textová verzia pre zrakovo postihnutých textová verzia | pondelok 26. september 2022 | meniny: Edita

Občan

vyhľadať spojenie MHD
pohotovosť lekární

Rozpis pohotovostných lekárenských služieb od 17.00 hod. do 22.00 hod.

celý rozpis
kam dnes

VINCENT HLOŽNÍK Stála expozícia venovaná 100. výročiu narodenia umelca Považská galéria umenia, Žilina

DESAŤ PRÁVD O FUJARE Makovického dom v Žiline

Žilinský literárny festival Nová synagóga v Žiline

Osobnosti mesta Krajská knižnica, Žilina

ďaľšie podujatia
mailinglist
Prajete si dostávať aktuálne informácie a správy? Prihláste sa do nášho mailinglistu.

Grantový systém mesta 2021

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE GRANTOVEJ DOTÁCIE NA PODPORU AKTIVÍT PRE ROK 2021


Podávanie žiadostí o grant cez elektronický formulár - klikni tu: zilina.egrant.sk

LOGÁ NA STIAHNUTIE (rôzne formáty v jednom ZIP súbore)

Vyúčtovanie poskytnutej grantovej dotácie (RTFPDF)


Pre rok 2021 mesto Žilina vypisuje možnosť uchádzať sa o podporu aktivít v šiestich oblastiach:


Objem finančných prostriedkov schválený Mestským zastupiteľstvom v Žiline pre jednotlivé oblasti grantového systému:

 • kultúra 120 000 EUR            
 • šport 50 000 EUR
 • sociálna a zdravotná oblasť 20 000 EUR
 • vzdelávanie 20 000 EUR
 • životné prostredie 20 000 EUR


Špecifické priority na rok 2021:

Pre oblasť kultúry:

 • aktivity skúmajúce identitu mesta a jeho jednotlivých častí v kontextoch lokálnej, regionálnej aj európskej kultúry
 • rozvoj digitálnych foriem umenia a online prezentácie kultúry
 • významné žilinské podujatia s viacročnou tradíciou a ich adaptácia na kontext COVID 19 (napríklad medzinárodné festivaly)
 • rozvoj európskej a cezhraničnej spolupráce (zapojenie do európskych a medzinárodných sietí, rozvoj cezhraničnej spolupráce s inštitúciami a umelcami z partnerských miest Bielsko-Biala a Frýdek-Místek).
 • umelecké zásahy a predstavenia do verejného priestoru mesta alebo do prírodných prímestských zón zvyšujúcich povedomie o aktuálnych environmentálnych témach
 • kultúrne aktivity kultivujúce komunitné spolužitie, udržanie kultúrnych aktivít občanov mesta počas COVID krízy alebo pomoc pri návrate do kultúrno-spoločenského života po ňom.
 • aktivity pripomínajúce významné výročia mesta a jeho komunít s dôrazom na 640. výročie privilégia pre žilinských Slovákov udeleného kráľom Ľudovítom I. v roku 1381 a okrúhle 700. výročie udelenia najstarších mestských práv kráľom Karolom Róbertom v roku 1321

Pre oblasť športu:

 • aktivity zamerané na nešportujúcu mládež,    
 • rozvoj masového športu detí, mládeže a dospelých,
 • podpora významných medzinárodných športových podujatí,
 • rozvoj dobrovoľníctva a darcovstva (filantropie), zapájanie dobrovoľníkov,
 • podpora organizácie športových turnajov a súťaží v tradičných a netradičných športoch na pôde mesta Žilina.


Podpora športovej činnosti pre registrovaných športovcov len v sekcii ŠPORTOVÉ DOTÁCIE!!!


