textová verzia pre zrakovo postihnutých textová verzia | nedeľa 5. február 2023 | meniny: Agáta

Občan

vyhľadať spojenie MHD
pohotovosť lekární

Rozpis pohotovostných lekárenských služieb od 17.00 hod. do 22.00 hod.

celý rozpis
kam dnes

Najlepšia rozprávka o Červenej čiapočke Bábkové divadlo, Žilina (16:00)

Budatínsky hrad - expozícia Budatínsky hrad, Žilina

AMFO 2023 Krajská knižnica, Žilina

VINCENT HLOŽNÍK / Stála expozícia venovaná 100. výročiu narodenia umelca Považská galéria umenia, Žilina

ďaľšie podujatia
mailinglist
Prajete si dostávať aktuálne informácie a správy? Prihláste sa do nášho mailinglistu.

Stavebný úrad


Kontakty na zamestnancov

Stavebný úrad najmä:

 • komplexne zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy na úseku územného konania a stavebného poriadku podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) a ostatnej príslušnej legislatívy,
 • zabezpečuje činnosti špeciálneho stavebného úradu na úseku dopravy,
 • zabezpečuje činnosti špeciálneho stavebného úradu na úseku životného prostredia a zabezpečuje posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA),
 • zabezpečuje vydávanie a príjem tlačív vyplývajúcich z činnosti odboru,
 • poskytuje informácie o dokladoch potrebných k vydaniu územného, stavebného a kolaudačného rozhodnutia a zabezpečuje príjem a prekontrolovanie žiadostí na ich vydanie,
 • zabezpečuje vydávanie a príjem žiadostí na povolenie a kolaudáciu vodných stavieb pre fyzické osoby,
 • poskytuje základné informácie pre žiadateľov o úver zo ŠFRB.

Referát stavebného poriadku

Zabezpečuje najmä plnenie úloh preneseného výkonu štátnej správy na úseku územného plánovania a stavebného poriadku, najmä zabezpečuje prípravu:

 • územných rozhodnutí (rozhodnutí o umiestnení stavby, využívaní územia, o chránenej časti krajiny, o stavebnej uzávere),
 • stavebných povolení, rozhodnutí o odstránení stavby,
 • kolaudačných rozhodnutí,
 • povolení terénnych úprav, ťažobných a im podobných prác,
 • zmeny účelu užívania stavby a zmeny stavby pred dokončením,
 • rozhodnutí o dodatočnom povolení stavby,
 • rozhodnutí o vyprataní stavby,
 • ohlásenia drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác a zabezpečuje nariaďovanie vykonania údržby stavby, nevyhnutných úprav,
 • zabezpečovacích prác, potrebných opatrení na susedných pozemkoch a zabezpečuje vydávanie ďalších rozhodnutí a opatrení vyplývajúcich z pôsobnosti stavebných úradov podľa stavebného zákona, napríklad v prípade havárií a pod.,
 • povolení reklamných stavieb, súhlasov s odstránením reklamnej stavby, ohlásení reklamných stavieb, ohlásení odstránenia nepovolenej reklamnej stavby,
 • vykonáva štátny stavebný dohľad na stavbách, uplatňuje sankcie v zmysle stavebného zákona,
 • zabezpečuje konania o správnom delikte a priestupkové konania,
 • archivuje písomnosti a overenú dokumentáciu v rámci konaní v zmysle stavebného zákona, a zabezpečuje súvisiacu štatistickú agendu,
 • spolupracuje s Útvarom hlavného architekta pri územných, stavebných a kolaudačných konaniach a ďalších konaniach podľa stavebného zákona v súlade s vymedzenými kompetenciami,
 • zabezpečuje vydávanie vyjadrenia stavebného úradu ako dotknutého orgánu pre konania špeciálnych stavebných úradov, alebo vyjadrenia mesta pre pozemkový úrad podľa zákona o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu a pod.,
 • pripravuje stanoviská a podklady v odvolacích konaniach,
 • pripravuje podklady pre nadriadené orgány štátnej správy,
 • plní úlohy vyplývajúce a súvisiace so Zmluvou o zriadení spoločného obecného úradu.

