textová verzia pre zrakovo postihnutých textová verzia | piatok 12. apríl 2024 | meniny: Estera

Občan

vyhľadať spojenie MHD
pohotovosť lekární

Rozpis pohotovostných lekárenských služieb od 17.00 hod. do 22.00 hod.

celý rozpis
kam dnes

Drotárstvo – (ne)uveriteľný príbeh jedného remesla Budatínsky hrad, Žilina

PRVÉ MÚZEUM INTERMÉDIÍ III / Nežná sila Považská galéria umenia, Žilina

TOTO JE STRED EURÓPY, MOJA DRAHÁ! Mestské divadlo Žilina (18:00)

Filemon alebo OzlomKŔŔK domov Bábkové divadlo, Žilina (09:00, 10:30)

ďaľšie podujatia
mailinglist
Prajete si dostávať aktuálne informácie a správy? Prihláste sa do nášho mailinglistu.

Odbor právny, majetkový a verejné obstarávanie

Kontakty na zamestnancovOddelenie právne

Oddelenie právne komplexne zabezpečuje agendu právnych otázok mesta a správu majetku.


Referát právny

 • poskytuje nevyhnutnú súčinnosť pri riešení najmä zložitejších právnych otázok formou stanovísk, vyjadrení a pod. pre vedenie mesta a mestský úrad,
 • poskytuje v potrebnom rozsahu právne poradenstvo orgánom mesta a orgánom mestského zastupiteľstva,
 • zastupuje mesto v právnych záležitostiach pred súdmi alebo inými orgánmi na základe osobitných splnomocnení a poverení,
 • dohliada na legislatívny proces vydávania všeobecne záväzných nariadení a interných predpisov mesta,
 • vymáha pohľadávky mesta – koncipuje návrhy žalôb a návrhov na vykonanie exekúcie, prihlasuje pohľadávky mesta do dedičského konania, konkurzného konania,
 • prejednáva a rozhoduje priestupky a správne delikty v právomoci mesta v spolupráci s odbornými pracovníkmi vecne príslušných odborov,
 • vedie centrálnu evidenciu priestupkov a správnych deliktov,
 • vedie centrálnu evidenciu všetkých zmlúv vrátane ich povinného zverejňovania,
 • spravuje rozpočet odboru a podáva návrhy na tvorbu rozpočtu a jeho zmeny,
 • vystavuje platobné poukazy.

Referát správy majetku

 • zabezpečuje majetkovo-právne usporiadanie majetku mesta,
 • zabezpečuje zápisy majetku mesta do katastra nehnuteľností,
 • preveruje vlastnícke a užívateľské vzťahy,
 • zabezpečuje analýzu a doklady pri prevodoch nehnuteľného majetku mesta, delimitáciu dodatočne zisteného nehnuteľného majetku mesta,
 • vyhľadáva nový a neusporiadaný nehnuteľný majetok,
 • zabezpečuje daňovú povinnosť mesta pri drobení poľnohospodárskeho pôdneho fondu,
 • zabezpečuje zmluvné vzťahy k nehnuteľnému majetku iných právnických a fyzických osôb užívaného mestom,
 • zabezpečuje a koordinuje činnosti vyplývajúce z ROEP na mestskom úrade,
 • zabezpečuje vynímanie z poľnohospodárskeho pôdneho fondu a lesného fondu,
 • vedie účtovnú evidenciu hmotného a nehmotného dlhodobého majetku mesta, vytvára odpisový plán k tomuto majetku, vedie evidenciu drobného hmotného a nehmotného majetku s výnimkou majetku na mestskom úrade, Radnici mesta a v Dielni Budatín,
 • porovnáva a odsúhlasuje účtovný a fyzický stav majetku,
 • predkladá návrhy na vyradenie neupotrebiteľného, prebytočného majetku,
 • zabezpečuje správu majetku mesta vrátane majetku užívaného mestským úradom, pokiaľ táto činnosť nespadá do kompetencie iného organizačného útvaru alebo inej právnickej osoby,
 • zabezpečuje administratívne a technické nakladanie s majetkom mesta,
 • napomáha a metodicky usmerňuje organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti, ktoré vystupujú v pozícii správcov majetku mesta,
 • zabezpečuje právnu stránku nakladania s majetkom mesta,
 • zabezpečuje právnu stránku úkonov týkajúcich sa budúceho majetku mesta,
 • pripravuje podklady pre ponukové konania na odpredaj alebo prenájom majetku vo vlastníctve mesta,
 • vedie evidenciu žiadostí v súvislosti s nakladaním majetku mesta a pripravuje podklady pre rokovania mestského zastupiteľstva a jeho poradných orgánov,
 • pripravuje doklady a podklady pre daňovú povinnosť viažucu sa k majetku mesta,
 • podľa potreby zabezpečuje a predkladá štatistické údaje za majetok vo vlastníctve mesta.


Oddelenie verejného obstarávania

 • zabezpečuje proces verejného obstarávania organizovaný mestským úradom (všetky postupy verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov ďalej len „zákon“),
 • zabezpečuje proces verejného obstarávania pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta ako centrálna obstarávacia organizácia podľa § 15 zákona,
 • zabezpečuje proces verejného obstarávania prostredníctvom Úradného vestníka EÚ a Vestníka UVO,
 • metodicky riadi verejné obstarávanie pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta,
 • pripravuje plán verejného obstarávania a jeho aktualizáciu na príslušný rozpočtový rok,
 • spracováva súťažné podklady podľa požiadaviek jednotlivých organizačných útvarov mestského úradu,
 • realizuje verejné obstarávania prostredníctvom Elektronického kontraktačného systému,
 • realizuje elektronické aukcie na prenájom a predaj hnuteľného a nehnuteľného majetku mesta,
 • zabezpečuje kompletnú komunikáciu s orgánmi štátnej správy vo veci kontroly procesov verejného obstarávania,
 • zabezpečuje a metodicky riadi strategické nákupné činnosti,
 • riadenie dodávateľských vzťahov v procese VO a v rámci celého MsÚ,
 • optimalizácia nákupu a s tým súvisiace úzko spojené znižovanie nákladov,
 • v spolupráci so zamestnancom vykonávajúcim kontroling ekonomiky mesta definuje a sleduje výkonnostné ukazovatele nákupu.