textová verzia pre zrakovo postihnutých textová verzia | piatok 12. apríl 2024 | meniny: Estera

Občan

vyhľadať spojenie MHD
pohotovosť lekární

Rozpis pohotovostných lekárenských služieb od 17.00 hod. do 22.00 hod.

celý rozpis
kam dnes

SVÄTOSŤ AKO OVOCIE DUCHA SVÄTÉHO budova spoločnosti HOUR, M. R. Štefánika 33, Žilina

Králi oblohy Budatínsky hrad, Žilina

Drotárstvo – (ne)uveriteľný príbeh jedného remesla Budatínsky hrad, Žilina

Stredoveká dedina Paseka Hrad Strečno

ďaľšie podujatia
mailinglist
Prajete si dostávať aktuálne informácie a správy? Prihláste sa do nášho mailinglistu.

archív 2019


Zverejnené záverečné správy jednotlivých projektov, ktoré získali dotáciu nájdete na granty.zilina.sk


Podávanie žiadostí o grant cez elektronický formulár - klikni tu: zilina.egrant.sk

Vyúčtovanie poskytnutej grantovej dotácie (RTFPDF)


VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE GRANTOVEJ DOTÁCIE NA PODPORU AKTIVÍT PRE ROK 2019

Pre rok 2019 mesto Žilina vypisuje možnosť uchádzať sa o podporu aktivít v šiestich oblastiach:

Výsledky prijatých žiadostí za rok 2019:

Objem finančných prostriedkov schválený Mestským zastupiteľstvom v Žiline pre jednotlivé oblasti grantového systému:

 • kultúra 70 000 EUR
 • šport 28 000 EUR
 • sociálna a zdravotná oblasť 15 000 EUR
 • vzdelávanie 10 000 EUR
 • životné prostredie 15 000 EUR
 • inštitucionálna podpora 35 000 EUR

Špecifické priority na rok 2019:

Pre oblasť kultúry:

 • kultivovanie verejného priestoru mesta Žilina, projekty a aktivity podporujúce kultúrnu a historickú identitu Žiliny (knihy, výskumy, výstavy, konferencie, …),
 • významné žilinské podujatia s viacročnou tradíciou (napríklad medzinárodné festivaly),
 • tvorba a prezentácia autorov s trvalým pobytom v Žiline (divadlo, výtvarné umenie, fotografia, hudba ...), prezentácia autorov aj v zahraničí - šírenie dobrého mena mesta,
 • vzdelávacie a amatérske kultúrne podujatia a kurzy podporujúce tvorivosť Žilinčanov a život v mestských častiach,
 • rozvoj dobrovoľníctva a darcovstva (filantropie), zapájanie dobrovoľníkov.

Pre oblasť športu:

 • aktivity zamerané na nešportujúcu mládež,
 • rozvoj masového športu detí, mládeže a dospelých,
 • podpora významných medzinárodných športových podujatí,
 • rozvoj dobrovoľníctva a darcovstva (filantropie), zapájanie dobrovoľníkov,
 • podpora organizácie športových turnajov a súťaží v tradičných a netradičných športoch na pôde mesta Žilina.

Podpora športovej činnosti pre registrovaných športovcov len v sekcii ŠPORTOVÉ DOTÁCIE!!!


Pre oblasť sociálnu a zdravotnú:

 • aktivity zamerané na potláčanie násilia páchaného v rodinách a pomoc týraným ženám a ich deťom (poradenstvo, krízové bývanie, právna pomoc a pod.),
 • začleňovanie do spoločnosti, podpora a odstraňovanie bariér pre ľudí so zdravotným postihnutím,
 • sociálna inklúzia osôb ohrozených sociálnym vylúčením, vrátane soc. služieb pre ľudí z Bratislavskej aj ľudí bez domova,
 • zvyšovanie kvality života a podpora poskytovania zdravotných a sociálnych služieb pre seniorov, chorých, opustených a ťažko zdravotne postihnutých občanov mesta Žilina,
 • rozvoj dobrovoľníctva a darcovstva (filantropie), zapájanie dobrovoľníkov,
 • rozvoj komunitných služieb v meste Žilina,
 • podpora svojpomocných skupín sociálne ohrozených občanov mesta Žilina,
 • aktivity zamerané na potláčanie zneužívania návykových látok,
 • aktivity zamerané na podporu a pomoc ľuďom po výkone trestu odňatia slobody.

