textová verzia pre zrakovo postihnutých textová verzia | pondelok 26. február 2024 | meniny: Viktor

Občan

vyhľadať spojenie MHD
pohotovosť lekární

Rozpis pohotovostných lekárenských služieb od 17.00 hod. do 22.00 hod.

celý rozpis
kam dnes

PRVÉ MÚZEUM INTERMÉDIÍ III / Nežná sila Považská galéria umenia, Žilina

Hradné expozície Hrad Strečno

Čo drôt spojil, čas nerozdelí… Budatínsky hrad, Žilina

Králi oblohy Budatínsky hrad, Žilina

ďaľšie podujatia
mailinglist
Prajete si dostávať aktuálne informácie a správy? Prihláste sa do nášho mailinglistu.

Podpora extraligových klubov 2020

 • Vyúčtovanie poskytnutej športovej dotácie pre vrcholový šport – extraligové kluby (RTFPDF)

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE ŠPORTOVEJ DOTÁCIE – PODPORA VRCHOLOVÉHO ŠPORTU – EXTRALIGOVÉ KLUBY - PRE ROK 2020
Podávanie žiadostí o grant cez elektronický formulár - www.zilina.egrant.sk

Systém poskytovania športových dotácií mesta Žilina vznikol za účelom:

 • podporovať činnosť športových klubov v Žiline,
 • podporovať registrovaných športovcov v Žiline,
 • podporovať žilinské športové kluby na seniorsky najvyššej národnej úrovni,
 • zabezpečovať čo najväčšiu transparentnosť rozdeľovania mestských financií.

Celková výška športových dotácií na podporu vrcholového športu schválená Mestským zastupiteľstvom na rok 2020 je 50 000 €. Z toho 40 000 € pre podporu seniorských extraligových klubov v olympijských a neolympijských športoch a 10 000 € na podporu vrcholových športovcov v individuálnom športe.
Maximálna možná výška podpory v roku 2020 pre extraligový klub v olympijskom športe je 30 000 € a v neolympijskom športe 5 000 €.

Uzávierka podávania žiadostí
Uzávierka pre zaslanie žiadosti je 14.9.2020. Financie športovej dotácie sa dajú použiť len na aktivity v kalendárnom roku 2020.

Oprávnení žiadatelia
Športovú dotáciu možno poskytnúť právnickej osobe, ktorá spĺňa náležitosti športovej organizácie v zmysle Zákona o športe č. 440/2015 Z .z. a je zaregistrovaná v Registri právnických osôb v športe (Slovenský športový portál - www.sport.gov.sk) najneskôr v roku 2019.

Podmienky pre oprávnených žiadateľov

 • športový klub pôsobí a je registrovaný na území mesta Žilina,
 • športová dotácia je určená len pre klub, ktorý nie je financovaný z rozpočtu mesta a ktorého zriaďovateľom nie je mesto Žilina,
 • športový klub je účastníkom najvyššej národnej seniorskej súťaže
 • v danom športe sa na národnej úrovni organizujú minimálne dve seniorské súťaže
 • rozpočet klubu, uchádzajúceho sa o finančnú podporu, môže byť maximálne 15-násobok maximálnej podpory
 • má splnené povinnosti v zmysle zákona 346/2018 Z.z. o registri mimovládnych neziskových organizácii a má v registri uvedené príslušné údaje v zmysle § 6 ods. 1 tohto zákona, uvedené sa týka mimovládnych neziskových organizácií,
 • má vysporiadané finančné vzťahy s mestom Žilina,
 • nie je voči nemu vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v reštrukturalizácii a nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,
 • nie je politickou stranou, politickým hnutím alebo ich koalíciou,
 • nie je voči nemu vedený výkon rozhodnutia (vrátane exekúcií),
 • nemá evidované nedoplatky voči príslušnému daňovému úradu,
 • nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové poistenie,
 • nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, alebo prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie,
 • neporušil v predchádzajúcich troch rokoch zákaz nelegálneho zamestnávania podľa zákona č. 82/2005 Z .z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • účet uvedený v žiadosti o športovú dotáciu je účtom organizácie, ktorá podáva žiadosť a nie účtom súkromnej osoby.