Pre oblasť sociálnu a zdravotnú:

 • aktivity zamerané na potláčanie násilia páchaného v rodinách a pomoc týraným ženám a ich deťom (poradenstvo, krízové bývanie, právna pomoc a pod.),
 • začleňovanie do spoločnosti, podpora a odstraňovanie bariér pre ľudí so zdravotným postihnutím,
 • sociálna inklúzia osôb ohrozených sociálnym vylúčením, vrátane soc. služieb pre ľudí z Bratislavskej aj ľudí bez domova,
 • zvyšovanie kvality života a podpora poskytovania zdravotných a sociálnych služieb pre seniorov, chorých, opustených a ťažko zdravotne postihnutých občanov mesta Žilina,
 • rozvoj dobrovoľníctva a darcovstva (filantropie), zapájanie dobrovoľníkov,
 • rozvoj komunitných služieb v meste Žilina,
 • podpora svojpomocných skupín sociálne ohrozených občanov mesta Žilina,
 • aktivity zamerané na potláčanie zneužívania návykových látok,
 • aktivity zamerané na podporu a pomoc ľuďom zvládať ťažkú sociálnu situáciu vzniknutú v súvislosti s COVIDom (krízová intervencia, poradenstvo, dobrovoľníctvo, sprevádzanie, fyzická pomoc).


Pre oblasť vzdelávania:

 • projekty zamerané na posilnenie kritického myslenia mladých ľudí a formovanie postojov, ktoré odmietnu šikanu, extrémizmus, korupciu, klientelizmus,
 • aktivity na rozvoj prírodovednej gramotnosti, prepájanie poznatkov v prírodných vedách, podpora zážitkového prírodovedného vzdelávania,
 • podpora vzdelávania, ktoré sa zameriava na začleňovanie znevýhodnených skupín detí a mladých ľudí formou interakcií a zážitkov,
 • podpora tvorivého zážitkového vzdelávania na posilnenie sebahodnoty, schopnosti žiaka samostatne a efektívne riešiť problémy a jeho aktívne zapájanie sa do života komunity a školy,
 • podpora pomoci pri vzdelávaní počas situácie v súvislosti s COVIDom 19.


Pre oblasť životného prostredia:

 • ochrana a rozvoj biocentier nadregionálneho, regionálneho i miestneho významu,
 • ochrana a rozvoj nadregionálnych, regionálnych i miestnych vodných biokoridorov,
 • progresívne nakladanie s odpadom; triedenie, recyklácia, kompostovanie, eliminácia plastového odpadu a výchova k predchádzaniu vzniku odpadu,
 • revitalizácia rekreačno-oddychových zelených zón, komunitných a úžitkových záhrad, podpora vzniku nových zelených komunitných areálov, zeleň do centra mesta,
 • ochrana ovzdušia,
 • vytváranie turistických a náučných chodníkov,
 • pomoc zvieratám; kastračné programy, ochrana vtáctva a hmyzu,
 • opatrenia na zadržiavanie dažďovej vody v prostredí; vsakovacie systémy, jazierka, hrádzky, dažďové záhrady, zelené strechy.  


Podávanie žiadostí na podporu aktivít


Uzávierka pre zasielanie vyplnených grantových formulárov 23.4.2021. Financie z grantovej dotácie sa dajú použiť na aktivity v kalendárnom roku 2021.

Oprávnení žiadatelia:

 • mimovládne organizácie – občianske združenia, nadácie, neziskové organizácie,
 • inštitúcie zriadené štátnou správou alebo samosprávou,
 • registrované cirkvi a nimi zriadené organizácie,
 • podnikateľské subjekty s predmetom podnikania v konkrétnych oblastiach podpory (právnické alebo fyzické osoby - SZČO),
 • žiadateľ musí mať sídlo alebo trvalý pobyt v meste Žilina, alebo vykonávať činnosť na území mesta, alebo poskytovať služby obyvateľom obce.

Podmienky pre oprávnených žiadateľov:

 • má splnené povinnosti v zmysle zákona 346/2018 Z. z. o registri mimovládnych neziskových organizácii a má v registri uvedené príslušné údaje v zmysle § 6 ods. 1 tohto zákona, uvedené sa týka mimovládnych neziskových organizácií,
 • má vysporiadané finančné vzťahy s mestom Žilina,
 • nie je voči nemu vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v reštrukturalizácii a nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,
 • nie je politickou stranou, politickým hnutím alebo ich koalíciou,
 • nie je voči nemu vedený výkon rozhodnutia (vrátane exekúcií),
 • nemá evidované nedoplatky voči príslušnému daňovému úradu,
 • nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové poistenie,
 • nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, alebo prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie,
 • neporušil v predchádzajúcich troch rokoch zákaz nelegálneho zamestnávania podľa zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • účet uvedený v žiadosti o grantovú dotáciu je účtom organizácie, ktorá podáva žiadosť a nie účtom súkromnej osoby.

