textová verzia pre zrakovo postihnutých textová verzia | piatok 12. apríl 2024 | meniny: Estera

Občan

vyhľadať spojenie MHD
pohotovosť lekární

Rozpis pohotovostných lekárenských služieb od 17.00 hod. do 22.00 hod.

celý rozpis
kam dnes

Stredoveká dedina Paseka Hrad Strečno

VÝSTAVA: CESTA VODY / KRISTÍNA RAMBOUSEK X DÁTA V KRAJINE / JOZEF MATUŠKA Rosenfeldov palác

TOTO JE STRED EURÓPY, MOJA DRAHÁ! Mestské divadlo Žilina (18:00)

Expozície Čičmany Čičmany

ďaľšie podujatia
mailinglist
Prajete si dostávať aktuálne informácie a správy? Prihláste sa do nášho mailinglistu.

Projekty mesta - 2018

Mesto Žilina získa NFP na realizáciu projektu s názvom „Zriadenie odborných učební a školskej knižnice, Karpatská, Žilina“ v rámci výzvy IROP-PO2-SC222-2016-13 na základe Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej medzi Mestom Žilina a Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ktorá nadobudla účinnosť dňa 05.04.2019. 

Názov projektu: Zriadenie odborných učební a školskej knižnice, Karpatská, Žilina
Kód projektu v ITMS2014+: 302021J465
Miesto realizácie: Žilina
Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja
Špecifický cieľ: 2.2.2 Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl
NFP: maximálne do výšky 178 783,26 EUR

Krátky opis projektu

Predmetom projektu je zriadenie odborných učební a školskej knižnice, Karpatská, Žilina:

 • jazykovej učebne, 
 • školskej knižnice,
 • prírodovednej učebne (biologicko-chemická učebňa), 
 • polytechnickej učebne,
 • 2 IKT učební.

Hlavný cieľ projektu je zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy na ulici Karpatská v Žiline.   

Špecifické ciele sa zhodujú s očakávanými výsledkami:

 • zlepšenie čitateľskej gramotnosti žiakov prostredníctvom obstarania knižnice, 
 • zlepšenie prípravy v prírodných a technických vedách prostredníctvom obstarania prírodovednej učebne a polytechnickej učebne, 
 • zlepšenie prípravy v oblasti cudzích jazykov prostredníctvom obstarania jazykovej učebne, 
 • zlepšenie počítačovej gramotnosti prostredníctvom obstarania IKT učební, 
 • podpora celoživotného vzdelávania prostredníctvom zriadenia knižnice a IKT učební.

Mesto Žilina získa NFP na realizáciu projektu s názvom „Obnova odborných učební ZŠ Limbová, Žilina“ v rámci výzvy IROP-PO2-SC222-2016-13 na základe Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej medzi Mestom Žilina a Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ktorá nadobudla účinnosť dňa 07.09.2018.

Identifikácia projektu

Názov: Obnova odborných učební ZŠ Limbová, Žilina

Kód projektu v ITMS2014+: 302021K121

Miesto realizácie: Žilina

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Špecifický cieľ: 2.2.2 Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl

NFP: maximálne do výšky 43 066,10 EUR

Krátky opis projektu

Predmetom projektu je obnova odborných učební ZŠ Limbová, Žilina:

 • jazykovej učebne,
 • polytechnickej učebne,
 • IKT učebne

Hlavný cieľ projektu je zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy na ulici Limbová v Žiline.

Špecifické ciele sa zhodujú s očakávanými výsledkami:

 • zlepšenie prípravy v oblasti cudzích jazykov prostredníctvom obstarania jazykovej učebne,
 • zlepšenie počítačovej gramotnosti prostredníctvom obstarania IKT učební,
 • zlepšenie prípravy v technických vedách prostredníctvom modernizácie polytechnickej učebne

Mesto Žilina získa NFP na realizáciu projektu s názvom „Modernizácia odborných učební a knižnice na ZŠ s MŠ Ulica sv. Gorazda 1 v Žiline“ v rámci výzvy IROP-PO2-SC222-2016-13 na základe Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej medzi Mestom Žilina a Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ktorá nadobudla účinnosť dňa 13.09.2018.

Identifikácia projektu

Názov: Modernizácia odborných učební a knižnice na ZŠ s MŠ Ulica sv. Gorazda 1 v Žiline

Kód projektu v ITMS2014+: 302021J482

Miesto realizácie: Žilina

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Špecifický cieľ: 2.2.2 Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl

NFP: maximálne do výšky 145 809,93 EUR

Krátky opis projektu

Predmetom projektu je modernizácia odborných učební a knižnice na ZŠ s MŠ Ulica sv. Gorazda 1 v Žiline:

 • jazykovej učebne,
 • školskej knižnice,
 • 2 prírodovedných učební (Biologicko-chemická učebňa a Fyzikálna učebňa)

Hlavný cieľ projektu je zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy na Ulici sv. Gorazda v Žiline.

