textová verzia pre zrakovo postihnutých textová verzia | piatok 1. marec 2024 | meniny: Albín

Občan

vyhľadať spojenie MHD
pohotovosť lekární

Rozpis pohotovostných lekárenských služieb od 17.00 hod. do 22.00 hod.

celý rozpis
kam dnes

Tvoríme vlastnú knihu XXV. ročník - súťaž Krajská knižnica, Žilina

Múzeum dopravy v Rajeckých Tepliciach Rajecké Teplice

Peter Pan Bábkové divadlo, Žilina (09:00)

Expozícia UHORSKÝ PALATÍN JURAJ TURZO – renesančný človek Sobášny palác, Bytča

ďaľšie podujatia
mailinglist
Prajete si dostávať aktuálne informácie a správy? Prihláste sa do nášho mailinglistu.

Organizačné útvary a pracovné pozície priamo riadené primátorom mesta

Kontakty na zamestnancov


Kancelária primátora a prednostu

 • zabezpečuje obeh písomností určených na podpis primátorovi mesta a prednostovi mestského úradu,
 • zabezpečuje obeh písomností, ktoré sa predkladajú na parafovanie prvému zástupcovi primátora a druhému zástupcovi primátora,
 • vykonáva všetky sekretárske práce súvisiace so správou Kancelárie primátora a prednostu,
 • zabezpečuje rokovania a pracovné stretnutia primátora mesta na mestskom úrade po technickej a materiálnej stránke,
 • vedie evidenciu dochádzky zamestnancov priamo riadených primátorom a prednostom,
 • vedie evidenciu opráv v automatizovanom systéme dochádzky zamestnancov priamo riadených primátorom a prednostom,
 • spracováva časový harmonogram rokovaní a návštev primátora a prednostu a zabezpečuje jeho realizáciu,
 • vedie centrálnu evidenciu cestovných príkazov pri pracovných cestách zamestnancov,
 • koordinuje čerpanie výdavkov na reprezentačné účely,
 • vyhotovuje písomné záznamy z pravidelných porád vedenia mesta, z nich vyplývajúce úlohy a zabezpečuje ich rozposlanie na jednotlivé organizačné útvary,
 • po dohode s primátorom koordinuje účasť prvého zástupcu primátora a druhého zástupcu primátora na pracovných stretnutiach, spoločenských, kultúrnych a športových podujatiach,
 • spolupracuje s odborom komunikácie a vzťahov s verejnosťou pri koordinácii prijatia oficiálnych návštev a partnerov mesta,
 • vybavuje korešpondenciu a bežnú agendu podľa pokynov primátora a prednostu,
 • vykonáva analýzy a rozbory nezhôd identifikovaných na meste. Predkladá návrhy a zabezpečuje ich odstránenie,
 • komunikuje s poslancami mestského zastupiteľstva, zabezpečuje styk poslancov mestského zastupiteľstva s mestským úradom, eviduje a spracúva požiadavky výborov v mestských častiach,
 • zabezpečuje zasadnutia mestského zastupiteľstva a mestskej rady, ak je zriadená a koordinuje ich prípravu po technickej a materiálnej stránke, vyhotovuje výstupy z nich (najmä zápisnice, uznesenia, hlasovania),
 • zabezpečuje prípravu, distribúciu, zverejňovanie, archiváciu a zapožičiavanie písomností mestského zastupiteľstva a orgánov mestského zastupiteľstva,
 • vedie uznesenia, všeobecne záväzné nariadenia mesta a vyhotovuje z nich výpisy.


Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program (SO pre IROP)

 • plní úlohy pri implementácii Integrovanej územnej stratégie mestskej oblasti (IÚSMO) v mestskej funkčnej oblasti (MFO) Žilina. Činnosť vychádza z rozsahu plnomocenstva udeleného v Zmluve o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom (Zmluva), ktorá je podrobne určená v samostatnom vnútornom predpise – Internom manuáli procedúr SO pre IROP KM ( IMP SO pre IROP KM );
 • vypracováva žiadosti o NFP pre projekty technickej pomoci SO pre IROP, a vykonáva všetky činnosti súvisiace s realizáciou projektov technickej pomoci SO pre IROP, zabezpečuje činnosti spojené s riadením ľudských zdrojov SO pre IROP, najmä odborné vzdelávanie;
 • zabezpečuje činnosti spojené s realizáciou všetkých auditov, kontrol a certifikačných overovaní v súlade so zmluvou a právnymi dokumentmi pre IROP v rámci príslušných špecifických cieľov,
 • vypracúva a predkladá stanoviská (pripomienky) v rámci príslušných špecifických cieľov k zisteniam a odporúčaniam z certifikačného overovania, návrhov opatrení na nápravu nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku na vyjadrenie RO pred ich kompletným predložením CO zo strany RO,
 • vypracovanie a predkladanie stanovísk (pripomienok) v rámci príslušných špecifických cieľov k zisteniam a odporúčaniam identifikovaným všetkými kontrolami a auditmi, návrhov opatrení na nápravu nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku kontrolnému/auditnému orgánu,
 • predkladanie správ o výsledku všetkých auditov, správ o výsledku vnútorného auditu a následnej finančnej kontroly v zmysle zákona o finančnej kontrole, protokolov z kontrol vykonávaných podľa zákona č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a všetkých protokolov z kontrol (bez ohľadu na to, na podnet koho začala kontrola u prijímateľa), predkladanie rozhodnutí a aktov vydaných v rámci konania Úradu pre verejné obstarávanie, predkladanie rozhodnutí a aktov vydaných v rámci konania Protimonopolného úradu, predkladanie správ z vyšetrovania OLAF,
 • predkladanie správy o výsledku externého auditu (audit EK, audit Európskeho dvora audítorov a iný audit) orgánu zabezpečujúcemu ochranu finančných záujmov elektronicky a RO v zmysle termínov stanovených právnymi dokumentmi pre IROP,
 • predkladanie, resp. vypracovanie podkladov, stanovísk, vyjadrení, návrhov odporúčaní a odpočtov ich plnenia k akčnému plánu k nedostatkom identifikovaným auditom EK a Európskeho dvora audítorov RO podľa požiadaviek RO,
 • vedenie evidencie o zisteniach a odporúčaniach zo všetkých certifikačných overovaní, auditov a kontrol vykonaných na SO, opatrení na nápravu nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku a odpočtov ich plnenia podľa požiadaviek RO,
 • Zabezpečuje aplikáciu postupov a opatrení na prevenciu, monitorovanie, prešetrovanie, identifikovanie a riešenie konfliktu záujmov pri výkone činností v zmysle tejto zmluvy,
 • sledovanie informácií o realizovaní jednotlivých projektov,
 • zadávanie, zber, evidovanie, poskytovanie a aktualizácia údajov v informačno- technologickom monitorovacom systéme,
 • plnenie povinností vyplývajúcich z Manuálu k CED a z dokumentov vydaných zo strany OLAF, vrátane aplikácie účinných a primeraných opatrení proti podvodom,
 • poskytovanie súčinnosti RO v súvislosti s úkonmi RO,
 • evidencia projektov IROP a s nimi súvisiacich procesov, vrátane písomnej a mailovej korešpondencie v súlade so Systémom riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov na programové obdobie.