Povinné prílohy k podávaniu elektronickej žiadosti na www.zilina.egrant.sk

 • originál zoznamu aktívnych členov extraligového tímu potvrdený národným zväzom (aktívny člen extraligového tímu - športovec, ktorý je na súpiske extraligového mužstva pre sezónu 2020/2021 a zároveň si na neho klub neuplatňoval dotáciu v prvom pilieri
 • kópiu úspešného pridelenia extraligovej licencie pre sezónu 2020/2021
 • doklad o právnej subjektivite (napr. štatút alebo stanovy, alebo zriaďovacia listina v aktuálnom znení). V prípade, ak žiadateľ preukazuje svoju právnu subjektivitu živnostenským listom alebo výpisom z obchodného registra, poskytne mestu Žilina údaje potrebné na overenie (podľa zákona č. 177/2018 Z. z. – Zákon proti byrokracii),
 • doklady o voľbe alebo menovaní štatutárneho zástupcu/zástupcov, príp. iný doklad dokumentujúci oprávnenie konať v mene žiadateľa, ak to nevyplýva z dokladov o právnej subjektivite,
 • doklad o pridelení IČO
 • účtovná závierka rozpočtu klubu za rok 2019

Postup vypĺňania žiadosti

 • žiadateľ vyplní žiadosť o poskytnutie športovej dotácie na podporu vrcholového športu – extraligové kluby na základe formulára dostupného na webovej stránke zilina.egrant.sk,
 • vyplnený, vytlačený a podpísaný formulár žiadosti v 1 origináli odošle resp. osobne doručí v pracovný deň spolu s povinnými prílohami (originál zoznamu aktívnych členov extraligového tímu pre sezónu 2020/2021 potvrdený národným zväzom a kópia úspešného pridelenia extraligovej licencie pre sezónu 2020/2021 ) v zalepenej obálke na adresu: Mestský úrad Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 01131 Žilina najneskôr v deň uzávierky 14.9.2020 (pri doručovaní poštou je rozhodujúci dátum pečiatky pošty),
 • obálku je potrebné označiť heslom „Žiadosť o podporu športových klubov 2020 – extraligové kluby“ + uviesť názov športového klubu, ktorý žiada o športovú dotáciu.

Pre hodnotenie žiadosti je potrebné elektronické podanie žiadosti a súčasne doručenie vytlačeného, vyplneného a štatutárnym zástupcom/zástupcami podpísaného formuláru žiadosti zo stránky zilina.egrant.sk spolu s povinnými prílohami (originál zoznamu aktívnych členov extraligového potvrdený národným zväzom a kópia úspešného pridelenia extraligovej licencie pre sezónu 2020/2021 ). V prípade, že žiadateľ nesplní obidve podmienky, nebude žiadosť hodnotená.

Vyhodnotenie žiadostí
Mesto Žilina (ďalej len „mesto“) si vyhradzuje právo neposkytnúť dotáciu žiadateľovi, ktorý v predchádzajúcom kalendárnom roku porušil podmienky týkajúce sa pridelenia dotácie, ktoré sú uvedené v zmluve o poskytnutí dotácie v zmysle VZN 1/2019 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Žilina.

 • žiadosti o športovú dotáciu pre vrcholový šport – extraligové kluby sú hodnotené odbornou komisiou schválenou Mestským zastupiteľstvom,
 • výška poskytnutej športovej dotácie pre vrcholový šport – extraligové kluby závisí od počtu prijatých žiadostí,
 • rozhodnutie o pridelení/nepridelení športových dotácií bude zverejnené na stránke mesta www.zilina.sk – výsledky športových dotácií. Zároveň každému žiadateľovi bude táto informácia zaslaná v mailovej podobe.

Uzatvorenie zmluvy o poskytnutí dotácie

 • s úspešnými žiadateľmi, ktorým bola pridelená športová dotácia, bude uzatvorená zmluva o poskytnutí športovej dotácie pre vrcholový šport – extraligové kluby.