Špecifické ciele sa zhodujú s očakávanými výsledkami:

 • zlepšenie čitateľskej gramotnosti žiakov prostredníctvom obstarania knižnice,
 • zlepšenie prípravy v prírodných vedách prostredníctvom obstarania prírodovedných učební,
 • zlepšenie prípravy v oblasti cudzích jazykov prostredníctvom obstarania jazykovej učebne,
 • podpora celoživotného vzdelávania prostredníctvom zriadenia jazykovej učebne a knižnice.

Mesto Žilina získa NFP na realizáciu projektu s názvom „Modernizácia odborných učební na ZŠ Školská 49 v Žiline“ v rámci výzvy IROP-PO2-SC222-2016-13 na základe Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej medzi Mestom Žilina a Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ktorá nadobudla účinnosť dňa 05.09.2018.

Identifikácia projektu

Názov: Modernizácia odborných učební na ZŠ Školská 49 v Žiline

Kód projektu v ITMS2014+: 302021J333

Miesto realizácie: Žilina

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Špecifický cieľ: 2.2.2 Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl

NFP: maximálne do výšky 130 393,96 EUR

Krátky opis projektu

Predmetom projektu je modernizácia odborných učební na ZŠ Školská 49 v Žiline:

 • jazykovej učebne,
 • 2 prírodovedných učební (Učebňa fyziky, Učebňa biológie/chémie),
 • 2 IKT učební

Hlavný cieľ projektu je zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ s MŠ Školská 49 v Žiline.

Špecifické ciele sa zhodujú s očakávanými výsledkami:

 • zlepšenie prípravy v prírodných vedách prostredníctvom obstarania prírodovedných učební,
 • zlepšenie prípravy v oblasti cudzích jazykov prostredníctvom obstarania jazykovej učebne,
 • zlepšenie počítačovej gramotnosti prostredníctvom obstarania IKT učební,
 • podpora celoživotného vzdelávania prostredníctvom zriadenia prírodovedných, jazykovej a IKT učební.

EFRR - Európsky fond regionálneho rozvoja
Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou

Názov projektu : Implementácia decentralizovaných úloh v rámci IROP v krajskom meste Žilina na obdobie september 2017 – december/2019

Mesto Žilina realizuje projekt spolufinancovaný Európskou úniou na základe podpísanej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorý spočíva v implementácii decentralizovaných úloh v rámci IROP v krajskom meste Žilina. Špecifickým cieľom projektu je podpora efektívnej implementácie Integrovaného regionálneho operačného programu. Dosiahnutie cieľa bude zabezpečované prostredníctvom podpory administratívnych kapacít vytvoreného sprostredkovateľského orgánu, vzdelávania a zvyšovania odbornosti zamestnancov sprostredkovateľského orgánu. Hlavným výsledkom projektu bude zabezpečenie výkonu úloh sprostredkovateľského orgánu vyplývajúcich zo Zmluvy o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom na optimálnej profesionálnej úrovni.

Nenávratný finančný príspevok z EÚ a ŠR: 123 308,10 €
Začiatok realizácie aktivít projektu: 09/2017
Ukončenie realizácie aktivít projektu: 12/2019
Výška finančnej podpory z Európskej únie: 110 328,30 €

Webové sídlo RO: www.mpsr.sk
Webové sídlo CKO: www.partnerskadohoda.gov.sk


Mesto Žilina získa NFP na realizáciu projektu s názvom „Modernizácia odborných učební ZŠ a MŠ Gaštanová, Žilina“ v rámci výzvy IROP-PO2-SC222-2016-13 na základe Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej medzi Mestom Žilina a Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ktorá nadobudla účinnosť dňa 19.10.2018.

Identifikácia projektu

Názov: Modernizácia odborných učební ZŠ a MŠ Gaštanová, Žilina

Kód projektu v ITMS2014+: 302021K120

Miesto realizácie: Žilina

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Špecifický cieľ: 2.2.2 Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl

NFP: maximálne do výšky 81 856,95 EUR

Krátky opis projektu

Predmetom projektu je modernizácia odborných učební ZŠ a MŠ Gaštanová, Žilina.

 • jazykovej učebne,
 • prírodovednej učebne,
 • IKT učebne

Hlavný cieľ projektu je zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy s materskou školou na Ulici Gaštanová v Žiline.