 
Neoprávnení žiadatelia:

 • žiadatelia, ktorí v predmete podnikania nemajú uvedenú činnosť, na ktorú žiadajú finančné prostriedky z grantového systému,
 • organizácie zriadené mestom a financované z rozpočtu mesta,
 • žiadatelia, ktorí nespĺňajú podmienky pre oprávnených žiadateľov.

Povinné prílohy k podávaniu žiadosti elektronicky v zilina.egrant.sk:

 • doklad o právnej subjektivite (napr. štatút alebo stanovy alebo zriaďovacia listina v aktuálnom znení). V prípade, ak žiadateľ preukazuje svoju právnu subjektivitu živnostenským listom alebo výpisom z obchodného registra, poskytne mestu Žilina údaje potrebné na overenie (podľa zákona č. 177/2018 Z. z. – Zákon proti byrokracii),
 • doklady o voľbe alebo menovaní štatutárneho zástupcu/zástupcov, príp. iný doklad dokumentujúci oprávnenie konať v mene žiadateľa, ak to nevyplýva z dokladov o právnej subjektivite,


Podmienky pre žiadateľov

 • príspevok mesta na 1 projekt je minimálne 350,- € a maximálne 5000,- € v prípade podania 1 projektu, alebo maximálne 2 500,- € v prípade podania 2 projektov,
 • jeden žiadateľ môže podať maximálne 2 projekty do grantového systému mesta Žilina 2021, ak podáva dva projekty, môže ich obidva podať v jednej oblasti alebo ich môže podať v dvoch oblastiach (napríklad jeden projekt podá v oblasti kultúry a jeden projekt v oblasti športu),
 • mesto poskytne na realizáciu víťazných projektov maximálne 70% finančných prostriedkov z celkových nákladov na projekt. Výška povinného spolufinancovania grantu zo strany žiadateľa je minimálne 30% zo schválenej sumy oprávnených výdavkov na projekt. Z toho maximálne 15% môže žiadateľ pokryť vo forme neplatenej dobrovoľníckej práce,
 • zo schváleného príspevku mesta na projekt dostanú predkladatelia víťazných projektov 70% finančných prostriedkov najneskôr do 30 dní po podpísaní Zmluvy o poskytnutí grantovej dotácie a zvyšných 30% dostane predkladateľ až po riadnom vyúčtovaní prostriedkov mesta,
 • aktivity predkladaných projektov sa musia uskutočniť na území mesta Žiliny alebo musia súvisieť s podporou občanov mesta Žiliny, musia byť realizované v období od 01.01.2021 a ukončené najneskôr 15.12.2021,
 • charakter projektu má byť verejnoprospešný alebo má smerovať ku skvalitneniu života v meste, projekty nemôžu mať komerčný charakter.Postup vypĺňania žiadosti

 • žiadateľ vyplní žiadosť o poskytnutie grantovej dotácie na základe formulára, ktorý je dostupný na webovej stránke zilina.egrant.sk,
 • vyplnený, vytlačený a podpísaný grantový formulár žiadosti v 1 origináli odošle (alebo osobne doručí v pracovný deň) v zalepenej obálke na adresu: Mestský úrad Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 01131 Žilina najneskôr v deň uzávierky 23.4.2021 (pri doručovaní poštou je rozhodujúci dátum pečiatky pošty),
 • na obálku treba napísať heslo: ŽIADOSŤ O GRANTOVÚ DOTÁCIU 2021 + napísať jednu z oblastí podpory, v ktorej sa žiadateľ uchádza o grant: kultúra, šport, oblasť sociálna a zdravotná, vzdelávanie, životné prostredie + uviesť organizáciu, ktorá žiada o grantovú dotáciu.

Pre hodnotenie žiadosti je potrebné elektronické podanie žiadosti a súčasne doručenie vytlačeného, vyplneného a štatutárnym zástupcom/zástupcami podpísaného formuláru žiadosti zo stránky zilina.egrant.sk. V prípade, že žiadateľ nesplní obidve podmienky, nebude projekt hodnotený.   


