textová verzia pre zrakovo postihnutých textová verzia | pondelok 26. február 2024 | meniny: Viktor

Občan

vyhľadať spojenie MHD
pohotovosť lekární

Rozpis pohotovostných lekárenských služieb od 17.00 hod. do 22.00 hod.

celý rozpis
kam dnes

Králi oblohy Budatínsky hrad, Žilina

Vnímať bielu - výstava Moniky Pascoe Mikyškovej (19.12.2023 - 10.3.2024) Nová synagóga v Žiline

HORÚCA SPRCHA Dom odborov, Žilina (18:00)

Expozícia UHORSKÝ PALATÍN JURAJ TURZO – renesančný človek Sobášny palác, Bytča

ďaľšie podujatia
mailinglist
Prajete si dostávať aktuálne informácie a správy? Prihláste sa do nášho mailinglistu.

Grantový systém mesta 2021

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE GRANTOVEJ DOTÁCIE NA PODPORU AKTIVÍT PRE ROK 2021


Podávanie žiadostí o grant cez elektronický formulár - klikni tu: zilina.egrant.sk

LOGÁ NA STIAHNUTIE (rôzne formáty v jednom ZIP súbore)

Vyúčtovanie poskytnutej grantovej dotácie (RTFPDF)


Pre rok 2021 mesto Žilina vypisuje možnosť uchádzať sa o podporu aktivít v šiestich oblastiach:


Objem finančných prostriedkov schválený Mestským zastupiteľstvom v Žiline pre jednotlivé oblasti grantového systému:

 • kultúra 120 000 EUR            
 • šport 50 000 EUR
 • sociálna a zdravotná oblasť 20 000 EUR
 • vzdelávanie 20 000 EUR
 • životné prostredie 20 000 EUR


Špecifické priority na rok 2021:

Pre oblasť kultúry:

 • aktivity skúmajúce identitu mesta a jeho jednotlivých častí v kontextoch lokálnej, regionálnej aj európskej kultúry
 • rozvoj digitálnych foriem umenia a online prezentácie kultúry
 • významné žilinské podujatia s viacročnou tradíciou a ich adaptácia na kontext COVID 19 (napríklad medzinárodné festivaly)
 • rozvoj európskej a cezhraničnej spolupráce (zapojenie do európskych a medzinárodných sietí, rozvoj cezhraničnej spolupráce s inštitúciami a umelcami z partnerských miest Bielsko-Biala a Frýdek-Místek).
 • umelecké zásahy a predstavenia do verejného priestoru mesta alebo do prírodných prímestských zón zvyšujúcich povedomie o aktuálnych environmentálnych témach
 • kultúrne aktivity kultivujúce komunitné spolužitie, udržanie kultúrnych aktivít občanov mesta počas COVID krízy alebo pomoc pri návrate do kultúrno-spoločenského života po ňom.
 • aktivity pripomínajúce významné výročia mesta a jeho komunít s dôrazom na 640. výročie privilégia pre žilinských Slovákov udeleného kráľom Ľudovítom I. v roku 1381 a okrúhle 700. výročie udelenia najstarších mestských práv kráľom Karolom Róbertom v roku 1321

Pre oblasť športu:

 • aktivity zamerané na nešportujúcu mládež,    
 • rozvoj masového športu detí, mládeže a dospelých,
 • podpora významných medzinárodných športových podujatí,
 • rozvoj dobrovoľníctva a darcovstva (filantropie), zapájanie dobrovoľníkov,
 • podpora organizácie športových turnajov a súťaží v tradičných a netradičných športoch na pôde mesta Žilina.


Podpora športovej činnosti pre registrovaných športovcov len v sekcii ŠPORTOVÉ DOTÁCIE!!!