Špecifické ciele sa zhodujú s očakávanými výsledkami:

 • zlepšenie prípravy v prírodných vedách prostredníctvom obstarania prírodovednej učebne,
 • zlepšenie prípravy v oblasti cudzích jazykov prostredníctvom obstarania jazykovej učebne,
 • zlepšenie počítačovej gramotnosti prostredníctvom obstarania IKT učební,
 • podpora celoživotného vzdelávania prostredníctvom zriadenia IKT učební.

Mesto Žilina získa NFP na realizáciu projektu s názvom „Modernizácia odborných učební a knižnice na ZŠ V. Javorku v Žiline“ v rámci výzvy IROP-PO2-SC222-2016-13 na základe Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej medzi Mestom Žilina a Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ktorá nadobudla účinnosť dňa 22.09.2018.

Identifikácia projektu

Názov: Modernizácia odborných učební a knižnice na ZŠ V. Javorku v Žiline

Kód projektu v ITMS2014+: 302021J468

Miesto realizácie: Žilina

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Špecifický cieľ: 2.2.2 Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl

NFP: maximálne do výšky 143 923,31 EUR

Krátky opis projektu

Predmetom projektu je modernizácia odborných učební a knižnice na ZŠ V. Javorku v Žiline:

 • jazykovej učebne,
 • školskej knižnice,
 • prírodovednej učebne,
 • polytechnickej učebne,
 • IKT učebne

Hlavný cieľ projektu zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy na ulici V. Javorku v Žiline.

Špecifické ciele sa zhodujú s očakávanými výsledkami:

 • zlepšenie čitateľskej gramotnosti žiakov prostredníctvom obstarania knižnice,
 • zlepšenie prípravy v prírodných a technických vedách prostredníctvom obstarania prírodovednej učebne a polytechnickej učebne,
 • zlepšenie prípravy v oblasti cudzích jazykov prostredníctvom obstarania jazykovej učebne,
 • zlepšenie počítačovej gramotnosti prostredníctvom obstarania IKT učební,
 • podpora celoživotného vzdelávania prostredníctvom zriadenia knižnice a IKT učební.

Mesto Žilina získa NFP na realizáciu projektu s názvom „Budovanie a obnova odborných a jazykových učební v ZŠ, Námestie mladosti 1 v Žiline“ v rámci výzvy IROP-PO2-SC222-2016-13 na základe Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej medzi Mestom Žilina a Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ktorá nadobudla účinnosť dňa 05.09.2018.

Identifikácia projektu

Názov: Budovanie a obnova odborných a jazykových učební v ZŠ, Námestie mladosti 1 v Žiline

Kód projektu v ITMS2014+: 302021J495

Miesto realizácie: Žilina

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Špecifický cieľ: 2.2.2 Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl

NFP: maximálne do výšky 79 181,20 EUR

Krátky opis projektu

Predmetom projektu je budovanie a obnova odborných a jazykových učební v ZŠ, Námestie mladosti 1 v Žiline:

 • jazykovej učebne,
 • prírodovednej učebne vrátane laboratória
 • 3 IKT učební (IKT učebňa 1, IKT učebňa 2 a IKT učebňa – programovanie)

Hlavný cieľ projektu je zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy na Námestí mladosti v Žiline.

Špecifické ciele sa zhodujú s očakávanými výsledkami:

 • zlepšenie prípravy v prírodných vedách prostredníctvom obstarania prírodovednej učebne,
 • zlepšenie prípravy v oblasti cudzích jazykov prostredníctvom obstarania jazykovej učebne,
 • zlepšenie počítačovej gramotnosti prostredníctvom obstarania IKT učební,
 • podpora celoživotného vzdelávania prostredníctvom zriadenia IKT učební.

Mesto Žilina získa NFP na realizáciu projektu s názvom „Modernizácia odborných učební a knižnice na ZŠ Martinská v Žiline“ v rámci výzvy IROP-PO2-SC222-2016-13 na základe Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej medzi Mestom Žilina a Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ktorá nadobudla účinnosť dňa 06.09.2018.

Identifikácia projektu

Názov: Modernizácia odborných učební a knižnice na ZŠ Martinská v Žiline

Kód projektu v ITMS2014+: 302021J323

Miesto realizácie: Žilina

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Špecifický cieľ: 2.2.2 Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl

NFP: maximálne do výšky 63 737,53 EUR

Krátky opis projektu

Predmetom projektu je modernizácia odborných učební a knižnice na ZŠ Martinská v Žiline:

 • jazykovej učebne,
 • školskej knižnice,
 • IKT učebne

Hlavný cieľ projektu je zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Martinská v Žiline.