Kritéria hodnotenia projektov
Každý projekt je hodnotený jednotlivo členmi grantovej komisie, ktorí mu pridelia body na základe týchto kritérií. Následne grantová komisia zasadne a na základe bodov určí poradie projektov a tiež aj návrh na výšku podpory.

Mesto Žilina (ďalej len „mesto“) si vyhradzuje právo neposkytnúť dotáciu žiadateľovi, ktorý v predchádzajúcom kalendárnom roku porušil podmienky týkajúce sa pridelenia dotácie, ktoré sú uvedené v zmluve  o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 1/2019 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Žilina.

zameranie hodnotenia
body

kvalita projektu (obsahová kvalita projektu, jeho cieľov a výsledkov)
0 – 8
prínos pre obyvateľov Žiliny a význam pre mesto ako také
0 – 4
súvislosť s prioritami na rok 2021
0 - 2
spolupráca s ďalšími inštitúciami, jednotlivcami a zapojenie dobrovoľníkov
0 - 2
adekvátnosť nákladov v rozpočte projektu a schopnosť získať ďalšie zdroje
0 –3
predchádzajúce aktivity predkladateľa projektu (organizácie alebo jednotlivcov)
0 – 1
maximálny počet bodov za projekt od jedného člena komisie
20


Vyhodnotenie žiadostí
Rozhodnutie o pridelení/nepridelení grantových dotácií bude zverejnené na stránke mesta www.zilina.sk – výsledky grantových dotácií. Zároveň každému žiadateľovi bude táto informácia zaslaná v mailovej podobe. Primátor mesta schvaľuje a podpisuje prideľovanie grantových dotácií na základe odporúčania grantových komisií. V zmysle VZN 1/2019 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Žilina, primátor na základe podaných žiadostí rozhoduje samostatne a bez ohľadu na návrhy grantových komisií o pridelení dotácií  v objeme 1/10 celkovej sumy schválenej na dotácie pre všetky grantové komisie v danom roku. Tohto práva sa primátor môže vzdať a delegovať ho na komisie.

Uzatvorenie zmluvy o poskytnutí dotácie
S úspešnými žiadateľmi, ktorým bola pridelená grantová dotácia, bude uzatvorená zmluva o poskytnutí grantovej dotácie.

Informácia pre úspešných žiadateľov

 • úspešní žiadatelia musia dodržať podmienky zmluvy, s ktorými sa oboznámia pri jej podpisovaní (vyúčtovať načas, informovať mesto a médiá o konaní aktivít, do 15 dní od ukončenia projektu vyplniť záverečnú správu o uskutočnenom projekte spolu s fotodokumentáciou (min. 5 ks) na webovej stránke zilina.egrant.sk, mať zabezpečenú propagáciu a fotodokumentáciu aktivít, na propagačných materiáloch uvádzať podporu mesta podľa podmienok v zmluve),
 • v prípade nedodržania podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí grantovej dotácie, napr. nezaslanie záverečnej správy a fotodokumentácie, nebude možné podať vyúčtovanie grantovej dotácie,  
 • vyúčtovanie musia predložiť najneskôr 15. novembra 2021 podľa podmienok v Zmluve o poskytnutí grantovej dotácie (pri doručovaní poštou je rozhodujúci dátum pečiatky pošty),
 • v prípade aktivít od 15. novembra 2021 musí žiadateľ požiadať Odbor školstva, kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja MsÚ o udelenie výnimky pre zúčtovanie najneskôr do 20. decembra 2021,
 • mesto Žilina má právo monitorovať priebeh aktivít a úspešní žiadatelia musia pri vyúčtovaní predložiť kópie dokladov o povinnom 30-percentnom spolufinancovaní projektu, ktoré žiadateľ uvádza v žiadosti.


