textová verzia pre zrakovo postihnutých textová verzia | pondelok 26. február 2024 | meniny: Viktor

Občan

vyhľadať spojenie MHD
pohotovosť lekární

Rozpis pohotovostných lekárenských služieb od 17.00 hod. do 22.00 hod.

celý rozpis
kam dnes

Králi oblohy Budatínsky hrad, Žilina

Tvoríme vlastnú knihu XXV. ročník - súťaž Krajská knižnica, Žilina

Na vlastné oči - program pre materské, základné a stredné školy (10.01. - 08.03.2024) Nová synagóga v Žiline (17:00)

HORÚCA SPRCHA Dom odborov, Žilina (18:00)

ďaľšie podujatia
mailinglist
Prajete si dostávať aktuálne informácie a správy? Prihláste sa do nášho mailinglistu.

Stavebný úrad


Kontakty na zamestnancov

Stavebný úrad najmä:

 • komplexne zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy na úseku územného konania a stavebného poriadku podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) a ostatnej príslušnej legislatívy,
 • zabezpečuje činnosti špeciálneho stavebného úradu na úseku dopravy,
 • zabezpečuje činnosti špeciálneho stavebného úradu na úseku životného prostredia a zabezpečuje posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA),
 • zabezpečuje vydávanie a príjem tlačív vyplývajúcich z činnosti odboru,
 • poskytuje informácie o dokladoch potrebných k vydaniu územného, stavebného a kolaudačného rozhodnutia a zabezpečuje príjem a prekontrolovanie žiadostí na ich vydanie,
 • zabezpečuje vydávanie a príjem žiadostí na povolenie a kolaudáciu vodných stavieb pre fyzické osoby,
 • poskytuje základné informácie pre žiadateľov o úver zo ŠFRB.

Referát stavebného poriadku

Zabezpečuje najmä plnenie úloh preneseného výkonu štátnej správy na úseku územného plánovania a stavebného poriadku, najmä zabezpečuje prípravu:

 • územných rozhodnutí (rozhodnutí o umiestnení stavby, využívaní územia, o chránenej časti krajiny, o stavebnej uzávere),
 • stavebných povolení, rozhodnutí o odstránení stavby,
 • kolaudačných rozhodnutí,
 • povolení terénnych úprav, ťažobných a im podobných prác,
 • zmeny účelu užívania stavby a zmeny stavby pred dokončením,
 • rozhodnutí o dodatočnom povolení stavby,
 • rozhodnutí o vyprataní stavby,
 • ohlásenia drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác a zabezpečuje nariaďovanie vykonania údržby stavby, nevyhnutných úprav,
 • zabezpečovacích prác, potrebných opatrení na susedných pozemkoch a zabezpečuje vydávanie ďalších rozhodnutí a opatrení vyplývajúcich z pôsobnosti stavebných úradov podľa stavebného zákona, napríklad v prípade havárií a pod.,
 • povolení reklamných stavieb, súhlasov s odstránením reklamnej stavby, ohlásení reklamných stavieb, ohlásení odstránenia nepovolenej reklamnej stavby,
 • vykonáva štátny stavebný dohľad na stavbách, uplatňuje sankcie v zmysle stavebného zákona,
 • zabezpečuje konania o správnom delikte a priestupkové konania,
 • archivuje písomnosti a overenú dokumentáciu v rámci konaní v zmysle stavebného zákona, a zabezpečuje súvisiacu štatistickú agendu,
 • spolupracuje s Útvarom hlavného architekta pri územných, stavebných a kolaudačných konaniach a ďalších konaniach podľa stavebného zákona v súlade s vymedzenými kompetenciami,
 • zabezpečuje vydávanie vyjadrenia stavebného úradu ako dotknutého orgánu pre konania špeciálnych stavebných úradov, alebo vyjadrenia mesta pre pozemkový úrad podľa zákona o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu a pod.,
 • pripravuje stanoviská a podklady v odvolacích konaniach,
 • pripravuje podklady pre nadriadené orgány štátnej správy,
 • plní úlohy vyplývajúce a súvisiace so Zmluvou o zriadení spoločného obecného úradu.