Informácia pre úspešných žiadateľov

 • úspešní žiadatelia musia dodržať podmienky zmluvy, s ktorými sa oboznámia pri jej podpisovaní,
 • vyúčtovanie dotácie musia kluby predložiť najneskôr do 15.novembra 2020 podľa podmienok v Zmluve o poskytnutí športovej dotácie pre vrcholový šport – extraligové kluby (pri doručovaní poštou je rozhodujúci dátum pečiatky pošty).

Vyúčtovanie poskytnutej dotácie

Povinné prílohy

 • kópie faktúr dodávateľa s priloženými výpismi účtu, kde bude vyznačená úhrada faktúry v prípade bezhotovostného styku (akceptované budú len platby z účtov organizácie, ktorej bola dotácia poskytnutá),
 • kópie faktúr dodávateľa s priloženými pokladničnými výdavkovými dokladmi a príjmovými pokladničnými dokladmi dodávateľa v prípade, že platba prebehla v hotovosti,
 • kópie dokladov z registračnej pokladne s priloženými pokladničnými výdavkovými dokladmi organizácie alebo podpísané kópie dokladov štatutárom organizácie v prípade, že platba prebehla v hotovosti,
 • pri platbách uskutočnených platobnou kartou je povolené použiť len platobnú kartu organizácie, ktorá je prijímateľom športovej dotácie.

Oprávnené výdavky

 • prenájom priestorov pre športovú činnosť klubu spojený so službami (úhrada energií),
 • úhrada elektrickej energie, vodné a stočné vo vlastných priestoroch,
 • nákup športového náradia, náčinia a súčasti športového výstroja a oblečenia,
 • cestovné náklady na súťaže,
 • náklady na regeneráciu (sauna, bazén, masáže, fyzioterapia) - zoznam osôb, jednotkové ceny,
 • náklady na sústredenie, súťaž, turnaj organizované mimo mesta Žilina – zoznam zúčastnených členov klubu, presná definícia miesta a termínu, jednotkové ceny za ubytovanie a stravu,
 • poplatky národného zväzu za členské, štartovné, rozhodcov, delegované osoby, prestupy,
 • poistenie, štartovné a stravné spojené s účasťou na súťaži, turnaji,
 • školenia trénerov organizované národným zväzom (zvyšovanie alebo obnova licencie trénerov športového klubu),
 • náklady na zdravotnú službu,
 • služby spojené s rozhodcovskou činnosťou.

Prijímateľovi dotácie, ktorý je platiteľom dane z pridanej hodnoty, ak si môže uplatniť odpočítanie dane z pridanej hodnoty, nemôže byť pri zúčtovaní dotácie poskytnutej z rozpočtu mesta uznaný výdavok na úhradu dane z pridanej hodnoty.

Neoprávnené výdavky

 • nájom administratívnych priestorov, ktoré nie sú určené na športovú činnosť
 • výdavky bez priameho vzťahu k športu ( napr. benzín, farby, hnojivo),
 • mzdy, dohody, odmeny v klube, splácanie úverov, pôžičiek, úrokov z prijatých úverov a pôžičiek,
 • investičné náklady,
 • nákup alkoholických a tabakových výrobkov,
 • úhrada daní a poplatkov (správnych, súdnych, miestnych),
 • úhrada záväzkov z minulých rokov,
 • IT služby, telekomunikačné služby, nákup elektrotechniky,
 • nákup výživových doplnkov a športovej výživy.


Iné

 • športový klub sa môže súčasne uchádzať aj o grantovú dotáciu mesta Žilina v príslušnom roku, ktorá je určená pre športové podujatia a projekty amatérskeho športu na území mesta Žilina,
 • v prípade získania dotácie má mesto Žilina právo monitorovať priebeh aktivít.

Otázky žiadateľov a ďalšie informácie
e-mail: sportovedotacie@zilina.sk, tel. : 0908 930 093, 041/7063 319 (v pracovné dni do 15:00)