Vyúčtovanie poskytnutej dotácie

Povinné prílohy

 • kópie faktúr dodávateľa s priloženými výpismi účtu prijímateľa dotácie, kde bude vyznačená úhrada faktúry v prípade bezhotovostného styku (akceptované budú len platby z účtov organizácie, ktorej bola dotácia poskytnutá)
 • kópie faktúr dodávateľa s priloženými pokladničnými výdavkovými dokladmi a príjmovými pokladničnými dokladmi dodávateľa v prípade, že platba prebehla v hotovosti,
 • kópie dokladov z registračnej pokladne s priloženými pokladničnými výdavkovými dokladmi organizácie alebo podpísané kópie dokladov štatutárom organizácie v prípade, že platba prebehla v hotovosti,
 • pri platbách uskutočnených platobnou kartou je povolené použiť len platobnú kartu organizácie, ktorá je prijímateľom grantovej dotácie,
 • pri platbách nie je možné používať zľavové karty a registrácie u obchodníkov vedené na súkromné osoby, len na organizáciu, ktorá je prijímateľom grantovej dotácie (Metro karta, Billa karta a podobne)
 • záverečná správa s priloženou fotodokumentáciou o uskutočnenom projekte vyplnená na webovej stránke zilina.egrant.sk.


Oprávnené výdavky

 • nájom priestorov na realizáciu projektu,
 • nájom techniky a materiálu na realizáciu projektu,
 • náklady spojené s realizáciou projektu t.j. nákup materiálu, cestovné náklady,
 • služby súvisiace s realizáciou projektu t.j. polygrafické náklady, práce a služby vykonávané na faktúru,
 • honoráre v zmysle zákona č. 185/2015 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) t.j. výkonní umelci (herec, tanečník, spevák, interpret hovoreného slova resp. hudby, režisér, dirigent, autori diel - napr. autori literárnych, vedeckých, umeleckých diel, ktoré sú výsledkom vlastnej duševnej činnosti autora, výrobcovia zvukových a zvukovo-obrazových diel).

Prijímateľovi dotácie, ktorý je platiteľom dane z pridanej hodnoty, ak si môže uplatniť odpočítanie dane z pridanej hodnoty, nemôže byť pri zúčtovaní dotácie poskytnutej z rozpočtu mesta uznaný výdavok na úhradu dane z pridanej hodnoty.

Charakteristika neplatenej dobrovoľníckej práce
Dobrovoľnícka práca je oprávnenou formou spolufinancovania, ak je uskutočnená pre príjemcu projektu (žiadatelia musia byť prijímateľmi dobrovoľníckej činnosti). Rovnako ak je preukázateľná a overiteľná počas realizácie projektu, a to výkazom práce za obdobie realizácie projektu a inými podkladmi preukazujúcimi výsledky práce (napr. fotodokumentácia). Musí byť nutná pre realizáciu projektu a týkať sa výlučne realizácie projektových aktivít.

Zmyslom neplatenej dobrovoľníckej práce ako oprávneného výdavku je umožniť prijímateľom, aby mohli časť vlastného podielu spolufinancovania projektu (max. 15%) „uhradiť“ formou poskytnutia neplatenej práce, ktorú prijímateľ vykoná v prospech projektu. Dobrovoľníci pomáhajú projektu vo svojom voľnom čase a nie sú zamestnancami prijímateľa.

Hodnota dobrovoľníckej práce za jednu odpracovanú hodinu sa vypočíta na základe minimálnej hodinovej mzdy v príslušnom roku bez ohľadu na náročnosť práce. Výšku minimálnej mzdy je možné zistiť napr. na stránke www.minimalnamzda.sk

Dobrovoľnícku prácu nie je nutné uvádzať v rozpočte projektu pri podávaní žiadosti, je však možné ňou nahradiť časť spolufinancovania (max.15%) z vlastných zdrojov vo vyúčtovaní poskytnutej grantovej dotácie.  

Neoprávnené výdavky

 • všetky náklady, ktoré nie sú uvedené v rozpočte žiadosti o grantovú dotáciu mesta,
 • mzdy, odmeny v organizácii, splácanie úverov, pôžičiek, úrokov z prijatých úverov a pôžičiek,
 • úhrada daní a poplatkov (správnych, súdnych, miestnych),
 • úhrada záväzkov z minulých rokov,
 • nákup alkoholických a tabakových výrobkov,
 • investičné náklady.


Otázky žiadateľov a ďalšie informácie
e-mail: granty@zilina.sk, tel: 041/7063 319 (v pracovné dni do 15:00)