Pre oblasť vzdelávania:

 • podpora vzdelávania, ktoré sa zameriava na začleňovanie znevýhodnených skupín detí a mladých ľudí formou interakcií a zážitkov, so zapojením viacerých partnerov a dosiahnutím medzigeneračného dialógu,
 • projekty zamerané na posilnenie kritického myslenia mladých ľudí a formovanie postojov, ktoré odmietnu šikanu, extrémizmus, korupciu, klientelizmus, šírenie nepravdivých správ v sociálnych médiách,
 • rozvíjanie predčitateľskej, čitateľskej, finančnej a mediálnej gramotnosti interaktívnymi a inovačnými metódami, zapojenie viacerých cieľových skupín v projektoch,
 • podpora tvorivého zážitkového vzdelávania na posilnenie sebahodnoty, schopnosti žiaka samostatne a efektívne riešiť problémy a jeho aktívne zapájanie sa do života komunity a školy.

Pre oblasť životného prostredia:

 • edukačné projekty týkajúce sa zlepšovania životného prostredia formou ochrany zelene, vôd a ovzdušia,
 • edukačné projekty týkajúce sa triedenia, recyklácie a iného narábania s odpadom,
 • edukačné projekty na tému ako nevytvárať odpad s prioritou na eliminovanie plastového odpadu,
 • vytváranie a revitalizácia rekreačno-oddychových zón a komunitných záhrad na sídliskách,
 • zeleň do centra mesta,
 • údržba, starostlivosť a ochrana zelene, záhradno – technické činnosti, formovanie zelene, zabraňovanie poškodzovania zelene,
 • ochrana, podpora a rozvoj vodných biokoridorov v meste,
 • pomoc opusteným a týraným zvieratám, kastračné programy, pomoc zodpovedným psičkárom.

Podávanie žiadostí na podporu aktivít

Uzávierka pre zasielanie vyplnených grantových formulárov 15.04.2019. Financie z grantovej dotácie sa dajú použiť na aktivity v kalendárnom roku 2019.

Oprávnení žiadatelia:

 • mimovládne organizácie – občianske združenia, nadácie, neziskové organizácie,
 • inštitúcie zriadené štátnou správou alebo samosprávou,
 • registrované cirkvi a nimi zriadené organizácie,
 • podnikateľské subjekty s predmetom podnikania v konkrétnych oblastiach podpory (právnické alebo fyzické osoby - SZČO),
 • žiadateľ musí mať sídlo alebo trvalý pobyt v meste Žilina, alebo vykonávať činnosť na území mesta, alebo poskytovať služby obyvateľom obce.


Neoprávnení žiadatelia:

 • žiadatelia, ktorí v predmete podnikania nemajú uvedenú činnosť, na ktorú žiadajú finančné prostriedky z grantového systému,
 • organizácie zriadené mestom a financované z rozpočtu mesta.

Povinné prílohy k podávaniu žiadosti:

 • kópia dokladu o právnej subjektivite (napr. štatút alebo stanovy alebo zriaďovacia listina v aktuálnom znení). V prípade, ak žiadateľ preukazuje svoju právnu subjektivitu živnostenským listom alebo výpisom z obchodného registra, poskytne mestu Žilina údaje potrebné na overenie (podľa zákona č. 177/2018 Z. z. – Zákon proti byrokracii),
 • kópia dokladov o voľbe alebo menovaní štatutárneho zástupcu/zástupcov, príp. iný doklad dokumentujúci oprávnenie konať v mene žiadateľa, ak to nevyplýva z dokladov o právnej subjektivite,
 • originál výpisu z registra trestov právnických osôb. Podľa Zákona proti byrokracii č. 177/2018 Z.z. je povinnosťou mesta si tento výpis zaobstarať, avšak z technických dôvodov nie je pre mesto Žilina možné získať tento výpis bezodkladne. Preto je mesto oprávnené požadovať od žiadateľov priloženie výpisu nie staršieho ako 30 dní (zákonná podmienka) v listinnej podobe. V prípade podania viac ako jednej žiadosti je postačujúce predložiť len jeden originál výpisu z registra trestov. K ostatným žiadostiam je možné predložiť fotokópiu výpisu s poznámkou, že originál výpisu je priložený pri druhej žiadosti.

