školskej knižnice,
 • prírodovednej učebne (biologicko-chemická učebňa),
 • polytechnickej učebne,
 • 2 IKT učební.

Hlavný cieľ projektu je zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy na ulici Karpatská v Žiline. 
Špecifické ciele sa zhodujú s očakávanými výsledkami:

 • zlepšenie čitateľskej gramotnosti žiakov prostredníctvom obstarania knižnice,
 • zlepšenie prípravy v prírodných a technických vedách prostredníctvom obstarania prírodovednej učebne a polytechnickej učebne,
 • zlepšenie prípravy v oblasti cudzích jazykov prostredníctvom obstarania jazykovej učebne,
 • zlepšenie počítačovej gramotnosti prostredníctvom obstarania IKT učební,
 • podpora celoživotného vzdelávania prostredníctvom zriadenia knižnice a IKT učební.

„Európsky fond regionálneho rozvoja“
Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou

Mesto Žilina realizuje projekt spolufinancovaný Európskou úniou na základe podpísanej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (KZPPO4-SC431-2017-19/K211), ktorý spočíva v súbore opatrení vedúcich k zníženiu energetickej spotreby objektu budovy Materskej školy Petzavalova 8 v Žiline. Cieľom projektu je: zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Petzvalova 8 v Žiline, zabezpečennie bezbariérovosti budovy MŠ Petzavalova 8 v Žiline.

Realizované budú nasledovné opatrenia:

 • zmena tepelno-technických vlastností jednotlivých stavebných konštrukcií – zateplenie obvodových stien, strešného plášťa a výmena pôvodných otvorových konštrukcií,
 • úpravy a modernizácia osvetlenia,
 • úpravy a modernizácia vykurovania a prípravy teplej vody,
 • dobudovanie núteného vetrania rekuperáciou,
 • stavebné úpravy na zabezppečenie bezbariérového prístupu do budovy.

Medzi merateľné ukazovatele, ktoré významne prispejú k naplneniu cieľa projektu, partia:

 • Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek: 2391,69 m2
 • Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie: 1
 • Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti: 141,239 MW/rok
 • Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách: 157 886 kWh/rok

Názov projektu: Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Petzvalova 8, Žilina
Hlavný cieľ projektu: zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Petzvalova 8 v Žiline, zabezpečennie bezbariérovosti budovy MŠ Petzavalova 8 v Žiline
Kontrahovaná výška NFP: 421 610,63 EUR
Webové sídlo RO: www.op-kzp.sk
Webové sídlo SO: www.siea.sk
Webové sídlo CKO: www.partnerskadohoda.gov.sk