textová verzia pre zrakovo postihnutých textová verzia | pondelok 20. september 2021 | meniny: Ľuboslav, Ľuboslava

Občan

vyhľadať spojenie MHD
pohotovosť lekární

Rozpis pohotovostných lekárenských služieb od 17.00 hod. do 22.00 hod.

celý rozpis
kam dnes

Stála výstava Žofia Bosniaková Hrad Strečno

Výstava detských výtvarných prác zo súťaže NAPÍŠ*UHÁDNI*ILUSTRUJ*VYHRAJ Krajská knižnica, Žilina

Žilinská právna kniha Krajská knižnica, Žilina

Premeny svadobnej bielej Sobášny palác, Bytča

ďaľšie podujatia
mailinglist
Prajete si dostávať aktuálne informácie a správy? Prihláste sa do nášho mailinglistu.

Aktuality

ROK 2015

Deň dobrovoľníctva
Mesto Žilina sa i tento rok zapojilo do podujatia ,,Naše mesto 2015“ s projektom ,,Oprava a natieranie plotu v Dennom centre, Námestie J. Borodáča č. 1, Žilina.“ Dobrovoľníci z Mestského úradu v Žiline, neziskových organizácií, firiem, zo Žilinského samosprávneho kraja natierali plot, lavičky v komunitnej záhrade. Pomocnú ruku priložil aj primátor mesta Žilina Igor Choma. Viac informácií nájdete na: www.nasemesto.sk.

Oskar bez bariér 2014
Dňa 28.04.2015 sa primátor mesta Žilina zúčastnil slávnostného vyhlásenia výsledkov celoslovenskej súťaže ,,Oskar bez bariér 2014.“ Mesto Žilina s 2 projektmi postúpilo medzi piatich finalistov. Mesto bolo ocenené peňažným darom vo výške 1000,- Eur, finančné prostriedky budú podľa rozhodnutia mesta použité na rozvoj komunitných záhrad v meste.

Denné centrum v Bytčici
Denné centrum je zariadenie sociálnych služieb, v ktorom sa podľa § 56 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov poskytuje sociálna služba počas dňa fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek, fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom, rodičovi s dieťaťom alebo starému rodičovi s vnukom alebo vnučkou. Poskytovanie sociálnej služby v dennom centre patrí medzi podpornú sociálnu službu, ktorá sa zabezpečuje ambulantnou formou. Dňa 01.05.2015 bolo otvorené Denné centrum, Dlhá č. 1, Žilina, ktoré je v prevádzke denne počas pracovných dní v čase od 13:00 h. do 17:00 h. V zariadení denného centra sa poskytuje najmä sociálne poradenstvo a zabezpečuje sa záujmová činnosť pre prijímateľov sociálnej služby ako napr. kultúra, spoločenská, vzdelávacia činnosť – prednášky, besedy u oblasti zdravej výživy, prevencie súčasných civilizačných chorôb, prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti, sociálneho – dôchodkového poistenia, organizovanie výletov a podobne.

Z činnosti denného centra:

Každý deň okrem nedele vykonávame služby v Pamätnej izbe Bytčice od 13:00 do 16:00 hod.


Mesto Žilina má v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov k 01.05.2015 v zriaďovateľskej pôsobnosti 4 denné centrá:

  • Denné centrum Nám. J. Borodáča č. 1, 010 08 Žilina
  • Denné centrum A. Kmeťa č. 38, 010 01 Žilina
  • Denné centrum Dedinská č. 1, 010 01 Žilina
  • Denné centrum Dlhá č. 1, 010 09 Žilina.

Mesto Žilina sa snaží dlhodobo vytvárať podmienky pre aktívne starnutie s cieľom zvýšiť kvalitu života skôr narodených Žilinčanov.

Rada seniorov mesta Žilina
Dňa 06.02.2015 sa konalo ustanovujúce zasadnutie Rady seniorov mesta Žilina ako poradného, koordinačného a iniciatívneho orgánu primátora mesta Žilina pre otázky postavenia seniorov v meste Žilina. Rada má celkovo 31 členov, skladá sa z užšieho a Pracovného predsedníctva. Za predsedu Rady na dvojročné funkčné obdobie členovia zvolili p. Máriu Židekovú. Členstvo v Rade je čestné, nezastupiteľné a dobrovoľné, bez nároku na finančnú odmenu. Postavenie, pôsobnosť, zloženie, činnosť a zásady rokovania upravuje Štatút Rady seniorov mesta. Bližšie informácie o činnosti Rady sú zverejnené na: www.radaseniorov.zilina.sk.


ROK 2013


ROK 2011


ROK 2010