Referát špeciálneho stavebného úradu na úseku dopravy

 • vykonáva pôsobnosť špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie, vykonáva miestnu štátnu správu vo veciach miestnych a účelových komunikácií na území mesta zmysle cestného a stavebného zákona,
 • posudzuje dokumentácie pre územné rozhodnutia a stavebné povolenia,
 • určuje podmienky pre využívanie verejných a ďalších plôch určených ku kladeniu inžinierskych sietí vo vzťahu k územnému a stavebnému konaniu,
 • vyjadruje sa k spôsobom umiestnenia vedenia inžinierskych sietí na miestnych komunikáciách alebo v ich telese,
 • vykonáva pôsobnosť špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie, vykonáva miestnu štátnu správu vo veciach miestnych a účelových komunikácií na území mesta v zmysle cestného a stavebného zákona,
 • plní úlohy vyplývajúce a súvisiace so Zmluvou o zriadení spoločného obecného úradu.

V Klientskom centre zabezpečuje:

 • vydávanie a prijímanie žiadostí o stavebné povolenie, kolaudácie dopravných stavieb, ohlasovanie stavebných úprav,
 • vydávanie a prijímanie žiadostí o rozkopové povolenie, zvláštne užívanie mestských komunikácií,
 • vydávanie a prijímanie žiadostí o záber verejného priestranstva (vyhradenie parkovacieho miesta, záber priestranstva pre stavebné mechanizmy, stavebný materiál, kontajnery na odpad a podobne),
 • vydávanie a prijímanie žiadostí na vjazd do pešej zóny,
 • prijímanie žiadostí o súhlas s osadením dopravného značenia.

Referát špeciálneho stavebného úradu na úseku životného prostredia

Plní úlohy preneseného výkonu štátnej správy na úseku ochrany vôd, najmä podľa zákona o vodách:

 • pripravuje rozhodnutia o povolení osobitného užívania vôd fyzickým osobám (povolenia na odber povrchových a podzemných vôd v pôsobnosti mesta),
 • pripravuje rozhodnutia o povolení vodnej stavby v pôsobnosti mesta,
 • dáva vyjadrenia k stavbe rodinného domu, individuálnej rekreácii a žumpe,
 • prijíma ohlásenia o zhoršenej kvalite vôd,
 • plní úlohy pri určení hranice pobrežného pozemku,
 • vykonáva štátny vodoochranný dozor vo zverenej pôsobnosti a prejednáva priestupky.

Referát štátnej podpory bývania, označovania ulíc a číslovania budov

Na úseku bývania v rámci preneseného výkonu štátnej správy zabezpečuje najmä tieto činnosti:

 • poskytuje informácie žiadateľom o možnostiach poskytnutia podpory z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania na základe zákona o štátnom fonde rozvoja bývania,
 • preskúmava bytové pomery žiadateľov o poskytnutie podpory,
 • prijíma a overuje úplnosti náležitostí žiadosti o podporu rozvoja bývania,
 • vyznačuje zhody originálov dokladov s kópiami,
 • predkladá overené žiadosti Štátnemu fondu rozvoja bývania,
 • počas platnosti zmluvy u žiadateľov - fyzické osoby zabezpečuje výkon kontroly dodržiavania zmluvných podmienok v oblasti poskytovania štátnej podpory rozvoja bývania, kontrolu čerpania podpory poskytnutej z fondu, vo vymedzených účeloch vykonáva kontrolu dodržiavania zmluvných podmienok.

Na úseku originárnych pôsobností mesta zabezpečuje najmä tieto činnosti:

 • zabezpečuje označovanie ulíc a iných verejných priestranstiev orientačnými tabuľami s názvom ulice, vedie evidenciu názvov ulíc a iných verejných priestranstiev, predkladá návrhy na určenie nových názvov ulíc a verejných priestranstiev, resp. zmenu,
 • vedie evidenciu súpisných a orientačných čísiel, určuje, mení a ruší súpisné a orientačné čísla.