Špecifické ciele sa zhodujú s očakávanými výsledkami:

 • zlepšenie čitateľskej gramotnosti žiakov prostredníctvom obstarania knižnice,
 • zlepšenie prípravy v oblasti cudzích jazykov prostredníctvom obstarania jazykovej učebne,
 • zlepšenie počítačovej gramotnosti prostredníctvom obstarania IKT učebne,
 • podpora celoživotného vzdelávania prostredníctvom zriadenia jazykovej učebne, IKT učebne a knižnice.

Mesto Žilina získa NFP na realizáciu projektu s názvom „Modernizácia odborných učební a školskej knižnice ZŠ Slovenských dobrovoľníkov, Žilina“ v rámci výzvy IROP-PO2-SC222-2016-13 na základe Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej medzi Mestom Žilina a Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ktorá nadobudla účinnosť dňa 07.09.2018.

Identifikácia projektu

Názov: Modernizácia odborných učební a školskej knižnice ZŠ Slovenských dobrovoľníkov, Žilina

Kód projektu v ITMS2014+: 302021K122

Miesto realizácie: Žilina

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Špecifický cieľ: 2.2.2 Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl

NFP: maximálne do výšky 31 068,67 EUR

Krátky opis projektu

Predmetom projektu je modernizácia odborných učební a školskej knižnice ZŠ Slovenských dobrovoľníkov, Žilina:

 • jazykovej učebne,
 • školskej knižnice,
 • prírodovednej učebne,
 • IKT učebne

Hlavný cieľ projektu je zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy na ulici Slovenských dobrovoľníkov v Žiline.

Špecifické ciele sa zhodujú s očakávanými výsledkami:

 • zlepšenie čitateľskej gramotnosti žiakov prostredníctvom obstarania knižnice,
 • zlepšenie prípravy v prírodných vedách prostredníctvom obstarania prírodovednej učebne,
 • zlepšenie prípravy v oblasti cudzích jazykov prostredníctvom obstarania jazykovej učebne,
 • zlepšenie počítačovej gramotnosti prostredníctvom obstarania IKT učební,
 • podpora celoživotného vzdelávania prostredníctvom zriadenia knižnice a IKT učební.

   

„Kohézny fond“
Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou


Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov prostredníctvom obstarania kompostérov v meste Žilina

Mesto Žilina realizuje projekt spolufinancovaný Európskou úniou na základe podpísanej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, názov projektu: „Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov prostredníctvom obstarania kompostérov v meste Žilina“

Cieľ projektu: Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov

Výsledok projektu: Obstaranie 1 971 kusov kompostérov k rodinným domom, ktoré budú obyvateľom mestských častí mesta Žilina - Zádubnie, Zástranie, Vranie, Brodno, Budatín a Považský Chlmec odovzdané bezplatne

Celkové oprávnené výdavky projektu: 210 502,80 EUR
Nenávratný finančný príspevok z EÚ a ŠR: 199 977,66 EUR
Vlastné zdroje mesta Žilina: 10 525,14 EUR

Dátum začatia a ukončenia realizácie projektu: 07/2018 – 11/2018

Webové sídlo RO www.op-kzp.sk
Webové sídlo SO www.sazp.sk
Webové sídlo CKO www.partnerskadohoda.gov.sk


EFRR - Európsky fond regionálneho rozvoja
Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou

Cyklistická komunikácia V6 v meste Žilina.

Mesto Žilina bude v rámci nemotorovej dopravy v roku 2018 realizovať schválený projekt z Integrovaného regionálneho operačného programu s názvom „Cyklistická komunikácia V6 v meste Žilina“.

Celkové oprávnené výdavky projektu: 185 909,72 EUR
Nenávratný finančný príspevok z EÚ a ŠR: 176 614,23 EUR
Vlastné spolufinancovanie: 9 295,49 EUR

Zámerom projektu je pomocou opatrení na podporu cyklodopravy zvrátiť negatívne tendencie dopravy, ktoré v poslednom čase v meste Žilina pozorujeme a tak zlepšiť životné podmienky v meste všeobecne. Mesto Žilina z dlhodobého horizontu plánuje realizovať rozsiahlu sieť cyklotrás. Kvôli rôznym prekážkam, či už majetkového, dopravného alebo iného charakteru nie je možné všetky potrebné návrhy cyklotrás riešiť v krátkom čase. Potreba vytvárania čo najkomplexnejších cyklistických úsekov v mestskej časti vyvolala potrebu realizácie schváleného projektu - 2 úsekov cyklotrasy V6, ktorý prepojí dve najväčšie sídliská v meste: Solinky a Vlčince a zároveň umožní napojenie cyklotrasy V6 na existujúcu cyklotrasu H2.
Realizáciou projektu bude vybudovaný nový úsek cyklotrasy V6 od otočiska trolejbusov na Fatranskej ulici až po areál Žilinskej univerzity a na druhej strane krátky úsek na Centrálnej ulici, ktorý prepojí V6 s existujúcou cyklotrasou H2 pri lávke pre peších, oddeľujúcu sídlisko Solinky od Sídliska Hliny VI.

