textová verzia pre zrakovo postihnutých textová verzia | nedeľa 5. február 2023 | meniny: Agáta

Mesto

vyhľadať spojenie MHD
pohotovosť lekární

Rozpis pohotovostných lekárenských služieb od 17.00 hod. do 22.00 hod.

celý rozpis
kam dnes

Múzeum dopravy Rajecké Teplice Železničná stanica, Rajecké Teplice

Milan Stanco: vDoma Nová synagóga v Žiline

Pieseň Hmoty Krajská knižnica, Žilina

Hrad Strečno a Paseka - expozícia Hrad Strečno

ďaľšie podujatia
mailinglist
Prajete si dostávať aktuálne informácie a správy? Prihláste sa do nášho mailinglistu.

Štatút mesta Žilina

VZN č. 07/2010 (Formát PDF)

Zmeny:


Mestské zastupiteľstvo v Žiline podľa § 11 ods. 4 písm. k) a § 24 ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) schvaľuje tento

ŠTATÚT MESTA ŽILINA
ako Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2010

 • ČASŤ PRVÁ
  ÚVODNÉ USTANOVENIA


  Článok 1
 • Predmet úpravy
  • 1. Štatút mesta upravuje vnútornú organizáciu mestskej samosprávy, štruktúru, usporiadanie, právomoci, vzájomné vzťahy a hlavné úlohy orgánov a organizačných jednotiek mesta, vymedzuje územie mesta a mestské časti, stanovuje druhy ocenení mesta a spôsob ich udeľovania.
    
  • 2. Štatút mesta neupravuje postavenie, pôsobnosť mesta, orgánov mestskej samosprávy ako i práva a povinnosti obyvateľov mesta, ktoré sú taxatívne upravené, ustanovené a vymedzené zákonom.

  Článok 2
 • Štatút mesta a súvisiace normy
  • Štatút mesta Žilina je základný normatívno-právny a organizačný predpis mesta.
    
  • Súvisiacimi normami sú:
   -  Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Žiline,
   -  Rokovací poriadok Mestskej rady v Žiline,
   -  Rokovací poriadok komisií Mestského zastupiteľstva v Žiline,
   -  Rokovací poriadok výborov v mestských častiach mesta Žilina.
    
 • ČASŤ DRUHÁ
  ZÁKLADNÉ POJMY, ZÁSADY RIADENIA A SPOLUPRÁCE

  Článok 3
 • Systém riadenia a základné zásady riadenia

  Článok 4
 • Zásady spolupráce
   
 • ČASŤ TRETIA
  VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
  Článok 5
 • Obyvatelia mesta a ich účasť na samospráve mesta
  • Pojem obyvateľa mesta a formy jeho účasti na samospráve mesta stanovuje § 3 Zákona.

  Článok 6
 • Územie mesta

  Článok 7
 • Konanie v mene Mesta Žilina, jeho orgánov a organizačných jednotiek

  Článok 8
  Legislatívna a normatívna právomoc mesta
  1. Obsah, použitie a spôsob prijímania uznesení mestského zastupiteľstva a všeobecne záväzných nariadení upravuje zákon a Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Žiline.
    
  2. Primátor mesta vydáva v oblasti svojej pôsobnosti pracovný poriadok, organizačný poriadok mestského úradu, poriadok odmeňovania zamestnancov mesta, zásady, smernice a príkazy, ktoré sú záväzné podľa určenia a štruktúry riadiacich vzťahov a rozhodnutia.
    
  3. Prednosta mestského úradu vydáva zásady, smernice a príkazy, ktoré určujú spôsob správania sa všetkých organizačných útvarov Mestského úradu v Žiline (ďalej len „mestský úrad“).
    
  4. Vedúci (riaditelia) zriadených organizácií a vedúci zamestnanci organizačných útvarov mestského úradu sú kompetentní vydávať pokyny a inštrukcie pre oblasť svojej pôsobnosti a podriadenú časť organizačnej štruktúry.

  Článok 9
 • Povinnosti v organizačných vzťahoch
  1. Povinnosti predstaviteľa mesta, vedúcich (riaditeľov) a vedúcich zamestnancov Predstaviteľ mesta, vedúci (riaditelia) a vedúci zamestnanci sú povinní sústavne dbať o optimalizáciu organizácie práce a riadenia v oblasti svojej pôsobnosti. Za tým účelom sledujú uplatnenie a vykonávanie platných právnych predpisov, všeobecne záväzných nariadení, uznesení mestského zastupiteľstva a organizačných noriem, analyzujú zistený stav, prijímajú a starostlivo hodnotia podnety týkajúce sa organizácie práce a riadenia a operatívne prijímajú opatrenia na ich optimalizáciu.
    
  2. Povinnosti zamestnancov
   Zamestnanci majú povinnosť rešpektovať platný systém organizácie a riadenia a bezodkladne upozorňovať na prípadné nedostatky organizačného charakteru, najmä na prípady kompetenčných konfliktov.
    
 • ČASŤ ŠTVRTÁ
  MESTSKÁ SAMOSPRÁVA

  Článok 10
  Orgány mestskej samosprávy

 • Článok 11
  Mestské zastupiteľstvo
  Postavenie a pôsobnosť mestského zastupiteľstva upravuje § 11 v nadväznosti na § 24 ods. 1 zákona. Veci vyhradené mestskému zastupiteľstvu upravuje § 11 ods. 4 zákona.
   
 • Článok 12
  Primátor mesta

 • Článok 13
  Zástupca primátora mesta

 • Článok 14
  Mestská rada

 • Článok 15
  Komisie mestského zastupiteľstva

 • Článok 16
  Výbory mestských častí

 • Článok 17
  Hlavný kontrolór

 • Článok 18
  Mestský úrad

 • Článok 19
  Mestská polícia

 • Článok 20
  Vzájomné vzťahy orgánov mesta
   
 • ČASŤ PIATA
  SYMBOLY A VYZNAMENANIA MESTA
 • Článok 21
  Symboly mesta

 • Článok 22
  Erb mesta Žilina

 • Článok 23
  Vlajka mesta Žilina

 • Článok 24
  Pečať mesta Žilina

 • Článok 25
  Farby mesta Žilina

 • Článok 26
  Kronika mesta
  1. Mesto Žilina vedie svoju kroniku.
    
  2. Zápisy do kroniky sa vykonávajú v pravidelných jednoročných intervaloch, dokumentujú spoločensko-politický a hospodársky vývoj mesta a sú bezprostredným a hodnoverným svedectvom o dobe a ľuďoch, ktorí zveľaďujú spoločenstvo mesta. Súčasťou kroniky je aj sprievodná dokumentácia (fotografie, dokumenty, videozáznamy, zvukové snímky a pod.).
    
 • Článok 27
  Ocenenia mesta

 • Článok 28
  Záverečné ustanovenia
  • Štatút mesta, jeho zmeny a doplnky schvaľuje mestské zastupiteľstvo ako všeobecne záväzné naradenie mesta Žilina č. 7/2010.
    
  • Tento štatút bol schválený na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline dňa 28.06.2010 a nadobúda účinnosť dňom 23.07.2010.
    
  • Týmto Štatútom sa ruší Štatút mesta Žilina zo dňa 26.01.2009 účinný k 01.03.2009 v znení neskorších zmien a doplnkov.