Pre oblasť sociálnu a zdravotnú:

 • aktivity zamerané na potláčanie násilia páchaného v rodinách a pomoc týraným ženám a ich deťom (poradenstvo, krízové bývanie, právna pomoc a pod.),
 • začleňovanie do spoločnosti, podpora a odstraňovanie bariér pre ľudí so zdravotným postihnutím,
 • sociálna inklúzia osôb ohrozených sociálnym vylúčením, vrátane soc. služieb pre ľudí z Bratislavskej aj ľudí bez domova,
 • zvyšovanie kvality života a podpora poskytovania zdravotných a sociálnych služieb pre seniorov, chorých, opustených a ťažko zdravotne postihnutých občanov mesta Žilina,
 • rozvoj dobrovoľníctva a darcovstva (filantropie), zapájanie dobrovoľníkov,
 • rozvoj komunitných služieb v meste Žilina,
 • podpora svojpomocných skupín sociálne ohrozených občanov mesta Žilina,
 • aktivity zamerané na potláčanie zneužívania návykových látok,
 • aktivity zamerané na podporu a pomoc ľuďom zvládať ťažkú sociálnu situáciu vzniknutú v súvislosti s COVIDom (krízová intervencia, poradenstvo, dobrovoľníctvo, sprevádzanie, fyzická pomoc).


Pre oblasť vzdelávania:

 • projekty zamerané na posilnenie kritického myslenia mladých ľudí a formovanie postojov, ktoré odmietnu šikanu, extrémizmus, korupciu, klientelizmus,
 • aktivity na rozvoj prírodovednej gramotnosti, prepájanie poznatkov v prírodných vedách, podpora zážitkového prírodovedného vzdelávania,
 • podpora vzdelávania, ktoré sa zameriava na začleňovanie znevýhodnených skupín detí a mladých ľudí formou interakcií a zážitkov,
 • podpora tvorivého zážitkového vzdelávania na posilnenie sebahodnoty, schopnosti žiaka samostatne a efektívne riešiť problémy a jeho aktívne zapájanie sa do života komunity a školy,
 • podpora pomoci pri vzdelávaní počas situácie v súvislosti s COVIDom 19.


Pre oblasť životného prostredia:

 • ochrana a rozvoj biocentier nadregionálneho, regionálneho i miestneho významu,
 • ochrana a rozvoj nadregionálnych, regionálnych i miestnych vodných biokoridorov,
 • progresívne nakladanie s odpadom; triedenie, recyklácia, kompostovanie, eliminácia plastového odpadu a výchova k predchádzaniu vzniku odpadu,
 • revitalizácia rekreačno-oddychových zelených zón, komunitných a úžitkových záhrad, podpora vzniku nových zelených komunitných areálov, zeleň do centra mesta,
 • ochrana ovzdušia,
 • vytváranie turistických a náučných chodníkov,
 • pomoc zvieratám; kastračné programy, ochrana vtáctva a hmyzu,
 • opatrenia na zadržiavanie dažďovej vody v prostredí; vsakovacie systémy, jazierka, hrádzky, dažďové záhrady, zelené strechy.  


Podávanie žiadostí na podporu aktivít


Uzávierka pre zasielanie vyplnených grantových formulárov 23.4.2021. Financie z grantovej dotácie sa dajú použiť na aktivity v kalendárnom roku 2021.

Oprávnení žiadatelia:

 • mimovládne organizácie – občianske združenia, nadácie, neziskové organizácie,
 • inštitúcie zriadené štátnou správou alebo samosprávou,
 • registrované cirkvi a nimi zriadené organizácie,
 • podnikateľské subjekty s predmetom podnikania v konkrétnych oblastiach podpory (právnické alebo fyzické osoby - SZČO),
 • žiadateľ musí mať sídlo alebo trvalý pobyt v meste Žilina, alebo vykonávať činnosť na území mesta, alebo poskytovať služby obyvateľom obce.

Podmienky pre oprávnených žiadateľov:

 • má splnené povinnosti v zmysle zákona 346/2018 Z. z. o registri mimovládnych neziskových organizácii a má v registri uvedené príslušné údaje v zmysle § 6 ods. 1 tohto zákona, uvedené sa týka mimovládnych neziskových organizácií,
 • má vysporiadané finančné vzťahy s mestom Žilina,
 • nie je voči nemu vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v reštrukturalizácii a nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,
 • nie je politickou stranou, politickým hnutím alebo ich koalíciou,
 • nie je voči nemu vedený výkon rozhodnutia (vrátane exekúcií),
 • nemá evidované nedoplatky voči príslušnému daňovému úradu,
 • nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové poistenie,
 • nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, alebo prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie,
 • neporušil v predchádzajúcich troch rokoch zákaz nelegálneho zamestnávania podľa zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • účet uvedený v žiadosti o grantovú dotáciu je účtom organizácie, ktorá podáva žiadosť a nie účtom súkromnej osoby.