Referát špeciálneho stavebného úradu na úseku dopravy

 • vykonáva pôsobnosť špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie, vykonáva miestnu štátnu správu vo veciach miestnych a účelových komunikácií na území mesta zmysle cestného a stavebného zákona,
 • posudzuje dokumentácie pre územné rozhodnutia a stavebné povolenia,
 • určuje podmienky pre využívanie verejných a ďalších plôch určených ku kladeniu inžinierskych sietí vo vzťahu k územnému a stavebnému konaniu,
 • vyjadruje sa k spôsobom umiestnenia vedenia inžinierskych sietí na miestnych komunikáciách alebo v ich telese,
 • vykonáva pôsobnosť špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie, vykonáva miestnu štátnu správu vo veciach miestnych a účelových komunikácií na území mesta v zmysle cestného a stavebného zákona,
 • plní úlohy vyplývajúce a súvisiace so Zmluvou o zriadení spoločného obecného úradu.

V Klientskom centre zabezpečuje:

 • vydávanie a prijímanie žiadostí o stavebné povolenie, kolaudácie dopravných stavieb, ohlasovanie stavebných úprav,
 • vydávanie a prijímanie žiadostí o rozkopové povolenie, zvláštne užívanie mestských komunikácií,
 • vydávanie a prijímanie žiadostí o záber verejného priestranstva (vyhradenie parkovacieho miesta, záber priestranstva pre stavebné mechanizmy, stavebný materiál, kontajnery na odpad a podobne),
 • vydávanie a prijímanie žiadostí na vjazd do pešej zóny,
 • prijímanie žiadostí o súhlas s osadením dopravného značenia.

Referát špeciálneho stavebného úradu na úseku životného prostredia

Plní úlohy preneseného výkonu štátnej správy na úseku ochrany vôd, najmä podľa zákona o vodách:

 • pripravuje rozhodnutia o povolení osobitného užívania vôd fyzickým osobám (povolenia na odber povrchových a podzemných vôd v pôsobnosti mesta),
 • pripravuje rozhodnutia o povolení vodnej stavby v pôsobnosti mesta,
 • dáva vyjadrenia k stavbe rodinného domu, individuálnej rekreácii a žumpe,
 • prijíma ohlásenia o zhoršenej kvalite vôd,
 • plní úlohy pri určení hranice pobrežného pozemku,
 • vykonáva štátny vodoochranný dozor vo zverenej pôsobnosti a prejednáva priestupky.

Referát štátnej podpory bývania, označovania ulíc a číslovania budov

Na úseku bývania v rámci preneseného výkonu štátnej správy zabezpečuje najmä tieto činnosti:

 • poskytuje informácie žiadateľom o možnostiach poskytnutia podpory z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania na základe zákona o štátnom fonde rozvoja bývania,
 • preskúmava bytové pomery žiadateľov o poskytnutie podpory,
 • prijíma a overuje úplnosti náležitostí žiadosti o podporu rozvoja bývania,
 • vyznačuje zhody originálov dokladov s kópiami,
 • predkladá overené žiadosti Štátnemu fondu rozvoja bývania,
 • počas platnosti zmluvy u žiadateľov - fyzické osoby zabezpečuje výkon kontroly dodržiavania zmluvných podmienok v oblasti poskytovania štátnej podpory rozvoja bývania, kontrolu čerpania podpory poskytnutej z fondu, vo vymedzených účeloch vykonáva kontrolu dodržiavania zmluvných podmienok.

Na úseku originárnych pôsobností mesta zabezpečuje najmä tieto činnosti:

 • zabezpečuje označovanie ulíc a iných verejných priestranstiev orientačnými tabuľami s názvom ulice, vedie evidenciu názvov ulíc a iných verejných priestranstiev, predkladá návrhy na určenie nových názvov ulíc a verejných priestranstiev, resp. zmenu,
 • vedie evidenciu súpisných a orientačných čísiel, určuje, mení a ruší súpisné a orientačné čísla.