Obdobie realizácie obidvoch úsekoch: 03/2018 - 12/2018.

Hlavným cieľom projektu je prispieť k podpore bezpečnej a ekologickej doprave v meste Žilina a zároveň zvýšiť atraktivitu a prepravnú kapacity nemotorovej dopravy, konkrétne cyklistickej. Predpokladá sa aj zníženie nehodovosti v danom území, ktoré v súčasnosti vykazuje dopravné zaťaženie na úrovni cca 6500 osobných vozidiel za 24 hodín.

Očakávané výsledky projektu:

 • vybudovanie 231,43m úseku Cyklotrasy V6 na ul. Centrálna po pešiu lávku na sídlisku Solinky
 • vybudovanie 423,40m úseku Cyklotrasy V6 od hlavného vchodu Lesopark Chrasť po otočku trolejbusov na sídlisku Vlčince


Očakávané dopady projektu:

Zvýšenia bezpečnosti cyklistov a chodcov
Bezpečnosť chápeme z hľadiska cyklistiky ako segregácia od automobilovej dopravy, Takúto segregáciu zabezpečia aj zrealizované úseky cyklotrasy V6. Zvýšenie podielu nemotorovej dopravy v rámci realizovaných úsekov bude mať dopad na zníženie nehodovosti v danom území. Zároveň projekt zohľadňuje potreby zdravotne znevýhodnených, čím zabezpečuje zvýšenie ich bezpečnosti ako užívateľov nemotorovej dopravy.

Odstraňovanie úzkych miest v pešej a cyklistickej doprave
Predpokladá sa, že v dôsledku vybudovania nových cyklistických úsekov sa vytvoria vhodné podmienky pre cyklistickú dopravu v danej lokalite, ktorá je z dôvodu rušnosti motorovej dopravy dnes považovaná za úzke miesto pre cyklistov a chodcov.


EFRR - Európsky fond regionálneho rozvoja
Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou

Preferencia vozidiel VOD na svetelných križovatkách v meste Žilina

Mesto Žilina v roku 2018 zaviedlo systém aktívnej podmienenej preferencie na 9 svetelných križovatkách v Žiline v rámci schváleného projektu z Integrovaného regionálneho operačného programu s názvom „Preferencia vozidiel VOD na svetelných križovatkách v meste Žilina“.

Celkové oprávnené výdavky projektu: 1 658 526,55 EUR
Nenávratný finančný príspevok z EÚ a ŠR: 1 575 600,22 EUR
Vlastné spolufinancovanie: 82 926,33 EUR

Predmet projektu: zavedenie funkčného systému aktívnej podmienenej preferencie vozidiel MHD na 9 svetelných križovatkách, nachádzajúcich sa v centre resp. širšom centre mesta Žilina.

Zámerom projektu: zriadiť taký systém aktívnej podmienenej preferencie vozidiel MHD, ktorý umožní:

 • pridelenie preferencie vozidlu, ktoré ju aktuálne potrebuje,
 • optimalizovať nevyhnutnú dobu signálu „voľno“ pre vozidlá MHD,
 • rešpektovať miestne stanovenú hierarchiu práv na preferenciu,
 • minimalizovať zdržanie všetkých vozidiel pred semafórom.

Na zavedenie systému aktívnej podmienenej preferencie na svetelne riadených križovatkách v Žiline bolo potrebné prepojiť informačný systém všetkých 84 vozidiel dopravcu MHD v Žiline - Dopravného podniku mesta Žiliny s.r.o. (ďalej len DPMŽ), tzn. autobusov aj trolejbusov so systémom riadenia 9 svetelných križovatiek. Z toho dôvodu bolo nutné vybudovať spoľahlivú obojstrannú komunikáciu medzi informačno-komunikačným systémom vozidiel MHD a radičmi vybraných križovatiek. Obe zložky sú komunikačne vzájomne prepojené.