Podmienky pre žiadateľov

 • príspevok mesta na 1 projekt je minimálne 350,- € a maximálne 2 500,- €,
 • mesto poskytne na realizáciu víťazných projektov maximálne 70% finančných prostriedkov z celkových nákladov na projekt, maximálne však 2 500,- €. Výška povinného spolufinancovania grantu zo strany žiadateľa je 30% zo schválenej sumy oprávnených výdavkov na projekt,
 • zo schváleného príspevku mesta na projekt dostanú predkladatelia víťazných projektov 70% finančných prostriedkov najneskôr do 60 dní po podpísaní Zmluvy o poskytnutí grantovej dotácie a zvyšných 30% dostane predkladateľ až po riadnom vyúčtovaní prostriedkov mesta,
 • jeden žiadateľ môže podať maximálne 2 projekty do grantového systému mesta Žilina 2019, ak podáva dva projekty, môže ich obidva podať v jednej oblasti alebo ich môže podať v dvoch oblastiach (napríklad jeden projekt podá v oblasti kultúry a jeden projekt v oblasti športu),
 • aktivity predkladaných projektov sa musia uskutočniť na území mesta Žiliny alebo musia súvisieť s podporou občanov mesta Žiliny a musia byť ukončené v roku 2019,
 • charakter projektu má mať verejnoprospešný charakter alebo má smerovať ku skvalitneniu života v meste, projekty nemôžu mať komerčný charakter.

Postup vypĺňania žiadosti

 • žiadateľ vyplní žiadosť o poskytnutie grantovej dotácie na základe formulára, ktorý je dostupný na webovej stránke zilina.egrant.sk,
 • vyplnený, vytlačený a podpísaný grantový formulár v 1 origináli odošle (alebo osobne doručí v pracovný deň) spolu s prílohami v zalepenej obálke na adresu: Mestský úrad Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 01131 Žilina najneskôr v deň uzávierky 15.04.2019 (pri doručovaní poštou je rozhodujúci dátum pečiatky pošty),
 • na obálku treba napísať heslo: ŽIADOSŤ O GRANTOVÚ DOTÁCIU 2019 + napísať jednu z oblastí podpory, v ktorej sa žiadateľ uchádza o grant: kultúra, šport, oblasť sociálna a zdravotná, vzdelávanie, životné prostredie + uviesť organizáciu, ktorá žiada o grantovú dotáciu.

Pre hodnotenie žiadosti je potrebné elektronické podanie žiadosti a súčasne doručenie vytlačeného, vyplneného a štatutárnym zástupcom/zástupcami podpísaného formuláru zo stránky zilina.egrant.sk spolu s prílohami. V prípade, že žiadateľ nesplní obidve podmienky, nebude projekt hodnotený.


Kritéria hodnotenia projektov

Každý projekt je hodnotený jednotlivo členmi grantovej komisie, ktorí mu pridelia body na základe týchto kritérií. Následne grantová komisia zasadne a na základe bodov určí poradie projektov a tiež aj návrh na výšku podpory.

Mesto Žilina (ďalej len „mesto“) si vyhradzuje právo neposkytnúť dotáciu žiadateľovi, ktorý v predchádzajúcom kalendárnom roku porušil podmienky týkajúce sa pridelenia dotácie, ktoré sú uvedené v zmluve o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 1/2019 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Žilina.

zameranie hodnotenia
body

kvalita projektu (obsahová kvalita projektu, jeho cieľov a výsledkov) 
0 – 8

prínos pre obyvateľov Žiliny a význam pre mesto ako také
0 – 4

súvislosť s prioritami na rok 2017
0 - 2

spolupráca s ďalšími inštitúciami, jednotlivcami a zapojenie dobrovoľníkov
0 - 2

adekvátnosť nákladov v rozpočte projektu a schopnosť získať ďalšie zdroje
0 –3

predchádzajúce aktivity predkladateľa projektu (organizácie alebo jednotlivcov)
0 – 1

maximálny počet bodov za projekt od jedného člena komisie
20


Vyhodnotenie žiadostí

Rozhodnutie o pridelení/nepridelení grantových dotácií bude zverejnené na stránke mesta www.zilina.sk – výsledky grantových dotácií. Zároveň každému žiadateľovi bude táto informácia zaslaná v mailovej podobe. Primátor mesta schvaľuje a podpisuje prideľovanie grantových dotácií na základe odporúčania grantových komisií. V zmysle VZN 1/2019 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Žilina, primátor na základe podaných žiadostí rozhoduje samostatne a bez ohľadu na návrhy grantových komisií o pridelení dotácií v objeme 1/10 celkovej sumy schválenej na dotácie pre všetky grantové komisie v danom roku. Tohto práva sa primátor môže vzdať a delegovať ho na komisie.