 
Neoprávnení žiadatelia:

 • žiadatelia, ktorí v predmete podnikania nemajú uvedenú činnosť, na ktorú žiadajú finančné prostriedky z grantového systému,
 • organizácie zriadené mestom a financované z rozpočtu mesta,
 • žiadatelia, ktorí nespĺňajú podmienky pre oprávnených žiadateľov.

Povinné prílohy k podávaniu žiadosti elektronicky v zilina.egrant.sk:

 • doklad o právnej subjektivite (napr. štatút alebo stanovy alebo zriaďovacia listina v aktuálnom znení). V prípade, ak žiadateľ preukazuje svoju právnu subjektivitu živnostenským listom alebo výpisom z obchodného registra, poskytne mestu Žilina údaje potrebné na overenie (podľa zákona č. 177/2018 Z. z. – Zákon proti byrokracii),
 • doklady o voľbe alebo menovaní štatutárneho zástupcu/zástupcov, príp. iný doklad dokumentujúci oprávnenie konať v mene žiadateľa, ak to nevyplýva z dokladov o právnej subjektivite,


Podmienky pre žiadateľov

 • príspevok mesta na 1 projekt je minimálne 350,- € a maximálne 5000,- € v prípade podania 1 projektu, alebo maximálne 2 500,- € v prípade podania 2 projektov,
 • jeden žiadateľ môže podať maximálne 2 projekty do grantového systému mesta Žilina 2021, ak podáva dva projekty, môže ich obidva podať v jednej oblasti alebo ich môže podať v dvoch oblastiach (napríklad jeden projekt podá v oblasti kultúry a jeden projekt v oblasti športu),
 • mesto poskytne na realizáciu víťazných projektov maximálne 70% finančných prostriedkov z celkových nákladov na projekt. Výška povinného spolufinancovania grantu zo strany žiadateľa je minimálne 30% zo schválenej sumy oprávnených výdavkov na projekt. Z toho maximálne 15% môže žiadateľ pokryť vo forme neplatenej dobrovoľníckej práce,
 • zo schváleného príspevku mesta na projekt dostanú predkladatelia víťazných projektov 70% finančných prostriedkov najneskôr do 30 dní po podpísaní Zmluvy o poskytnutí grantovej dotácie a zvyšných 30% dostane predkladateľ až po riadnom vyúčtovaní prostriedkov mesta,
 • aktivity predkladaných projektov sa musia uskutočniť na území mesta Žiliny alebo musia súvisieť s podporou občanov mesta Žiliny, musia byť realizované v období od 01.01.2021 a ukončené najneskôr 15.12.2021,
 • charakter projektu má byť verejnoprospešný alebo má smerovať ku skvalitneniu života v meste, projekty nemôžu mať komerčný charakter.Postup vypĺňania žiadosti

 • žiadateľ vyplní žiadosť o poskytnutie grantovej dotácie na základe formulára, ktorý je dostupný na webovej stránke zilina.egrant.sk,
 • vyplnený, vytlačený a podpísaný grantový formulár žiadosti v 1 origináli odošle (alebo osobne doručí v pracovný deň) v zalepenej obálke na adresu: Mestský úrad Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 01131 Žilina najneskôr v deň uzávierky 23.4.2021 (pri doručovaní poštou je rozhodujúci dátum pečiatky pošty),
 • na obálku treba napísať heslo: ŽIADOSŤ O GRANTOVÚ DOTÁCIU 2021 + napísať jednu z oblastí podpory, v ktorej sa žiadateľ uchádza o grant: kultúra, šport, oblasť sociálna a zdravotná, vzdelávanie, životné prostredie + uviesť organizáciu, ktorá žiada o grantovú dotáciu.

Pre hodnotenie žiadosti je potrebné elektronické podanie žiadosti a súčasne doručenie vytlačeného, vyplneného a štatutárnym zástupcom/zástupcami podpísaného formuláru žiadosti zo stránky zilina.egrant.sk. V prípade, že žiadateľ nesplní obidve podmienky, nebude projekt hodnotený.   