Obdobie realizácie: 11/2018 - 03/2020

Hlavný cieľ projektu: Skrátenie neproduktívneho čakania vozidiel na svetelných križovatkách resp. zvýšenie plynulosti MHD

Strategický cieľ projektu: Zatraktívnenie verejnej dopravy ako prostriedku pre zaistenie mobility osôb v meste Žilina

Hlavná aktivita projektu: Zavádzanie opatrení preferencie vozidiel MHD na 9 svetelných križovatkách

Očakávane výsledky projektu:

 • modernizácia informačného systému vozidiel MHD,
 • modernizácia riadenia svetelne riadených križovatiek,
 • modernizácia infraštruktúry cestnej dopravnej signalizácie (CDS).

Očakávané dopady projektu:

 • eliminácii negatívnych vplyvov dopravy na životné prostredie
 • zrýchlenie prepravy MHD v meste a tým zvýšenie celkovej kvality prepravy MHD pre užívateľov,
 • zvýšenie funkčnosti a zvýšenie komfortu užívateľov MHD
 • zatraktívnenie verejnej osobnej dopravy v meste
 • zvýšenie informovanosti cestujúcich prostredníctvom moderných IKT
 • časovú a ekonomickú efektívnosť prevádzky (nákladov na PHM a trakčnú elektrickú energiu vozidiel MHD, nakoľko sa skrátia časy čakania a posúvania vozidiel pred križovatkou so svetelnou signalizáciou.

EFRR - Európsky fond regionálneho rozvoja
Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou

Rekonštrukcia zastávok MHD v meste Žilina – I.etapa.

Mesto Žilina zrekonštruovalo a zmodernizovalo 26 zastávok MHD v rámci schváleného projektu z Integrovaného regionálneho operačného programu s názvom „Rekonštrukcia zastávok MHD v meste Žilina – I.etapa“.

Celkové oprávnené výdavky projektu: 1 688 723,26 EUR
Nenávratný finančný príspevok z EÚ a ŠR: 1 604 287,10 EUR
Vlastné spolufinancovanie: 84 436,16 EUR

Predmetom projektu boli stavebné úpravy a s tým súvisiace vybavenie existujúcich 26 zastávok MHD v meste Žilina a mestských častiach tak, aby bola zabezpečená ich bezproblémová prevádzka a funkčnosť, jednotné vybavenie a usporiadanie. Navrhnuté prvky debarierizačných opatrení majú pozitívny vplyv na možnosti užívania mestskej hromadnej dopravy marginalizovanými skupinami osôb. Zástavky sú vybavené modernými prvkami a potrebným mobiliárom, čím dôjde ku ich celkovej obnove.

Obdobie realizácie: 07/2018 - 03/2020

Hlavný cieľ projektu:
1.Zatraktívnenie verejnej dopravy ako prostriedok na zaistenie mobility osôb v meste Žilina

Špecifické ciele projektu:
1.1 Zlepšenie funkčnosti, zvýšenie bezpečnosti a komfortu užívateľov mestskej hromadnej dopravy
1.2 Odstránenie stavebných nedostatkov a modernizácia 26 zastávok MHD v súlade s požiadavkami na skvalitnenie životné prostredie mesta.

Hlavná aktivita projektu: Stavebné práce spojené s rekonštrukciou a modernizáciou 26 zastávok MHD

Očakávane výsledky projektu:

 • 26 zrekonštruovaných a modernizovaných zastávok
 • 3 zmodernizované integrované zastávky ( z celkového počtu)

Očakávané dopady projektu:

 • eliminácii negatívnych vplyvov dopravy na životné prostredie
 • zlepšeniu podmienok a prístupnosti verejnej osobnej dopravy pre zdravotne postihnuté osoby
 • zvýšeniu bezpečnosti zraniteľných účastníkov cestnej premávky
 • zvýšenie funkčnosti a zvýšenie komfortu užívateľov mestskej hromadnej dopravy
 • zatraktívnenie verejnej osobnej dopravy v meste
 • zvýšenie informovanosti cestujúcich prostredníctvom moderných IKT


EFRR - Európsky fond regionálneho rozvoja
Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou

Nadstavba a stavebné úpravy Materskej školy
Čajakova v Žiline

Kód projektu v ITMS2014+ : 302021H873

Celkovým cieľom projektu je rozšíriť kapacitu Materskej školy Čajakova v Žiline o 23 detí, a tým prispieť k naplneniu špecifického cieľa IROP 2.2.1. – Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl.
Cieľ projektu súvisí s globálnym cieľom IROP – Prispieť k zvýšeniu kvality života a zabezpečiť trvalé udržateľné poskytovanie verejných služieb s dopadom na vyvážený a udržateľný územný rozvoj, hospodársku a sociálnu súdržnosť regiónov, miest a obcí v rámci schváleného projektu z Integrovaného regionálneho operačného programu s názvom „Nadstavba a stavebné úpravy Materskej školy Čajakova v Žiline“.