Uzatvorenie zmluvy o poskytnutí dotácie
S úspešnými žiadateľmi, ktorým bola pridelená grantová dotácia, bude uzatvorená zmluva o poskytnutí grantovej dotácie.


Informácia pre úspešných žiadateľov

 • úspešní žiadatelia musia dodržať podmienky zmluvy, s ktorými sa oboznámia pri jej podpisovaní (vyúčtovať načas, informovať mesto a médiá o konaní aktivít, do 15 dní od ukončenia projektu vyplniť záverečnú správu o uskutočnenom projekte spolu s fotodokumentáciou (min. 5 ks) na webovej stránke zilina.egrant.sk, mať zabezpečenú propagáciu a fotodokumentáciu aktivít, na propagačných materiáloch uvádzať podporu mesta podľa podmienok v zmluve),
 • v prípade nedodržania podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí grantovej dotácie, napr. nezaslanie záverečnej správy, nebude možné podať vyúčtovanie grantovej dotácie,
 • vyúčtovanie musia predložiť najneskôr 15. novembra 2019 podľa podmienok v Zmluve o poskytnutí grantovej dotácie (pri doručovaní poštou je rozhodujúci dátum pečiatky pošty),
 • v prípade aktivít od 15. novembra 2019 musí žiadateľ požiadať Odbor kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja MsÚ o udelenie výnimky pre zúčtovanie najneskôr do 20. decembra 2019,
 • mesto Žilina má právo monitorovať priebeh aktivít a úspešní žiadatelia musia pri vyúčtovaní predložiť kópie dokladov o povinnom 30-percentnom spolufinancovaní projektu, ktoré žiadateľ uvádza v žiadosti.

Vyúčtovanie poskytnutej dotácie

Povinné prílohy

 • kópie faktúr dodávateľa s priloženými výpismi účtu, kde bude vyznačená úhrada faktúry v prípade bezhotovostného styku,
 • kópie faktúr dodávateľa s priloženými pokladničnými výdavkovými dokladmi a príjmovými pokladničnými dokladmi dodávateľa v prípade, že platba prebehla v hotovosti,
 • kópie dokladov z registračnej pokladne s priloženými pokladničnými výdavkovými dokladmi organizácie alebo podpísané kópie dokladov štatutárom organizácie,
 • záverečnú správu s priloženou fotodokumentáciou o uskutočnenom projekte vyplniť na webovej stránke zilina.egrant.sk.

Oprávnené výdavky

 • nájom priestorov na realizáciu projektu,
 • nájom techniky a materiálu na realizáciu projektu,
 • náklady spojené s realizáciou projektu t.j. nákup materiálu, cestovné náklady,
 • služby súvisiace s realizáciou projektu t.j. polygrafické náklady, práce a služby vykonávané na faktúru,
 • honoráre v zmysle zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) t.j. výkonní umelci (herec, tanečník, spevák, interpret hovoreného slova resp. hudby, režisér, dirigent, autori diel - napr. autori literárnych, vedeckých, umeleckých diel, ktoré sú výsledkom vlastnej duševnej činnosti autora, výrobcovia zvukových a zvukovo-obrazových diel).

Prijímateľovi dotácie, ktorý je platiteľom dane z pridanej hodnoty, ak si môže uplatniť odpočítanie dane z pridanej hodnoty, nemôže byť pri zúčtovaní dotácie poskytnutej z rozpočtu mesta uznaný výdavok na úhradu dane z pridanej hodnoty.

Neoprávnené výdavky

 • všetky náklady, ktoré nie sú uvedené v rozpočte žiadosti o grantovú dotáciu mesta,
 • mzdy, odmeny v organizácii, splácanie úverov, pôžičiek, úrokov z prijatých úverov a pôžičiek,
 • úhrada daní a poplatkov (správnych, súdnych, miestnych),
 • úhrada záväzkov z minulých rokov,
 • nákup alkoholických a tabakových výrobkov,
 • investičné náklady.


Otázky žiadateľov a ďalšie informácie

e-mail: granty@zilina.sk, tel: 041/7063 319 (v pracovné dni do 15:00)