Kritéria hodnotenia projektov
Každý projekt je hodnotený jednotlivo členmi grantovej komisie, ktorí mu pridelia body na základe týchto kritérií. Následne grantová komisia zasadne a na základe bodov určí poradie projektov a tiež aj návrh na výšku podpory.

Mesto Žilina (ďalej len „mesto“) si vyhradzuje právo neposkytnúť dotáciu žiadateľovi, ktorý v predchádzajúcom kalendárnom roku porušil podmienky týkajúce sa pridelenia dotácie, ktoré sú uvedené v zmluve  o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 1/2019 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Žilina.

zameranie hodnotenia
body

kvalita projektu (obsahová kvalita projektu, jeho cieľov a výsledkov)
0 – 8
prínos pre obyvateľov Žiliny a význam pre mesto ako také
0 – 4
súvislosť s prioritami na rok 2021
0 - 2
spolupráca s ďalšími inštitúciami, jednotlivcami a zapojenie dobrovoľníkov
0 - 2
adekvátnosť nákladov v rozpočte projektu a schopnosť získať ďalšie zdroje
0 –3
predchádzajúce aktivity predkladateľa projektu (organizácie alebo jednotlivcov)
0 – 1
maximálny počet bodov za projekt od jedného člena komisie
20


Vyhodnotenie žiadostí
Rozhodnutie o pridelení/nepridelení grantových dotácií bude zverejnené na stránke mesta www.zilina.sk – výsledky grantových dotácií. Zároveň každému žiadateľovi bude táto informácia zaslaná v mailovej podobe. Primátor mesta schvaľuje a podpisuje prideľovanie grantových dotácií na základe odporúčania grantových komisií. V zmysle VZN 1/2019 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Žilina, primátor na základe podaných žiadostí rozhoduje samostatne a bez ohľadu na návrhy grantových komisií o pridelení dotácií  v objeme 1/10 celkovej sumy schválenej na dotácie pre všetky grantové komisie v danom roku. Tohto práva sa primátor môže vzdať a delegovať ho na komisie.

Uzatvorenie zmluvy o poskytnutí dotácie
S úspešnými žiadateľmi, ktorým bola pridelená grantová dotácia, bude uzatvorená zmluva o poskytnutí grantovej dotácie.

Informácia pre úspešných žiadateľov

 • úspešní žiadatelia musia dodržať podmienky zmluvy, s ktorými sa oboznámia pri jej podpisovaní (vyúčtovať načas, informovať mesto a médiá o konaní aktivít, do 15 dní od ukončenia projektu vyplniť záverečnú správu o uskutočnenom projekte spolu s fotodokumentáciou (min. 5 ks) na webovej stránke zilina.egrant.sk, mať zabezpečenú propagáciu a fotodokumentáciu aktivít, na propagačných materiáloch uvádzať podporu mesta podľa podmienok v zmluve),
 • v prípade nedodržania podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí grantovej dotácie, napr. nezaslanie záverečnej správy a fotodokumentácie, nebude možné podať vyúčtovanie grantovej dotácie,  
 • vyúčtovanie musia predložiť najneskôr 15. novembra 2021 podľa podmienok v Zmluve o poskytnutí grantovej dotácie (pri doručovaní poštou je rozhodujúci dátum pečiatky pošty),
 • v prípade aktivít od 15. novembra 2021 musí žiadateľ požiadať Odbor školstva, kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja MsÚ o udelenie výnimky pre zúčtovanie najneskôr do 20. decembra 2021,
 • mesto Žilina má právo monitorovať priebeh aktivít a úspešní žiadatelia musia pri vyúčtovaní predložiť kópie dokladov o povinnom 30-percentnom spolufinancovaní projektu, ktoré žiadateľ uvádza v žiadosti.