Špecifické ciele projektu sú tri:
Špecifický cieľ projektu 1 – Rozšírenie kapacity a rekonštrukcia materskej školy
Špecifický cieľ projektu 2 – Zavedenie prvkov inkluzívneho vzdelávania
Špecifický cieľ projektu 3 – Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ

Ciele projektu budeme napĺňať prostredníctvom týchto typov hlavných aktivít:

 • rozširovanie kapacít existujúcich objektov materských škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov,
 • stavebno-technické úpravy areálu materskej školy vrátane detských ihrísk, športových zariadení pre deti - uzavretých aj otvorených s možnosťou celoročnej prevádzky, záhrad vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania,
 • zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov materských škôl.

Celkové oprávnené výdavky projektu: 360 473,84 EUR
Nenávratný finančný príspevok z EÚ a ŠR: 342 450,15 EUR
Vlastné spolufinancovanie: 18 023,69 EUR
Obdobie realizácie: 03/2018 - 08/2019
Miestom realizácie projektu je Materská škola na ulici Čajakova 4 v Žiline.

Merateľné ukazovatele projektu:

 • kapacita podporenej školskej infraštruktúry materských škôl,
 • odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov,
 • počet podporených materských škôl,
 • počet renovovaných verejných budov,
 • podlahová plocha renovovaných verejných budov,
 • postavené alebo zrenovované verejné lebo komerčné budovy v mestských oblastiach,
 • zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách,
 • počet podporených areálov MŠ.

Realizáciou projektu sa zvýši kapacita materských škôl v Žiline o 23 detí.


EFRR - Európsky fond regionálneho rozvoja
Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou

Nadstavba a stavebné úpravy Materskej školy Závodie v Žiline

Kód projektu v ITMS2014+ : 302021H881

Celkovým cieľom projektu je rozšíriť súčasnú kapacitu Materskej školy Závodie v Žiline o 33 detí s ohľadom na prvky inkluzívneho vzdelávania.
Cieľ projektu súvisí s globálnym cieľom IROP – Prispieť k zvýšeniu kvality života a zabezpečiť trvalé udržateľné poskytovanie verejných služieb s dopadom na vyvážený a udržateľný územný rozvoj, hospodársku a sociálnu súdržnosť regiónov, miest a obcí v rámci schváleného projektu z Integrovaného regionálneho operačného programu s názvom „Nadstavba a stavebné úpravy Materskej školy Závodie v Žiline“.

Špecifické ciele projektu sú dva:
Špecifický cieľ projektu 1 – Rozšírenie kapacity a rekonštrukcia materskej školy
Špecifický cieľ projektu 2 – Zavedenie prvkov inkluzívneho vzdelávania

Ciele projektu budeme napĺňať prostredníctvom týchto hlavných aktivít:

 • rozšírenie kapacity MŠ prostredníctvom nadstavby nad celým pôdorysom prízemia a stavebno-technické úpravy objektu,
 • revitalizácia detského ihriska,
 • zvyšovanie energetickej efektívnosti budovy MŠ,
 • stavebno-technické úpravy areálu materskej školy vrátane detských ihrísk, športových zariadení pre deti - uzavretých aj otvorených s možnosťou celoročnej prevádzky, záhrad vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania,
 • zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov materských škôl.

Celkové oprávnené výdavky projektu: 373 356,34 EUR
Nenávratný finančný príspevok z EÚ a ŠR: 354 688,52 EUR
Vlastné spolufinancovanie: 18 667,82 EUR
Obdobie realizácie: 03/2018 - 08/2019
Miestom realizácie projektu je mesto Žilina, mestská časť Závodie, ulica Juraja Závodského 16, Žilina.

Merateľné ukazovatele projektu:

 • kapacita podporenej školskej infraštruktúry materských škôl,
 • odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov,
 • počet podporených materských škôl,
 • počet renovovaných verejných budov,
 • podlahová plocha renovovaných verejných budov,
 • zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách,
 • počet podporených areálov MŠ.

Realizáciou projektu sa zvýši kapacita materských škôl v Žiline o 33 detí.