Vyúčtovanie poskytnutej dotácie

Povinné prílohy

 • kópie faktúr dodávateľa s priloženými výpismi účtu prijímateľa dotácie, kde bude vyznačená úhrada faktúry v prípade bezhotovostného styku (akceptované budú len platby z účtov organizácie, ktorej bola dotácia poskytnutá)
 • kópie faktúr dodávateľa s priloženými pokladničnými výdavkovými dokladmi a príjmovými pokladničnými dokladmi dodávateľa v prípade, že platba prebehla v hotovosti,
 • kópie dokladov z registračnej pokladne s priloženými pokladničnými výdavkovými dokladmi organizácie alebo podpísané kópie dokladov štatutárom organizácie v prípade, že platba prebehla v hotovosti,
 • pri platbách uskutočnených platobnou kartou je povolené použiť len platobnú kartu organizácie, ktorá je prijímateľom grantovej dotácie,
 • pri platbách nie je možné používať zľavové karty a registrácie u obchodníkov vedené na súkromné osoby, len na organizáciu, ktorá je prijímateľom grantovej dotácie (Metro karta, Billa karta a podobne)
 • záverečná správa s priloženou fotodokumentáciou o uskutočnenom projekte vyplnená na webovej stránke zilina.egrant.sk.


Oprávnené výdavky

 • nájom priestorov na realizáciu projektu,
 • nájom techniky a materiálu na realizáciu projektu,
 • náklady spojené s realizáciou projektu t.j. nákup materiálu, cestovné náklady,
 • služby súvisiace s realizáciou projektu t.j. polygrafické náklady, práce a služby vykonávané na faktúru,
 • honoráre v zmysle zákona č. 185/2015 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) t.j. výkonní umelci (herec, tanečník, spevák, interpret hovoreného slova resp. hudby, režisér, dirigent, autori diel - napr. autori literárnych, vedeckých, umeleckých diel, ktoré sú výsledkom vlastnej duševnej činnosti autora, výrobcovia zvukových a zvukovo-obrazových diel).

Prijímateľovi dotácie, ktorý je platiteľom dane z pridanej hodnoty, ak si môže uplatniť odpočítanie dane z pridanej hodnoty, nemôže byť pri zúčtovaní dotácie poskytnutej z rozpočtu mesta uznaný výdavok na úhradu dane z pridanej hodnoty.

Charakteristika neplatenej dobrovoľníckej práce
Dobrovoľnícka práca je oprávnenou formou spolufinancovania, ak je uskutočnená pre príjemcu projektu (žiadatelia musia byť prijímateľmi dobrovoľníckej činnosti). Rovnako ak je preukázateľná a overiteľná počas realizácie projektu, a to výkazom práce za obdobie realizácie projektu a inými podkladmi preukazujúcimi výsledky práce (napr. fotodokumentácia). Musí byť nutná pre realizáciu projektu a týkať sa výlučne realizácie projektových aktivít.

Zmyslom neplatenej dobrovoľníckej práce ako oprávneného výdavku je umožniť prijímateľom, aby mohli časť vlastného podielu spolufinancovania projektu (max. 15%) „uhradiť“ formou poskytnutia neplatenej práce, ktorú prijímateľ vykoná v prospech projektu. Dobrovoľníci pomáhajú projektu vo svojom voľnom čase a nie sú zamestnancami prijímateľa.

Hodnota dobrovoľníckej práce za jednu odpracovanú hodinu sa vypočíta na základe minimálnej hodinovej mzdy v príslušnom roku bez ohľadu na náročnosť práce. Výšku minimálnej mzdy je možné zistiť napr. na stránke www.minimalnamzda.sk

Dobrovoľnícku prácu nie je nutné uvádzať v rozpočte projektu pri podávaní žiadosti, je však možné ňou nahradiť časť spolufinancovania (max.15%) z vlastných zdrojov vo vyúčtovaní poskytnutej grantovej dotácie.  

Neoprávnené výdavky

 • všetky náklady, ktoré nie sú uvedené v rozpočte žiadosti o grantovú dotáciu mesta,
 • mzdy, odmeny v organizácii, splácanie úverov, pôžičiek, úrokov z prijatých úverov a pôžičiek,
 • úhrada daní a poplatkov (správnych, súdnych, miestnych),
 • úhrada záväzkov z minulých rokov,
 • nákup alkoholických a tabakových výrobkov,
 • investičné náklady.


Otázky žiadateľov a ďalšie informácie
e-mail: granty@zilina.sk, tel: 041/7063 319 (v pracovné dni do 15:00)