EFRR - Európsky fond regionálneho rozvoja
Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou

Nadstavba a stavebné úpravy Materskej školy Suvorovova v Žiline

Kód projektu v ITMS2014+: 302021H880

Celkovým cieľom projektu je rozšíriť kapacitu Materskej školy Čajakova v Žiline o 42 detí, a tým prispieť k naplneniu špecifického cieľa IROP 2.2.1. – Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl.
Cieľ projektu súvisí s globálnym cieľom IROP – Prispieť k zvýšeniu kvality života a zabezpečiť trvalé udržateľné poskytovanie verejných služieb s dopadom na vyvážený a udržateľný územný rozvoj, hospodársku a sociálnu súdržnosť regiónov, miest a obcí v rámci schváleného projektu z Integrovaného regionálneho operačného programu s názvom „Nadstavba a stavebné úpravy Materskej školy Suvorovova v Žiline“.

Špecifické ciele projektu sú tri:
Špecifický cieľ projektu 1 – Rozšírenie kapacity a rekonštrukcia materskej školy
Špecifický cieľ projektu 2 – Zavedenie prvkov inkluzívneho vzdelávania
Špecifický cieľ projektu 3 – Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ

Ciele projektu budeme napĺňať prostredníctvom týchto typov hlavných aktivít:

 • rozširovanie kapacít existujúcich objektov materských škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov,
 • stavebno-technické úpravy areálu materskej školy vrátane detských ihrísk, športových zariadení pre deti - uzavretých aj otvorených s možnosťou celoročnej prevádzky, záhrad vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania,
 • zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov materských škôl.

Celkové oprávnené výdavky projektu: 668 877,88 EUR
Nenávratný finančný príspevok z EÚ a ŠR: 635 433,99 EUR
Vlastné spolufinancovanie: 33 443,89 EUR
Obdobie realizácie: 03/2018 - 08/2019
Miestom realizácie projektu je Materská škola na ulici Suvorovova 2797/20 v Žiline.

Merateľné ukazovatele projektu:

 • kapacita podporenej školskej infraštruktúry materských škôl,
 • odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov,
 • počet podporených materských škôl,
 • počet renovovaných verejných budov,
 • podlahová plocha renovovaných verejných budov,
 • zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách,
 • počet podporených areálov MŠ.

Realizáciou projektu sa zvýši kapacita materských škôl v Žiline o 42 detí.


EFRR - Európsky fond regionálneho rozvoja
Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou

Nadstavba a stavebné úpravy Materskej školy Trnavská v Žiline

Kód projektu v ITMS2014+: 302021H962

Celkovým cieľom projektu je rozšíriť súčasnú kapacitu Materskej školy Trnavská v Žiline o 50 detí s ohľadom na prvky inkluzívneho vzdelávania.
Cieľ projektu súvisí s globálnym cieľom IROP – Prispieť k zvýšeniu kvality života a zabezpečiť trvalé udržateľné poskytovanie verejných služieb s dopadom na vyvážený a udržateľný územný rozvoj, hospodársku a sociálnu súdržnosť regiónov, miest a obcí v rámci schváleného projektu z Integrovaného regionálneho operačného programu s názvom „Nadstavba a stavebné úpravy Materskej školy Trnavská v Žiline“.

Špecifické ciele projektu sú dva:
Špecifický cieľ projektu 1 – Rozšírenie kapacity a rekonštrukcia materskej školy
Špecifický cieľ projektu 2 – Rozšírenie prvkov inkluzívneho vzdelávania

Ciele projektu budeme napĺňať prostredníctvom týchto hlavných aktivít:

 • rozšírenie kapacity MŠ prostredníctvom nadstavby hospodárskeho pavilónu, prístavby jedálne so schodiskom a stavebno-technické úpravy objektu,
 • revitalizácia detského ihriska a areálu,
 • zvyšovanie energetickej efektívnosti budovy MŠ.

Celkové oprávnené výdavky projektu: 701 921,80 EUR
Nenávratný finančný príspevok z EÚ a ŠR: 666 825,71 EUR
Vlastné spolufinancovanie: 35 096,09 EUR
Obdobie realizácie: 03/2018 - 08/2019
Miestom realizácie projektu je mesto Žilina, , ulica Trnavská 2993/21, Žilina.

Merateľné ukazovatele projektu:

 • kapacita podporenej školskej infraštruktúry materských škôl,
 • odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov,
 • počet podporených materských škôl,
 • počet renovovaných verejných budov,
 • podlahová plocha renovovaných verejných budov,
 • zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách,
 • počet podporených areálov MŠ.

Realizáciou projektu sa zvýši kapacita materských škôl v Žiline o 50 detí.